SlideShare a Scribd company logo
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 1
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
โดย
นายสมพร เหล่าทองสาร
ครูชานาญการ
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ตาบลดงบัง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 2
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
บันทึกข้อความ
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ที่……………..วันที่ 23 มีนาคม 2559
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ตามคาสั่งโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ให้ข้าพเจ้า นายสมพร เหล่าทองสาร ตาแหน่งครู
วิทยฐานะครูชานาญการ รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าจึงสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
( นายสมพร เหล่าทองสาร )
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 3
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
คานา
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าจัดทาขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ข้าพเจ้าได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในระหว่าง 1 ตุลาคม
2558
ถึง 31 มีนาคม 2559 ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลนักเรียน ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
การดูแลนักเรียน และคุณภาพของงาน ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อเสนอผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้า
ในการพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนสิ่งที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพตรงกับนโยบายและปรัชญาของโรงเรียน พร้อมทั้งสนองความ
ต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ท่านผู้อานวยการประสิทธิ์ ชาญศิริ, นายเฉลิมชัย สืบสุนทร
รองผู้อานวยการโรงเรียน, นายพงศธร ผ่านสาแดง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคุณครูทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุน ทั้งด้านความรู้ แนวคิด เอกสาร และความรู้ในการจัดทา จนส่งผลให้การดาเนินงานจน
สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพ
หวังว่ารายงานผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะใช้เป็นคู่มือใน
การพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนดงบังพิสัย-
นวการนุสรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป
( นายสมพร เหล่าทองสาร )
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 4
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
สารบัญ
หน้า
ประวัติส่วนตัว …………………………………………………………….……………………………………..…………. 1
ประวัติการศึกษา ………………………………………………………………………………………………………….. 2
ประวัติการรับราชการ …………………………………………………………………………………………….…….. 3
ประวัติการหยุดราชการ ………………………………………………………………………………………………… 4
ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ………………………………………………………. 4
ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม ………………………………………………………………………….……………. 5
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ………………………………………………………………………………………………. 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 …………………………………………………..………………. 9
ข้อค้นพบของครูผู้สอน............................................................................................................... 11
ภารกิจในส่วนของงานพัฒนา ………………………………………………………………….…………………… 12
งานอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………… 12
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข ……………………………………………………………..………………. 13
การครองตน ครองคน ครองงาน ………………………………………………………….……………………. 13
ภาคผนวก …………………………………………………………………………………………………………………. 14
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 5
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ประวัติส่วนตัว
1. ชื่อ นายสมพร นามสกุล เหล่าทองสาร
2. เกิดวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2522 อายุ 36 ปี
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู ระดับ คศ. 2 เงินเดือน 28,050 บาท
3. สถานที่ทางาน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตาบล ดงบัง อาเภอ นาดูน
จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44180
4. สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 ตาบล เลิงใต้ อาเภอ โกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140 โทรศัพท์ - มือถือ 093 - 3202795
5. สถานภาพทางสมรส สมรส
6. ชื่อบิดา นายสมหมาย เหล่าทองสาร
7. ชื่อมารดา นางเพ็ชรเยี่ยม เหล่าทองสาร
8. มีพี่น้องร่วมบิดา - มารดา 2 คน คือ
1. ข้าพเจ้า
นายสมพร เหล่าทองสาร ปัจจุบันรับราชการครู ที่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ
นุสรณ์
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2. น้องชาย
นายสมพล เหล่าทองสาร ปัจจุบัน ทางานที่ประเทศไต้หวัน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 6
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับและวิชาเอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( วิชาชีพครู )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 2540 มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านน้าจ้อย 2534 ประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 7
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ประวัติการรับราชการ
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
วันเดือนปี ตาแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติราชการ ระดับ
ตาแหน่ง
เลขที่
ขั้นเงินเดือน(บาท)
22 ส.ค. 46
อาจารย์ 1
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
3 50457 7,040
1 เม.ย. 47
ครู
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
คศ.1 50457 9,550
1 เม.ย. 56
ครูชานาญการ
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
คศ. 2 50457 26,970
ปัจจุบัน
ครูชานาญการ
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
คศ. 2 50457 28,050
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 8
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ประวัติการหยุดราชการ
...
1 ต.ค. 58 –
31 มี.ค. 59
รายการลา
ลาป่วย ลากิจธุระ ลาศึกษาต่อ รวม
ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน
รวม
ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
วัน เดือน ปี
ที่ได้รับพระราชทาน
ชั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลขที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
ประจาปี 2555
ตริตราภรณ์ช้างเผือก
(ต.ช.)
- - -
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 9
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรม
ที่ วัน เดือน ปี รายการอบรม / สัมมนา / ดูงาน สถานที่ / หน่วยงาน หมายเหตุ
1 21 พ.ย. 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยประยุกต์ใช้ ไอซีทีร่วมกับ Google
Application
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2. 25 พ.ย. 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
วิทยากร
3. 28-31 ม.ค.
2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
โครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา
โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียน
ชลประทานผาแตก
4. 18-19 มี.ค.
2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้และเว็บไซต์โรงเรียน ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ [Google
Application]
ห้องประชุมสิทธาจารย์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26
วิทยากร
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
10
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1. ภารกิจในส่วนของงานประจา มีดังนี้
1. งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมการเรียนการสอน
- งานวัดผล ม.ปลาย
2. งานธุรการประจาชั้น
ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนประจาวิชา ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2. สอนประจาวิชาฟิสิกส์ ไมโครซอฟต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 6
