Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osce คณะ si 115

 • Be the first to comment

Osce คณะ si 115

 1. 1. OSCE Examination SI 115 Rotate 601-624 การสอบแบงเปน 2 รอบ คือ 8.30-11.00 และ 11.30-15.00 และแตละรอบ จะมี 2 loop สวนขอสอบมีทั้งหมด 25 stations และขอพัก 5 ขอ แบงเปน - ซักประวัติ 2 ขอ - ตรวจรางกาย 2 ขอ - การอานฟลมและแปลผล 7 ขอ - การวางแผนการรักษา ใหคําแนะนํา และขอ consent 6 ขอ - Clinical skill 6 ขอ มีขอสอบบางสวนที่ซ้ํากับขอสอบเกา และมีหลายขอที่ออกใหม สําหรับ rotate นี้มีขอสอบ ดังนี้ ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Forensic : ด.ญ.สมหญิง โดน rape ใหตรวจรางกายและเก็บ specimen (มีหุนฝกตรวจ PV และ อุปกรณมากมายที่ใชเก็บ specimen มีตัวหลอกหลายอยาง) Pitfall : - เรียง sequence ผิด เชน ตรวจ genitalia กอนแลวถึงตรวจรางกายภายนอก - Slide ที่เก็บ specimen ตอง keep dry ไมเอาไป fix 95% Alcohol (พวกสูติมัก โดนหลอกไดงายๆ) - เก็บ specimen ดวย dry swab ไมใช spatula (ไมใชทํา pap smear นะจะ) - สิ่งสําคัญที่ชอบลืมกัน คือ การ keep dry ใหเขียนใบชันสูตรบาดแผล (โจทยใหผล PE+PV มาใหครบ แทบไมตองใชขอมูลจาก station กอน หนาเลย อ.บอกวาจงใจทําใหงายลง) สิ่งที่ตองเขียน แบงเปน Fact : - Growth & Development = เขียน BW, Ht - Mental status = สภาพจิตปกติ - Medical problems = ลงสภาพบาดแผลภายนอก - Affected area = ผล PV พบรอยฉีกขาดใหมของเยื่อพรหมจรรย - Lab findings = พบสารประกอบของน้ําอสุจิ Opinion : - บาดแผล...... ใชเวลารักษาประมาณ ...... วัน ถาไมมีภาวะแทรกซอน - พบหลักฐานของการรวมประเวณี ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Blood Bank : ใหเลือด - ตรวจ check ถุงเลือดกับใบ order (มันจะไมใชของคนไข สามารถขอเปลี่ยนได) - ตรวจสอบใบคลองเลือด - แจงพยาบาลวาจะไปใหเลือด ใหไปดวยกันเพื่อ double check - identify ผูปวยและ wrist band วาตรงกับเลือดที่จะให - วัด vital signs กอนใหเลือด หลังใหเลือด 15 นาที และหลังเลือดหมด -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. 2. 3. Rehab : ใหออกใบรับรองความพิการ มีโจทยมาใหและใบแสดงระดับความสามารถ - ขอเทาซายออนแรง ระดับความผิดปกติ 3 ระยะเวลา 6 เดือน - มีความพิการตามกฎหมายประเภท 3 เกิดความพิการ ภายหลัง - ลักษณะความพิการ เดินลําบาก ขอเทาซายออนแรง - ระดับความสามารถ 3 (หรือ 4) - เคยไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย แตไมไดรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่อง - เคยไดรับอุปกรณ เปน ไมเทา - ปญหาและความตองการ ตองการเดินไดดีขึ้น กลับไปทํางาน ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Breast exam : มีหุนเตานมมาใหแสดงทาทางการตรวจเตานม และเขียนผลการตรวจของเตานมขางซาย - ดู : posture, nipple areolar complex, skin change - คลํา : breast, รีด nipple, axilla, supraclavicular LN - คลําอยางนิ่มนวล ผลการตรวจเตานมขางซาย - skin dimple at 2 o’clock - ill-defined hard mass under skin dimple at 2 o’clock - nipple retraction - supraclavicular lymphadenopathy - axillary lymphadenopathy - peau d’orange at lower outer quadrant ----------------------------------------------------------------------------------------- 