Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluacio competencial 2010

 • Be the first to comment

Avaluacio competencial 2010

 1. 1. AVALUACIÓ COMPETENCIAL 1 SE Prat (Equips Coordinació Pedagògica i Caps d’estudis) Núria Alart nalart@xtec.cat www.xtec.cat/~nalart Novembre 2010
 2. 2. ÍNDEX 1. Concepte d’avaluació en el marc competencial 2. La funció pedagògica 3. Criteris d’avaluació i indicadors d’avaluació 4. Instruments i activitats d’avaluació 5. Avaluació de les CB
 3. 3. Els criteris d’avaluació i els seus indicadors són els que orienten el procés
 4. 4. Cap estudi demostra que els resultats de l’alumnat millora a partir de retornar-lis els treballs amb anotacions i puntuacions.
 5. 5. Només el propi alumnat pot corregir els seus errors. La tasca del professorat és ensenyar-li a detectar-los i a trobar camins per superar-los
 6. 6. No hi ha temps més inútil que el que dediquem els professors a “corregir” els treballs i alguns exàmens de l’alumnat.
 7. 7. Avaluar competències. José Moya:http://www.youtube.com/watch?v=S5KbyREmB7k Avaluació competencial Laura Frade: http://www.youtube.com/watch?v=fJEjvWJyynw
 8. 8. Un procés que comporta: 1) Recollir informacions (amb instruments o no) 2) Analitzar la informació recollida i emetre un judici 3) Prendre decisions d’acord amb el judici emès De tipus pedagògic: regular el procés d’ensenyament i aprenentatge QUALIFICACIQUALIFICACIÓÓ AVALUACIAVALUACIÓÓ FORMATIVAFORMATIVA--FORMADORAFORMADORA De tipus social: classificar, seleccionar, orientar QUÈ ENTENEM PER AVALUAR? Font: N. Sanmartí, 2009 Avaluar per aprendre
 9. 9. un element essencial per aprendre Regular de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge Decidir i adaptar les estratègies pedagògiques individuals o col·lectives 1. Té com a funció Contrastar el grau d’assoliment dels objectius de les matèries i de les CB per part de l’alumnat Ajustar, si escau, els processos didàctics aprendre a constatar el propi progrés 2. Permet al professorat si ens autoregulem, podrem seguir aprenent per això és atès que amb l’alumnat fer-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge. per L’avaluació de les CB 3. Permet a l’alumnat que permet 4. S’ha de compartir per Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. Juny 2009
 10. 10. Ensenyar i avaluar competències = problemes autèntics Si l’avaluació consisteix en simular una entrevista de treball, es realitzarà un currículum vitae ajustat a la demanda de treball adequant-se la manera de vestir, utilitzant termes tècnics propis de l’ambit laboral 3. Promoure la socialització de l’alumnat Les CB avaluades han de ser útils per a les activitats extraescolars. Millorarà el sentit de l’activitat, augmentarà la motivació perquè li servirà i la podrà possar a la pràctica. 2. Rellevant per a l’alumnat Avaluar les CB per a cuidar les plantes. Situació real d’un jardí, eines reals, fang, insectes, etc, i exigir l’ús correcte i segur de les eines, ordre en les accions, ús de productes d’abonament, antiparàsits, etc. 1. Realistes en relació a l’àmbit avaluat Ref: Monereo, 2009
 11. 11. Orientacions per a l’avaluació Avaluar per aprendre (avaluació com a part integral del procés d’ensenyament- aprenentatge): • Contínua i global, plantejada a partir de situacions “noves” on calgui transferir coneixements • Constatarà els avenços de l'alumnat i en detectarà les dificultats (l’error com a ocasió d’aprenentatge) • Tindrà un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu Sr. Àngel Domingo Servei d’Ordenació Curricular Lleida, febrer 2009
