Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CEIP Ramón i Cajal
Uldecona curs 2010-2011
Rosy Calvo
Els projectes.
De que parlarem?
1.- Un moment per a la reflexió: Per què canviar la
metodologia a la meva aula? 10 idees
2.- Treballar pe...
CLICAR SOBRE LA IMATGE
2.- EL TREBALL PER PROJECTES, QUÈ IMPLICA?
TREBALLAR UN TEMA
DE MANERA
DISCIPLINAR O
INTERDISCIPLINÀRIA
D'UNA MANERA
“DIFERENT” A LA
TRADICIONAL
EL LLIBRE DE TEXT
DE...
ES PROPOSEN DIFERENTS
ACTIVITATS ENCAMINADES
A l'ELABORACIÓ D'UN
PRODUCTE FINAL
ÉS IMPORTANT QUE AQUEST
PRODUCTE FINAL TIN...
ES PARTEIX DEL
PERSONAL I PROPER
(Coneixements previs)
PER ARRIBAR AL
COMPLEX,
RESPECTANT ELS
DIFERENTS
NIVELLS
D'APRENENT...
L'ALUMNE HA DE
SABER EN TOT
MOMENT QUÈ HA DE
FER, COM I PER A
QUÈ (Producte final)
3.- EL TREBALL PER PROJECTES, QUÈ AFAVOREIX?
LA MOTIVACIÓ I
L'APRENENTATGE DE
L'ALUMNE
JA QUE ES TENEN EN
COMPTE LA DIVERSITAT
D'INTERESSOS I
DIFERENTS ESTILS
D'APRENE...
EL DESENVOLUPAMENT DE LES
COMPETÈNCIES, HABILITATS I
DESTRESES JA QUE EXISTEIXEN
DIFERENTS TIPUS D'ACTIVITATS:
-De captaci...
PROMOU L'APRENENTATGE
SIGNIFICATIU, FENT QUE
L'ALUMNE CONTROLI EL
SEU PROPI APRENENTATGE
- Objectius didàctics
coneguts pe...
AFAVOREIX LA
COL·LABORACIÓ ENTRE
ALUMNES, EL TREBALL
EN GRUP.
PERÒ TAMBÉ, POT HAVER-
HI ALTRES AGRUPAMENTS
I, FINS I TOT, ...
RELACIONA EL MÓN
ESCOLAR AMB EL MÓN
FORA DE L'AULA.
ES PROMOU LA
IMPLICACIÓ, EL
PENSAMENT CRÍTIC I LA
INICIATIVA PERSONAL
4.- EN UN PROJECTE, ES TREBALLEN LES 8
COMPETÈNCIES BÀSIQUES?
Alguns exemples per analitzar
L’escorpí
Correfocs
Projecte de l’hort
Investiguem l’escola
5.- PASSOS QUE PUC DONAR PER PLANIFICAR “EL
MEU PROJECTE”
Com planificar?
1. Assumpte o tema sobre el que es realitzarà el projecte. Hauria de quedar
clar i delimitat, especificant...
Què fa el mestre?
2. Buscar materials
Especificació primera d'objectius i
continguts(Què es pot aprendre en el Projecte)
4...
1. Elecció del tema Aporta criteris y arguments
Elabora un índex individual
2. Planifica el desenvolupament Col·labora en ...
Com accedir a la informació?
LES FASES DEL
TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ
1.- Identificar les necessitats d'informació i plan...
Quins productes finals?
TREBALLS DE RECERCA
 INFORMES, ARTICLES D'OPINIÓ, DIARI DE CLASSE
PRESENTACIONS MULTIMÈDIA
EXP...
Avaluar.
Amb quins instruments?
 Plantilles d'observació del treball diar i
 Informe de progrés després d'una activitat ...
Per tant..
1.- Identificació temàtica i contacte inicial.
- S’estableix una discussió oberta on apareixen diferents possib...
Per tant.. fases que segueix l’activitat a l’aula
- L’objecte d’estudi és sotmès a una primera revisió.
- Es desprenen pre...
Per tant.. fases que segueix l’activitat a l’aula
4.- Desenvolupament del pla de treball.
- Amb la informació i els recurs...
Portafoli d’aprenentatge (treballs diversos i reflexions sobre ells)
Portafoli de presentació (selecció dels millors treba...
6. - COM ELABORO UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA?
Quins passos haig de donar?
PASSOS PER ELABORAR UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
ROLS:
ALUMNE: PROTAGONISTA
PROFESOR-A: ORIENTADOR-A
DE LA PROGRAMACIÓ DEL MEU...
TÍTOL DEL PROJECTE: ............................................
PROFESOR(S): ...............................................
COMENÇAR AMB LA FITA SEMPRE AL CAP
RESUMEIXO EL TEMA O LES GRANS IDEES DEL PROJECTE.
IDENTIFICO ELS CONCEPTES QUE APRENDRA...
PLANIFICO L’AVALUACIÓ
PAS 1: DEFINEIXO ELS PRODUCTES I PROVES DEL PROJECTE
AL PRINCIPI DEL PROJECTE:
DURANT EL PROJECTE:
A...
PROJECTE : PROFESOR(S): DATA:
LLOCS WEB:
LLIBRES/ ALTRES FONTS:
MATERIALS D’INSTRUCCIÓ (ORIENTACIONS, EXEMPLES, PROCEDIMEN...
OBJECTIUS DIDÀCTICS:
ACTIVITATS A REALITZAR (INTENTAR DONAR PAUTES PER ELABORAR CADA ACTIVITAT,
PROCEDIMENTS, EXEMPLIFICAC...
OBJETIUS DIDÀCTICS:
TASQUES I ACTIVITATS A REALITZAR (INTENTAR DONAR PAUTES PER ELABORAR CADA
ACTIVITAT, PROCEDIMENTS, EXE...
7. - INSTRUMENTS QUE ENS PODEN AJUDAR
EXEMPLES D’ACTIVITATS DE
PROJECTE
INVESTIGAR...
