SlideShare a Scribd company logo
Батлав. Тэнхимийн эрхлэгч.....................Л. Баасандорж
Зарцуулгын / Худалдан
авалтын мөчлөг
Expenditure / Purchasing
cycle
Хийгдэх үйл ажиллагаа
 Хэрэгцээг тодорхойлох
 Захиалга илгээх
 Гэрээ хийх
 Хүлээн авах ба хадгалах
 Өр төлбөрийг бүртгэх
 Мөнгөн төлбөрийг хийх
 Ажил гүйлгээнүүдийн журнал бичих
 Гарц, тайлангуудыг бэлтгэх
 Бусад
Хэрэглэгдэх баримтууд
 Худалдан авалтын хүсэлт
 Худалдан авалтын захиалга
 Хариу мэдэгдэл
 Худалдах, худалдан авах гэрээ
 Хүлээн авсан акт
 Орлогын баримт
 Бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэхэмжлэл
 Нэмэгдсэн өртгийн татварын падаан
 Кассын зарлагын ордер
 Төлбөрийн даалгавар, банкны хуулга
 Хөнгөлөлт, буцаалтын хуудас
 Бусад
Хэрэглэгдэх файлууд
 Харилцагчийн лавлах файл
 Бараа материалын лавлах файл
 Худалдан авалтын захиалгын ажил гүйлгээний файл
 Бэлт.нийл.нэхэмжлэлийн ажил гүйлгээний файл
 Мөнгөн зарцуулгын ажил гүйлгээний файл
 Бэлтгэн нийлүүлэгчийн мастер файл
 Өглөгийн мастер файл
 Бараа материалын мастер файл
Мэдээний урсгал ба
боловсруулалт
 Худалдан авалтын ажил гүйлгээ
 Мөнгөн зарцуулгын ажил гүйлгээ
 Гар ажиллагаатай систем
 Компьютерт суурилсан систем
08 expenditure cycle
Учирч болох эрсдэлүүд
 Хэрэгцээгүй эсвэл илүү бараа захиалах
 Захиалаагүй бараа хүлээн авах
 Захиалсан бараа нь ирэхгүй байх
 Нэхэмжлэл болон худалдан авалттай холбоотой бусад
баримтуудыг хуурамчаар үйлдэх
 Хадгалалт, тээвэрлэлтийн явцад бараа материал нь
эвдэрч гэмтэх
 Өр төлбөрийг буруу бүртгэх
 Барааг зах зээлийн үнээс өндөр үнээр авах
 Худалдан авалт, буцаалтын бичилтүүдийг буруу бүртгэх
Учирч болох эрсдэлүүд
 Нэг нэхэмжлэлээр дахин төлбөр хийх
 Нэхэмжилсэн дүнгээс илүү хэмжээгээр төлбөр хийх
 Хүлээн аваагүй бараанд төлбөр төлөх
 Бэлэн мөнгө хулгайд алдах
 Зөвшөөрөгдөөгүй эсвэл буруу дүнгээр мөнгөн
зарцуулгын баримтуудыг үйлдэх
 Бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэлд зөвшөөрөлгүй хүн
хандах
 Мөнгөн хөрөнгө, бараа материалын үнэ бүхий зүйлс,
дансаарх өглөгийн бүртгэл нь байгалийн болон хүний
үйлдсэн гамшигт өртөх.
Ажил гүйлгээний хяналт
Орцын хяналт
1. Баримтууд нь урьдчилан дугаарлагдсан, загвар сайтай, бүгд зохих
ёсоор батлагдсан, хүчин төгөлдөр байх.
2. Худалдан авалтын захиалга, хүлээн авсан акт, нэхэмжлэл дээрх
мэдээний зүйлсийг боловсруулалтанд оруулахаас өмнө шалгаж
байх.
3. Мэдээ оруулах явцад илэрсэн алдааг бэлтгэн нийлүү-лэгчийн
болон бараа материалын бичилтүүдийг хийхээс өмнө засаж
залруулж байх.
4. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэхэмжлэл, мөнгөн төлбөрийн багцын дүнг
урьдчилан тооцоолсон байх.
Ажил гүйлгээний хяналт
Боловсруулалтын хяналт
1. Зөвхөн хүчин төгөлдөр хүсэлт, захиалга, төлбөрийн болон
хөнгөлөлт, буцаалтын баримтаар журналд бичих.
2. Хүлээж авсан тоо хэмжээг захиалсан тоо хэмжээтэй харьцуулж
байх.
3. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэхэмжлэл дээрх мэдээний зүйлсийг
шалгаж, худалдан авалтын захиалга, хүлээн авсан акттай
харьцуулж байх.
4. Дутуу байгаа болон гологдсон бараатай ажил гүйлгээ-нүүдийг нэг
бүрчлэн эргэн хянадаг байх.
Ажил гүйлгээний хяналт
Боловсруулалтын хяналт
5. Хөнгөлөлт, буцаалтын баримтыг зөвхөн худалдан авалтын
менежерийн зөвшөөрөлтэй үйлддэг байх.
6. Дансаарх өглөгийн болон мөнгөн зарцуулгын файлд бичилт хийх
үеийн нийт дүнг урьдчилан тооцоолсон багцын дүнтэй харьцуулж
байх.
7. Дансаарх өглөгийн файлд бичсэн нийт дүнг ерөнхий дэвтэрт
бичсэн нийт дүнтэй харьцуулж байх.
8. Төлбөртэй холбоотой хөнгөлөлтийн нөхцлүүдийг за-хиалганд
тусгасан эсэхийг нэгбүрчлэн хянадаг байх.
9. Зарцуулгын дүнг харуулсан баримтуудыг эргэж хянадаг байх.
Ажил гүйлгээний хяналт
Боловсруулалтын хяналт
10. Төлбөрийн баримтанд гарын үсэг зурж баталгаажуулахаас өмнө
тоон дүнг өөрчлөхөөс сэргийлдэг байх.
11. Төлбөрийн дүн харьцангуй их тохиолдолд заавал хоёрдугаар
гарын үсэг шаарддаг байх.
12. Боловсруулалтын үед гарсан алдааг аль болох түргэн алдаа засах
тогтсон горимын дагуу засаж байх.
Ажил гүйлгээний хяналт
Гарцын хяналт
1. Бараа материалын болон өр төлбөрийн үлдэгдлийг тайлант
хугацаа бүрээр бодит өртгөөр нь гаргаж байх.
2. Худалдан авалтын хэтрэлтийг шинжилж, хүчин зүйлийн
нөлөөллийг тооцож байх.
3. Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн сарын тайланг дансаарх өглөгийн дансны
үлдэгдэлтэй тулгаж харьцуулж байх.
4. Худалдан авалт ба мөнгөн зарцуулгын ажил гүйлгээний бүх
баримтуудын хуулбар дугаараараа хадгалагдсан байх. Дугаар нь
дутагдсан эсэхийг тогтмол шалгадаг байх.
5. Ажил гүйлгээний жагсаалт ба дансдын үлдэгдлийг тогтмол
хугацаагаар хэвлэж байх.
Тайлан, гарц
1. Нээлттэй худалдан авалтын захиалгын тайлан
2. Нээлттэй нэхэмжлэлийн тайлан
3. Бараа материалын үлдэгдлийн тайлан
4. Хугацаа хэтэрсэн хүлээн авалтын тайлан
5. Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн сарын тайлан
6. Өр төлбөрийн наслалтын хүснэгт
7. Худалдан авалтын шинжилгээ
8. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн гүйцэтгэлийн тайлан
гэх мэт.