 12. 12. Inclou coneixements adquirits per experiència i de fora del centre Restringida al programa estudiat Avalua el procés i la globalitatAvalua parts o resultat del programa Observa evidènciesUtilitza exercicis Persona avaluadora activaPersona avaluadora passiva S’avalua tot un procésS’avalua en un moment donat Hi ha participacióNo hi ha participació Estableix el seu nivellDescobreix què no saben IndividualCompara persones Utilitza nivells competencialsUtilitza números Avaluació per competènciesAvaluació per continguts TAULA COMPARATIVA ENTRE ELS DOS MODELS D’AVALUACIÓ Grup tècnic de pràctica reflexiva. Departament d’Educació
 13. 13. La funció pedagògica QUÈ AVALUAR? COM AVALUAR? QUAN AVALUAR? 1.Avaluació dels aprenentatges (qualificadora) 2.Avaluació per a l’aprenentatge (formadora) Resultats finals Progrés i procés alumnat Autoavaluació coavaluació Inicial Formativa Final Procés d’aprenentatge Algunes activitats d’ensenyament-aprenentatge Diagnostica el grau de competència i prendre consciència dels punts de partida Identificar on estan les dificultats Comprendre les seves causes Identificar els aprenentatges realizats i valorar la qualitat del procés d’ensenyament dissenyat
 14. 14. La funció pedagògica de l’avaluació AVALUAR: comprovar fins a quin punt s’han assolit els objectius previstos, i per això cal obtenir i analitzar informació dels processos i resultats. La evaluación competencial en el currículum de la educación primaria. Roser Canal
 15. 15. AVALUACIÓ INICIAL QUÈ ÉS IMPORTANT AVALUAR?: Què en saben? Quines intuïcions tenen? Què pensen que aprendran i com? (objectius) Quines emocions els desperta? Quina motivació? Quin coneixement tenen? No hi ha respostes bones o dolentes: totes són un bon punt de partida per aprendre Cal “despenalitzar” l’error!! Coneixements previs Ref: G. Al.lès, 2009
 16. 16. Què aprendrem? (després d’una presentació del professor d’un nou tema de química d’estudi, 2n ESO) • A dibuixar àtoms • A fer fórmules • A explicar perquè passen coses • A saber teories • A pensar • A explicar perquè l’aigua i altres substàncies canvien • A explicar perquè l’aigua i altres substàncies són com són (després de presentar els oficis a l’aula d’acollida ESO. Què en saben? MAPA MENTAL Ref: Al.lès 2009
 17. 17. 55ºº. CEIP Coves. CEIP Coves dd’’enen CimanyCimany El peix té pulmons (una analogia amb els humans) Necessitem entendre la seva “lògica” Vocabulari Font: N. Sanmartí, 2009 Avaluar per aprendre Cal “despenalitzar” l’error!!
 18. 18. 1.Hi ha mestres i professors que pensen que ja saben quins és el punt de partida de l’alumnat i que l’avaluació inicial comporta perdre temps que es pot dedicar a fer d’altres activitats. Hi esteu d’acord? Per què? Reflexionem sobre l’avaluació en l’etapa inicial del procés de formació Font: N. Sanmartí, 2009 Avaluar per aprendre 2.D’altres pensen que sí que és important, però que n’hi ha prou amb una conversa amb tot el grup-classe. Hi esteu d’acord? Per què?
 19. 19. En petits grups, cooperativament, l’ alumnat acorda què han de pensar i/o fer per resoldre un conjunt de tasques (a partir del què han anat aprenent). Aquest acord cal avaluar-lo/regular-lo perquè no hi hagi errors AVALUACIÓ FORMATIVA
 20. 20. Si reconeixen els criteris d’avaluació, si els saben aplicar a l’avaluació de les seves produccions ( i de les dels companys…) Què és important avaluar abans de l’examen final? AVALUACIÓ FINAL Reflexionem sobre l’avaluació al final del procés d’aprenentatge Ref: Al.lès (2009): L’avaluació amb competències bàsiques
 21. 21. Avaluació del què han aprés i com ho han après (de grup i individual) 2n CEIP Coves d’en Cimany Ref: Neus Sanmartí
 22. 22. Allò que l’alumnat aprèn i com ho aprèn, depèn de com es planteja l’avaluació i, molt especialment, dels valors que es promouen a través d’ella. Una reflexió
 23. 23. Avaluar per aprendre. Neus Sanmartí. Departament d’Educació. Disponible a l’adreça: www.xtec.cat/edubib