LOCALITZANT INFORMACIÓ •Sortides
•Entrevistes a experts
RECOLLINT I ORGANITZANT LA
INFORMACIÓ
•Observar
•Lle...
PROVAR LA HIPÒTESI
•Recollir dades
•Generar hipòtesis
•Experimentar- provar el producte
•Experimentar- comparar productes ...
ANÁLISI
ANALITZAR OPERACIONS •Descobrir cóm funciona alguna cosa.
•Incrementar l’eficiència d’un procés
ANALITZAR ESTRUCTU...
SOLUCIONAR PROBLEMES
•Interpretar claus
•Identificar problemes
•Definir problemes
•Buscar solucions
•Generar idees
•Provar...
PRENDRE DECISIONS
•Aplicar estratègies per prendre decisions
•Generar criteris de decisió
•Resoldre disputes, negociar, co...
PRODUCTES ESCRITS PRODUCTES
PRESENTATS
PRODUCTES
TECNOLÒGICS
PRODUCTES EN
ALTRES SOPORTS
- Carta
- Narració
- Informi
- Po...
TAXONOMIA DE BLOOM PER ESTABLIR PAUTES
NIVELL ÈMFASI OBJECTIU VERBS A EMPRAR
1
CONEIXEMENT
Reconèixer i
recordar- la habil...
NIVELL ÈMFASI OBJECTIU VERBS A EMPRAR
4
ANÀLISI
Raonar- l'habilitat de
dividir la informació
en diferents parts i
identifi...
8.- EINES DE MILLORA I AVALUACIÓ.
PAUTES PER SELECCIONAR LA INFORMACIÓ
LIMITAT EN DESEN-
VOLUPAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLAR
Busca fonts
clau de forma
eficient
E...
Descriptors per a l’avaluació
LIMITAT EN DESEN-
VOLUPAMENT
BÓ AVANÇA
T
EXEMPLAR
BUSCA
FONTS CLAU
DE FORMA
EFICIENT
No se
c...
PAUTES PER PROCESSAR LA INFORMACIÓ
LIMITAT EN
DESENVOL
UPAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLA
R
Connecta les
idees
Identifica i
etique...
Descriptors per a l’avaluació
LIMITAT EN
DESENVOL
UPAMENT
BÓ AVAN
ÇAT
EXEMPLAR
CONNECTA
LES IDEES
Llegeix ,
processa i
ano...
PAUTES PER PREPARAR UNA PRESENTACIÓ
LIMITAT EN
DESENVOL
UPAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLA
R
Mostra
creativitat en la
composició
E...
PAUTES PER FER UNA PRESENTACIÓ ORAL
LIMITAT EN
DESENVOLU
PAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLAR
Usa ajudes
visuals de
forma clara i
ef...
PAUTES PER L’ORGANIZACIÓ INDIVIDUAL DEL TEMPS
LIMITAT EN
DESENVOLU
PAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLAR
Usa el temps
de forma
efecti...
Descriptors per a l’avaluació
LIMITAT EN
DESENVOL
UPAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLAR
Usa el temps
de forma
efectiva
No reconeix
l...
PAUTAS PER L’ORGANIZACIÓN DEL TREBALL Y TEMPS
DEL GRUP
LIMITAT EN
DESENVOLU
PAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLAR
Controla el
progrés...
Descriptors per a l’avaluació
LIMITAT EN
DESENVOLUPA
MENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLAR
Controla el
progrés del
grup
El grup no
inte...
PAUTES PER APRECIAR EL PROGRÉS DEL GRUP
LIMITAT EN
DESENVOLU
PAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLAR
Els membres del
grup faciliten la
...
Descriptors per a l’avaluació
LIMITAT EN
DESENVOL
UPAMENT
BÓ AVANÇAT EXEMPLAR
Els membres
del grup
faciliten la
participac...
FULL D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE
AVALUACIÓ DATA % PUNTS
POSIBLES
PUNTS
OBTINGUTS
OBSERVACIÓ DEL
PROFESSOR
Observació nº1
Obse...
FULL DE PLANIFICACIÓ SETMANAL DE L’ALUMNE
PROJECTE:
ALUMNE:
DATA:
AQUESTA SETMANA TREBALLARÉ EN ELS SEGÜENTS
PRODUCTES:
1....
PROJECTE: ALUMNES: DATA:
La fita global del projecte és:
Intento/intentem investigar:
Necesito/necesitem portar a terme le...
AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE
PROJECTE: ALUMNE: DATA:
Tenía els següents objectius:
He complert els següents:
Els propers pass...
La(les) pregunta(es) que investigaré:
Les dades que recolliré: El mètode de recol.lecció de
dades.
Qui farà…? Què?
Com aqu...
PROJECTE: ALUMNE: DATA:
He investigat:
He seguit els següents pasos:
He descobert:
He aprés a fer el següent:
He descobert...
DOCUMENT DE L’ALUMNE EN INICIAR UN PROJECTE
PROJECTE: ALUMNE(S): DATA:
Quin projecte vull/volem construïr??
Quina investig...
DOCUMENT DE L’ALUMNE AL PREPARAR UNA
PRESENTACIÓ ORAL
PROJECTE: ALUMNE(S): DATA:
Què aprendrà el públic de la meva present...
LLISTA D’INVESTIGACIÓ
PROJECTE: ALUMNE(S): DATA:
FONT
Fes una llista completa de
referències
NOTES
Descriu el que hàs apré...
LLISTA D’OBSERVACIÓ DE GRUP
PROJECTE: MEMBRES DEL GRUP: DATA:
Observa el grup durant cinc o deu
minuts. Marca les caselles...
AUTOAVALUACIÓ DE CONTRIBUCIÓ AL GRUP
PROJECTE: ALUMNA: DATA:
He contribuit al progrés del grup de la següent forma:
En aqu...