More Related Content

What's hot

санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-госсанхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
Byambadrj Myagmar
 
Бүлэг7
Бүлэг7Бүлэг7
Бүлэг7
Burnee Oogii
 
аудитийн мэргэжлийн стандартууд
аудитийн мэргэжлийн стандартуудаудитийн мэргэжлийн стандартууд
аудитийн мэргэжлийн стандартууд
Byambadrj Myagmar
 
стандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэлстандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 8 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 8 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 8 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 8 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
IFRS-2021 presentation.ppt
IFRS-2021 presentation.pptIFRS-2021 presentation.ppt
IFRS-2021 presentation.ppt
anujinmunkhbat3
 
Lecture №5,6,7,8
Lecture №5,6,7,8Lecture №5,6,7,8
Lecture №5,6,7,8
ariunubu
 
лекц №1.pptx бмс
лекц №1.pptx бмслекц №1.pptx бмс
лекц №1.pptx бмс
uugii4411
 
лекц 9.10 pptx
лекц 9.10 pptxлекц 9.10 pptx
лекц 9.10 pptx
oyunsuren84
 
Бүлэг6
Бүлэг6Бүлэг6
Бүлэг6
Burnee Oogii
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
СТОУС 16: Түрээсийн бүртгэл
СТОУС 16: Түрээсийн бүртгэлСТОУС 16: Түрээсийн бүртгэл
СТОУС 16: Түрээсийн бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
лекц 5 НББ-ийн үе шат 1-р хэсэг
лекц 5 НББ-ийн үе шат 1-р хэсэглекц 5 НББ-ийн үе шат 1-р хэсэг
лекц 5 НББ-ийн үе шат 1-р хэсэг
dibo_emua
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Chuluun Zulaa
 

What's hot (20)

лекц 4 pp
лекц 4 ppлекц 4 pp
лекц 4 pp
 
бүлэг 1
бүлэг 1бүлэг 1
бүлэг 1
 
8 standart dugnelt
8 standart dugnelt8 standart dugnelt
8 standart dugnelt
 
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-госсанхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
санхүү эдийн-засгийн-шинжилгээ-гос
 
Бүлэг7
Бүлэг7Бүлэг7
Бүлэг7
 
аудитийн мэргэжлийн стандартууд
аудитийн мэргэжлийн стандартуудаудитийн мэргэжлийн стандартууд
аудитийн мэргэжлийн стандартууд
 
стандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэлстандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэл
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 8 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 8 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 8 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 8 ШИДС
 
IFRS-2021 presentation.ppt
IFRS-2021 presentation.pptIFRS-2021 presentation.ppt
IFRS-2021 presentation.ppt
 
Lecture №5,6,7,8
Lecture №5,6,7,8Lecture №5,6,7,8
Lecture №5,6,7,8
 
лекц №1.pptx бмс
лекц №1.pptx бмслекц №1.pptx бмс
лекц №1.pptx бмс
 
лекц 9.10 pptx
лекц 9.10 pptxлекц 9.10 pptx
лекц 9.10 pptx
 
Бүлэг6
Бүлэг6Бүлэг6
Бүлэг6
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 6 ШИДС
 
СТОУС 16: Түрээсийн бүртгэл
СТОУС 16: Түрээсийн бүртгэлСТОУС 16: Түрээсийн бүртгэл
СТОУС 16: Түрээсийн бүртгэл
 
лекц 3
лекц 3лекц 3
лекц 3
 
Sb 4 avl
Sb 4 avlSb 4 avl
Sb 4 avl
 
НББОУС-21
НББОУС-21НББОУС-21
НББОУС-21
 
лекц 5 НББ-ийн үе шат 1-р хэсэг
лекц 5 НББ-ийн үе шат 1-р хэсэглекц 5 НББ-ийн үе шат 1-р хэсэг
лекц 5 НББ-ийн үе шат 1-р хэсэг
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
 

Similar to 08 expenditure cycle

Sedev 8 text barimtiin angilal
Sedev 8 text barimtiin angilalSedev 8 text barimtiin angilal
Sedev 8 text barimtiin angilal
Баянтөр Дэлгэр
 
Lecture 11
Lecture 11Lecture 11
лекц 12, 13
лекц 12, 13лекц 12, 13
лекц 12, 13
Burnee Oogii
 
6 medeelel tsugluulah
6 medeelel tsugluulah6 medeelel tsugluulah
6 medeelel tsugluulah
Timon CL
 
14 khudaldan avalt
14 khudaldan avalt14 khudaldan avalt
14 khudaldan avalt
GurragchaaIshnavaan
 
Lecture 10
Lecture 10Lecture 10
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
E-Gazarchin Online University
 
анхан шатны бүртгэл
анхан шатны бүртгэланхан шатны бүртгэл
анхан шатны бүртгэл
Ган-Эрдэнэ Б.
 
