Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 36 Ad
1 of 36 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu

 1. 1. SOBRE L’APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES I EL TREBALL COOPERATIU Desembre 2008 Ramon Grau
 2. 2. ► Competències transversals: que travessen les diferents ocupacions. ► Competències bàsiques i generals: pròpies dels ciutadans, comuns a totes les ocupacions i necessàries per a la incorporació eficient al món laboral. ► Competències técnico-professionals: específiques o pròpies de cadascun dels àmbits professionals. Competències
 3. 3. Competències transversals Competències técnico-professionals Competències bàsiques i generals Competències
 4. 4. Competències bàsiques i generals Competències técnico-professionals Competències transversals ACTIVITATS
 5. 5. Competències bàsiques i generals Competències técnico-professionals Competències transversals ACTIVITATS
 6. 6. Treball en equip Identificació i resolució de problemes Capacitat de comunicació Capacitat per ensenyar Capacitat d’organització i planificació Autoaprenentatge Responsabilitat Competències (Competències comunicatives, d’aprendre a aprendre, d’autonomia i iniciativa personal, tractament de la informació ...)
 7. 7. ► En quines àrees o crèdits es treballa la capacitat d’organització i planificació? ► A través de quines activitats s’ensenya l’alumnat a exercitar la comunicació oral i escrita? ► Quan incidim sobre la capacitat d’anàlisi i síntesi, així com l’aprenentatge autònom? ►Què significa i com es promou el treball en equip? Competències
 8. 8. ► Concepcions sobre l’aprenentatge ► Concepcions sobre l’educació ► Concepcions sobre les matèries que impartim ► Experiència en la pràctica docent Model didàctic
 9. 9. continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió autònoma gestió centralitzada MODEL DIDÀCTIC Model didàctic
 10. 10. continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió centralitzada MODEL DIDÀCTIC gestió autònoma Model didàctic
 11. 11. Metodologies expositives Metodologies interactives Centrats en l’activitat del professorat, es basen en la transmissió del coneixement. El professorat ha de proporcionar una informació directa, estructurada i organitzada que facilita la incorporació de conceptes. Explicacions, lectures, interaccions verbals (tampoc massa), exercicis, pràctiques, treballs individuals escrits. Centrats en la feina individual, la interacció entre alumnes en el grup de treball i amb el professorat Èmfasi en el paper que exerceix la persona que aprèn i l’entorn social en que ho fa. L’alumnat aprèn a través de la interacció amb companys i companyes i amb el docent. No s’exclouen les explicacions, lectures, interaccions verbals, els moments de feina personal ..., però es fonamenten en el treball en grup i cooperatiu Model didàctic ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT
 12. 12. Metodologies expositives Metodologies interactives Centrats en l’activitat del professorat, es basen en la transmissió del coneixement. El professorat ha de proporcionar una informació directa, estructurada i organitzada que facilita la incorporació de conceptes. Explicacions, lectures, interaccions verbals (tampoc massa), exercicis, pràctiques, treballs individuals escrits. Centrats en la feina individual, la interacció entre alumnes en el grup de treball i amb el professorat Èmfasi en el paper que exerceix la persona que aprèn i l’entorn social en que ho fa. L’alumnat aprèn a través de la interacció amb companys i companyes i amb el docent. No s’exclouen les explicacions, lectures, interaccions verbals, els moments de feina personal ..., però es fonamenten en el treball en grup i cooperatiu Model didàctic ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT
 13. 13. ► Els mètodes interactius es basen en la cooperació. ► L’objectiu consisteix en resoldre un problema, fer una investigació, desenvolupar un projecte, formular una opinió fonamentada sobre un cas. ► Es fonamenten en l’activitat de l’alumne: analitza la situació, s’organitza, decideix sobre les accions i recursos, busca informació, treballa en equip, pren decisions. ► El professorat guia i facilita el procés, proposa les situacions didàctiques, prepara o preveu els materials, i orienta el treball dels grups. ► Gestió social de l´aula: gestió flexible del temps, dels espais dels materials i recursos. Nou protagonisme de l’alumnat. ELS MÈTODES INTERACTIUS Model didàctic ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT
