Instuments d’avaluació competencials

10,133 views

Published on

Published in: Education

Instuments d’avaluació competencials

 1. 1. Avaluació competencial (2) SE El Prat 20 de gener de 2011Núria Alart www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat , nalart@twitter.com
 2. 2. AVALUACIÓ ALTERNATIVA COMPETENCIAL http://www.wordle.net/
 3. 3. L’avaluació alternativa es refereix als nous procediments i tècniques que poden ser usats dins del context de lensenyament-aprenentatge i incorporats a les activitats diàries laula (Hamayan,1995).Amb freqüència el resultat de les avaluacions s‘utilitza només per adjudicar una nota als participants
 4. 4. Avaluació alternativa és recopilar evidències sobre com els estudiants processen i completen tasques reals en un tema particular (Huerta,1995)El repte està en desenvolupar estratègies davaluació que responguin, a una integració i interpretació del coneixement i a una transferència daquest coneixement a altres contextos.
 5. 5. L’avaluació alternativa permet:-Documentar el creixement de lindividu en cert temps, en lloc de comparar elsestudiants entre si.-Emfatitzar les potencialitats dels estudiants en lloc de les debilitats.-Considerar els estils daprenentatge, les diferents capacitats, les experiènciesculturals i educatives i els nivells destudi.
 6. 6. Els crítics argumenten que els exàmens tradicionals de resposta fixa no donen:Una avaluació sobre els coneixements, només permeten valorar la memòria,observar la comprensió o interpretació del coneixement, però no demostrenlhabilitat de lús del coneixement. Taxonomia de Bloom Revisada L. Anderson 2001Els exàmens estandarditzats de resposta fixa ignoren la importància del coneixementholístic i la seva integració i, no permeten avaluar la competència de lalumnat enobjectius educacionals dalt nivell de pensament o del que espera la societat.
 7. 7. Eisner (1993) planteja alguns principis per entendre millor el procés d’avaluaciói selecció d’instrument:1. Reflectir les necessitats del món real, augmentant les habilitats de resolució deproblemes i de construcció de significat.2. Mostrar com els estudiants resolen problemes i no només atendre el productefinal d’una tasca.3. Reflectir els valors de la comunitat intel·lectual.4. No ha de ser limitada a execució individual ja que la vida requereix de l’habilitat detreball en equip.5. Permetre tenir més d’una manera de fer les coses, ja que les situacions de la vidareal rarament tenen només una alternativa correcta.6. Promoure la transferència dels aprenentatge.7. Requerir que els estudiants comprenguin el tot, no només les parts.8. Permetre als estudiants triar una forma de resposta amb la qual se sentin còmodes.
 8. 8. Lavaluació alternativa inclou una varietat de tècniques davaluació, entenentaquestes com "qualsevol instrument, situació, recurs o procediment que sutilitzi per obtenir informació sobre la marxa del procés" (Zabalza)Aquestes tècniques es poden adaptar a diferents situacions.Hi ha 2 classes dalternativesLes tècniques per a lavaluació de lacompliment/executar: (mapes mentals, solucióde problemes, projectes, mètode del cas, debats, diaris, portafolis...)Les tècniques dobservació (entrevista, llista de confrontació, escales, rúbriques...)aquestes últimes constitueixen un auxiliar per a les primeres.
 9. 9. Aquestes tendències porten un canvi en la manera en què pensem poden ser mesurats els coneixements, les habilitats i les actituds.Es tracta de ser més flexible per acceptar altres mètodes i instruments per a un millor aprenentatge de l’alumnat.
 10. 10. Aquesta avaluació és un mètode que requereix que lestudiant elabori una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i habilitats Es pretén avaluar allò que els estudiants poden fer, en lloc del que saben.En una tasca es pot avaluar:1. El procediment emprat: conjunt de passos per arribar a un resultat.2. El producte resultant: objecte concret, una escultura, una carta escrita amàquina, el resultat dun experiment.