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
E-Gazarchin Online University
 
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
E-Gazarchin Online University
 
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulaltSanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
E-Gazarchin Online University
 
Sedev 8 barimt, toologo toim
Sedev 8 barimt, toologo toimSedev 8 barimt, toologo toim
Sedev 8 barimt, toologo toim
Баянтөр Дэлгэр
 
16 chapter 14
16 chapter 1416 chapter 14
16 chapter 14
Baterdene Batchuluun
 

Similar to 08 expenditure cycle (20)

Sedev 8 text barimtiin angilal
Sedev 8 text barimtiin angilalSedev 8 text barimtiin angilal
Sedev 8 text barimtiin angilal
 
Lecture 11
Lecture 11Lecture 11
Lecture 11
 
лекц 12, 13
лекц 12, 13лекц 12, 13
лекц 12, 13
 
лекц 12, 13
лекц 12, 13лекц 12, 13
лекц 12, 13
 
6 medeelel tsugluulah
6 medeelel tsugluulah6 medeelel tsugluulah
6 medeelel tsugluulah
 
6 medeelel tsugluulah
6 medeelel tsugluulah6 medeelel tsugluulah
6 medeelel tsugluulah
 
14 khudaldan avalt
14 khudaldan avalt14 khudaldan avalt
14 khudaldan avalt
 
Audit 9
Audit 9Audit 9
Audit 9
 
Lecture 10
Lecture 10Lecture 10
Lecture 10
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
 
Bank and cash audit
Bank and cash auditBank and cash audit
Bank and cash audit
 
анхан шатны бүртгэл
анхан шатны бүртгэланхан шатны бүртгэл
анхан шатны бүртгэл
 
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
 
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс" Хичээл - 6
 
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulaltSanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
 
Mayagt nuhuh zaavar
Mayagt nuhuh zaavarMayagt nuhuh zaavar
Mayagt nuhuh zaavar
 
Sedev 8 barimt, toologo toim
Sedev 8 barimt, toologo toimSedev 8 barimt, toologo toim
Sedev 8 barimt, toologo toim
 
Dugnelt
DugneltDugnelt
Dugnelt
 
12
1212
12
 
16 chapter 14
16 chapter 1416 chapter 14
16 chapter 14
 

More from unenbat4411

06 risk control
06 risk control06 risk control
06 risk control
unenbat4411
 
05 data management
05 data management05 data management
05 data management
unenbat4411
 
04 computer based
04 computer based04 computer based
04 computer based
unenbat4411
 
Ias 31
Ias 31Ias 31
Ias 31
unenbat4411
 
Ias 21
Ias 21Ias 21
Ias 21
unenbat4411
 
17
1717
Ias 12
Ias 12Ias 12
Ias 12
unenbat4411
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 26
Ias 26Ias 26
Ias 26
unenbat4411
 
Ias 19
Ias 19Ias 19
Ias 19
unenbat4411
 
Ias 36
Ias 36Ias 36
Ias 36
unenbat4411
 
Ias 24
Ias 24Ias 24
Ias 24
unenbat4411
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 20
Ias 20Ias 20
Ias 20
unenbat4411
 
Ias 41
Ias 41Ias 41
Ias 41
unenbat4411
 
Ias 40
Ias 40Ias 40
Ias 40
unenbat4411
 
системийн загварчлал
системийн загварчлалсистемийн загварчлал
системийн загварчлал
unenbat4411
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
unenbat4411
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
unenbat4411
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
unenbat4411
 

More from unenbat4411 (20)

06 risk control
06 risk control06 risk control
06 risk control
 
05 data management
05 data management05 data management
05 data management
 
04 computer based
04 computer based04 computer based
04 computer based
 
Ias 31
Ias 31Ias 31
Ias 31
 
Ias 21
Ias 21Ias 21
Ias 21
 
17
1717
17
 
Ias 12
Ias 12Ias 12
Ias 12
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 8
 