 14. 14. (context acadèmic/escolar) Aprenentatge formal 1. Presentació d’objectius 2. Activitats d’aprenentatge Explicacions Lectures Exercicis, TPs 3. Resolució de problemes (comprensió i ús del coneixement, aplicació) Aprenentatge informal 1. Problemes, interessos, necessitats 2. Usar la informació Seleccionar informació pertinent Localitzar informació Planificar accions Determinar els recursos Pensar en formes de resoldre o trobar el que es cerca Clarificar el que ens fa falta Concretar una pregunta (autonomia, pensament crític, coneixement estratègic) 3. Respostes, explicacions (al marge del centre educatiu) ABP (Aprenentatge basat en problemes) ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT
 15. 15. Aprenentatge basat en problemes 1. Plantejament del problema 2. Concreció del problema i anàlisi de coneixements, formulació de necessitats (recursos, localització) i accions necessaris per resoldre el problema. 3. Organització del procés. Planificació de les fases, seqüenciació de les accions 4. Desenvolupament del procés per trobar respostes o explicacions i la seva reconducció davant d’imprevistos 5. Elaboració de conclusions, avaluació i anàlisi crítica dels resultats obtinguts i del procés seguit ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT ABP (Aprenentatge basat en problemes) Aprenentatge informal 1. Problemes, interessos, necessitats 2. Usar la informació Seleccionar informació pertinent Localitzar informació Planificar accions Determinar els recursos Pensar en formes de resoldre o trobar el que es cerca Clarificar el que ens fa falta Concretar una pregunta (autonomia, pensament crític, coneixement estratègic) 3. Respostes, explicacions (al marge del centre educatiu)
 16. 16. ► Normalment el problema es presenta a partir d’un escenari on es mostra una situació a partir d’una lectura, podria fer-se a partir d’una explicació o fer servir qualsevol altre document audiovisual. Primera Fase : Presentació del problema. ► El problema s’hauria de centrar en situacions reals o versemblants amb una certa rellevància personal. ► El problema ha de respondre a objectius propis de la matèria (rellevància social o cultural) i ha d’adaptar-se a les competències que presenta l’alumnat que hi treballarà ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT ABP (Aprenentatge basat en problemes)
 17. 17. ► En aquesta fase, de forma individual en primer lloc, i en el marc del grup de treball posteriorment, s’haurà d’establir quins són els coneixements que té l’alumnat en relació al problema, i quins són els aspectes que es desconeixen, és a dir, quines són les preguntes clau que caldrà resoldre. Segona Fase : Delimitació del problema. ► Cada grup de treball ha de ser capaç d’explicitar amb precisió la naturalesa del problema i el context en què apareix. ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT ABP (Aprenentatge basat en problemes)
 18. 18. Tercera Fase : Planificació.. ► Cada grup de treball haurà d’elaborar una llista de tasques a realitzar i segons l’organització que el professorat hagi donat a activitat, s’hauran de repartir les feines entre els integrants del grup. ► En aquesta fase, s’ha de planificar el procés: - decidir quines accions s’han de fer, - pensar quins recursos cal utilitzar per poder trobar la solució al problema. ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT ABP (Aprenentatge basat en problemes)
 19. 19. problema determinació de la informació necessària localització recursos determinació accions organització feines realització accions professorat professorat professorat professorat alumnat professorat professorat professorat alumnat alumnat professorat professorat alumnat alumnat alumnat professorat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat Quan farem recerca? Quan estimulem la creativitat? Model didàctic ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT
 20. 20. ► Abans de distribuir els treballs individuals i d’iniciar-los, convé fer una lectura o repàs de cadascuna de les tasques i discutir sobre les accions que cal dur a terme i sobre el resultat que s’espera. Quarta Fase : Treball individual. ► Un cop planificat el procés s’haurà d’executar. Cada integrant del grup ha de dur a terme la feina encarregada (derivada de les instruccions del professor -autonomia limitada- o del repartiment de tasques acordat pels membres del grup -major autonomia-). No s’exclou ni la col·laboració, ni l’ajuda.  què s’espera de tu?,  què necessites?, perquè?,  on ho pots trobar?,  què has de fer?, com ho has de fer ? ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT ABP (Aprenentatge basat en problemes)
 21. 21. Cinquena Fase : Treball de grup. ► Cada alumne haurà de presentar el resultat del seu treball a la resta del grup (col·laboració a l’aprenentatge i a la obtenció de respostes al problema) ► Gran diversitat de tasques possibles a partir de les aportacions: - elaborar un dossier de textos de recopilació, - respondre qüestionaris de síntesi, - fer mapes conceptuals integradors de les informacions aportades, - omplir taules i fer resums. ► Cada grup, en una fase final d’aplicació, presenta en públic el resultat de la seva feina. ► En tot cas, totes aquestes feines han de respondre o explicar el problema o situació inicial. ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT ABP (Aprenentatge basat en problemes)
 22. 22. Gestió centralitzada (Ensenyament centrat en el professor) Gestió autònoma (Ensenyament centrat en l’activitat de l’alumne) La major part de la feina se centra en activitats dirigides a tot el grup (explicacions, exemplificacions, ...) i en el treball individual (lectures, exercicis...) El treball en grup és esporàdic i acostuma a ser de curta durada, normalment per aplicar aprenentatges anteriors. L’aprenentatge d’un individu és independent del de la resta d’alumnes, el dispositiu pedagògic s’orienta cap a l’aprenentatge individual El treball s’estructura en grups de 3 a 5 alumnes que s’organitzen per resoldre individual i conjuntament les tasques que es proposen. Es treballa en el context de grup (col·laboratiu, cooperatiu). Les explicacions generals són puntuals, la interacció amb el docent es fa en el marc del grup de treball S’alterna el treball individual amb el col·lectiu. Sempre hi ha una fase de comunicació on es promou la interacció i l’aprenentatge dels companys del grup La classe és fonamentalment magistral, se centra en l’activitat del professor que controla contingut, tasques, espai i temps. Aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats, que requereixen treball cooperatiu. En aquestes tasques els grups decideixen sobre els recursos, els espais, les accions, ... Model didàctic GESTIÓ DE L’AULA
 23. 23. Gestió centralitzada (Ensenyament centrat en el professor) Gestió autònoma (Ensenyament centrat en l’activitat de l’alumne) La major part de la feina se centra en activitats dirigides a tot el grup (explicacions, exemplificacions, ...) i en el treball individual (lectures, exercicis...) El treball en grup és esporàdic i acostuma a ser de curta durada, normalment per aplicar aprenentatges anteriors. L’aprenentatge d’un individu és independent del de la resta d’alumnes, el dispositiu pedagògic s’orienta cap a l’aprenentatge individual El treball s’estructura en grups de 3 a 5 alumnes que s’organitzen per resoldre individual i conjuntament les tasques que es proposen. Es treballa en el context de grup (col·laboratiu, cooperatiu). Les explicacions generals són puntuals, la interacció amb el docent es fa en el marc del grup de treball S’alterna el treball individual amb el col·lectiu. Sempre hi ha una fase de comunicació on es promou la interacció i l’aprenentatge dels companys del grup La classe és fonamentalment magistral, se centra en l’activitat del professor que controla contingut, tasques, espai i temps. Aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats, que requereixen treball cooperatiu. En aquestes tasques els grups decideixen sobre els recursos, els espais, les accions, ... Model didàctic GESTIÓ DE L’AULA
 24. 24. Treball individual
 25. 25. Treball en grup
 26. 26. Treball cooperatiu
 27. 27. Treball en grup Treball cooperatiu Treball individual
 28. 28. Interdependència positiva Interacció cara a cara Responsabilitat individual Destreses socials Treball cooperatiu Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA QUÈ CARACTERITZA EL TREBALL COOPERATIU?