LLISTA D’APRENENTATGE DEL GRUP
PROJECTE: MEMBRES DEL GRUP: DATA:
Teníem les següents fites:
Hem complert:
Els nostres prop...
AUTO VALORACIÓ FINAL DEL PROJECTE
PROJECTE: ALUMNE: DATA:
Com a resultat he aprés el següent:
Sobre la matèria:
Sobre cóm ...
9.-DIFERÈNCIA ENTRE PROJECTE I CENTRE
D'INTERÈS.
ELEMENTS CENTRES D’INTERÈS
PROJECTES DE
TREBALL
Model d’aprenentatge Acum...
NO ÉS SI ÉS A MÉS A MÉS
Tractament d’una
necessitat puntual
Una tradició innovadora Amb arrels ben
assentades
Ensenyar el ...
Bé. Ja arriba l’hora ….
Potser ha estat una mica llarg i tal
vegada en algun instant ems hem perdut
un moment en les paraules….
Accepta-ho!
Ens he...
Confio però, no haver estat massa pesada
GRACIES
PER TOT!
Els projectes i les competencies
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els projectes i les competencies

3,730 views

Published on

 • Be the first to comment

Els projectes i les competencies

 1. 1. CEIP Ramón i Cajal Uldecona curs 2010-2011 Rosy Calvo Els projectes.
 2. 2. De que parlarem? 1.- Un moment per a la reflexió: Per què canviar la metodologia a la meva aula? 10 idees 2.- Treballar per projectes: què implica? 3.- Treballar per projectes: què afavoreix? 4.- Es treballen les 8 competències bàsiques? 5.- Passos que puc donar per planificar “el meu projecte” 9.-Diferència entre projecte i centre d'interès. 6. - Com elaboro una seqüència didàctica? 7. - Instruments que ens poden ajudar 8.- Eines de millora i avaluació.
 3. 3. CLICAR SOBRE LA IMATGE
 4. 4. 2.- EL TREBALL PER PROJECTES, QUÈ IMPLICA?
 5. 5. TREBALLAR UN TEMA DE MANERA DISCIPLINAR O INTERDISCIPLINÀRIA D'UNA MANERA “DIFERENT” A LA TRADICIONAL EL LLIBRE DE TEXT DEIXA DE SER L'ÚNICA FONT D'INFORMACIÓ
 6. 6. ES PROPOSEN DIFERENTS ACTIVITATS ENCAMINADES A l'ELABORACIÓ D'UN PRODUCTE FINAL ÉS IMPORTANT QUE AQUEST PRODUCTE FINAL TINGUI UNA PROJECCIÓ FORA DE L'AULA (EXPOSICIÓ EN EL CENTRE, PUBLICACIÓ EN LA REVISTA ESCOLAR, EXPOSICIÓ A ALUMNES D'ALTRES CLASSES,...)
 7. 7. ES PARTEIX DEL PERSONAL I PROPER (Coneixements previs) PER ARRIBAR AL COMPLEX, RESPECTANT ELS DIFERENTS NIVELLS D'APRENENTATGE
 8. 8. L'ALUMNE HA DE SABER EN TOT MOMENT QUÈ HA DE FER, COM I PER A QUÈ (Producte final)
 9. 9. 3.- EL TREBALL PER PROJECTES, QUÈ AFAVOREIX?
 10. 10. LA MOTIVACIÓ I L'APRENENTATGE DE L'ALUMNE JA QUE ES TENEN EN COMPTE LA DIVERSITAT D'INTERESSOS I DIFERENTS ESTILS D'APRENENTATGE L'ALUMNE ÉS PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE
 11. 11. EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES, HABILITATS I DESTRESES JA QUE EXISTEIXEN DIFERENTS TIPUS D'ACTIVITATS: -De captació de coneixements previs de l'alumnat - Activitats d'introducció al tema per motivar a l'alumnat - Activitats de recerca i tractament de la informació - Activitats d'aplicació,... -Activitats per reflexionar - Activitats encaminades a l‘auto avaluació i la co-avaluació, ...
 12. 12. PROMOU L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU, FENT QUE L'ALUMNE CONTROLI EL SEU PROPI APRENENTATGE - Objectius didàctics coneguts per l'alumnat - Orientacions per fer cada tasca - Plantilles per a l'auto avaluació i co-avaluació Agrupaments diversos. Ajuda entre iguals
 13. 13. AFAVOREIX LA COL·LABORACIÓ ENTRE ALUMNES, EL TREBALL EN GRUP. PERÒ TAMBÉ, POT HAVER- HI ALTRES AGRUPAMENTS I, FINS I TOT, MOMENTS PEL TREBALL INDIVIDUAL
 14. 14. RELACIONA EL MÓN ESCOLAR AMB EL MÓN FORA DE L'AULA. ES PROMOU LA IMPLICACIÓ, EL PENSAMENT CRÍTIC I LA INICIATIVA PERSONAL
 15. 15. 4.- EN UN PROJECTE, ES TREBALLEN LES 8 COMPETÈNCIES BÀSIQUES?
 16. 16. Alguns exemples per analitzar L’escorpí Correfocs Projecte de l’hort Investiguem l’escola
 17. 17. 5.- PASSOS QUE PUC DONAR PER PLANIFICAR “EL MEU PROJECTE”
 18. 18. Com planificar? 1. Assumpte o tema sobre el que es realitzarà el projecte. Hauria de quedar clar i delimitat, especificant de què tractarà i de què no tractarà. 2. Ubicació contextual (no sempre). Es refereix a una realitat històrica i sociocultural (definida per un temps i un espai) 3. Els objectius. Es defineix el que es vol aconseguir amb la informació: què es vol conèixer i que es vol comunicar. 4. Les accions i tasques. A partir de l'objectiu es defineixen les accions i tasques que cal realitzar per aconseguir l'objectiu proposat. 5. Els recursos.Per a cada acció o tasca s'han d'especificar els recursos de: - Temps - D'equip instrumental o instal·lacions - Humans - Financeres o econòmiques (si són necessàries) 6. El pla o calendari de treball. És la forma en què es defineix en quin ordre, quan, amb quina durada i per qui es realitza el previst per aconseguir l'objectiu..
