Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Osce examination si116
Next

Share

Example osce

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Example osce

 1. 1. แบบฝึกหัด 2 การซักประวัติ 1. case ชายไทยอายุ35 ปี มาโรงพยาบาลด้วยมีไข้สูง 4 วันก่อนมาร.พ. คำาสั่ง : จงแสดงการซักประวัติผู้ป่วย - ไข้สูงลอย หนาวสั่น กินยาลดไข้ไข้ไม่ลดลงเลย - ไม่มีเจ็บคอ ไม่ไอ ไม่คลื่นไส้ ไม่ปวดท้อง ไม่อาเจียน ปัสสาวะอุจจาระปกติ ไม่มีตาเหลืองตัวเหลือง ไม่มีผื่น ขึ้นตามตัว ไม่มีจุดจำาเลือด ไม่มีเลือดออกผิดปกติที่ใด ไม่มรอยถูกแมลงกัด ี - ไม่มีโรคประจำาตัว ไม่แพ้ยาแพ้อาหาร - บ้านอยู่ กทม ทำางานบริษท ั - ไม่ได้เข้าป่า ยำ่านำ้า แถวบ้านไม่มใครเป็นเช่นตน ไม่มี ี โรคไข้เลือดออกระบาดแถวบ้าน ยุงไม่เยอะ - ไม่ได้รักษาที่ใดมาก่อน กินแต่ยาลดไข้ จงให้การวินิจฉัยโรค : Dengue - จากประวัติมีแค่ไข้อย่างเดียว มีหลายคนตอบ แตกต่าง กัน - acute febrile illness : ไม่มีคะแนน - Scrub thyphus : 5 คะแนน - Malaria : 10 คะแนน - Dengue : 15 คะแนน 2 .Case ชายอายุ 50 ปี มาด้วยถ่ายเหลว 3 วันก่อน มาร.พ. คำาสั่ง: จงแสดงการซักประวัติ - ถาม onset - จำานวนครั้งทีถ่ายต่อวัน : 3-4 ครั้งต่อวัน ่ - ปริมาณ : ครั้งละ 1 แก้วนำ้า - ลักษณะ / มูกเลือด : เหลว นำ้ามากกว่า ไม่มีมูกเลือดปน - อาการอื่นๆ : ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ไม่ปวดท้อง ไม่มีปวด เบ่ง ไม่มีหน้ามืดเป็นลม ไม่เคยเป็นมาก่อน - อาหาร/ คนใกล้ชิด : ไม่มีใครมีอาการเช่นตน - การรักษาก่อนหน้า : กินนำ้าเกลือแร่
 2. 2. - ถามโรคประจำาตัว : บอกว่าไม่แน่ใจแต่ 5 วันก่อนปวดนิว ้ โป้งเท้าด้านขวา ไปคลินิคได้ยามากิน - ถามชื่อยา : เอายามาด้วย หยิบให้ดู colchicines 1x3 , Augmentin 1x2 หลังกินยาไปตอนเช้า เย็นวันนั้นก็เริม่ ถ่ายเลย แต่ยังกินยาอยู่มาเรื่อยๆ จงให้การวินิจฉัย กลุ่มที่สอบวันเสาร์ออก AGE ธรรมดา 3. Case หญิง อายุ 30 ปี มาด้วยนำำามูกใสมากขึำน มา 1 สัปดาห์ คำาสั่ง : จงแสดงวิธีการซักประวัติ บอกการวินจฉัยโรค ิ ข้อนี้เป็น Allergic rhinitis เป็นเรื้อรังมานานหลายปี 4. case หญิงอายุ 30 มาตรวจเรื่องก้อนบริเวณเต้านม มา 7 วัน คำาสั่ง : จงแสดงการซักประวัติเรื่องก้อนที่เต้านม - คลำาได้ก้อนเองบริเวณเต้านม มา 7 วัน ก้อนขนาดเท่า เดิม ไม่มีไข้ ไม่เจ็บ ไม่มีปวดบวมแดงร้อนบริเวณก้อน ไม่เคยเป็นมาก่อน เพิ่งมีประจำาเดือนมา 1 อาทิตย์เช่นกัน - ลักษณะก้อน site/size/surface/consistency/tender ผู้ป่วยตอบได้ จงให้การวินิจฉัยแก้ผู้ป่วย - ข้อนี้ไม่ได้ให้ตรวจร่างกายเลย ให้วินิจฉัยจากประวัติทได้ ี่ ตรวจร่างกาย 1. case หญิงไทยอายุ 30 ปี มาร.พ.ด้วยเดินเซ มา 1 อาทิตย์ โจทย์บอกว่าได้ตรวจร่างกายแล้วพบว่า motor power grade V , DTR 2+ all คำาสั่ง : จงแสดงการตรวจร่างกายผู้ป่วย จงให้การวินิจฉัยโรค