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
(แผนการสอน)
จัดทาแผนการเรียนรู้ จัดทาแผนการเรียนรู้แยกเป็นรายวิชา โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์
รหัส ว 33202 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ผลิตสื่อ/นวัตกรรม)
ผลิตสื่อและอุปกรณ์ สื่อการสอนมีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะครูเป็นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้สึกต่อการเรียนการสอนน่าสนใจ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
- สารวจสื่อที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนเป็นรายภาคเรียน และรายสัปดาห์ โดย
พิจารณาจากสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- ผลิตสื่อขึ้นใช้เองโดยยึดหลักง่าย ๆ คือผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่มี
ราคา
ถูกมีความแข็งแรงทนทาน เพียงพอต่อความต้องการใช้ สนองกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- ใช้สื่อการเรียนตามเนื้อหาและกิจกรรม
- ซ่อมแซมสื่อให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมจะนาไปใช้ได้ตลอดเวลา
- จัดทาบัญชีสื่อที่ทาขึ้นและจัดหามา โดยแยกตามประเภทของสื่อ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
11
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
(เอกสารแบบ ป. พ. 5)
โครงการสอนตามรายวิชาที่รับผิดชอบ
จัดทาแบบ ปพ. 5 ให้เป็นปัจจุบัน
(แบบสารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล )
ได้ทาการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลนักว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทาให้ครูผู้สอนทราบ
ความต้องการ ความพร้อม ความสนใจ และจะได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้และตัวครูเองก็จะได้หา
วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจของเด็กแต่ละคน
เด็กจะเรียนอย่างมีความสุข ไม่เบื่อต่อการเรียน การเรียนรู้ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ
การสารวจพหุปัญญา ครูผู้สอนจะได้รับถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ง
สามารถ นามาเป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(งานปฏิบัติการสอน )
สอนประจาวิชา
1. ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวนนักเรียน คน
2. ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน คน
(การจัดการเรียนการสอน )
การเตรียมการสอนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับครู สามารถช่วยให้ครูสอนได้
ถูกต้องตามเนื้อหา ครูเกิดความมั่นใจขณะสอน และทาให้การสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
ก่อนปฏิบัติการสอนทุกปี และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้
- ประชุมร่วมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อวางแผนเตรียมการสอนโดยศึกษา
หลักสูตร
คู่มือครู โครงการสอนเอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจหลักการจุดหมายโครงสร้าง เวลา
เรียน วัตถุประสงค์และรายละเอียดของหลักสูตร กาหนดการสอน เพื่อยึดเป็นหลักในการจัดทา
แผนการเรียนรู้ นาเสนอผู้บริหารตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์เป็นประจา
- เตรียมมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- เตรียมเนื้อหา โดยยึดหลักสูตรและคู่มือเป็นหลักศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจ
เนื้อหาที่ทามาใช้ในการเรียนการสอนจะคานึงถึงความยากง่ายเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถของนักเรียนและเหมาะกับเวลา
- เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เวลา
และความสามารถของนักเรียน และให้สอดคล้องกับเนื้อหาและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังสามารถสอดแทรกบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได้
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
12
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
(การวัดผลและประเมินผล)
การวัดผลและประเมินผล การประเมินผลข้าพเจ้าได้ดาเนินเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. ประเมินผลก่อนเรียน
2. ประเมินผลระหว่างเรียน
3. ประเมินผลหลังเรียน
การประเมินทั้ง 3 ขั้นตอนต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมินผล
(บันทึกการสอนแทน )
ในกรณีที่ข้าราชการครูท่านอื่นลาหรือไปราชการได้ปฏิบัติหน้าที่สอนแทน
(โครงการประจาห้องเรียน)
นอกจากโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนแล้วยังได้จัดทาโครงการประจาห้องเรียน
จัดการเรียนการสอนสนองตามเจตนารมย์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ได้แก่
- บันทึกการทาเวรประจาวัน ม. 3/2
- บันทึกการทาความสะอาดโซนรับผิดชอบ
- บันทึกการทาความดี ประจาสัปดาห์
- บันทึกการเข้าแถวเคารพธงชาติ และนั่งสมาธิก่อนเรียนตอนบ่าย
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม
- บันทึกข้อมูลส่วนตัวและเยี่ยมบ้านนักเรียน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
13
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ผลการดาเนินงานการปฏิบัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน
ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41
ได้ระดับผลการเรียน ร จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
ได้ระดับผลการเรียน 0 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41
ได้ระดับผลการเรียน 1 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41
ได้ระดับผลการเรียน 1.5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41
ได้ระดับผลการเรียน 2 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52
ได้ระดับผลการเรียน 2.5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41
ได้ระดับผลการเรียน 3 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41
ได้ระดับผลการเรียน 3.5 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70
ได้ระดับผลการเรียน 4 จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
33.33 3.70 7.41 7.41 18.52 7.41 7.41 7.41 0 7.41
0
5
10
15
20
25
30
35
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
ร้อยละ
คน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
14
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 33202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน
ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72
ได้ระดับผลการเรียน ร จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89
ได้ระดับผลการเรียน 0 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72
ได้ระดับผลการเรียน 1 จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
ได้ระดับผลการเรียน 1.5 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83
ได้ระดับผลการเรียน 2 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38
ได้ระดับผลการเรียน 2.5 จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32
ได้ระดับผลการเรียน 3 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38
ได้ระดับผลการเรียน 3.5 จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60
ได้ระดับผลการเรียน 4 จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
21.70 6.60 10.38 11.32 10.38 2.83 0 4.72 1.89 4.72
0
5
10
15
20
25
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
ร้อยละ
คน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
15
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ข้อค้นพบของครูผู้สอน
การใช้สื่อการเรียนการสอน
จากบันทึกหลังการสอนพบว่า
- สื่อที่เป็นของจริงนักเรียนจะชอบและเรียนรู้ได้ดี
- สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียน/แบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแผนการจัดการเรียนรู้
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ นักเรียนจะชอบและสนใจดีมาก
- ใบความรู้ ใบงาน เป็นสื่อที่นักเรียนชอบถ้าหากเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ถ้ามีความยากและสลับซับซ้อน
นักเรียนจะขาดความสนใจถือว่าเป็นเรื่องยากไม่มีความพยายามทาต่อซึ่งจากการค้นพบในการใช้สื่อการเรียน
การสอนดังกล่าวผู้สอนจะนาไปปรับปรุง โดยศึกษาค้นคว้าในการใช้สื่อชิ้นต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป
วิธีการสอน
จากแผนการสอนที่ผู้สอนได้กาหนดวิธีการสอนไว้ในแต่ละเรื่อง พบว่า วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ที่ผู้สอนได้นาไปใช้และได้ผลดี คือ
วิธีสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
จากการสังเกตนักเรียนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลและทัศนะที่กว้างและหลากหลาย
วิธีสอนแบบการเรียนรู้และแบบร่วมมือ
จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ผู้สอนได้นามาใช้สอน และ
ได้ผลดี คือ รูปแบบของ Jigsaw เป็นการจัดให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน กลุ่มละ ๕-๖ คน เรียนรู้ร่วมกัน
โดยผู้สอนแบ่งบทเรียนเป็นเรื่องย่อยๆ เมื่อได้รับมอบหมายผู้เรียนในกลุ่มจะแบ่งภารกิจไปศึกษาเรื่องย่อยและ
นาผลการศึกษามารายงานต่อกลุ่ม
แต่อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการสอนอีกมากมายที่ผู้สอนจะต้องศึกษาและนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
เทคนิคการสอน
จากการสังเกตพบว่าเทคนิคที่ผู้สอนใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคือ
- เทคนิคการสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนมีความพอใจที่ได้แสดงบทบาทที่ตนเองชอบ
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนมีความเข้าใจและเกิด
ทักษะในการทางานได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง ให้คาปรึกษา การให้คาชมหรือการเสริมแรงในทางบวก
นักเรียนจะเกิดความรักอยากเรียนรักครูผู้สอนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคการสอนของครู จาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพ ตามที่ผู้สอนต้องการ เช่น เทคนิควิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนซ่อม
เสริม การสอนแบบโครงการ ฯลฯ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
16
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ภารกิจในส่วนของงานพัฒนา
งานอื่น ๆ
ความพึงพอใจของครู
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความพึงพอใจของครูในภาพรวมของนักเรียนส่วนมาก อยู่ในระดับดี
สามารถเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องได้ แต่ยังมีนักเรียนบางคนหรือส่วนน้อย ที่ยังต้องให้ความรู้และให้คาปรึกษา
แนะนา เช่น ในเรื่องความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย ซึ่งครูผู้สอนจะต้องให้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม
ครูผู้สอนยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านตัวผู้เรียนและเทคนิควิธีการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น
กว่านี้ ในภาคเรียนต่อไป
2. งานกิจการนักเรียน
- ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อนาไปประกอบการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรนั้น
- ปรึกษาผู้รู้หรือผู้ชานาญ ถ้ามีสิ่งใดไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ จะปรึกษาผู้รู้ เพื่อนาความรู้ที่
ถูกต้องมาใช้ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์ ไม่ให้เกิดผลเสียแก่เด็ก
- จัดทากิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ผ่านการอบรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน
งานบริการและให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานอื่น
- ข้าพเจ้าได้อุทิศตนในการช่วยงาน และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมชนและหน่วยงาน
อื่นๆ ด้วยความเต็มใจตลอดมา
งานศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองเพื่องานในหน้าที่
- ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและงานที่ทาอยู่เสมอ เมื่อมีโอกาส โดย
จะเห็นได้จากเกียรติบัตร และใบประกาศที่ปรากฏในการศึกษาอบรมในปี
การศึกษา 2558
เผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ให้กับหน่วยงานและบุคคลอื่น
- ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน ได้จัดทาสื่อการเรียนการสอน ชุดการสอน
แผนการสอน กาหนดการสอน เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจ
- ข้าพเจ้าได้นาความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย ให้
โรงเรียนในกลุ่มนาไปใช้ในโรงเรียน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
17
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ บุคลากรทางานที่ได้รับมอบหมายหลายงาน ภาระงานทั้งงานสอน
และงานพิเศษมาก ทาให้งานวิชาการการเรียนการสอน เนื้อหาบางส่วนไม่ทันตามหลักสูตร ซึ่งเห็นว่ากิจกรรม
บางกิจกรรมใช้เวลามาก จนทาให้การเตรียมการสอนยังได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
การครองตน การครองคน การครองงาน
หลักการประพฤติปฏิบัติ
1. หลักการครองตน หมายถึง หลักคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการดารงตน
ข้าพเจ้าครองตนโดยการพึ่งตัวเองมากที่สุด ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทุกอย่างอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถจนงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เช่นทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพุทธศาสนา พา
นักเรียนไปวัดทาบุญ เข้าวัดฟังธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. หลักการครองคน หมายถึง หลักคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการปกครอง / อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ครอบครัว ผู้ร่วมงาน หรือนักเรียน
ข้าพเจ้าสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ด้วย
ความเข้าใจอันดี สามารถทางานลุล่วงไปด้วยดี แม้กระทั่งกับผู้ปกครองนักเรียน การบริการให้
คาแนะนาด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับทุกคน สามารถสร้งความสามัคคีในกลุ่ม
เพื่อนร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหน่วยงาน
3. หลักการครองงาน หมายถึง หลักธรรมที่ใช้การปฏิบัติงานสอนหรืองานในหน้าที่
ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกครั้ง และพัฒนางานที่
ปฏิบัติอยู่เสมอทาให้เกิดผลดีกับนักเรียน นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
18
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
ภาคผนวก
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
19
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเว็บไซต์โรงเรียน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Application
วันที่ 18-19 มี.ค.2559 ณ ห้องประชุมสิทธาจารย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
20
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
21
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
22
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยประยุกต์ใช้ ไอซีทีร่วมกับ Google Application วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
23
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนชลประทานผาแตก
ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2559
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
24
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
รับรางวัลทรงค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
25
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เป็นคณะกรรมการตัดสินผลโครงงาน ระดับ ม.ต้น ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจาปี 2558
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
26
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เข้าร่วมงาน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016
ในโครงการ Thailand Partners in Learning Forum 2016
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
27
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เข้าร่วมงาน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016
ในโครงการ Thailand Partners in Learning Forum 2016
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
28
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016
ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
29
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016
ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า
30
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016
ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary

More Related Content

What's hot

ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4Pochchara Tiamwong
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์mind2981
 
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม 3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม krupornpana55
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5Pochchara Tiamwong
 
Lab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaLab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaKomsun See
 
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56krupornpana55
 
ขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนkrudennapa2519
 
วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2warut phungsombut
 
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงหน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงkrupornpana55
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานPoom Lamphun
 
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนSlหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนkrupornpana55
 
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555Pochchara Tiamwong
 
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาหน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาkrupornpana55
 
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์krupornpana55
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
Mana Suksa
 

What's hot (18)

ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม 3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5
 
Report tqa from aj
Report tqa from ajReport tqa from aj
Report tqa from aj
 
Lab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaLab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittaya
 
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
 
ขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผนขออนุญาตใช้แผน
ขออนุญาตใช้แผน
 
วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2วารสารเล่ม 2
วารสารเล่ม 2
 
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงหน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
 
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนSlหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
 
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
รายงานการดำเนินงานของชมรมภาษาไทย ปี 2554 2555
 
ครูดี่เด่นของครุสภา
ครูดี่เด่นของครุสภาครูดี่เด่นของครุสภา
ครูดี่เด่นของครุสภา
 
No9 march2013
No9 march2013No9 march2013
No9 march2013
 
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาหน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
 
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
 

Similar to รายงานสรุปการปฏิบัติงาน

รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อแนบจดหมาย.Doc
รายชื่อแนบจดหมาย.Docรายชื่อแนบจดหมาย.Doc
รายชื่อแนบจดหมาย.Doc
chaiwat vichianchai
 
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
 วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61 วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
คมสัน คงเอี่ยม
 
รายชื่อ ว593 (1)
รายชื่อ ว593 (1)รายชื่อ ว593 (1)
รายชื่อ ว593 (1)
chaiwat vichianchai
 
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring scienceรายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring scienceWorrachet Boonyong
 
2.ปฏิทินวิชาการ60
2.ปฏิทินวิชาการ602.ปฏิทินวิชาการ60
2.ปฏิทินวิชาการ60
kroodarunee samerpak
 
I30201 1-ส่วนหน้า
I30201 1-ส่วนหน้าI30201 1-ส่วนหน้า
I30201 1-ส่วนหน้า
คุณครูพี่อั๋น
 
133490081225383
133490081225383133490081225383
133490081225383SenSei Ka
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
ungpao
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
Somdetpittayakom Spk
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
Somdetpittayakom Spk
 