 19. 19. Què fa el mestre? 2. Buscar materials Especificació primera d'objectius i continguts(Què es pot aprendre en el Projecte) 4. Implicar als components del grup. Reforça la consciència d'aprendre 1. Especificar el fil conductor Relacionat amb el PCC 3. Estudiar i preparar el tema Selecciona la informació amb criteris de novetat i de plantejament de problemes 5. Destacar el sentit funcional del Projecte. Destaca l'actualitat del tema per al grup 6. Mantenir una actitud avaluativa Què saben, quins dubtes sorgeixen, què creu l'alumnat que ha après 7. Recapitular el procés seguit S'ordena en forma de programació, per contrastar-ho i dissenyar noves propostes educatives
 20. 20. 1. Elecció del tema Aporta criteris y arguments Elabora un índex individual 2. Planifica el desenvolupament Col·labora en el guió inicial . del tema 3. Participa en la recerca d'informació Contacte amb diferents fonts Interpreta la realitat 4. Porta a terme el tractament de la informació L’ordena i la presenta Planteja nous interrogants 5. Cobreix els apartats de l’índex Individual i en grup 6. Realitza el treball final Incorpora nous apartats Elabora el producte final 7. Porta a terme l’avaluació Aplicant en situacions simulades continguts estudiats, diaris d’aprenentatge, auto avaluació, co-avaluació... 8. Noves perspectives Planteja noves preguntes per a altres temes. Què fa l’alumne?
 21. 21. Com accedir a la informació? LES FASES DEL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 1.- Identificar les necessitats d'informació i planificar la recerca de dades (quina informació cal buscar i on). 2.-Buscar i consultar les fonts d'informació. Es consulten diferents fonts, es discrimina la informació que no sigui necessària i s'esclareixen les dades que es vagin trobant. Analitzem les dades, les sintetitzem i aprofundim en elles per poder entendre--les. 3.- Processar la informació. Es selecciona la informació, es destria l'important i significatiu del secundari. S'ordena, organitza i estructura , i se li dóna una unitat lògica. S'interpreta aquesta informació: anàlisi, síntesi, comentaris, reflexions, relacions, comparacions, judicis i inferències personals de les dades trobades. 4.- Representar la informació, conversió de la informació en coneixement. La informació s'estructura d'acord amb la forma de pensar, de sentir del grup social al que pertanyem i dins del marc d'experiències de les persones per els qui pensem que aquesta informació pot ser útil o d'interès o necessària: es contextualitza. Per a això definim l'audiència o públic i emprem el codi cultural d'aquestes persones: emprem signes, colors, figures, formes, símbols, paraules o termes que els són familiars, que usen quotidianament, que tenen sentit i significat determinats. 5.-Comunicar la informació - Treball escrit: monografia, informe, article d'opinió, cartell, fullet, .... - Treball oral: Presentació de diapositives, programa de radi o televisió, pel·lícula, dramatització, ... - Treball tecnològic: pàgina web, wiki, blog, *webquest, aplicacions de la web 2.0, ...
 22. 22. Quins productes finals? TREBALLS DE RECERCA  INFORMES, ARTICLES D'OPINIÓ, DIARI DE CLASSE PRESENTACIONS MULTIMÈDIA EXPOSICIONS FORA DE CLASSE DRAMATITZACIÓ, ...
 23. 23. Avaluar. Amb quins instruments?  Plantilles d'observació del treball diar i  Informe de progrés després d'una activitat o investigació  Esborradors i productes finals Moments per a l'auto avaluació i co-avaluació  Rúbriques que ens ajudin a avaluar els diferents nivells d'aprenentatge  Exàmens, ...
 24. 24. Per tant.. 1.- Identificació temàtica i contacte inicial. - S’estableix una discussió oberta on apareixen diferents possibilitats temàtiques. - Es tracta de consensuar un tema que sigui representatiu per a tots. - El professorat ha de combinar les declaracions de l’alumnat amb les necessitats per construir un aprenentatge significatiu. - Es proposen activitats adreçades a presentar i elaborar una visió global del tema. - Es proposa que l’alumnat faci seva la temàtica que servirà d’eix del projecte. fases que segueix l’activitat a l’aula 2.- Exploració inicial, definició de l’objecte d’estudi. - Es recullen les idees prèvies que l’alumne posseeix (conceptes, experiències, hàbits, etc.). – - Es discuteixen a classe i s’afinen de forma col·lectiva. - S’empren instruments per la seva expressió pública: trames inicials o murals amb la síntesi de les idees més representatives. - Tenint en compte el punt de partida es proposa “l’objecte d’estudi” concret.
 25. 25. Per tant.. fases que segueix l’activitat a l’aula - L’objecte d’estudi és sotmès a una primera revisió. - Es desprenen preguntes i interrogants que el professorat ha de concretar, organitzar i precisar. - Per acabar es concreta en un mural de l’aula, que ajudarà a conèixer com evolucionen les preguntes i quin grau d’explicació aporten. 3.- Pla de treball: deliberació i presentació. - La seqüència de les activitats plantejada ha de tenir coherència i ordre. - Les tasques a realitzar han d’estar ben descrites i presentades. - Cal presentar també i exposar molt bé els criteris d’avaluació. - A l’avaluació formativa s’han d’especificar les nivells d’assoliment de cada - activitat per confeccionar la plantilla o rúbrica.