 3. 3. 2. case ชายไทยอายุ 40 ปี ประมาณ 3 วันก่อนมีอาการ ปวดศีรษะ ไปคลินิกตรวจพบ BP 160/110 mmHg วันนีำ จึงมาร.พ.เพื่อตรวจซำำา คำาสั่ง : จงแสดงการตรวจร่างกายผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุ ของโรค มีอุปกรณ์วางไว้มากมาย - sphygmomanometer , Opthalmoscpe , Stech , ไม้ เคาะ Jerk กลุ่มวันเสาร์ออก หา end organ damage 3. case หญิงอายุ 40 มาด้วยตามัว คำาสั่ง : จงแสดงวิธีการตรวจ visual field ให้การวินจฉัย และ Lesion อยู่ที่ใด แก่ ิ กรรมการคุมสอบ กลุ่มที่สอบวันเสาร์ : Bitemporal hemianopia กลุ่มที่สอบวันอาทิตย์ : Left homonymous hemianopia เกิดจาก Rt optic tract ข้อนี้ทุกคนพลาด เพราะว่าต้องเริ่มตรวจโดยให้ตรวจแบบลืมตา 2 ข้างก่อน มีคะแนนถึง 30 คะแนน 4. case ชาย 30 ปี มีอาการปวดท้องทันที 2 ชั่วโมงก่อน มาร.พ. ประวัติเดิมปวดแสบลินปี่มานาน 3 เดือน ำ คำาสั่ง : จงแสดงวิธีการตรวจหน้าท้อง 70 คะแนน บอก Positive finding แก่ผู้คุมสอบ 15 คะแนน ให้การวินจฉัยโรค 15 คะแนน ิ รายละเอียดเล็กน้อยที่มักไม่ได้ทำากัน - เปิดเสื้อให้ถึงราวนมและลงมาถึง pubic symphysis - ดู : ต้องพูดว่าไม่เห็น scar , peritalsis , inflammation of skin , no superficial dilatation โจทย์ของวันเสาร์ ออก ตรวจร่างกาย acute appendicitis หัตถการ 1. case หญิงอายุ 30 ปี P 2002 คลอด NL นัดมาตรวจ หลังคลอด 6 wk คำาสั่ง : จงแสดงวิธีการตรวจภายในพร้อมแสดงการ ตรงมะเร็งปากมดลูก
 4. 4. เตรียมคนไข้ขึำนขาหยั่งเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์วางไว้ให้หยิบเอง - speculum ขนาด S,M,L - Ary spectular - ไม้พันสำาลี - สไลด์ - 95% alcohol - Lubricate 2. case ชายไทยอายุ ...... ปี แพทย์จำาทำาการใส่สาย สวนปัสสาวะให้ผู้ป่วย (ไม่ได้บอกมาว่าสาเหตุที่ใส่คือ อะไร) คำาสั่ง : จงแสดงวิธีการใส่สายสวนปัสสาวะกับหุ่นชาย ทำาความสะอาดด้วย Forcep น่ะ ดังนั้นใส่ถุงมือคู่เดียว 3.