Ias 26
Ias 26Ias 26
Ias 26
 
Ias 19
Ias 19Ias 19
Ias 19
 
Ias 36
Ias 36Ias 36
Ias 36
 
Ias 24
Ias 24Ias 24
Ias 24
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 8
 
Ias 20
Ias 20Ias 20
Ias 20
 
Ias 41
Ias 41Ias 41
Ias 41
 
Ias 40
Ias 40Ias 40
Ias 40
 
системийн загварчлал
системийн загварчлалсистемийн загварчлал
системийн загварчлал
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 

08 expenditure cycle

 • 1. Батлав. Тэнхимийн эрхлэгч.....................Л. Баасандорж Зарцуулгын / Худалдан авалтын мөчлөг Expenditure / Purchasing cycle
 • 2. Хийгдэх үйл ажиллагаа  Хэрэгцээг тодорхойлох  Захиалга илгээх  Гэрээ хийх  Хүлээн авах ба хадгалах  Өр төлбөрийг бүртгэх  Мөнгөн төлбөрийг хийх  Ажил гүйлгээнүүдийн журнал бичих  Гарц, тайлангуудыг бэлтгэх  Бусад
 • 3. Хэрэглэгдэх баримтууд  Худалдан авалтын хүсэлт  Худалдан авалтын захиалга  Хариу мэдэгдэл  Худалдах, худалдан авах гэрээ  Хүлээн авсан акт  Орлогын баримт  Бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэхэмжлэл  Нэмэгдсэн өртгийн татварын падаан  Кассын зарлагын ордер  Төлбөрийн даалгавар, банкны хуулга  Хөнгөлөлт, буцаалтын хуудас  Бусад
 • 4. Хэрэглэгдэх файлууд  Харилцагчийн лавлах файл  Бараа материалын лавлах файл  Худалдан авалтын захиалгын ажил гүйлгээний файл  Бэлт.нийл.нэхэмжлэлийн ажил гүйлгээний файл  Мөнгөн зарцуулгын ажил гүйлгээний файл  Бэлтгэн нийлүүлэгчийн мастер файл  Өглөгийн мастер файл  Бараа материалын мастер файл
 • 5. Мэдээний урсгал ба боловсруулалт  Худалдан авалтын ажил гүйлгээ  Мөнгөн зарцуулгын ажил гүйлгээ  Гар ажиллагаатай систем  Компьютерт суурилсан систем
 • 7. Учирч болох эрсдэлүүд  Хэрэгцээгүй эсвэл илүү бараа захиалах  Захиалаагүй бараа хүлээн авах  Захиалсан бараа нь ирэхгүй байх  Нэхэмжлэл болон худалдан авалттай холбоотой бусад баримтуудыг хуурамчаар үйлдэх  Хадгалалт, тээвэрлэлтийн явцад бараа материал нь эвдэрч гэмтэх  Өр төлбөрийг буруу бүртгэх  Барааг зах зээлийн үнээс өндөр үнээр авах  Худалдан авалт, буцаалтын бичилтүүдийг буруу бүртгэх
 • 8. Учирч болох эрсдэлүүд  Нэг нэхэмжлэлээр дахин төлбөр хийх  Нэхэмжилсэн дүнгээс илүү хэмжээгээр төлбөр хийх  Хүлээн аваагүй бараанд төлбөр төлөх  Бэлэн мөнгө хулгайд алдах  Зөвшөөрөгдөөгүй эсвэл буруу дүнгээр мөнгөн зарцуулгын баримтуудыг үйлдэх  Бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэлд зөвшөөрөлгүй хүн хандах  Мөнгөн хөрөнгө, бараа материалын үнэ бүхий зүйлс, дансаарх өглөгийн бүртгэл нь байгалийн болон хүний үйлдсэн гамшигт өртөх.