 26. 26. Per tant.. fases que segueix l’activitat a l’aula 4.- Desenvolupament del pla de treball. - Amb la informació i els recursos facili-tats s’elaboren les produccions i respostes a les seves primeres versions. - Són freqüents les interaccions múltiples i les revisions de progrés. - La col·laboració entre iguals millora les aportacions. - La tasca principal del professorat és donar suport, facilitar i acompanyar. 5.- Síntesi i avaluació. - Cal recollir tota la producció en el format més complet i definitiu possible (p.e. carpeta de treballs). - S’exposen els resultats i s’expliquen les conclusions de forma pública. - Els recursos (digitals, murals, gràfics, ...) faciliten la comprensió de les dades, a la vegada que promouen noves competències comunicatives.
 27. 27. Portafoli d’aprenentatge (treballs diversos i reflexions sobre ells) Portafoli de presentació (selecció dels millors treballs Portafoli d’avaluació (acreditació de l’aprenentatge; llibre de vida de la classe,treballs, reflexions i autoavaluacions) L’alumne construeix la resposta i mitjançant un producte es pot observar directament, el seu comportament, en tasques similars a les quals s’enfrontarà en el món.
 28. 28. 6. - COM ELABORO UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA? Quins passos haig de donar?
 29. 29. PASSOS PER ELABORAR UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA ROLS: ALUMNE: PROTAGONISTA PROFESOR-A: ORIENTADOR-A DE LA PROGRAMACIÓ DEL MEU CURS ESCULLO UN TEMA, UNA SITUACIÓ PROBLEMÀTICA, UN CONFLICTE , UNA REALITATSOCIAL GENERO UNA PLIJA D’IDEES, UN MAPA CONCEPTUAL,… REDACTO ELS OBJECTIUS DIDÀCTICS ELABORO UN GUIÓ PROVISIONAL PENSO EN UN PRODUCTE FINAL - LES 8 COMPETÈNCIES ELABORO LES ACTIVITATS INTENTANT TENIR EN COMPTE - ACTIVITATS DIVERSIFICADES - AGRUPAMENTS FLEXIBLES - MOMENTS DE REFLEXIÓ
 30. 30. TÍTOL DEL PROJECTE: ............................................ PROFESOR(S): .......................................................... CURS: ......................................................................... MATÈRIES: …….......................................................... FORMULARI DE PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
 31. 31. COMENÇAR AMB LA FITA SEMPRE AL CAP RESUMEIXO EL TEMA O LES GRANS IDEES DEL PROJECTE. IDENTIFICO ELS CONCEPTES QUE APRENDRAN POSSIBLEMENT. IDENTIFICO LOS PROCEDIMIENTOS CLAVE QUE APRENDERÁN. IDENTIFICO LES ACTITUDS A TREBALLAR. IDENTIFICO ELS OBJECTIUS DIDÀCTICS A ACONSEGUIR.
 32. 32. PLANIFICO L’AVALUACIÓ PAS 1: DEFINEIXO ELS PRODUCTES I PROVES DEL PROJECTE AL PRINCIPI DEL PROJECTE: DURANT EL PROJECTE: AL FINAL DEL PROJECTE: PAS 2: ENUNCIO ELS CRITERIS D’AVALUACIÓN DE CADA PRODUCTE PRODUCTE: CRITERIS: PRODUCTE: CRITERIS: PRODUCTE: CRITERIS:
 33. 33. PROJECTE : PROFESOR(S): DATA: LLOCS WEB: LLIBRES/ ALTRES FONTS: MATERIALS D’INSTRUCCIÓ (ORIENTACIONS, EXEMPLES, PROCEDIMENTS, ESPAIS PER A LA REFLEXIÓ,…) : ALTRA TECNOLOGÍA: ALTRES (PARES I MARES DE LA COMUNITAT VOLUNTARIS) FORMULARI DE RECURSOS DEL PROJECTE
 34. 34. OBJECTIUS DIDÀCTICS: ACTIVITATS A REALITZAR (INTENTAR DONAR PAUTES PER ELABORAR CADA ACTIVITAT, PROCEDIMENTS, EXEMPLIFICACIONS,... ACTIVITATS RECURSOS AGRUPAMENTS TEMPS COMPETÈNCIES TREBALLADES INSTRUMENTS APRENENTATGE AVALUACIÓ PRODUCTE FINAL
 35. 35. OBJETIUS DIDÀCTICS: TASQUES I ACTIVITATS A REALITZAR (INTENTAR DONAR PAUTES PER ELABORAR CADA ACTIVITAT, PROCEDIMENTS, EXEMPLIFICACIONS,... 1era. TASCA RECURSOS AGRUPAMENTS TEMPS COMPETÈNCIES TREBALLADES INSTRUMENTS APRENENTATGE AVALUACIÓ 1era. ACTIVITAT 2ona. ACTIVITAT ... 2ona .TASCA RECURSOS AGRUPAMENTS TEMPS COMPETÈNCIES TREBALLADES INSTRUMENTS APRENENTATGE AVALUACIÓ 1era. ACTIVITAT 2ona. ACTIVITAT ... 3 era. TASCA RECURSOS AGRUPAMENTS TEMPS COMPETÈNCIES TREBALLADES INSTRUMENTS APRENENTATGE AVALUACIÓ 1era. ACTIVITAT 2ona. ACTIVITAT ...