1 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar571 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar57
Miss.Yupawan Triratwitcha
 
ITA.pdf
ITA.pdfITA.pdf
ITA.pdf
ssuser96b10f
 
สารสนเทศปีการศึกษา2558
สารสนเทศปีการศึกษา2558สารสนเทศปีการศึกษา2558
สารสนเทศปีการศึกษา2558
Miss.Yupawan Triratwitcha
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
totsagunz
 
ใบงานที่+..
ใบงานที่+..ใบงานที่+..
ใบงานที่+..aatjima
 
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่าสถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่าkanidta vatanyoo
 
Sar boripat2558
Sar boripat2558Sar boripat2558
Sar boripat2558
chartthai
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
Swl Sky
 

Similar to รายงานสรุปการปฏิบัติงาน (20)

รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
รายชื่อแนบจดหมาย.Doc
รายชื่อแนบจดหมาย.Docรายชื่อแนบจดหมาย.Doc
รายชื่อแนบจดหมาย.Doc
 
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
 วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61 วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 10/61
 
รายชื่อ ว593 (1)
รายชื่อ ว593 (1)รายชื่อ ว593 (1)
รายชื่อ ว593 (1)
 
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring scienceรายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
 
2.ปฏิทินวิชาการ60
2.ปฏิทินวิชาการ602.ปฏิทินวิชาการ60
2.ปฏิทินวิชาการ60
 
I30201 1-ส่วนหน้า
I30201 1-ส่วนหน้าI30201 1-ส่วนหน้า
I30201 1-ส่วนหน้า
 
Report tqa from aj
Report tqa from ajReport tqa from aj
Report tqa from aj
 
133490081225383
133490081225383133490081225383
133490081225383
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 56
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 52
 
1 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar571 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar57
 
ITA.pdf
ITA.pdfITA.pdf
ITA.pdf
 
สารสนเทศปีการศึกษา2558
สารสนเทศปีการศึกษา2558สารสนเทศปีการศึกษา2558
สารสนเทศปีการศึกษา2558
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.58
 
ใบงานที่+..
ใบงานที่+..ใบงานที่+..
ใบงานที่+..
 
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่าสถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
สถาปนาโรงเรียน ผ้าป่า
 
Sar boripat2558
Sar boripat2558Sar boripat2558
Sar boripat2558
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (20)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
Pressure
PressurePressure
Pressure
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
 
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
 
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57
 
WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 
WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2
 