 24. 24. CRITERIS D’AVALUACIÓ “És un enunciat que expressa el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin assolit els i les alumnes en un moment determinat i en relació amb els objectius de l’etapa, de l’àrea/matèria o de la unitat didàctica” Del Currículum a les programacions. Departament d’Educació. Disponible a l’adreça: www.xtec.cat/edubib Disposa de coneixements/continguts necessaris. Activa estratègies adequades. Assoleix solucions correctes. Pren consciència de quina manera ho aconsegueix Comprendre textos escrits expositius (notícies) per a l’expressió d’idees i raonament i per a l’obtenció d’informació d’àmbit social i cultural. Comunicativa lingüística i audiovisual (oral i escrita) Social i ciutadana Conèixer,llegir, comentar i valorar diferents exemplars de premsa escrita (diaris, revistes...) en referència a la seva funció informativa (les notícies) CRITERIS AVALUACIÓCCBBOBJECTIUS Del Currículum a les programacions. Departament d’Educació. Disponible a l’adreça: www.xtec.cat/edubib
 25. 25. Posar un comú les teves propostes amb les dels teus companys de grup: Podries completar el teu text amb altres idees o solucions? Prendre consciència dels propis encerts, oblits o errors per a esmenar i/o completar el text. Amb les dades sobre el nivell d’aigua dels embassaments en l’àmbit mediterrani, redactar un article periodístic per a conscienciar a l’opinió pública sobre l’ús racional de l’aigua a partir de qüestions com: Per què disminueix l’aigua disponible a l’estiu? Quines conseqüències té? Pot generar problemes? I tu que en penses? Què proposaries? -Redactar un text interpretatiu estructurat i complert. -Obtenir dades d’un gràfic de barres i transferir la informació a la interpretació del problema. -Aplicar els conceptes clau del tema. -Proposar alternatives per a una gestió eficient dels recursos naturals ACTIVITATS D’AVALUACIÓCRITERIS D’AVALUACIÓ Exemple: Desenvolupar accions quotidianes per a un ús racional de l’aigua a partir de la problemàtica del nostre entorn.
 26. 26. L’EXAMEN FINAL TÉ SENTIT? Sí és coherent amb el procés d’ensenyament Hi ha probabilitats de tenir èxit
 27. 27. QUÈ ÉS IMPORTANT AVALUAR PERQUÈ TOTS ELS ESTUDIANTS PUGUIN APRENDRE? Si identifiquen els motius i els objetius de les activitats a realitzar, si es representen allò que han d’aprendre SI saben anticipar i planificar les operacions que han de fer per resoldre amb èxit una determinada tasca, els aspectes en els quals han de pensar Si identifiquen els criteris d’avaluació i, per tant, saben decidir si una tasca la realitzen adequadament Font: N. Sanmartí, 2009 Avaluar per aprendre
 28. 28. Reflexionem sobre l’avaluació al final del procés d’aprenentatge 1. Alguns docents creuen que no cal plantejar activitats d’avaluació final, que com ja han vist com ha treballat l’alumnat ja tenen criteris per qualificar-los. Penseu raons per argumentar contra aquesta idea. Font: N. Sanmartí, 2009 Avaluar per aprendre 2.D’altres, en canvi, creuen que és important posar exàmens sovint ja que així s’esforcen i estudien. Doneu raons per argumentar contra aquesta idea.
 29. 29. INDICADORS D’AVALUACIÓ Es defineix com l’acció concreta que s’observa en la realització d’una tasca, una expressió, una frase que diu alguna idea específica o una acció que es du a terme. Ex: Resolució de problemes on cal donar resultats quantitatius: 2 docents proposem avaluar: 1. Es fixen si els resultats són exactes. 2. Es centren en si la planificació del procés és idònia