5. PE ผูปวยมีประวัติและ clinical เหมือน acute cholecystitis ใหตรวจรางกายในสิ่งทีสําคัญ 1. แนะนําตัวเรากอน 2. จัดทาผูปวย (จัดหมอนใหผูปวยหันขวามือเขาหาเรา) 3. ตรวจ GA, H&L 4. ตรวจ abdomen : ดู ฟง คลํา เคาะ , Murphy’s sign บอกการวินิจฉัยโรคที่คิดถึงมากที่สุด = Acute cholecystitis DDx : Acute cholangitis, Acute pancreatitis, Acute pyelonephritis ----------------------------------------------------------------------------------------- 6. Hx taking : ผูหญิง อายุ 22 ป มาดวยปวดทองนอยดานขวามา 6 ชั่วโมง ขอนี้คอนขางตรงไปตรงมา อยาลืมถาม GYN conditions ขอนี้เฉลยเปน Ectopic pregnancy ----------------------------------------------------------------------------------------- 7. Hx taking : ผูหญิงประสบ Motorcycle accident มีแผลถลอกที่แขน ใหทํา secondary survey ใหถามอิงตาม AMPLE Pitfall : ประวัติแพอาหารทะเล, ประวัติ vaccine, ประวัติผาตัด, ประวัติ pregnancy (โจทยเปน หญิงทอง 3 เดือน) ----------------------------------------------------------------------------------------- 8. Clinical skill : ใหทํา primary survey ในผูชายประสบ MCA ชนเสาไฟฟา Pitfall : มักจะลืม universal precautions กัน ขอนี้คอนขางยาก ไดคะแนนกันคอนขางนอย
 3. 3. 9. Clinical skill : ผูชายเปน Lt Hemopneumothorax S/P ICD 2 ขวด หลังใส ICD ยังมีอาการ แนนหนาอก หายใจหอบเหนื่อยอยู - ตรวจรางกายคนไข โดยเฉพาะ Chest exam = พบ Lt pneumothorax - ตรวจ ICD circuit วามี leak มั๊ย หรือขวดตอผิดมั๊ย เฉลย คือ โจทยตอขวด ICD ผิด ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Clinical skill : ผูหญิง 40 ป ตา 2 ขางมัวมา 4 เดือน VA 6/60,6/60 VA c ph 6/60,6/60 - ใหตรวจ visual field ดวยวิธี confrontation test 1. จัดทาให 2 คนหางกัน 1 ชวงแขน 2. ใหผูปวยปดตาทีละขาง และเราก็ปดตาขางเดียวกับผูปวย 3. บอกผูปวยใหมองตาเราตลอดเวลา ไมกลอกตาไปไหน 4. ตรวจ VF ทีละ quadrant ตรวจขางละ 4 quadrant - รายงานผลการตรวจ = Bitemporal hemianopia - DDx 2 โรค = Pituitary adenoma และ Craniopharyngioma เปน most common จะตอบ suprasellar meningioma ก็ได ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Clinical skill : ผูปวยชายมี Fx of Rt Clavicle ใหใส Figure of 8 1. แนะนําตัว และบอก indication ของการใส 2. ใหผูปวยเอามือ 2 ขางเทาสะเอว แอนอกไปขางหนาใหมากที่สุด ไมจําเปนตองใชเขาดันหลังผูปวย 3. ใส figure-of-8 (ผาแถบ) เขาไปใตเสื้อ หามอาบน้ํา มีทั้งแบบ commercial และ stokinette 4. test วาแนนไปมั๊ย : สอดนิ้วได 2 นิ้ว (พอดี), ใสมือไดทั้งมือ (หลวม), ใสนิ้วไมไดเลย (แนนไป) Pitfall : Stokinette จะมีสวนที่เปนสําลีอยู ใหจัดมาพาดบนไหลซึ่งเปน bony prominence หลายคนจะจําวาเอาไปหนีบรักแร และถามัดปมไวดานขางลําตัวไดจะดีมาก ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Clinical Skill : ใหเวลา 10 นาที ทํา Excision of nevus ขอนี้จะมีหนังหมูที่แปะถั่วดํามาใหเราตัด มีอุปกรณวางใหเราเลือกใช 1. วาด incision line ให L:W = 3:1 2. ลง blade ตั้งฉากกับ skin ใหลึกถึง subcutaneous fat (หนังหมูกรีดใหขาดยากมากๆๆ) 3. excise lesion ออก 4. undermine ขอบแผลทั้ง 2 ขาง