สถานการณ์ ขณะวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะ เห็นชายคน ล้มลงไม่ได้สติ คำาสั่ง : จงแสดงการช่วยเหลือผู้ป่วยตามที่ตรวจได้ จริง อุปกรณ์เป็นหุ่น BLS - ขั้นตอนตาม BLS - รายนี้เรียกไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ เป่าปากผ่าน face shield (มศว ใช้ไม่เป็นเลยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ค่ะ) - คลำาชีพจรไม่ได้ CPR 5 cycles หลังจากนั้น ยังคลำา ชีพจรไม่ได้อยู่ CPR อีก 5 cycle แต่พอเริ่ม CPR รอบ สองกรรมการจะสั่งพอแล้ว 4. ผู้ป่วย .... มีแผลยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตร คำาสั่ง : จงแสดงวิธีการเย็บแบบ Vertical mattress 2 stitch อุปกรณ์เป็นฟองนำ้า , เข็ม มีแบบเดียว ขนาดเดียว - เริ่มตั้งแต่ทำาความสะอาด - ทำาไปพูดไปว่าตักลึก เท่าไหร่ ตัดไหมยาวเท่าไหร่
 5. 5. 5. ข้อสอบกลุ่มวันเสาร์ให้แสดงวิธีการให้นำาเกลือแกผู้ ป่วย แปลผล LAB 1.Slide stool wet smear เลื่อนหาเอง คำาสั่ง : จงบอกสิ่งที่พบ 50 คะแนน จงบอกชื่อยาที่ใช้ในการรักษา 50 คะแนน - Strongyloides stercoralis : Albendazole , Ivermectin - Opisthorchis viverrini: Praziquantel 2.Slide blood smear คำาสั่ง: อ่านผล ให้การวินิจฉัย สิ่งที่จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค 3.EKG คำาสั่ง : จงอ่าน EKG ที่ได้มา Sinus tachycardia , rate 150 bpm , normal axis , regular rhythm วินิจฉัยโรค Supraventicular tachycardia 4. case เด็กชายอายุ 5 ปี มีไข้ ซึม ผืนขึำนตามตัว stiff ่ neck positive CSF slide ย้อม Gram หาเอง ………..มีหลายคนหา field ที่มีเชื้อไม่พบ สามารถเดาได้จากอาการที่ให้มา
 6. 6. คำาสั่ง : 1 .บรรยายสิ่งที่พบ - Numerous WBC ,Gram negative dipplococci intracellular 2. วินิจฉัย - Meningococcal menigitis 3. เชืำอที่เป็นสาเหตุ - Neisseria meningitidis 5. ภาพ CXR เด็ก คำาสั่ง : จงอ่าน film วินิจฉัยโรค :Lobar ( Right upper lobe) pneumania กลุ่มวันเสาร์ออก film intusseption 6. case rape ให้เขียนใบชันสูตร ใบจริง ประวัติ rape มา ตรวจร่างกายภายนอกไม่พบบาดแผลใดๆ บริเวณอวัยวะเพศพบ new tear at ….., Old tear at ………, เก็บสิ่งส่งตรวจบริเวณอวัยวะเพศภายนอกและบริเวณปาก มดลูกพบตัวอสุจิ positive , acid phosphatase positive Advice 1.Cases หญิงอายุ……. มีบุตรแล้ว 2 คน ต้องการคุม กำาเนิดด้วยยาคุมกำาเนิดแบบ 21 เม็ด ประจำาเดือนครัำง สุดท้าย 15 ก.พ. วันสอบวัที่ 22 ก.พ. คำาสั่ง : จงแนะนำาการใช้ยาคุมให้กับคนไข้จริง
