Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osce ศรว ครั้งแรก dec52

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Osce ศรว ครั้งแรก dec52

 1. 1. MAX si 4701045 ขอสอบ ศรว. ป 2552 รอบที่ 1 มีเหมือนตามเกณฑเดิม 1. ซักประวัติ 4 ตองผานอยางนอย 2 2. ตรวจรางกาย 4 2 3. skill(ทักษะทางคลินิก) 4 2 4. lab 5 1 5. counseling 3 1 และทั้งหมดตองผาน รวม 12 ขอขึ้นไป Hx PE Manual skill LAB counseling ปวดทองนอย 2 d meningococcemia ใหเลือด Melioidosis Brain death เด็กอวน 5-7 ขวบ Rt hemianopia I&D EKG-hyper K อุปกรณชวยเดิน อึเปนเลือด DM-complication ACLS-torsade Stool ANC ปวดลิ้นป ปวดลิ้นปAcute chole. เขียนใบรับรองแพทย CBC-malaria Film-ลําไสทะลุ ***กอนอื่นขอใหอานตรงนี้กอน*** เราตั้งใจทําฉบับนี้ขึ้นเพื่อใหเพื่อนๆ**ที่ตั้งใจอาน**ทุกๆคนนะ ทําใหคนที่สอบรอบหลังๆมีแนวทาง และอานไดงายขึ้น เพราะเห็นวาตัวจริงไมยอมออกมาซักที แลวก็ไมแนใจวาจะมีหรือเปลา อยู LR วะงวง หลังๆ ฉบับจะเริ่มขี้เกียจมาก ดังนั้นเราจะทําแคคราวๆจริง และจําโจทย ไมไดเลย หามวากัน เราอยากบอกวาขอสอบออกแบบไดไมคอยดีนัก คือ 1. บางขอไมเหมาะสมกับเวลา - Counseling ใน 5 นาที - Malaria ใหหา และเขียน treatment ใน 5 นาที - I & D 2. บาง slide มองไมเห็นจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Bl smear and stool 3. โจทยยาวมากๆๆๆๆๆๆๆ ใหอานไดไง 15- 20 บรรทัด!!!! แตวาอันนี้เราไปประทวงมาใหแลวดวยตัวเองเลย บอกวาถาโจทยยาว แบบนี้ใหเอามาไวที่ขอ พักดีไหม จะไดเตรียมตัวเขาไปทําเลย อ. เคาก็รับฟงและเห็นดวย รอบหนาอาจดีขึ้นนะ ไดยินมาวา มีการเปลี่ยนเกณฑกันเลย เพราะวาหากเอาเกณฑเดิม จะมีคนตก 50% ที่เห็นผานๆกันนี่คือเคาเปลี่ยน เกณฑเลยนะแตวาไมรูวาเปลี่ยนที่ตรงไหน เพราะวาครั้งนี้ยังไมเขารูปเขารอย ..... แตครั้งหนา อาจไมโชคดีเทานี้ ดังนั้นขอใหเพื่อนๆ จงระวังใหดี เตรียมตัวใหพรอมและที่สําคัญ......สติ.......สําคัญที่สุด ขอใหเพื่อนๆ (ทุกสถาบัน)... โชคดี MAX si 4701045 5-6 ม.ค. 53