 30. 30. En relació amb les activitats plantejades Responen a una seqüència didàctica lògica? Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com a problemes a resoldre? Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians? Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges? Es permet la relació de coneixements de diferents àrees i/o matèries? Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada? L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques? En relació amb l’ús de recursos i materials S’utilitzen recursos i materials diversos? Estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat? Connecten amb els seus interessos i/o motivacions? En relació amb l’organització social de l’aula Es fomenta l’autonomia? S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions? Es complementa el treball individual amb el col·lectiu? En relació amb l’atenció a la diversitat Es respecten els diferents ritmes i estils de treball de l’alumnat? Es preveuen activitats multinivell? Es preveu diferents activitats per a treballar totes les intel·ligències? En relació amb l’avaluació Es preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges? S’utilitzen diferents instruments d’avaluació? Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals? L’alumnat coneix com serà avaluat? Exemple:
 31. 31. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ AUTENTICA Observació del professor/a Elaboració de projectes Experiments Demostracions Productes escrits Recerques Debats Revisió i discusió de documents Observació directa de l’aplicació dels coneixements Valoració del treball fet Autoavaluació Rúbrica d’avaluació Examen oral Valoració del dossier Portfoli, PBL, anàlisi de casos, simulacions, projectes, ...
 32. 32. Font: C. Monereo Proximitat Llunyania Escolar Extra-escolar Rellevància (identitari) Irrellevància (impersonal) Projectes Simulacions Portafolis Cooperació Casos de pensament Problemes tradicionals Exercicis Textos en col·laboració Dossiers d’apunts Aprenentatge cooperatiu Casos Grau d’autenticitat d’activitats d’avaluació
 33. 33. Rubrica d’avaluació Dossier de notes i apunts Personals i selectius Sintètics i selectiusLiterals i exhaustius Qualitat Argumentació: recerca, casos Dubtes i preguntesDescripcióReflexió Iniciativa personal Altres assignaturesLectures recomanades Ampliació Estructura personalitzada Agrupament continguts Estructura Professorat Organització ÒptimaCorrectaInsuficient Font: C. Monereo
 34. 34. OBSERVACIONS Es poden realitzar en moltes situacions on l’alumnat: - Treballa en petit grup - Durant el procés de solució d’un problema. - En un debat - En un anàlisi de casos. - En simulacions, … Consisteix en un procés de descripció del comportament de l’alumnat. Amb uns criteris prèviament determinats.
 35. 35. AUTOAVALUACIONS COAVALUACIONS
 36. 36. Rúbriques
 37. 37. Dissenyar una gràfica d’avaluació entre els docents i l’alumnat RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL (pot ser aplicada a cada alumne individualment o al conjunt de les exposicions de tot el grup) EXCEL·LENTBÉCORRECTE Aspectes que s´avaluen L´exposició s´acompanya dels suports visuals especialment atractius i de molta qualitat ( murals i cartells) Suports visuals adequat interessants (murals, cartells) Suport visual adequat (murals, cartells) Suport Temps ajustat al previst, amb un final que reprèn les idees principals i arrodoneix l´exposició. Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps Excessivament llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema Temps Veu clara, bona vocalització, entonació adequada, matisada, sedueix Veu clara, bona vocalització Costa d´entendre alguns fragments La veu Atrau l´atenció del públic i manté l´interès durant tota l´exposició Interessa força en principi però es fa una mica monòtona Li costa d´aconseguir o de mantenir l´interès del públic Interès Es nota un bon domini del tema , no comet errors, no dubta Exposició fluida, molt pocs errors Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant sembla dubtar Preparació
 38. 38. DIARIS DE CLASSE El diari de classe es centra en tècniques d’observació i registre dels esdeveniments per part de l’estudiant. Els permet sintetitzar els seus pensaments i els seus fets. Els sensibilitza sobre les seves pròpies maneres d’aprendre. (metacognició)