 36. 36. 7. - INSTRUMENTS QUE ENS PODEN AJUDAR
 37. 37. EXEMPLES D’ACTIVITATS DE PROJECTE
 38. 38. INVESTIGAR... LOCALITZANT INFORMACIÓ •Sortides •Entrevistes a experts RECOLLINT I ORGANITZANT LA INFORMACIÓ •Observar •Llegir i anotar •Enquestes •Entrevistes •Emails a experts •Collages d’informació organitzada. •Pluja de idees •Ordenar i etiquetar diferències i semblances; buscar categories relacionades SINTETITZANT LA INFORMACIÓ •Escriure textos que aportin nova informació •Fer una llista o gràfic de noves idees •Seqüènciar informació •Escriure introducció i conclusions •Organitzar les parts en un informe coherent •Recollir, organitzar i avaluar la informació •Interpretar el treball escrit •Avaluar el treball d’altres
 39. 39. PROVAR LA HIPÒTESI •Recollir dades •Generar hipòtesis •Experimentar- provar el producte •Experimentar- comparar productes o processos DISENYAR •Solucionar problemes d'espai •Construir una maqueta •Construir una simulació •Dissenyar un producte a partir d'unes orientacions •Dissenyar un procés a partir d'unes orientacions •Millorar el producte •Millorar el procés
 40. 40. ANÁLISI ANALITZAR OPERACIONS •Descobrir cóm funciona alguna cosa. •Incrementar l’eficiència d’un procés ANALITZAR ESTRUCTURES •Investigar cóm funciona una estructura ANALITZAR LES CARACTERÍSTIQUES SEMÀNTIQUES •Paraules, conceptes, idees centrals ANALITZAR COSTOS I BENEFICIS •Comparar/classificar ANALITZAR ERRORS ANALITZAR DEBATS, PEL·LÍCULES, PRESENTACIONS, PÀGINES WEB,...
 41. 41. SOLUCIONAR PROBLEMES •Interpretar claus •Identificar problemes •Definir problemes •Buscar solucions •Generar idees •Provar solucions •Avaluar solucions ESCRIURE, COMPOSAR •Prendre anotacions •Sintetitzar informació categoritzada en un nou esquema •Compondre esbossos, esborradors •Escriure paràgrafs coherents basats en síntesis d'informació •Seqüenciar paràgrafs i idees •Escriure introduccions i conclusions
 42. 42. PRENDRE DECISIONS •Aplicar estratègies per prendre decisions •Generar criteris de decisió •Resoldre disputes, negociar, comprometre's •Resoldre dilemes morals, problemes de relació DIAGNOSTICAR •Resoldre misteris •Trobar causes
 43. 43. PRODUCTES ESCRITS PRODUCTES PRESENTATS PRODUCTES TECNOLÒGICS PRODUCTES EN ALTRES SOPORTS - Carta - Narració - Informi - Poema - Pamflet - Biografia - Autobiografia - Assajo... - Guió per a una pel·lícula - Crítica sobre un llibre - Resumeixen - Esquema - Díptic - Enquesta/qüestionari - Pòster... -Ponència - Debat - Obra de teatre - Cançó/lletra - Peça musical - Informe oral - Recreació dramàtica - Discussió - Balli -Exposició de productes,... -Presentació de diapositives - Llocs Web - Webquest - Blog -Wiki -Aplicacions de la web 2.0 per fer: Còmics Posters, Frisos cronològics, Murals Vídeos Arxius de veu... - Presentació de diapositives - Dibuix - Quadre - Escultura - Collage - Mapa - Àlbum de fotos - Història oral, ... Exemples de productes finals
 44. 44. TAXONOMIA DE BLOOM PER ESTABLIR PAUTES NIVELL ÈMFASI OBJECTIU VERBS A EMPRAR 1 CONEIXEMENT Reconèixer i recordar- la habilitat de recordar fets de la forma en que s’han presentat en primer lloc. DEMOSTRAR EL QUE SAPS Enumerar Dir Definir Identificar Etiquetar Localitzar Reconèixer 2 COMPRENSIÓ Abstreure el significat i el que pretén la informació - la habilidad d’explicar o traduïr amb les teves pròpies paraules. DEMOSTRAR QUE COMPRENS Explicar Il·lustrar Descriure Resumir Interpretar Convertir 3 APLICACIÓ Usar la informació-la habilitat d’aplicar l’aprenentatge a noves situacions de la vida real DEMOSTRAR QUE POTS USAR EL QUE HAS APRÈS Demostrar Aplicar Usar Construir Trobar solucions Recollir informació Actuar Resoldre
 45. 45. NIVELL ÈMFASI OBJECTIU VERBS A EMPRAR 4 ANÀLISI Raonar- l'habilitat de dividir la informació en diferents parts i identificar relacions entre una part i una altra amb el tot DEMOSTRAR QUE RECONEIXES ELS PUNTS MÉS IMPORTANTS EN EL MATERIAL PRESENTAT Analitzar Debatir Diferenciar Organitzar Determinar Distingir 5 SÍNTESI Ser original y creatiu- l'habilitat d'unir diferents parts en un tot DEMOSTRAR QUE POTS COMBINAR CONCEPTES PER CREAR UNA IDEA ORIGINAL NOVA Crear Disenyar Planificar Produir Compilar Desenvolupar 6 AVALUACIÓ Avaluar de forma crítica-l'habilitat d'usar criteris o estàndards per avaluar i jutjar DEMOSTRAR QUE POTS JUTJAR I AVALUAR IDEES, INFORMACIÓ, PROCEDIMENTS I SOLUCIONS
 46. 46. 8.- EINES DE MILLORA I AVALUACIÓ.