 11. 11. Lavaluació alternativa està íntimament relacionada amb leducació basada en competències. Aquestes no poden ser observades de manera directa. Hem d’utilitzar diferents tècniques i instruments davaluació competencials
 12. 12. Ajustar, si escau, els Decidir i adaptar les estratègies processos didàctics pedagògiques individuals o col·lectives per que permet Contrastar el grau d’assoliment dels objectius de les matèries i Regular de tot el procés d’ensenyament i de les CB per part de l’alumnat aprenentatge 2. Permet al professorat 1. Té com a funció L’avaluació de les CB 3. Permet a l’alumnat 4. S’ha de compartiraprendre a constatar el propi progrés amb l’alumnat per això és perun element essencial per aprendre fer-lo partícip i protagonista del atès que seu procés d’aprenentatge. si ens autoregulem, podrem seguir aprenent Font: Dir General d’Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d’Educació. Orientacions per al desplegament del Curríulum. Juny 2009
 13. 13. Grau d’autenticitatd’activitats d’avaluació Proximitat Rellevància (identitari) Aprenentatge cooperatiu Textos en col·laboració Portafolis Casos Simulacions Dossiers d’apunts Escolar Projectes Extra-escolar Cooperació Problemes tradicionals Casos de pensament ExercicisIrrellevància (impersonal) Llunyania Font: C. Monereo
 14. 14. Orientacions per a l’avaluacióAvaluar per aprendre (avaluació com a part integral del procés d’ensenyament-aprenentatge): • Contínua i global, plantejada a partir de situacions “noves” on calgui transferir coneixements • Constatarà els avenços de lalumnat i en detectarà les dificultats (l’error com a ocasió d’aprenentatge) • Tindrà un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu A. Domingo (Servei d’Ordenació Curricular, 2009
 15. 15. TAULA COMPARATIVA ENTRE ELS DOS MODELS D’AVALUACIÓAvaluació per continguts Avaluació per competènciesUtilitza números Utilitza nivells competencialsCompara persones IndividualDescobreix què no saben Estableix el seu nivellNo hi ha participació Hi ha participacióS’avalua en un moment donat S’avalua tot un procésPersona avaluadora passiva Persona avaluadora activaUtilitza exercicis Observa evidènciesAvalua parts o resultat del programa Avalua el procés i la globalitatRestringida al programa estudiat Inclou coneixements adquirits per experiència i de fora del centre Grup tècnic de pràctica reflexiva. Departament d’Educació
 16. 16. AVALUACIÓ AUTENTICA Observació del professor/a Elaboració de projectes Experiments Demostracions Productes escrits Recerques Debats Revisió i discussió de documents Observació directa de l’aplicaciódels coneixements Valoració del treball fet Autoavaluació Rúbrica d’avaluació Examen oral Valoració del dossier Portafoli Mapes mentals Diaris Anàlisi de casos Simulacions PBL/ABP...
 17. 17. El portafoli és una modalitat davaluació, el seu ús permet anar monitoritzantlevolució del procés daprenentatge pel professor i pel mateix estudiant, de tal manera que es puguin anar introduint canvis durant aquest procés.
 18. 18. “És una metodologia d’avaluació alternativa que té en compte el nou paradigma educatius centrat en l’estudiant”Un e-portafoli és un instrument a la web ajudat per les tecnologies de la informació i lacomunicació (Internet), donant recolzament al procés d’aprenentatge de l’estudiant.Un e-portafoli és:PROCÉS: una evolució que demostra un resultat (Diari)PRODUCTE: els resultats recopilats d’una activitat o procés (Final)
 19. 19. “L’ànima de l’e-portafoli és la reflexió”La reflexió en un e-portafoli ajuda a l’estudiant a construir significat.
