Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluació i Diversitat

3,197 views

Published on

Published in: Education, Technology

Avaluació i Diversitat

 1. 1. A V A L U A C I Ó D I V E R S I T A T Formació professorat interí secundària Curs:2009-2010 Núria Alart
 2. 2. DIVERSITAT I AVALUACIÓ <ul><li>Que hem d’avaluar? </li></ul><ul><li>Qui avalua? </li></ul><ul><li>Com avaluar? </li></ul><ul><li>Quan avaluar? </li></ul>
 3. 3. Per a què? <ul><li>Seleccionar, classificar.. </li></ul><ul><li>Premiar, castigar.. </li></ul><ul><li>Millorar.. </li></ul><ul><li>…… . </li></ul>
 4. 4. Dues funcions <ul><li>FUNCIÓ SOCIAL: </li></ul><ul><li>Selecció classificació i orientació… </li></ul><ul><li>FUNCIÓ PEDAGÒGICA: </li></ul><ul><li>Regulació del procés ensenyament aprenentatge </li></ul>
 5. 5. L’avaluació no és un recurs per classificar a l’alumnat, sinó un instrument per orientar-lo; no és una finalitat d’ensenyament sinó un mitjà de millora . L’avaluació a l’ESO D. Educació
 6. 6. AVALUAR <ul><li>Què? </li></ul><ul><li>- Continguts </li></ul><ul><li>- Objectius </li></ul><ul><li>- Capacitats. </li></ul><ul><li>- Processos . </li></ul>
 7. 7. Avaluar? <ul><li>Qui avalua? </li></ul><ul><li>- El professor. </li></ul><ul><li>- El propi alumne, autoavaluació. </li></ul><ul><li>- Els companys, heteroavaluació. </li></ul><ul><li>- El centre. </li></ul><ul><li>- L’equip externs. </li></ul>
 8. 8. Avaluar? <ul><li>Com avaluar? </li></ul><ul><li>- En funció de què i de qui… </li></ul><ul><li>- Registres sitemàtics, examens </li></ul><ul><li>escrits, orals… </li></ul><ul><li>- …… </li></ul>
 9. 9. Avaluació <ul><li>Integrada? </li></ul><ul><li>Global? </li></ul><ul><li>Continua </li></ul><ul><li>Individual? </li></ul><ul><li>Diagnòstica? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà continua , amb observació sistemàtica del procés d’aprenentatge, integradora en relació amb els tipus de continguts de les àrees i amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge de l’alumnat al llarg de l’etapa. </li></ul>
 11. 11. Avaluació inicial <ul><li>Permet determinar el punt de partida de l’alumne/a i ha de constituir la base per planificar el procés d’ensenyament aprenentatge . </li></ul>
 12. 12. Avaluació formativa <ul><li>Avaluació formativa es desenvolupa durant el procés, té com a finalitat proporcionar a l’alumnat l’ajut pedagògic més adequat a les necessitats de cada moment. </li></ul>
 13. 13. Avaluació sumativa <ul><li>L’avaluació ha de permetre determinar si s’han aconseguit o no i fins a quin punt les intencions educatives. </li></ul><ul><li>L’avaluació dels aprenentatges ha d’ésser un fet positiu per l’alumne, ha de permetre contrastar allò que han après i valorar el seu progrés. </li></ul>
 14. 14. Avaluació diagnòstica <ul><li>Al finalitzar el segundo curso de la ESO todos los centros realizaran una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación tendrá carácter formativo y orientador para los centros, para las familias y para el conjunto de la comunidad. </li></ul><ul><li>LOE articulo 29 </li></ul>
 15. 15. Avaluació per l’alumnat amb NEE Avaluació <ul><li>En relació als objectius </li></ul><ul><li>Proposats en: </li></ul><ul><li>L’adaptació currícular </li></ul><ul><li>La modificació curricular. </li></ul><ul><li>EL PI </li></ul>Grau d’assoliment global dels objectius d’etapa. D’acord amb la normativa
 16. 16. Criteris de seguiment i avaluació <ul><li>Focalitzar les estratègies d’ensenyament sobre unitats d’aprenentatge concretes, abastables i precises </li></ul><ul><ul><li>Descompondre la materia d’aprenentatge en unitats molt concretes i ben estructurades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluar els prerequisits necessàris </li></ul></ul><ul><ul><li>Informar als alumnes sobre els objetius concrets a assolir en cada unitat d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><li>No iniciar un nou aprenentatge sense assegurar la consolidació de les unitats d’aprenentatge anteriors </li></ul><ul><ul><li>Avaluar els domini de les noves competències </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposar, si cal, exercicis complementaris </li></ul></ul><ul><li>Accelerar tant com es pugui els aprenentatges instrumentals, tenint en compte els ritmes individuals </li></ul>
 17. 17. ACTIVITAT Una activitat que et funcioni a l’aula INDIVIDUAL PETIT GRUP GRAN GRUP Quina avaluació li faries a aquesta activitat?