 7. 7. 2. มารดานำาบุตรมาอายุ 1 เดือน ขณะนีำ นำำาหนัก 4,000 กรัม เด็กคลอด NL 3,000 กรัม มารดารู้สึกว่าลูกร้องบ่อย คิดว่ากินนมไม่พอ คำาสั่ง : จงให้คำาแนะนำาเรื่องการกินนม การให้อาหารเสริม แก่มารดา ต้องอธิบายเรื่องการเก็บนมเนื่องจากมารดาจะไปทำางาน บอกเรื่องอาหารว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่ 3. กลุ่มวันเสาร์ออก case OA knee คำาสั่ง : ให้อธิบายการปฏิบัติตัว สอน Quadricep exercise คำาแนะนำาจากพี่รุ่น ๑๙ ถึงน้องๆ 1. การสอบจะแยกเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 34 คน การสอบจะ สอบประมาณ 1-2 สถานีแล้วพัก คอแห้งขอนำ้าดื่มได้ 2. สิ่งที่ต้องนำาไปด้วยคือ steth 3. คำาสั่งจะแยกกับอย่างชัดเจนว่าเป็น การซักประวัติหรือตรวจ ร่างกาย การซักประวัติหรือตรวจร่างกายจะไม่ทำาพร้อมกัน ในข้อเดียว 4. ฐานที่ดูกล้องจุลทรรศน์ จะเป็นการตั้งกล้องให้หาเอง สามารถเลื่อนได้ ปรับ power ได้ ส่วนใหญ่ถาคนข้างหน้า ้ เราหาเจอมักจะทิ้งไว้ให้เพื่อนชัดๆ แต่ถ้าคนข้างหน้าหาไม่
 8. 8. เจอ คนถัดมาก็จะลำาบากขึ้น การหาบอกยากเช่น stool ไม่รู้ ว่าทั้งสไลด์มีพยาธิกี่ชนิดกันแน่ 5. รายละเอียดการตรวจร่างกายละเอียดกว่าที่คิด ควรฝึกซ้อม แบบที่ละเอียดมากที่สุด 6. ห้องสอบสามารถได้ยินคนข้างหน้า ดังนั้นควรพูดดังๆ เพื่อ ช่วยเพื่อนคนถัดๆไป 7. โจทย์ของทั้งสองวันจะมีลักษณะที่คล้ายกัน อาจเปลี่ยนราย ละเอียดเล็กน้อย ขอขอบคุณ 1. อาจารย์แพทย์ทุกท่าน จากทุกภาควิชาที่ได้สละเวลามาช่วย ติวเข้มก่อนสอบ ซึ่งมีประโยชน์ต่อพวกเราเป็นอย่างมาก 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตที่มาช่วยถ่ายวีดิโอการสอน 3. เจ้าหน้าที่แพทย์ศาสตร์ทุกคนที่ช่วยจัดการเรียนการสอน รวมถึงผลิตเอกสารข้อสอบเก่าจากแต่ละสถาบัน รวบรวมข้อมูล โดย Ext. มศว รุ่น 19 5 มีนาคม 2552
 • jutarut

  Jun. 18, 2021
 • AmontepJanjeen

  Aug. 11, 2019
 • MildThansap

  Mar. 5, 2019
 • KamolthornSinghkumar

  Feb. 3, 2019
 • nattapatsangkakul

  Dec. 27, 2018
 • ssuseradea74

  Dec. 19, 2018
 • SupanatJaiaun

  Jul. 26, 2018
 • Mejieiei

  May. 8, 2018
 • chang2538

  Sep. 19, 2017
 • joawjom

  Aug. 10, 2017
 • PanisaraLakkhana

  Jul. 30, 2017
 • ladymoonch

  Nov. 26, 2016
 • HonestyShi

  Nov. 20, 2016
 • imhandaa

  Nov. 1, 2016
 • paphitchaya_k

  Aug. 21, 2016
 • kratai_rx

  Jun. 22, 2016
 • titiwuts

  May. 24, 2016
 • PloyBvi

  May. 22, 2016
 • NatthaphonAnukoolprasert

  Mar. 6, 2016
 • Jintanaaa

  Jan. 24, 2016

Views

Total views

19,577

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

51

×