 20. 20. Autoconeixement Coneixement estudiantAutoavaluació Autogestió Avaluació REFLEXIÓ Planificació de aprenentatge l’aprenentatge Meta- aprenentatge Entendre com s’aprèn Adatpació: Barbara Stäuble, Universitat Tecnològica Austràlia
 21. 21. E-portafoli i l’aprenentatge Ob s r le ntatg e mi tenir na ne tja io nç expe flex ’apre an t a riènc Re s d ctiv ia at it a ivit ts act Planificar Compartir Fer Exp stratègi problemes Plantejar e-portafoli erim e Recollir enta s Reflexionar Evidències r am e b Seleccionar Analitzar sit at ces a ne Es er l ndre sup tratè nèix e era gies Reco d’apr rp rob per a lem es Adapt. Gabineteinformatica.net 2008
 22. 22. 1. Propicia l’expressió de diferents llenguatges2. Facilita la comunicació3. Desenvolupa les competències: sobre tot la digital i tecnològica4. Facilita l’avaluació.5. Fomenta el pensament crític.6. Desenvolupa la creativitat7. Fomenta activitats cooperatives: professorat- alumnat8. Resolt els problemes d’emmagatzament de materials
 23. 23. Com a eina que revela a l’estudiant allò que ha après d’una forma personal i completa.Proporciona evidència d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball. Per incrementar la responsabilitat de l’estudiant en el seu aprenentatge.
 24. 24. Progrés de l’aprenentatgeEls millors treballs de l’estudiantEvolució del treball de l’estudiantDesenvolupament i autoavaluacióDesenvolupament de l’aprenentatge reflexiuRitme de cada estudiantEvidències dels treballsRelació amb l’entorn de l’aprenentatge/ensenyament.
 25. 25. Documentar el creixement de l’estudiant en un temps.No comparar els estudiants entre si.Destacar la força positiva dels estudiants, (potencialitats) en comptes de les debilitats.Considerar els estils d’aprenentatge, totes les capacitats, les experiènciesculturals i educatives i els nivells d’estudi.
 26. 26. El portafoli és una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i elsèxits dels estudiants: com pensen, com qüestionen, analitzen, sintetitzen, produeixen ocreen i com interactuen (intel·lectual, emocional i social) amb altresPermet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds delsestudiants.Pot utilitzar-se de forma d’avaluació, autoavaluació i coavaluació.“Col·lecció de treballs que mostren a l’alumnat “com és”, quins són els seusinteressos i les seves potencialitats en una o diverses àrees de contingut” Arter y Spandel 1991
 27. 27. S’han d’acompanyar d’una justificació i una reflexió de l’alumnat, posant de manifestla relació entre l’evidència i l’aprenentatge. “Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portafoli en un sistema d’avaluació coherent amb el marc de l’avaluació continuada i formativa”. C.Coll, 2004L’alumnat té un paper fonamental com a persona ACTIVA en el procés avaluatiu, ha deser conscient del seu progrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina iquins necessita millorar. Mateo, 2005
 28. 28. Helen C. Barret, 2009 http://electronicportafolio.org
 29. 29. Gairebé tots els documents es fan amb ordinadorEls enllaços permeten fer connexions amb les evidènciesDesenvolupar les destresa i habilitats multimèdiaPer compartir amb altres persones
 30. 30. PERSONAL ACADÈMIC REFLEXIÓPresentació: Visual, Currículum El meu millor treballsonora, escrita, gràfica... Llengües Objectius assolitsFotografia. Matemàtiques Objectius no assolitsDibuix. Naturals Els treballs cooperatius:Mapa mental Socials WebQuest, MTW, Caceres...Eix cronològic Tecnologia Necessito millorarAutobiografia MúsicaAutoretrat... Crèdits variables... Suggerències 3. Reflexió: narracions1. Recollida: arxius 2. Selecció: enllaços 4. Projecció: col·laboracions 5. Avaluació: rúbrica i diari (blog)
 31. 31. El portfoli és una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i els èxits dels estudiants produeixenpensen COM sintetitzenqüestionen analitzen creen
 32. 32. • Determinar el propòsit del portafoli• Seleccionar el contingut i l’estructura• Decidir com s’utilitzarà i conservarà• Establir els criteris d’avaluació• Avaluar el contingut.• Comunicar els resultats a l’alumnat Medina i Verdejo, 1999
 33. 33. • Promou la participació de • Els professors poden examinar l’alumnat. les seves destreses.• Responsabilitat dels seus • Es pot utilitzar en tots els aprenentatges nivells escolar.• Oportunitat de conèixer • Promou l’autoavaluació i el actituds de l’alumnat control de l’aprenentatge.• Té una estructura de llarga • Permet una visió més àmplia i durada profunda d’allò que l’alumnat• Es pot adaptar a les diverses sap i pot fer. necessitats, interessos i habilitats de cada estudiant
 34. 34. • Cal dedicar-hi temps, tant el professorat com l’alumnat.• Resulta inapropiat per a mesurar el nivell de coneixements de fets i conceptes, per això, cal combinar amb un altre tipus d’avaluacions.