 4. 4. 5. เย็บ subcutaneous layer 2 stitches 6. เย็บ skin 4 stitiches (เฉลยใหเย็บเปน simple suture) มีคะแนนการใชเครื่องมือถูกตอง และความเรียบรอยสวยงามของแผลดวยนะ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Clinical skill : ผูปวยชายทํา APR ไป 3 วัน - ใหตรวจดูลักษณะ colostomy : ซีด คล้ํา , retraction below skin level, hernia - สอนผูปวยใหเปลี่ยน colostomy bag 1. แกะถุงจากดานบนลงลาง เพื่อกันไมให feces ยอยลงมา ทิ้งถุงลงถังขยะ 2. สังเกตสี colostomy 3. เช็ด NSS ที่ colostomy และ skin รอบ os 4. เช็ด skin รอบ os ใหแหง 5. เลือก bag วัดขนาดรูใหพอดีกับ os ตัดขยายรูไดถายังไมพอดี 6. ปาย stomahesive paste ที่ skin รอบ os ไมใชที่ bag 7. จัด bag ใหมีลมเขาไปเล็กนอย แลวลอก sticker แปะกับ stomahesive paste แปะ ให bag เฉียงออกนอกตัวผูปวยประมาณ 45 องศา เริ่มแปะจากดานลางขึ้นบน กัน feces ออกมา ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 Counselling : ผูปวยชายโดนแกวบาดฝาเทาขณะดํานามา 2 วัน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ Tetanus prophylaxis และซักประวัติเทาที่จําเปน 1 Hx : ลักษณะบาดแผล การทําความสะอาดแผล, TT vaccination, การแพยา 2. แนะนํา : - ตองฉีดทั้ง TT และ TAT - บอก complication จากการฉีดยา IM 3. เปดโอกาสใหผูปวยซักถามเพิ่มเติม ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Counselling : ผูปวยชาย ตองการมาทําหมันชาย 1. แนะนําตัว 2. ถามขอบงชี้ 3. อธิบายหลักการผาตัด (ก็พูดเกี่ยวกับ procedure ตางๆที่เราจะทํา) 4. ภาวะแทรกซอน เชน เลือดออก, ติดเชื้อ, กอนพังผืด, มีกอนกดเจ็บ, การมาตอหมัน 5. การดูแลหลังการผาตัด : ใหมาตรวจตามนัด, มีเลือดออก 2-3 วันแตทํางานไดตามปกติ, งดการ กระทบกระแทกบริเวณอัณฑะ, ใชถุงยางอนามัยคุมกําเนิดรวมกันไปกอน, นัดมาตรวจ sperm count 1 เดือน ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Counselling : ผูปวยเปน DM foot ใหคําแนะนํา 1. แนะนําโรคเบาหวานกอน และ macro/microvascular complication 2. อธิบายการดูแล DM foot - ตรวจดูแลเทาทุกวัน พบแพทยเมื่อมีปญหา - ไมเดินเทาเปลา ใหใสถุงเทา เลือกรองเทาที่นุม ใสพอดี สํารวจรองเทากอนใสทุกครั้ง - เล็บไมตัดสั้นเกินไป และไมควรโคงมนมาก (เกิดเล็บขบไดงาย) - ไมแชเทาในน้ํารอน
 5. 5. - หาญาติที่อาศัยอยูบานเดียวกันมาชวยดูแล เนื่องจากผูปวยอาจจะมี DR ทําใหตามัวได ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Inform consent : ใหขอ consent จากแมเด็กเพื่อขอผาตัดผูปวยเด็ก 6 ป acute appendicitis 1. แนะนําตัว 2. บอกวินิจฉัยโรค 3. บอก indication for surgery 4. บอก procedure ในการผาตัด 5. บอก complications 6. ปฏิกิริยาเมื่อแมปฏิเสธ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Film : Pu perforation - บรรยาย film : Film abdomen supine & upright , good exposure & adequacy, bony structure, bowel gas ( Free air under dome of diaphragm), soft tissue - Dx : Hollow viscus perforation - Cause : PU Perforation (ผูปวยมีประวัติกินยาเคลือบกระเพาะมาตลอด) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Film : Complete distal small bowel obstruction ใหบรรยาย film - Multiple dilated small bowel loops - multiple different height in the same loop - no air in the large bowel and rectum - no intraperitoneal free air ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Film : ให KUB และ IVP มา 1. บรรยาย film KUB : multiple calcifications at Lt side of pelvic cavity IVP : - normal excretory function of both kidneys - Lt mild hydronephrosis - Lt hydroureter downward to distal ureter - Lt distal ureteric calculi 2. Mx : - ดื่มน้ํา >2L/day - pain controls - F/U KUB film ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Film : Film CXR ในผูปวยถูกแทงเขาที่หนาอกซาย Dx : Lt Hemothorax S/P ICD ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Film : OA Rt knee 1. บรรยาย film - medial joint space narrowing - subchondral bone cyst - marginal spur - subchonral bone sclerosis 2. Conservative Mx - ลดน้ําหนัก เลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่ม work load ตอขอเขา - Quadriceps exercise - ยาแกปวด 3. Surgical Mx - Joint sparing : Osteotomy , Arthrotomy debridement - TKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. 6. 23. Film : CXR ผูปวยชายอายุ 70 ป มาดวยหอบเหนื่อย แนนหนาอกซายมา 2 เดือน 1. บรรยาย Film : - Haziness of Lt lung - Trachea shift to the Lt - Mediastinum shift to the Lt (Rt heasr border อยูบน vertebra) - Narrowing of Lt ICS - Rising of Lt diaphragm 2. Dx = Lt lung atelectasis 3. Further Mx 1 วิธี (โจทยเฉลยวาเปน CA Lung) = Bronchoscopic Bx > CT Chest ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. Film : ผูชาย 25 ป ประสบ MCA 30 นาทีกอน ศีรษะดานขวากระแทกเสาไฟฟา BP 170/100, PR 50, RR 10 = Cushing response Rt side scalp contusion, E1V1M4, Rt pupil 3 mm RTL, Lt pupil 5 mm NRTL 1. ให CT Brain non-contrast มา 2 cut ให DX = Lt Acute subdural hematoma with Lt uncal herniation 2. ใหวางแผนการรักษา Initial Mx - ABCED, apply hard collar, on ETT - Hyperventilation + IV Mannitiol + on Foley’s catheter - เปด IV fluid - head elevation - G/M Wholeblood or PRC Definite Mx = Craniectomy Lt with blood clot removal

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • plackbioboy

  Jan. 13, 2016
 • MtChutamas

  Jan. 15, 2016
 • olizy

  Jan. 15, 2016
 • atchareeyapinijnai

  Feb. 2, 2016
 • SawangwarachPiyapaisarn

  Mar. 8, 2016
 • NatthaphonAnukoolprasert

  May. 11, 2016
 • titiwuts

  Oct. 23, 2016
 • WerapathPatthanasri

  Nov. 28, 2016
 • tuangpochanaporapaktham

  Dec. 10, 2016
 • llllporllll

  Jan. 29, 2017
 • joawjom

  Jun. 24, 2017
 • rungiipn

  Aug. 20, 2017
 • Wanprapit

  Feb. 14, 2018
 • nongpangaritsubchuer

  Feb. 25, 2018
 • Mejieiei

  May. 8, 2018
 • navindapinijpanich

  Jul. 21, 2018
 • SirijitDanbunniti

  Jul. 29, 2018
 • umikosadoyo

  Jun. 27, 2019
 • SunthareeKhomkham

  Apr. 12, 2020
 • JoopjangThanaporn

  Apr. 17, 2020

Views

Total views

8,089

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

35

×