 18. 18. QUÈ CAL FER??? <ul><li>Partir de situacions </li></ul><ul><li>problema que simulen </li></ul><ul><li>contextos reals. </li></ul><ul><li>Exemple: Les WebQuest </li></ul><ul><li>proposen situacions de la vida </li></ul><ul><li>real. Debats, còmics, anuncis </li></ul><ul><li>publicitaris, telenotícies, emissora </li></ul><ul><li>radiofònica, revistes, blocs, </li></ul><ul><li>filmacions, presentacions, </li></ul><ul><li>investigacions, </li></ul><ul><li>Canviar l’avaluació </li></ul><ul><li>Exemples: </li></ul><ul><li>Apunts de classe. </li></ul><ul><li>Dossier de treball. </li></ul><ul><li>Autoavaluacions </li></ul><ul><li>Diaris de classe. </li></ul><ul><li>Observacions. </li></ul><ul><li>Rúbriques. </li></ul><ul><li>Portfoli …. </li></ul>
 19. 19. AVALUACIÓ COMPETENT L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
 20. 20. MÈTODES D’AVALUACIÓ AUTENTICA <ul><li>Observació del professor/a </li></ul><ul><li>Elaboració de projectes </li></ul><ul><li>Experiments </li></ul><ul><li>Demostracions </li></ul><ul><li>Productes escrits </li></ul><ul><li>Recerques </li></ul><ul><li>Debats </li></ul><ul><li>Revisió i discusió de documents </li></ul><ul><li>Observació directa de l’aplicació dels coneixements </li></ul><ul><li>Valoració del treball fet </li></ul><ul><li>Autoavaluació </li></ul><ul><li>Rúbrica d’avaluació </li></ul><ul><li>Examen oral </li></ul><ul><li>Valoració del dossier </li></ul><ul><li>Portfoli </li></ul>
 21. 21. Autentificar les proves Ref: C. Monereo Investigació del professor C. Monereo: consisteix en introduir en una prova o activitat d’avaluació habitual, canvis amb la finalitat de convertir-la en més autèntica. (P. Ex. A partir dels criteris PISA) <ul><li>Canvis en la situació problema. Casos de la vida real. Casos rellevants. </li></ul><ul><li>Canvis en el tipus i la complexitat de les preguntes. Preguntes que inclouen diferents maneres de representar la informació: gràfics, símbols, mapes, ... Diferents nivells de complexitat cognitiva (Taxonomia de Bloom) </li></ul><ul><li>Canvis en els tipus d’ajuts i informació addicional. Utilitzar recursos, internet, un company, successos inesperats, fer una pregunta al professor,... </li></ul><ul><li>Canvis en la valoració de les proves. Es fan públics els criteris de l’avaluació? Els procediments, com ho fan? En diferents agrupaments 2, 3, o 4 alumnes. </li></ul>
 22. 22. DOSSIER DE TREBALL o DOSSIER D’APUNTS <ul><li>Activitat grupal o individual </li></ul><ul><li>Presentació en diferents suports: paper, power point, jocs, trivial, narracions, webquest, bloc, ... </li></ul><ul><li>Es puntuarà el següent: </li></ul><ul><li>Organització personalitzada </li></ul><ul><li>Ampliació </li></ul><ul><li>Reflexió </li></ul><ul><li>Anotació personal o literal </li></ul>Ref: C. Monereo
 23. 23. OBSERVACIONS Es poden realitzar en moltes situacions on l’alumnat: - Treballa en petit grup - Durant el procès de solució d’un problema. - En un debat - En un anàlisi de casos. - En simulacions, … Simulació d’aprenentatge. Anem a la metgessa Consisteix en un procès de descripció del comportament de l’alumnat. Amb uns criteris prèviament determinats.