รายงานสรุปการปฏิบัติงาน

 • 1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 1 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 โดย นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตาบลดงบัง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
 • 2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 2 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 บันทึกข้อความ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่……………..วันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตามคาสั่งโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ให้ข้าพเจ้า นายสมพร เหล่าทองสาร ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าจึงสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ ( นายสมพร เหล่าทองสาร ) ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
 • 3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 3 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 คานา สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าจัดทาขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ข้าพเจ้าได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลนักเรียน ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การดูแลนักเรียน และคุณภาพของงาน ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อเสนอผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้า ในการพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนสิ่งที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพตรงกับนโยบายและปรัชญาของโรงเรียน พร้อมทั้งสนองความ ต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ท่านผู้อานวยการประสิทธิ์ ชาญศิริ, นายเฉลิมชัย สืบสุนทร รองผู้อานวยการโรงเรียน, นายพงศธร ผ่านสาแดง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคุณครูทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ทั้งด้านความรู้ แนวคิด เอกสาร และความรู้ในการจัดทา จนส่งผลให้การดาเนินงานจน สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพ หวังว่ารายงานผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะใช้เป็นคู่มือใน การพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนดงบังพิสัย- นวการนุสรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป ( นายสมพร เหล่าทองสาร ) ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
 • 4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 4 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 สารบัญ หน้า ประวัติส่วนตัว …………………………………………………………….……………………………………..…………. 1 ประวัติการศึกษา ………………………………………………………………………………………………………….. 2 ประวัติการรับราชการ …………………………………………………………………………………………….…….. 3 ประวัติการหยุดราชการ ………………………………………………………………………………………………… 4 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ………………………………………………………. 4 ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม ………………………………………………………………………….……………. 5 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ………………………………………………………………………………………………. 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 …………………………………………………..………………. 9 ข้อค้นพบของครูผู้สอน............................................................................................................... 11 ภารกิจในส่วนของงานพัฒนา ………………………………………………………………….…………………… 12 งานอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………… 12 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข ……………………………………………………………..………………. 13 การครองตน ครองคน ครองงาน ………………………………………………………….……………………. 13 ภาคผนวก …………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • 5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 5 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประวัติส่วนตัว 1. ชื่อ นายสมพร นามสกุล เหล่าทองสาร 2. เกิดวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2522 อายุ 36 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู ระดับ คศ. 2 เงินเดือน 28,050 บาท 3. สถานที่ทางาน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตาบล ดงบัง อาเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44180 4. สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 ตาบล เลิงใต้ อาเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140 โทรศัพท์ - มือถือ 093 - 3202795 5. สถานภาพทางสมรส สมรส 6. ชื่อบิดา นายสมหมาย เหล่าทองสาร 7. ชื่อมารดา นางเพ็ชรเยี่ยม เหล่าทองสาร 8. มีพี่น้องร่วมบิดา - มารดา 2 คน คือ 1. ข้าพเจ้า นายสมพร เหล่าทองสาร ปัจจุบันรับราชการครู ที่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ นุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2. น้องชาย นายสมพล เหล่าทองสาร ปัจจุบัน ทางานที่ประเทศไต้หวัน
 • 6. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 6 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประวัติการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับและวิชาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( วิชาชีพครู ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 2540 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้าจ้อย 2534 ประถมศึกษาปีที่ 6
 • 7. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 7 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประวัติการรับราชการ ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน วันเดือนปี ตาแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติราชการ ระดับ ตาแหน่ง เลขที่ ขั้นเงินเดือน(บาท) 22 ส.ค. 46 อาจารย์ 1 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 3 50457 7,040 1 เม.ย. 47 ครู โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม คศ.1 50457 9,550 1 เม.ย. 56 ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม คศ. 2 50457 26,970 ปัจจุบัน ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม คศ. 2 50457 28,050
 • 8. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 8 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประวัติการหยุดราชการ ... 1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59 รายการลา ลาป่วย ลากิจธุระ ลาศึกษาต่อ รวม ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน รวม ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ วัน เดือน ปี ที่ได้รับพระราชทาน ชั้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลขที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่ ประจาปี 2555 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) - - -
 • 9. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 9 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรม ที่ วัน เดือน ปี รายการอบรม / สัมมนา / ดูงาน สถานที่ / หน่วยงาน หมายเหตุ 1 21 พ.ย. 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยประยุกต์ใช้ ไอซีทีร่วมกับ Google Application คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2. 25 พ.ย. 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 วิทยากร 3. 28-31 ม.ค. 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน โครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียน ชลประทานผาแตก 4. 18-19 มี.ค. 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การ เรียนรู้และเว็บไซต์โรงเรียน ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ [Google Application] ห้องประชุมสิทธาจารย์ สานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26 วิทยากร