 39. 39. AVALUACIÓ PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. Barberà, 2005 “Col·lecció de materials seleccionats amb la intenció d’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-ho” Plantilla e-portafoli. https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/
 40. 40. MAPA MENTAL
 41. 41. Panell didàctic
 42. 42. SIMULACIONS Simular situacions de la vida real. Exemple: Educació Infantil: treballar els racons on es simulen moltes coses de la vida real, anar a comprar, Teatralitzacions sobre qualsevol contingut. Preparar una entrevista per a una visita al centre d’un autor d’un llibre llegit. Tècniques del procès incident: ex. Presentació del centre a unes persones angleses. L’alumne es creu que es real.
 43. 43. AUTOAVALUACIONS Els alumnes s’avaluen les seves pròpies produccions. Ref: WQBullying En els moments de desacord, hem argumentat les nostres opinions, hem escoltat i valorat les dels altres i hem arribat a un consens satisfactori per tots. En els punts de desacord hem escoltat les opinions i hem aportat les nostres opinions argumentades. En els punts de desacord hem escoltat les opinions dels companys. Resolució de conflictes Ens hem agrupat segons es demanava en les diferents activitats i hem sabut adequar la nostra actuació a cada nova situació i als companys del grup. Ens hem agrupat segons les necessitats de cada moment i hem acceptat els canvis de situacions. Hem aconseguit agrupar-nos en cada moment segons es demanava. Dinàmica d’interacció Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem defensat els nostres punts de vista. Hem acceptat les crítiques i els seus suggeriments. Hem adequat el treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i destriant les innecessàries o errònies. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem acceptat els suggeriments i les crítiques que ens han fet. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys. Responsabilitat Individual Hem participat activament aportant idees, fent observacions i suggeriments molt interessants i rellevants per al tema. Hem participat aportant idees i hem fet observacions i suggeriments oportunes. Hem participat aportant algunes idees i suggeriments. Cooperació Hem trobat fàcilment la informació demanada i hem sigut hàbils en descobrir ràpidament el més rellevant o allò que ens interessava més dintre del text. Hem trobat la informació demanada, però ens ha costat una mica descobrir el més rellevant dintre del text. Ens ha costat una mica però hem trobat la informació demanada. Recerca d’informació Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes (bullying). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin i tindrem eines per afrontar-lo i prevenir-lo. Sabrem a qui demanar ajuda, si cal. Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes (bullying). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin. Ara coneixem una mica més que abans el tema del maltractament entre alumnes (bullying). Coneixement del tema Excel·lentBéCorrecte
 44. 44. MÈTODE DE CASOS Es fa un relat d’una situació de la realitat en un context similar al del nostre alumnat on hauran de prendre decisions. És una manera de projectar-se. S’ha d’aprendre una decisió sobre diferents casos. Ex: en una situació determinada es presenten quatre alternatives. Quina escolliries? Per què? Argumenta. 1. Portar mocador. 2. Portar “gelaba” i mocador 3. No portar mocador. 4. No portar “gelaba”
 45. 45. Avui tots hem notat que algAvui tots hem notat que algúú ha posat un ambientador a la classe.ha posat un ambientador a la classe. Amb tot el quAmb tot el quèè has aprhas aprèès aquests dies, com li explicaries a uns aquests dies, com li explicaries a un company del curs anterior per qucompany del curs anterior per quèè ho hem percebut?ho hem percebut? Característiques de les BONES PREGUNTES DESTINATARI CLAR DÓNA INDICIS PRODUCTIVA CONTEXTUALITZADA N. Sanmartí, 2009