 35. 35. Plantilla e-portafoli:https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/Plantilla e-portafoli universitat: https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/ DISPLAY CARPETA CAPSA O FITXER CD; DVD DIARIS; QUADERNS DE NOTES DIGITAL
 36. 36. RÚBRICA“Dissenyar una gràfica d’avaluació entre el professorat i alumnat”Criteris: que s’han de dominar en el tema a treballar.Categories: serviran per avaluar el domini de cada criteri.MURAL 1. NOVELL 2. APRENENT 3. EXPERT 4. DISTINGITDetalls i Pocs fets o Alguns fets precisos, Quantitat important Quantitat excepcionalAprofundi. incorrectes, alguns detalls de fets, quantitat de fets, descripcionsment escassos detalls. bona de detalls viscudesAclaracions Escàs i poc clar Suficientment Ben organitzat i Molt ben organitzat itema organitzat clarament presentat fàcil de seguirQualitat Poc disseny i mal Disseny simple, però Disseny atractiu, Disseny excel·lent idisseny plantejat més organitzat convida a mirar-lo atractiu visualment
 37. 37. Rúbriques
 38. 38. ACTIVITAT: FEM UNA RÚBRICA RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL (pot ser aplicada a cada alumne individualment o al conjunt de les exposicions de tot el grup) Aspectes que s´avaluen CORRECTE BÉ EXCEL·LENT Ha de fer algunes Exposició fluida, Es nota un bon domini rectificacions, de molt pocs errors del tema , no comet Preparació tant en tant sembla errors, no dubta dubtar Interessa força Atrau l´atenció del Li costa d´aconseguir en principi però públic i manté Interès o de mantenir es fa una mica l´interès durant tota l´interès del públic monòtona l´exposició Costa d´entendre Veu clara, bona Veu clara, bona alguns fragments vocalització vocalització, entonació La veu adequada, matisada, sedueix Excessivament llarg o Temps ajustat al Temps ajustat al insuficient per previst, però amb previst, amb un final desenvolupar un final precipitat que reprèn les idees Temps correctament el o allargassat per principals i arrodoneixDissenyar tema manca de control l´exposició. del tempsuna gràfica Suport visual Suports visuals L´exposiciód’avaluació adequat (murals, adequat s´acompanya dels cartells) interessants suports visualsentre els Suport (murals, cartells) especialment atractius i de molta qualitatdocents i ( murals i cartells)l’alumnat
 39. 39. ACTIVITAT COM COMENCEM A PREPARAR UN GUIÓ DE PORTAFOLI?Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm
 40. 40. MOLTES GRÀCIES!Fonts:Mahara http://mahara.org/Possibiltats del Mahara http://camarotic.es/?p=505e-portafolio http://www.youtube.com/watch?v=O1aipX326-ERúbrica http://www.youtube.com/watch?v=VcjxcFqi8U4Generadors de rúbriqueshttp://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htmPortafoli http://www.xtec.cat/~nalart/evaluation.htmMicro tallers: https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolioImatges:http://www.goliart.com/es/album-fotos-digital.htmlhttp://arrecifesutn.blogspot.com/http://www.ikus.com.es/identidad/mision/http://juandomingofarnos.wordpress.com/tag/e-portafolio/http://mdrsimon.blogspot.com/2010/11/reflexiones-sobre-el-propio-aprendizaje.htmlhttp://nntt-eleganes.blogspot.com/2010/05/mapa-conceptual-tics-y-aprendizaje.htmlhttp://mdelpueyoenticea.blogspot.com/2010/11/mi-cambio-conceptual.htmlhttp://izaskunpaternain-aula.blogspot.com/2009/11/el-diseno-de-mi-portafolios.htmlhttp://networkedblogs.com/blog/somos_certificaci%C3%B3n_mexicana/http://sv.compuaccesorios.com/index.php?main_page=index&cPath=8_37

×