 47. 47. PAUTES PER SELECCIONAR LA INFORMACIÓ LIMITAT EN DESEN- VOLUPAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLAR Busca fonts clau de forma eficient Es centra en fonts clau Selecciona idees clau de les fonts Recull informació de forma eficient Organitza i etiqueta la informació seleccionada Clarifica la informació segons sigui necessari
 48. 48. Descriptors per a l’avaluació LIMITAT EN DESEN- VOLUPAMENT BÓ AVANÇA T EXEMPLAR BUSCA FONTS CLAU DE FORMA EFICIENT No se centra en fonts clau, o no és selectiu a l'hora de buscar informació Obté informació rellevant de fonts clau i fa ús efectiu d'estratègies de discriminació d'informació Obté informació àmplia i rellevant de fonts clau usant sistemes de recerca i discriminació de forma ràpida (Índex, paraules clau)
 49. 49. PAUTES PER PROCESSAR LA INFORMACIÓ LIMITAT EN DESENVOL UPAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLA R Connecta les idees Identifica i etiqueta informació clau i idees Organitza dades i idees Etiqueta y categoritza les idees Interpreta la informació Resumeix la informació
 50. 50. Descriptors per a l’avaluació LIMITAT EN DESENVOL UPAMENT BÓ AVAN ÇAT EXEMPLAR CONNECTA LES IDEES Llegeix , processa i anota la informació de forma literal. No comenta les connexions entre les idees. Les notes i resums mostren interconnexio ns entre les idees obtingudes d'una sola font Les notes i resums contenen comentaris profunds de les relacions entre idees obtingudes d'una multitud de fonts
 51. 51. PAUTES PER PREPARAR UNA PRESENTACIÓ LIMITAT EN DESENVOL UPAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLA R Mostra creativitat en la composició Escriu la informació amb paraules pròpies. Desenvolupa idees principals i organitza conceptes Ofereix suficient evidència per apoïar el que defensa Ofereix exemples i detalls concrets
 52. 52. PAUTES PER FER UNA PRESENTACIÓ ORAL LIMITAT EN DESENVOLU PAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLAR Usa ajudes visuals de forma clara i efectiva Comunica i accentúa els punts principals La pose del cos projecta confiança i autoritat Manté un contacte visual consistent Enuncia clarament amb volumen adeqüat Fa pauses mínimes i evita “muletilles”
 53. 53. PAUTES PER L’ORGANIZACIÓ INDIVIDUAL DEL TEMPS LIMITAT EN DESENVOLU PAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLAR Usa el temps de forma efectiva Calcula el temps de forma realista Estableix un horari per completar el seu treball Divideix el temps de forma estratègica entre les tasques S’ajusta a l’horari Completa les tasques a temps
 54. 54. Descriptors per a l’avaluació LIMITAT EN DESENVOL UPAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLAR Usa el temps de forma efectiva No reconeix la realitat del termini de temps o actua per usar el temps disponible de forma eficient Usa el temps de forma eficient i completa el treball dins dels terminis donats Prioritza tasques, reconeix el termini de temps, estima el temps que trigarà, evita la distracció alhora que compleix el termini de lliurament i usa el temps de forma efectiva
 55. 55. PAUTAS PER L’ORGANIZACIÓN DEL TREBALL Y TEMPS DEL GRUP LIMITAT EN DESENVOLU PAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLAR Controla el progrés del grup Es marca fites apropiades i realistes Desenvolupa un plà per completar el treball del grup Presta atenció als materials Manté al grup centrat en el que és important Utilitza bé el temps
 56. 56. Descriptors per a l’avaluació LIMITAT EN DESENVOLUPA MENT BÓ AVANÇAT EXEMPLAR Controla el progrés del grup El grup no intenta controlar el seu progrés i no ho fa quan se li demana El grup controla i avalua el progrés segons sigui necessari El grup controla i avalua regularmen t el progrés de l'individu i del grup usant un debat estructurat
 57. 57. PAUTES PER APRECIAR EL PROGRÉS DEL GRUP LIMITAT EN DESENVOLU PAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLAR Els membres del grup faciliten la participació dels altres Tots els membres del grup participen en el projecte El trebal es distribueix i es completa El grup es coordina be amb els altres grups El grup utilitza els dons de cadascú de forma efectiva Els membres del grup resolen els problemes de forma efectiva
 58. 58. Descriptors per a l’avaluació LIMITAT EN DESENVOL UPAMENT BÓ AVANÇAT EXEMPLAR Els membres del grup faciliten la participació dels altres Els membres del grup mostren poc interès en les contribucions dels altres i s'interrompe n amb freqüència Els membres de grup animen al fet que uns altres col·laborin Sovint, els membres animen a altres membres a compartir punts de vista, pensar de forma acurada i efectiva i controlar les males conductes
 59. 59. FULL D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE AVALUACIÓ DATA % PUNTS POSIBLES PUNTS OBTINGUTS OBSERVACIÓ DEL PROFESSOR Observació nº1 Observació nº 2 EXÀMENS Exàmen nº 1 Exàmen nº 2 PRODUCTES Producte nº 1 Producte nº 2 Producte nº 3 AUTO AVALUACIÓ DE L’ALUMNE Auto avaluació nº 1 Auto avaluació nº 2 Auto avaluació nº 3 ACTUACIÓ Activitatas i tasques intermitges Actuación nº 1 Actuación nº 2 Actuación nº 3 ALTRES
 60. 60. FULL DE PLANIFICACIÓ SETMANAL DE L’ALUMNE PROJECTE: ALUMNE: DATA: AQUESTA SETMANA TREBALLARÉ EN ELS SEGÜENTS PRODUCTES: 1. Començar jo sol Amb.................... Completar amb ........................... 2. Començar jo sol Amb.................... Completar amb ........................... INVESTIGACIONS: 1. Començar jo sol Amb.................... Completar amb ........................... 2. Començar jo sol Amb.................... Completar amb ........................... REFLEXIONS AL FINAL DE LA SETMANA ¿QUÈ HE APRÉS?