 • 9. Ажил гүйлгээний хяналт Орцын хяналт 1. Баримтууд нь урьдчилан дугаарлагдсан, загвар сайтай, бүгд зохих ёсоор батлагдсан, хүчин төгөлдөр байх. 2. Худалдан авалтын захиалга, хүлээн авсан акт, нэхэмжлэл дээрх мэдээний зүйлсийг боловсруулалтанд оруулахаас өмнө шалгаж байх. 3. Мэдээ оруулах явцад илэрсэн алдааг бэлтгэн нийлүү-лэгчийн болон бараа материалын бичилтүүдийг хийхээс өмнө засаж залруулж байх. 4. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэхэмжлэл, мөнгөн төлбөрийн багцын дүнг урьдчилан тооцоолсон байх.
 • 10. Ажил гүйлгээний хяналт Боловсруулалтын хяналт 1. Зөвхөн хүчин төгөлдөр хүсэлт, захиалга, төлбөрийн болон хөнгөлөлт, буцаалтын баримтаар журналд бичих. 2. Хүлээж авсан тоо хэмжээг захиалсан тоо хэмжээтэй харьцуулж байх. 3. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэхэмжлэл дээрх мэдээний зүйлсийг шалгаж, худалдан авалтын захиалга, хүлээн авсан акттай харьцуулж байх. 4. Дутуу байгаа болон гологдсон бараатай ажил гүйлгээ-нүүдийг нэг бүрчлэн эргэн хянадаг байх.
 • 11. Ажил гүйлгээний хяналт Боловсруулалтын хяналт 5. Хөнгөлөлт, буцаалтын баримтыг зөвхөн худалдан авалтын менежерийн зөвшөөрөлтэй үйлддэг байх. 6. Дансаарх өглөгийн болон мөнгөн зарцуулгын файлд бичилт хийх үеийн нийт дүнг урьдчилан тооцоолсон багцын дүнтэй харьцуулж байх. 7. Дансаарх өглөгийн файлд бичсэн нийт дүнг ерөнхий дэвтэрт бичсэн нийт дүнтэй харьцуулж байх. 8. Төлбөртэй холбоотой хөнгөлөлтийн нөхцлүүдийг за-хиалганд тусгасан эсэхийг нэгбүрчлэн хянадаг байх. 9. Зарцуулгын дүнг харуулсан баримтуудыг эргэж хянадаг байх.
 • 12. Ажил гүйлгээний хяналт Боловсруулалтын хяналт 10. Төлбөрийн баримтанд гарын үсэг зурж баталгаажуулахаас өмнө тоон дүнг өөрчлөхөөс сэргийлдэг байх. 11. Төлбөрийн дүн харьцангуй их тохиолдолд заавал хоёрдугаар гарын үсэг шаарддаг байх. 12. Боловсруулалтын үед гарсан алдааг аль болох түргэн алдаа засах тогтсон горимын дагуу засаж байх.
 • 13. Ажил гүйлгээний хяналт Гарцын хяналт 1. Бараа материалын болон өр төлбөрийн үлдэгдлийг тайлант хугацаа бүрээр бодит өртгөөр нь гаргаж байх. 2. Худалдан авалтын хэтрэлтийг шинжилж, хүчин зүйлийн нөлөөллийг тооцож байх. 3. Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн сарын тайланг дансаарх өглөгийн дансны үлдэгдэлтэй тулгаж харьцуулж байх. 4. Худалдан авалт ба мөнгөн зарцуулгын ажил гүйлгээний бүх баримтуудын хуулбар дугаараараа хадгалагдсан байх. Дугаар нь дутагдсан эсэхийг тогтмол шалгадаг байх. 5. Ажил гүйлгээний жагсаалт ба дансдын үлдэгдлийг тогтмол хугацаагаар хэвлэж байх.
 • 14. Тайлан, гарц 1. Нээлттэй худалдан авалтын захиалгын тайлан 2. Нээлттэй нэхэмжлэлийн тайлан 3. Бараа материалын үлдэгдлийн тайлан 4. Хугацаа хэтэрсэн хүлээн авалтын тайлан 5. Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн сарын тайлан 6. Өр төлбөрийн наслалтын хүснэгт 7. Худалдан авалтын шинжилгээ 8. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн гүйцэтгэлийн тайлан гэх мэт.