 • 10. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 10 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 1. ภารกิจในส่วนของงานประจา มีดังนี้ 1. งานพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมการเรียนการสอน - งานวัดผล ม.ปลาย 2. งานธุรการประจาชั้น ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนประจาวิชา ดังนี้ 1. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 2. สอนประจาวิชาฟิสิกส์ ไมโครซอฟต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 6 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (แผนการสอน) จัดทาแผนการเรียนรู้ จัดทาแผนการเรียนรู้แยกเป็นรายวิชา โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ รหัส ว 33202 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผลิตสื่อ/นวัตกรรม) ผลิตสื่อและอุปกรณ์ สื่อการสอนมีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะครูเป็นตัวกลางในการ ถ่ายทอดความรู้สึกต่อการเรียนการสอนน่าสนใจ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ - สารวจสื่อที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนเป็นรายภาคเรียน และรายสัปดาห์ โดย พิจารณาจากสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ผลิตสื่อขึ้นใช้เองโดยยึดหลักง่าย ๆ คือผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่มี ราคา ถูกมีความแข็งแรงทนทาน เพียงพอต่อความต้องการใช้ สนองกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ใช้สื่อการเรียนตามเนื้อหาและกิจกรรม - ซ่อมแซมสื่อให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมจะนาไปใช้ได้ตลอดเวลา - จัดทาบัญชีสื่อที่ทาขึ้นและจัดหามา โดยแยกตามประเภทของสื่อ
 • 11. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 11 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (เอกสารแบบ ป. พ. 5) โครงการสอนตามรายวิชาที่รับผิดชอบ จัดทาแบบ ปพ. 5 ให้เป็นปัจจุบัน (แบบสารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล ) ได้ทาการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลนักว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทาให้ครูผู้สอนทราบ ความต้องการ ความพร้อม ความสนใจ และจะได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้และตัวครูเองก็จะได้หา วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจของเด็กแต่ละคน เด็กจะเรียนอย่างมีความสุข ไม่เบื่อต่อการเรียน การเรียนรู้ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ การสารวจพหุปัญญา ครูผู้สอนจะได้รับถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ง สามารถ นามาเป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (งานปฏิบัติการสอน ) สอนประจาวิชา 1. ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวนนักเรียน คน 2. ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน คน (การจัดการเรียนการสอน ) การเตรียมการสอนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับครู สามารถช่วยให้ครูสอนได้ ถูกต้องตามเนื้อหา ครูเกิดความมั่นใจขณะสอน และทาให้การสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ก่อนปฏิบัติการสอนทุกปี และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้ - ประชุมร่วมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อวางแผนเตรียมการสอนโดยศึกษา หลักสูตร คู่มือครู โครงการสอนเอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจหลักการจุดหมายโครงสร้าง เวลา เรียน วัตถุประสงค์และรายละเอียดของหลักสูตร กาหนดการสอน เพื่อยึดเป็นหลักในการจัดทา แผนการเรียนรู้ นาเสนอผู้บริหารตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์เป็นประจา - เตรียมมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - เตรียมเนื้อหา โดยยึดหลักสูตรและคู่มือเป็นหลักศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจ เนื้อหาที่ทามาใช้ในการเรียนการสอนจะคานึงถึงความยากง่ายเหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถของนักเรียนและเหมาะกับเวลา - เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เวลา และความสามารถของนักเรียน และให้สอดคล้องกับเนื้อหาและผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังสามารถสอดแทรกบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได้
 • 12. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 12 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (การวัดผลและประเมินผล) การวัดผลและประเมินผล การประเมินผลข้าพเจ้าได้ดาเนินเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. ประเมินผลก่อนเรียน 2. ประเมินผลระหว่างเรียน 3. ประเมินผลหลังเรียน การประเมินทั้ง 3 ขั้นตอนต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมินผล (บันทึกการสอนแทน ) ในกรณีที่ข้าราชการครูท่านอื่นลาหรือไปราชการได้ปฏิบัติหน้าที่สอนแทน (โครงการประจาห้องเรียน) นอกจากโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนแล้วยังได้จัดทาโครงการประจาห้องเรียน จัดการเรียนการสอนสนองตามเจตนารมย์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ - บันทึกการทาเวรประจาวัน ม. 3/2 - บันทึกการทาความสะอาดโซนรับผิดชอบ - บันทึกการทาความดี ประจาสัปดาห์ - บันทึกการเข้าแถวเคารพธงชาติ และนั่งสมาธิก่อนเรียนตอนบ่าย - บันทึกกิจกรรมโฮมรูม - บันทึกข้อมูลส่วนตัวและเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • 13. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 13 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ผลการดาเนินงานการปฏิบัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ได้ระดับผลการเรียน ร จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ได้ระดับผลการเรียน 0 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ได้ระดับผลการเรียน 1 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ได้ระดับผลการเรียน 1.5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ได้ระดับผลการเรียน 2 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 ได้ระดับผลการเรียน 2.5 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ได้ระดับผลการเรียน 3 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ได้ระดับผลการเรียน 3.5 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ได้ระดับผลการเรียน 4 จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 33.33 3.70 7.41 7.41 18.52 7.41 7.41 7.41 0 7.41 0 5 10 15 20 25 30 35 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ร้อยละ คน
 • 14. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 14 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 33202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 ได้ระดับผลการเรียน ร จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 ได้ระดับผลการเรียน 0 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 ได้ระดับผลการเรียน 1 จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ได้ระดับผลการเรียน 1.5 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83 ได้ระดับผลการเรียน 2 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38 ได้ระดับผลการเรียน 2.5 จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 ได้ระดับผลการเรียน 3 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38 ได้ระดับผลการเรียน 3.5 จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ได้ระดับผลการเรียน 4 จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 21.70 6.60 10.38 11.32 10.38 2.83 0 4.72 1.89 4.72 0 5 10 15 20 25 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ร้อยละ คน
 • 15. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 15 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ข้อค้นพบของครูผู้สอน การใช้สื่อการเรียนการสอน จากบันทึกหลังการสอนพบว่า - สื่อที่เป็นของจริงนักเรียนจะชอบและเรียนรู้ได้ดี - สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียน/แบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ นักเรียนจะชอบและสนใจดีมาก - ใบความรู้ ใบงาน เป็นสื่อที่นักเรียนชอบถ้าหากเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ถ้ามีความยากและสลับซับซ้อน นักเรียนจะขาดความสนใจถือว่าเป็นเรื่องยากไม่มีความพยายามทาต่อซึ่งจากการค้นพบในการใช้สื่อการเรียน การสอนดังกล่าวผู้สอนจะนาไปปรับปรุง โดยศึกษาค้นคว้าในการใช้สื่อชิ้นต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป วิธีการสอน จากแผนการสอนที่ผู้สอนได้กาหนดวิธีการสอนไว้ในแต่ละเรื่อง พบว่า วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ที่ผู้สอนได้นาไปใช้และได้ผลดี คือ วิธีสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ จากการสังเกตนักเรียนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและ กัน เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ดี อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลและทัศนะที่กว้างและหลากหลาย วิธีสอนแบบการเรียนรู้และแบบร่วมมือ จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ผู้สอนได้นามาใช้สอน และ ได้ผลดี คือ รูปแบบของ Jigsaw เป็นการจัดให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน กลุ่มละ ๕-๖ คน เรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้สอนแบ่งบทเรียนเป็นเรื่องย่อยๆ เมื่อได้รับมอบหมายผู้เรียนในกลุ่มจะแบ่งภารกิจไปศึกษาเรื่องย่อยและ นาผลการศึกษามารายงานต่อกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการสอนอีกมากมายที่ผู้สอนจะต้องศึกษาและนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เทคนิคการสอน จากการสังเกตพบว่าเทคนิคที่ผู้สอนใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคือ - เทคนิคการสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนมีความพอใจที่ได้แสดงบทบาทที่ตนเองชอบ - เทคนิคกระบวนการกลุ่ม เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนมีความเข้าใจและเกิด ทักษะในการทางานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง ให้คาปรึกษา การให้คาชมหรือการเสริมแรงในทางบวก นักเรียนจะเกิดความรักอยากเรียนรักครูผู้สอนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคการสอนของครู จาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนมี คุณภาพ ตามที่ผู้สอนต้องการ เช่น เทคนิควิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนซ่อม เสริม การสอนแบบโครงการ ฯลฯ