 24. 24. SIMULACIONS Simular situacions de la vida real. Exemple: Educació Infantil: treballar els racons on es simulen moltes coses de la vida real, anar a comprar, Teatralitzacions sobre qualsevol contingut. Preparar una entrevista per a una visita al centre d’un autor d’un llibre llegit. Tecniques del procès incident: ex. Presentació del centre a unes persones angleses. L’alumne es creu que es real.
 25. 25. MÈTODE DEL CAS Es fa un relat d’una situació de la realitat en un context similar al del nostre alumnat on hauran de prendre decisions. És una manera de projectar-se. S’ha d’aprendre una decisió sobre diferents casos. P,ex: en una situació determinada es presenten tres alternatives. Quina escolliries? Per què? Argumenta.
 26. 26. R Ú B R I C A Dissenyar una gràfica d’avaluació entre els docents i l’alumnat En els moments de desacord, hem argumentat les nostres opinions, hem escoltat i valorat les dels altres i hem arribat a un consens satisfactori per tots. En els punts de desacord hem escoltat les opinions i hem aportat les nostres opinions argumentades. En els punts de desacord hem escoltat les opinions dels companys. Resolució de conflictes Ens hem agrupat segons es demanava en les diferents activitats i hem sabut adequar la nostra actuació a cada nova situació i als companys del grup. Ens hem agrupat segons les necessitats de cada moment i hem acceptat els canvis de situacions. Hem aconseguit agrupar-nos en cada moment segons es demanava. Dinàmica d’interacció Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem defensat els nostres punts de vista. Hem acceptat les crítiques i els seus suggeriments. Hem adequat el treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i destriant les innecessàries o errònies. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem acceptat els suggeriments i les crítiques que ens han fet. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys. Responsabilitat Individual Hem participat activament aportant idees, fent observacions i suggeriments molt interessants i rellevants per al tema. Hem participat aportant idees i hem fet observacions i suggeriments oportunes. Hem participat aportant algunes idees i suggeriments. Cooperació Hem trobat fàcilment la informació demanada i hem sigut hàbils en descobrir ràpidament el més rellevant o allò que ens interessava més dintre del text. Hem trobat la informació demanada, però ens ha costat una mica descobrir el més rellevant dintre del text. Ens ha costat una mica però hem trobat la informació demanada. Recerca d’informació Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin i tindrem eines per afrontar-lo i prevenir-lo. Sabrem a qui demanar ajuda, si cal. Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin. Ara coneixem una mica més que abans el tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Coneixement del tema Excel·lent Bé Correcte
 27. 27. DIARIS DE CLASSE El diari de classe es centra en tècniques d’observació i registre dels aconteixements per part de l’estudiant. Els permet sintetitzar els seus pensaments i els seus fets. Els sensibilitza sobre les seves pròpies maneres d’aprendre. (metacognició)
 28. 28. AVALUACIÓ PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. Barberà, 2005 http://www.xtec.cat/ ~nalart / coleccio / WQ_PORTFOLIO / index.htm
 29. 30. Per això ens calen canvis …. <ul><li>El currículum : basat en CCBB </li></ul><ul><li>Els rols: professorat treball en equip </li></ul><ul><li> alumnat en la societat del coneixement </li></ul><ul><li>Les metodologies: per millorar l’aprenentatge i la convivència </li></ul><ul><li>llegir, investigar, individual </li></ul><ul><li>Els espais: per les diferents activitats: exposar, observar, parelles </li></ul><ul><li>manipular, crear, petit grup </li></ul><ul><li>gran grup </li></ul><ul><li>Els recursos : adequats </li></ul><ul><li>L’horari: professorat en funció dels objectius de centre </li></ul><ul><li> alumnat </li></ul>
 30. 31. E X C E L . L È N C I A M A N E R A M U L T I D I R E C C I O N A L Món laboral Universitat Conviure familiar i en societat Conviure professional Relacions interpersonals Conviure en un entorn natural Respectar l’entorn Conviure personal Ser feliç, autoestima
 31. 32. <ul><li>Avaluació? </li></ul><ul><li>Qualificació? </li></ul><ul><li>Promoció? </li></ul><ul><li>Acreditació </li></ul><ul><li>Informes? </li></ul>