 46. 46. Una pregunta PISA 2006 que es pot respondre amb el mateix model Marc conceptual per a l’avaluació PISA 2006 http://www.gencat.net/educacio/csda/documents/index.htm
 47. 47. Escriu tot el que has après en aquest tema (donar la seva redacció inicial perquè comparin) L’avaluació final ha de possibilitar augmentar l’autoestima (i, per tant, l’alumnat ha de reconèixer que aprenen) També és una bona pregunta…
 48. 48. Per què li serveix l’intestí a la mà? L’intestí absorbeix els nutrients que porten energia i per això podem moure la mà... 4t CEIP4t CEIP BellaterraBellaterra Digestió d’un tros de pa Dibuix inicial Dibuix final Font: N. Sanmartí, 2009
 49. 49. CONSEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES El centre del Currículum és l’alumnat i el desenvolupament de les seves capacitats. No els continguts. Capacitat de resoldre problemes per a la vida real. Aprenentatge d’experiències, actiu, significatiu i interdisciplinar. Treball en equip del professorat Reorganització del temps i espai escolar. Organització flexible. Educació integral i inclusiva. Dimensió afectiva/emotiva.
 50. 50. Avaluació del què han aprés i com ho han après (de grup i individual)
 51. 51. Avaluem com hem complert LES RESPONSABILITATS DINS L’EQUIP Auto i co-avaluació: LES RESPONSABILITATS DINS L’EQUIP Càrrec: SECRETARI/A Curs : Nom : ………………………………………………….. Nivell: ...... / Equip nº :........ Tasques a avaluar : Com ho he fet? Com ho ha fet? . Ha anotat tots els acords presos i els resultats obtinguts per l’equip? . Ha revisat la llista de material que ens calia utilitzar, tant a l’aula com al laboratori? . Ha anotat de manera acurada la bibliografia dels llibres o revistes que fèiem servir? . Ha ordenat i revisat molt bé el treball en esborrany, abans de donar-lo al professor/a? . Ha concertat i recordat a tots el membres de l’equip el dia i hora de correcció de l’esborr. . Ha recollit els treballs finals dels diferents components i els ha revisat, abans de lliurar- los definitivament. Comentari personal : . * Quins aspectes m'han costat més ? Per què ? * Què m'hagués ajudat a millorar la meva feina ? Font: N. Sanmartí, 2009
 52. 52. Però, d’aquesta manera s’avalua si són competents?
 53. 53. Plantilla e-portafoli https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/ Avaluació competencial Laura Frade http://www.youtube.com/watch?v=fJEjvWJyynw Avaluar competències. José Moya http://www.youtube.com/watch?v=S5KbyREmB7k Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. Juny 2009 Neus Sanmartí, 2009 Avaluar per aprendre: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/orientacions/avaluar_per_aprendre.pdf Orientacions ESO http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=19 Orientacions Primària http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=4 http://latinajadediogenes.blogspot.com/2010/03/perpetrando-examenes-1.html http://pasaramejorvida.blogspot.com/2010/02/anecdotas-de-profesores-o-como-apolo.html https://vcastello.wordpress.com/2010/05/15/examen-bachillerato-para-corregir-el-lunes/ Imatges: Fonts utilitzades

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • jarderi2

  Nov. 17, 2010
 • susannajs

  Nov. 18, 2010
 • gerardprieto

  Nov. 18, 2010
 • jolaus

  Dec. 11, 2010
 • carlesmb

  Jul. 9, 2012
 • manuela

  Jan. 31, 2013
 • patxigu

  Jun. 10, 2013
 • sarenos2

  Nov. 12, 2014
 • AralcItt

  Dec. 29, 2014
 • mvinola2

  Feb. 3, 2015
 • NeusArnau

  Jun. 9, 2015
 • jpubill4

  Oct. 27, 2017

Views

Total views

28,431

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16,906

Actions

Downloads

405

Shares

0

Comments

0

Likes

12

×