 • 16. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 16 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ภารกิจในส่วนของงานพัฒนา งานอื่น ๆ ความพึงพอใจของครู 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความพึงพอใจของครูในภาพรวมของนักเรียนส่วนมาก อยู่ในระดับดี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องได้ แต่ยังมีนักเรียนบางคนหรือส่วนน้อย ที่ยังต้องให้ความรู้และให้คาปรึกษา แนะนา เช่น ในเรื่องความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย ซึ่งครูผู้สอนจะต้องให้การดูแลอย่าง ใกล้ชิด 2. ด้านผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านตัวผู้เรียนและเทคนิควิธีการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น กว่านี้ ในภาคเรียนต่อไป 2. งานกิจการนักเรียน - ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อนาไปประกอบการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรนั้น - ปรึกษาผู้รู้หรือผู้ชานาญ ถ้ามีสิ่งใดไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ จะปรึกษาผู้รู้ เพื่อนาความรู้ที่ ถูกต้องมาใช้ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์ ไม่ให้เกิดผลเสียแก่เด็ก - จัดทากิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - ผ่านการอบรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ - ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน งานบริการและให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานอื่น - ข้าพเจ้าได้อุทิศตนในการช่วยงาน และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมชนและหน่วยงาน อื่นๆ ด้วยความเต็มใจตลอดมา งานศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองเพื่องานในหน้าที่ - ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและงานที่ทาอยู่เสมอ เมื่อมีโอกาส โดย จะเห็นได้จากเกียรติบัตร และใบประกาศที่ปรากฏในการศึกษาอบรมในปี การศึกษา 2558 เผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ให้กับหน่วยงานและบุคคลอื่น - ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน ได้จัดทาสื่อการเรียนการสอน ชุดการสอน แผนการสอน กาหนดการสอน เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจ - ข้าพเจ้าได้นาความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ โรงเรียนในกลุ่มนาไปใช้ในโรงเรียน
 • 17. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 17 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ บุคลากรทางานที่ได้รับมอบหมายหลายงาน ภาระงานทั้งงานสอน และงานพิเศษมาก ทาให้งานวิชาการการเรียนการสอน เนื้อหาบางส่วนไม่ทันตามหลักสูตร ซึ่งเห็นว่ากิจกรรม บางกิจกรรมใช้เวลามาก จนทาให้การเตรียมการสอนยังได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร การครองตน การครองคน การครองงาน หลักการประพฤติปฏิบัติ 1. หลักการครองตน หมายถึง หลักคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการดารงตน ข้าพเจ้าครองตนโดยการพึ่งตัวเองมากที่สุด ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมายทุกอย่างอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถจนงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วง ไปด้วยดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เช่นทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางพุทธศาสนา พา นักเรียนไปวัดทาบุญ เข้าวัดฟังธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. หลักการครองคน หมายถึง หลักคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการปกครอง / อยู่ร่วมกับผู้อื่น ครอบครัว ผู้ร่วมงาน หรือนักเรียน ข้าพเจ้าสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ด้วย ความเข้าใจอันดี สามารถทางานลุล่วงไปด้วยดี แม้กระทั่งกับผู้ปกครองนักเรียน การบริการให้ คาแนะนาด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับทุกคน สามารถสร้งความสามัคคีในกลุ่ม เพื่อนร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหน่วยงาน 3. หลักการครองงาน หมายถึง หลักธรรมที่ใช้การปฏิบัติงานสอนหรืองานในหน้าที่ ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกครั้ง และพัฒนางานที่ ปฏิบัติอยู่เสมอทาให้เกิดผลดีกับนักเรียน นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 • 18. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 18 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 ภาคผนวก
 • 19. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 19 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเว็บไซต์โรงเรียน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Application วันที่ 18-19 มี.ค.2559 ณ ห้องประชุมสิทธาจารย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26
 • 20. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 20 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) วันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
 • 21. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 21 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) วันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
 • 22. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 22 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยประยุกต์ใช้ ไอซีทีร่วมกับ Google Application วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • 23. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 23 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนชลประทานผาแตก ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2559
 • 24. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 24 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 รับรางวัลทรงค่าสพฐ. (OBEC AWARD) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
 • 25. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 25 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เป็นคณะกรรมการตัดสินผลโครงงาน ระดับ ม.ต้น ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจาปี 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
 • 26. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 26 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 ในโครงการ Thailand Partners in Learning Forum 2016 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
 • 27. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 27 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 ในโครงการ Thailand Partners in Learning Forum 2016 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
 • 28. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 28 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary
 • 29. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 29 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary
 • 30. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559) หน้า 30 นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 เข้าร่วมงาน E2 : Educator Exchange. Budapest 2016 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Corinthia Budapest, Hungary