 32. 33. QUALIFICACIÓ PROMOCIÓ ACREDITACIÓ INFORMES Nota Trimestral Nota Final de curs Responsable: professor/a d’àrea Amb màxim dues assignatures ( asteriscos) Excepcionalment: - Alumnat amb adaptació o PI Responsable : Junta avaluadora Final d’etapa Sols si supera totes les àrees o amb un màxim de dues en cas de no ser cap de les tres instrumentals Responsable : Junta avaluadora <ul><li>PI </li></ul><ul><li>Procés d'adquisició de la llengua </li></ul><ul><li>Adaptació de les diferents àrees curriculars </li></ul><ul><li>Integració de l’alumne </li></ul><ul><li>Responsable : Junta avaluadora i tutor d’AA </li></ul>SECUNDÀRIA Continua, sistemática i global D’acord amb els objectius en el seu pla individual (PI/AC) D’acord amb els objectius terminals. Responsable: profesor/a d’area. AVALUACIÓ
 33. 34. CRITERIS DE PROMOCIÓ <ul><li>L’alumnat passarà al cicle o etapa següent sempre que es consideri que ha assolit les competències bàsiques corresponents i el grau de maduresa. </li></ul><ul><li>LOE, article 20.2 </li></ul>
 34. 35. CRITERIS D’ACREDITACIÓ <ul><li>La decisió sobre l’obtenció del títol al final de l’etapa serà adoptada de forma col·legiada pel conjunt del professorat de l’alumne, atenent a l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa. </li></ul><ul><li>LOE, article 28,2 </li></ul>
 35. 36. LOE <ul><li>PRINCIPIS FONAMENTALS: </li></ul><ul><ul><li>Qualitat i equitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esforç compartit, corresponsabilitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Convergència amb Europa. </li></ul></ul>
 36. 37. <ul><ul><li>MARC NORMATIU VIGENT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decret 143/2007, de 26 de juny. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MARC NORMATIU DEROGAT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ordre de 3 de juny de 1996 (organització i avaluació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ordre de 24 de novembre de 1998 (procediment per a l’autorització de modificacions d’elements prescriptius del currículum) </li></ul></ul></ul>
 37. 38. <ul><ul><li>CRITERIS GENERALS (1) (art.2) </li></ul></ul><ul><ul><li>L’avaluació serà contínua i diferenciada segons les diferents matèries del currículum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Té caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Referents per a l’avaluació: l’assoliment de les CB i els criteris d’avaluació de les matèries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es tindrà també en compte: els diferents elements del currículum, el treball fet a classe, l’interès i l’esforç de l’alumnat. </li></ul></ul>RECULL NORMATIU
 38. 39. <ul><li>El projecte educatiu de centre ha d’incloure els criteris generals adoptats respecte a: </li></ul><ul><li>- l’avaluació i el pas de curs de l’alumnat. </li></ul><ul><li>- l’acreditació d’etapa. </li></ul><ul><li>- disseny d’activitats d’avaluació i recuperació. </li></ul><ul><li>Les programacions de cada matèria han d’incloure: </li></ul><ul><li>- els criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>- les activitats d’avaluació i de recuperació previstes. </li></ul><ul><li>L’avaluació final de cada matèria s’ha de fer en relació als criteris d’avaluació establerts. </li></ul><ul><li>Cal fer públics : criteris d’avaluació i criteris de pas de curs. Se n’ha d’informar les famílies i els alumnes. </li></ul>CRITERIS GENERALS (2)
 39. 40. <ul><ul><li>COORDINACIÓ AMB PRIMÀRIA (art.3) </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de sol·licitar als centres de primària: còpia de l’historial acadèmic i l’informe individualitzat. </li></ul></ul><ul><ul><li>En el primer trimestre del primer curs, s’han de preveure la realització d’entrevistes entre els tutors del darrer curs de primària i els tutors de primer curs de secundària </li></ul></ul>
 40. 41. <ul><ul><li>EQUIP DOCENT (art.4) </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel tutor/a. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’adopten les decisions per consens i, en cas de no arribar-hi, per majoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada professor té un vot únic , amb independència del nombre de matèries que imparteix. </li></ul></ul><ul><ul><li>El vot del tutor/a serà diriment en cas d’empat. </li></ul></ul>
 41. 42. SESIONS D’AVALUACIÓ (art.5) <ul><li>Cal fer al menys una sessió d’avaluació trimestral. </li></ul><ul><li>En el primer trimestre del primer i dels quart curs, a més de la sessió ordinària, se n’ha de celebrar una altra com a mínim. </li></ul><ul><li>La persona tutora ha de: </li></ul><ul><li>- coordinar i presidir les reunions d’avaluació. </li></ul><ul><li>- aixecar acta on constin els acords presos. </li></ul><ul><li>- vehicular l’intercanvi d’informació amb els pares, mares o representants legals. </li></ul>