 61. 61. PROJECTE: ALUMNES: DATA: La fita global del projecte és: Intento/intentem investigar: Necesito/necesitem portar a terme les següents activitats Què faré/farem? Com ho faré/fare,?? Data de lliurament Necesito/necessitem els següents recursos i recolzament : Al final del projecte demostraré/demostrarem aprenentatge en: Què? Cóm? Qui i on? DOCUMENT DE PLANIFICACIÓ DE L’ALUMNE
 62. 62. AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE PROJECTE: ALUMNE: DATA: Tenía els següents objectius: He complert els següents: Els propers passos són: Les meves preocupacions/problemes/preguntes més importants són: He aprés:
 63. 63. La(les) pregunta(es) que investigaré: Les dades que recolliré: El mètode de recol.lecció de dades. Qui farà…? Què? Com aquesta investigació portarà el projecte al següent pas? DOCUMENT DE L’ALUMNE EN INICIAR UNA INVESTIGACIÓ
 64. 64. PROJECTE: ALUMNE: DATA: He investigat: He seguit els següents pasos: He descobert: He aprés a fer el següent: He descobert: He aprés a fer el següent: Com a resultat de la meva investigació, crec que hauríem de canviar el següent del projecte: INFORME DE PROGRÉS DESPRÉS D’UNA INVESTIGACIÓ
 65. 65. DOCUMENT DE L’ALUMNE EN INICIAR UN PROJECTE PROJECTE: ALUMNE(S): DATA: Quin projecte vull/volem construïr?? Quina investigació he/hem de realitzar? Quines son les meves/nostres responsabilitats en aquest projecte? Espero/esperem aprendre el següent en aquest projecte: Necessito/necessitem demostrar el que hem aprés fent: Completaré/completarem el projecte fent:
 66. 66. DOCUMENT DE L’ALUMNE AL PREPARAR UNA PRESENTACIÓ ORAL PROJECTE: ALUMNE(S): DATA: Què aprendrà el públic de la meva presentació? (Si es una presentació en grup) De quina part sóc responsable? El meu plà per a fer una bona presentació: Espero aprendre el següent a l’exposar aquesta presentació: Els procediments que vull treballar són: Necessito la següent tecnología/equip per a la meva presentació Necessito les següents imatges per a la meva presentació:
 67. 67. LLISTA D’INVESTIGACIÓ PROJECTE: ALUMNE(S): DATA: FONT Fes una llista completa de referències NOTES Descriu el que hàs aprés ACTIVITATS, TASQUES IMPORTANTS DEL PROJECTE PROJECTE: ALUMNE(S): DATA: ACTIVITAT, TASCA DATA DE LLIURAMENT COMPLETAT ACTIVITAT, TASCA DATA DE LLIURAMENT COMPLETAT ACTIVITAT, TASCA DATA DE LLIURAMENT COMPLETAT ACTIVITAT, TASCA DATA DE LLIURAMENT COMPLETAT ACTIVITAT, TASCA DATA DE LLIURAMENT COMPLETAT
 68. 68. LLISTA D’OBSERVACIÓ DE GRUP PROJECTE: MEMBRES DEL GRUP: DATA: Observa el grup durant cinc o deu minuts. Marca les caselles que millor descriguin la participació dels membres del grup Tots els membres La majoria dels membres Alguns membres Pocs membres No procedeix Quan comencen una nova tasca els membres del grup: Estan d'acord en una agenda o pla Comencen a treballar ràpid Decideixen coses sense l'ajuda del professor Comparteixen responsabilitats ------------------------------------------ Quan investiguen els membres del grup: Consulten recursos primaris Prenen anotacions Mantenen converses rellevants Avaluen el significat de la nova informació Se centren en el treball --------------------------------- Quan discuteixen el treball del projecte els membres del grup. Fan preguntes clarificadores Se cedeix la paraula Prenen decisions de forma efectiva Anoten decisions i plans Comparteixen informació essencial Se centren en el treball -------------------------------------
 69. 69. AUTOAVALUACIÓ DE CONTRIBUCIÓ AL GRUP PROJECTE: ALUMNA: DATA: He contribuit al progrés del grup de la següent forma: En aquest grup per a mi es difícil fer: Ho puc canviar fent: Necessito fer el següent per a que el nostre grup sigui més efectiu :
 70. 70. LLISTA D’APRENENTATGE DEL GRUP PROJECTE: MEMBRES DEL GRUP: DATA: Teníem les següents fites: Hem complert: Els nostres propers passos: Les nostres preocupacions/problemes/preguntes més importants: Hem aprés:
 71. 71. AUTO VALORACIÓ FINAL DEL PROJECTE PROJECTE: ALUMNE: DATA: Com a resultat he aprés el següent: Sobre la matèria: Sobre cóm treballar en grup Sobre cóm portar a terme una investigació Sobre cóm presentar el meu treball en públic Sobre.... He aprés que destaco en: He aprés que he de treballar més: Si hagués de tornar a fer de nou el projecte, faria els següents canvis:
 72. 72. 9.-DIFERÈNCIA ENTRE PROJECTE I CENTRE D'INTERÈS. ELEMENTS CENTRES D’INTERÈS PROJECTES DE TREBALL Model d’aprenentatge Acumulatiu de coneixements Significatiu Temes que es treballen Bàsicament de naturals i socials Qualsevol tema Decisió sobre quins temes Proposta del professorat Per argumentació/ votació de l’alumnat Funció del professorat Expert / organitzador/a Estudiant, intèrpret, coordinador/a, mediador/a Sentit de la globalització Sumatori Relacional Model curricular Àrees Transdisciplinar Rol de l’alumnat Executor Copartícipe Tractament de la informació La presenta el professorat Es busca amb el professorat (i més persones col·laboradores) Avaluació Centrada en continguts Centrada en les relacions i procediments i en els objectius inicials
 73. 73. NO ÉS SI ÉS A MÉS A MÉS Tractament d’una necessitat puntual Una tradició innovadora Amb arrels ben assentades Ensenyar el mateix d’una altra manera Abordar el currículum partint de temàtiques rellevants Interessar-se per l’alumnat. Significatiu culturalment Reunir les assignatures Integrar coneixement divers: acadèmic,popular,alternat iu Donar resposta fonamentada a qüestions importants Un mètode o recepta Un procés organitzat Flexible (hipòtesi de treball) Un canvi d’escenari Obert a la participació Protagonisme compartit Avaluació dispersa Avaluació formativa Dóna suport al procés i cerca resultats. Per tant, un projecte...
 74. 74. Bé. Ja arriba l’hora ….
 75. 75. Potser ha estat una mica llarg i tal vegada en algun instant ems hem perdut un moment en les paraules…. Accepta-ho! Ens hem perdut!
 76. 76. Confio però, no haver estat massa pesada
 77. 77. GRACIES PER TOT!

×