 29. 29. ► S’usa el terme interdependència positiva per definir aquella situació en què l’aprenentatge dels diferents components del grup depèn de les accions que realitzi cadascun dels membres de l’equip. ► La responsabilitat individual es refereix al desenvolupament de les feines que cadascun dels integrants del grup haurà d’afrontar personalment, com a encàrrec de l’equip de treball. ► La interacció cara a cara, el diàleg obert entre els membres d’un equip, és dóna quan un integrant del grup requereix l’ajuda d’altres, i és obligada quan cada estudiant presenta allò que ha après a la resta de companys.. ► Les habilitats socials són capacitats derivades de les intel·ligències intra i interpersonal i que ens faciliten la interacció amb els altres amb resultats beneficiosos tant per la pròpia persona com pel seu entorn social (novament els altres). Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA QUÈ CARACTERITZA EL TREBALL COOPERATIU?
 30. 30. Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA
 31. 31. CONSIDERACIONS SOBRE EL TREBALL COOPERATIU. a. El tema s’ha de poder dividir en parts, per tal de poder assignar responsabilitats individuals.1. Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA b. Les parts no és indispensable que siguin equivalents. Tampoc ho és que tots els grups facin la mateixa feina. c. Cal tenir un criteri per tal de constituir els grups (rendiment, motivació, afinitat, ...), que han de resultar el més heterogenis que ens sigui possible. Equips base/Diversificació
 32. 32. Estructura cooperativa Feina dels diferents grups Feina de cada component Equips clàssics La mateixa tots els grups Diferent cada component (individual) Grups d’experts La mateixa tots els grups Diferent cada component (grup d’experts) Equips d’investigació Diferent cada grup Investigació lliure de cada component (diferent o similar) (individual) Coop-Coop Diferent cada grup Diferent cada component (individual) Exemples d’estructures cooperatives Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA
 33. 33. 2. CONSIDERACIONS SOBRE EL TREBALL COOPERATIU. Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA a. Es poden fer propostes al grup de treball (sobre el contingut, sobre el repartiment de tasques, sobre les accions a realitzar, sobre els recursos a utilitzar, sobre la forma de treballar, sobre el producte final que s’espera de la feina individual i col·lectiva). b. El grau de concreció de les propostes dependrà del grau d’autonomia en què treballa l’alumnat. No es pot oblidar l’elaboració d’una pauta/guió de la feina que s’ha de fer (subministrada pel professorat/elaborada per l’alumnat).
 34. 34. El professorat intervé delimitant els recursos, la informació necessària, i les accions que cal efectuar. També controla el temps i la progressió de la feina L’alumnat determina l’organització del procés, decideix quina informació necessita i els recursos que utilitzarà. Igualment intervé en decisions relacionades amb temps i el control del ritme de la feina. El professorat negocia algunes de les atribucions amb l’alumnat per tal que els nois i noies adquireixin responsabilitats i compromisos Autonomia limitada Màxima autonomia Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA
 35. 35. Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA a. Sempre caldrà comptar amb espais de discussió sobre la feina individual. En aquests espais cal que cada persona expliqui allò que ha après a la resta de companys, sigui objecte de preguntes i hagi de reformular les seves explicacions. b. Tots els companys depenen uns dels altres per aprendre (interdependència positiva, interacció cara a cara, habilitats socials). 3. CONSIDERACIONS SOBRE EL TREBALL COOPERATIU.
 36. 36. a. Val la pena programar una activitat final en la que cada grup, a través del mètode que el professorat proposi, hagi de fer una presentació de la feina feta. c. També afavoreix la interdependència positiva el fet de valorar les feines del grup (dossiers, murals, altra mena de presentacions, ...) en el moment de la qualificació. 4. b. Estimula la interdependència positiva el fet que es designi qui presentarà la feina en el darrer moment. CONSIDERACIONS SOBRE EL TREBALL COOPERATIU. Treball cooperatiu GESTIÓ DE L’AULA

×