 42. 43. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (1) (art.6) <ul><ul><li>Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, cal establir en la programació d’aula les adaptacions necessàries: inclou l’alumnat amb més dificultats i els més dotats intel·lectualment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan les adaptacions incorporades a la programació siguin insuficients per a l’alumnat, els centres poden organitzar Programes Flexibles Diversificació Curricular: </li></ul></ul><ul><ul><li>- els elabora cada centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>- alumnat des de 3r.ESO a proposta de l’equip docent. També pels alumnes que han cursat 2n.ESO, no estan en condicions de passar de curs i ja han repetit un curs en l’etapa </li></ul></ul>
 43. 44. - durada d’un o dos cursos (dos obligatòriament pels alumnes que venen de segon) - l’avaluació d’aquests alumnes és contínua i diferenciada segons els diferents àmbits, projectes i matèries del programa. - Si en finalitzar el primer curs, l’equip docent considera que l’alumne a aconseguit els objectius i les competències bàsiques, pot decidir que realitzi 4t. ESO seguint el currículum general a l’aula ordinària, si cal, amb les adaptacions oportunes - L’alumnat que en acabar el programa no pugui obtenir el títol de graduat en ESO i compleixi els requisits d’edat, pot romandre un curs més en el PDC. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (2)
 44. 45. Quan les adaptacions incorporades a la programació, les mesures de reforç i les previstes en un PDC siguin insuficients per a l’alumnat, caldrà elaborar un Pla Individualitzat : - Recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions en els diferents contextos escolars. - Pot comportar que alguna àrea o part no s’imparteixi. - La comissió d’atenció a la diversitat promou el pla. - El pla ha de recollir les grans línies de l’atenció que es proporcionarà a l’alumne, i s’ha d’anar adaptant d’acord amb el seu progrés. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (3)
 45. 46. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (4) <ul><ul><ul><li>-El tutor o la tutora és el responsable d’elaborar el pla amb la col.laboració de la resta de docents i professionals del centre que hi treballaran i dels serveis educatius. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si és convenient, han d’intervenir professionals d’altres àmbits: àmbit social o de la salut. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els pares de l’alumne/a, i l’alumne/a mateix (si l’edat i circumstàncies ho aconsellen), seran escoltats i informats en el procés i s’ha de tenir en compte el seu acord en les decisions finals i en què poden col.laborar . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El pla l’aprova el director o la directora amb el vist-i-plau de la comissió d’atenció a la diversitat. </li></ul></ul></ul>
 46. 47. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (5) <ul><ul><ul><li>Preferentment el tutor o la tutora en farà el seguiment i la coordinació i serà l’interlocutor amb la família. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es lliura una còpia del pla individualitzat a la família. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El pla individualitzat ha d’incloure: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La identificació de les habilitats: àmbits i àrees. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els objectius i les competències prioritàries: àmbits i àrees. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres objectius: habilitats personals i socials i l’autonomia... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les ajudes tècniques i els suports: aula, pati, menjador, sortides… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A més, caldrà: fer una valoració periòdica, fer un registre sistemàtic del progrés i realitzar l’avaluació de l’alumne/a d’acord amb els objectius fixats en el pla. </li></ul></ul></ul>
 47. 48. <ul><li>ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (6) </li></ul><ul><li>Situacions d’escolarització singular </li></ul><ul><li>Es consideren situacions d’escolarització singular: </li></ul><ul><li>- l’escolarització compartida entre centre ordinari i centre d’educació especial. </li></ul><ul><li>- la realització d’activitats complementàries en unitats d’escolarització compartida (UEC). </li></ul><ul><li>- l’atenció educativa domiciliaria, en aules hospitalàries, centres del Departament de Justícia o del Departament d’Acció Social i Ciutadania. </li></ul><ul><li>Des dels centres s’han d’establir mesures de seguiment per aquest alumnat i en qualsevol cas tothom ha de seguir els critèris generals d’aquesta Ordre. </li></ul>
 48. 49. REFORÇ I RECUPERACIÓ AL LLARG DEL CURS (art.7) <ul><li>Quan durant el procés d’avaluació continua es detecti que l’alumnat no progressa adequadament, s’ha d’establir mesures de reforç i realització d’activitats de recuperació. </li></ul><ul><li>En les actes de les sessions d’avaluació hi ha d’haver constància expressa dels resultats obtinguts en les activitats de recuperació. </li></ul>
 49. 50. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ CONTÍNUA (art.8) <ul><li>En la darrera avaluació ordinària del curs escolar </li></ul><ul><li>L’equip docent ha de valorar els resultats de l’últim període incloses les activitats o proves de recuperació d’avaluacions anteriors. </li></ul><ul><li>Amb les dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs i de les recuperacions, s’ha d’atorgar per cada matèria, una qualificació final d’avaluació contínua , tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria. </li></ul><ul><li>Amb anterioritat a l’inici del període d’activitats extraordinàries, les famílies han de rebre informació d’aquests resultats i de les activitats que es proposen a l’alumnat durant el període d’activitats extraordinàries de recuperació o de millora. </li></ul>
 50. 51. ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES D’AVALUACIÓ. (art.9) <ul><li>Després de la darrera avaluació ordinària s’ha d’iniciar el període per realitzar les activitats extraordinàries de recuperació o de millora de resultats, sens perjudici que es torni a valorar el que ja s’ha fet durant el curs. </li></ul><ul><li>Les activitats extraordinàries han d’estar programades prèviament. </li></ul><ul><li>Aquest període no pot començar abans dels cinc darrers dies lectius establerts en l’Ordre de calendari. </li></ul><ul><li>Les activitats extraordinàries d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar el departament didàctic corresponent, d’acord amb la programació dels currículums dels quals són responsables. </li></ul>
 51. 52. AVALUACIÓ FINAL DE CURS (art.10) <ul><li>Les avaluacions finals s’han de fer en cadascun dels quatre cursos de l’etapa. </li></ul><ul><li>La qualificació final de cada matèria no pot ser inferior ni a la qualificació final d’avaluació contínua ni a l’obtinguda en les activitats extraordinàries . </li></ul><ul><li>Ha de figurar una qualificació per cada matèria encara que algunes s’hagin impartit agrupades. </li></ul><ul><li>De1r., a 3r. ESO s’atorga una sola qualificació pel bloc d’optatives. S’obté de la mitjana aritmètica entre: treball de síntesi i les qualificacions de les optatives cursades. </li></ul><ul><li>A les sessions d’avaluació final s’hi pot afegir un membre de l’equip directiu. (amb veu, sense vot). </li></ul>
 52. 53. QUALIFICACIONS (art.11) <ul><li>Les qualificacions que s’han d’usar son: </li></ul><ul><li>Excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I) </li></ul><ul><li>Aquestes qualificacions aniran acompanyades amb una qualificació numèrica entera de l’u al deu: </li></ul><ul><li>Insuficient. 1, 2, 3 o 4. </li></ul><ul><li>Suficient: 5. </li></ul><ul><li>Bé: 6. </li></ul><ul><li>Notable: 7 o 8. </li></ul><ul><li>Excel·lent: 9 o 10. </li></ul><ul><li>Així han de figurar en tots els documents oficials. </li></ul>
 53. 54. PAS DE CURS (1) (art.12) <ul><li>L’alumnat passa de curs si: </li></ul><ul><li>Supera totes les matèries cursades. </li></ul><ul><li>Amb qualificació negativa en dues matèries com a màxim. </li></ul><ul><li>Excepcionalment es pot passar de curs amb tres matèries suspeses si l’equip docent així ho considera. </li></ul><ul><li>Aquesta decisió excepcional requereix el vot favorable de la majoria del membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat el vot del tutor/a serà diriment. </li></ul><ul><li>Es comptabilitzen com una matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. </li></ul>
 54. 55. PAS DE CURS (2) <ul><li>L’equip docent pot decidir la superació d’alguna matèria. Cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en al sessió. La qualificació serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc . </li></ul><ul><li>Repeticions: </li></ul><ul><li>- Es pot repetir el mateix curs un sol cop. </li></ul><ul><li>- Dos cops com a màxim dins l’etapa </li></ul><ul><li>- Excepcionalment es pot repetir dos cops quart si no se n’ha repetit cap altre a l’etapa </li></ul><ul><li>Dret a cursar ESO en centre ordinari fins els 18 anys. </li></ul>
 55. 56. MESURES DE SUPORT I REFORÇ EN EL PAS DE CURS (art.13) <ul><li>Per l’alumnat que passa de curs amb matèries pendents, l’equip docent ha d’establir mesures de suport i reforç, en la programació del curs següent. Aquestes mesures no poden consistir simplement en la superació d’una prova. </li></ul><ul><li>Els alumnes repetidors han de tenir un pla específic personalitzat, orientat a superar les dificultats detectades. </li></ul><ul><li>Aquests plans individualitzats han de constar en l’historial acadèmic de l’alumnat. </li></ul>
 56. 57. SUPERACIÓ D’ETAPA I TÍTOL DE GRADUAT (1) (art.14) <ul><li>La superació de l’etapa la decideix l’equip docent en la sessió d’avaluació final. </li></ul><ul><li>El títol de graduat en ESO s'obté si s’han assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa. </li></ul><ul><li>Obtenen el títol de graduat l’alumnat que hagi superat totes les matèries. </li></ul><ul><li>Pot obtenir el títol l’alumnat que no hagi superat una o dues matèries, i excepcionalment també amb tres matèries no superades. Per això cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents. </li></ul><ul><li>En qualsevol cas cal haver assolit la capacitat d’utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials. </li></ul>
 57. 58. SUPERACIÓ D’ETAPA I TÍTOL DE GRADUAT (2) <ul><li>Per fer efectiva la superació d’etapa, l’equip docent pot decidir la superació d’alguna matèria. Es segueixen les mateixes pautes indicades en el pas de curs. </li></ul><ul><li>Per l’alumnat en un PDC s’ha de tenir en compte: </li></ul><ul><li>- assoliment de competències bàsiques. </li></ul><ul><li>- objectius de l’etapa. </li></ul><ul><li>- criteris d’avaluació específics del programa. </li></ul><ul><li>Els centres hauran d’organitzar proves pels alumnes que no han obtingut el títol de graduat i tinguin 18 anys. S’hi poden presentar els dos anys següents a la finalització dels estudis, amb un màxim de 5 matèries pendents. </li></ul>
 58. 59. CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA (art.15) <ul><li>Qualificació mitjana de l’etapa: </li></ul><ul><li>S’obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels quatre cursos, que s’han de calcular amb una xifra decimal i tenint en compte, si escau, les recuperacions. </li></ul><ul><li>Les optatives de cada un dels tres primers cursos té la consideració d’una sola matèria. </li></ul><ul><li>La matèria de religió no es té en compte per aquest càlcul </li></ul>
 59. 60. PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES (art.16) <ul><li>El centre ha d’informar a l’alumnat i a les famílies de: </li></ul><ul><li>- criteris d’avaluació generals del centre. </li></ul><ul><li>- criteris d’avaluació de cada matèria. </li></ul><ul><li>- estratègies de recuperació. </li></ul><ul><li>L’alumnat i les famílies tenen dret a sol·licitar al professorat, aclariments respecte de: </li></ul><ul><li>- qualificacions d’activitats d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>- informes derivats de les sessions d’avaluació. </li></ul><ul><li>- qualificacions finals. </li></ul><ul><li>També tenen dret a reclamació sobre les qualificacions finals, d’acord amb el procediment establert. </li></ul>
 60. 61. ORIENTACIÓ FINAL D’ETAPA (art.17) <ul><li>Al final de l’ESO el centre ha d’elaborar un document orientador per a l’alumnat sobre les opcions més adequades sobre el seu futur acadèmic i professional. </li></ul><ul><li>És confidencial. </li></ul><ul><li>No és prescriptiu. </li></ul>
 61. 62. DOCUMENTS OFICIALS D’AVALUACIÓ (art.18) <ul><li>Documents oficials de l'avaluació (veure annex): </li></ul><ul><ul><li>Les actes d’avaluació final. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’expedient acadèmic </li></ul></ul><ul><ul><li>L’historial acadèmic </li></ul></ul><ul><ul><li>L’informe personal per trasllat </li></ul></ul><ul><li>La direcció visa aquesta documentació. </li></ul><ul><li>El/la secretari/ària és qui els custodia i certifica . </li></ul><ul><li>Les signatures seran autògrafes i amb especificació de nom. </li></ul>

×