 2. 2. MAX si 4701045 ซักประวัติ ขอใหอานอาการวิทยานะ เพราะจะสามารถซักแบบ ddx ได 1. ปวดทองนอย 2. ปวดลิ้นป 3. เด็กอวน 4. อึเปนเลือด หลักการนะ ขอสอนสําหรับคนไมมีหลัก LODSCARA กรุณาจําไวตลอดชาติ อุตสาหคิดหาหลัก ใหแลวก็ใชซะ อะไรที่ฟงคลองจองก็จําๆดูละกันนะ Location Onset ทันที เคยเปน เปนตอนทําไร Duration Severity eg. amount or dehydrate or bl loss Characteristic Relieve Aggravation Refer/Radiate Risk Associate หรือ DDx ตามที่นึกนั่นเอง แยกเปนตามระบบหรือโรคที่นึกออก Eg. ฉี่ อึ ปอ U/D trauma ผาตัด CA เดินทาง ปส เหลา บุหรี่ ปค ครอบครัวหรือคนใกลชิด ปย กินยา แพยา หรือรักษาที่ไหน หญิงตองถาม*** ปจด สมรส คูนอน ยาคุม GPA เคยติดเชื้ออะไรมากกอนไหม***** (“menมา ยาคุม สมสู คูนอน ครรภกอน หนองใน” คิดสดๆเลยแหะ ไปแตงเอาเองแลวกัน) หลังจากนี้ไมตองอะไรมาก ถามครบก็ผานแน ดังนั้นจะไมเฉลยมาก (จิงๆลืม -_- แหงะ) ทุกขอแนะนําตัวได 10 แตมทองไปเลย หวัดดีกาบ ผมหมอสุดหลอ วันนี้จะมา จุด จุด จุด (อึ๋ย~~) ไมทราบวาชื่อสกุล อายุ ที่อยู แตงงาน
 3. 3. MAX si 4701045 1.ปวดทองนอย Hx + DDx 2 ขอ หญิงประมาณ 30 ป Location ทองนอย Onset ทันที เปนมา 2 วัน Duration ตลอด Severity พอทํางานได Characteristic ตื้อๆ Relieve กินยาแลวมีด Aggravation Refer/Radiate Risk ไมไดกินยาอะไร ปจด. ปรกติ ลาสุด 1 wk ไมมีตกขา มี SI ลาสุด...จําไมได มีคูนอนคนเดียว ไมไดปองกันใดๆ ไมมี U/D สรุป เราก็ตอบไมไดอะ DDx ไมมีไขอีกตางหาก เราเองตอบ PID ไป แลวก็ food poisioning แตวาอันหลัง อ ทําสายหนาอะ เรามาคิดทีหลัง นาจะตอบ appendicitis pelvic type แหะ 2. ปวดลิ้นป Hx DDx Dx GERD หญิงประมาณ 34-24-35 .....เอย!!! ไมใช ประมาณ 30 ป อยาลืมถามประวัติสัมพันธชนิดอาหารหรือมื้อๆ นะ คนนี้นะ กินแลวนอน กินน้ําอัดลม มีเรอ แตไมเปรี้ยว heart burn อื่นๆ จําไมได แตใกลเคียง GERD สุด 3. เด็กอวน 4-5 ขวบ ใหซักประวัติเพื่อหาสาเหตุ DDx สาเหตุ ให growth chart สีฟามา แรกเกิด 50th แตปหลังๆอวน ถามอะไรไมคอยไดเลย หลักๆคือ พออวน 100 กวากก. ชอบซื้อ junk food ใหลูกกิน กินแลวดูแตทีวี ไมออกกําลังกาย กิน สามมื้อ กินมากเทาไหร..... ไมมีโรคประจําตัว แรกเกิดดีทุกอยาง เราใชวิชามารถามเคาวามีอะไรอยากถามมั้ย เคาบอกวา แลวลูกอวนจะมีปญหาอะไรมั้ยการนอน.. อาวเวร แลวมันเปนซักประวัติเพื่อหาสาเหตุตรงไหนเนี่ย!! 4. อึเปนเลือด DDx 3 ขอ CA colon-rectum อะไรเทือกนั้น นอกนั้นไมรูอะ
 4. 4. MAX si 4701045 ตรวจรางกาย อานเอาไดใน check listของพี่ Dent รูสึกวามศว.เอาไปรวมไวสรุป2 เลมดวยนะ เราวาดี 1. meningococcemia 2. Rt hemianopia 3. DM-complication 4.ปวดลิ้นปAcute chole 1. meningococcemia -Dx ประวัติมาดวยปวดหัว ให PE & DX ขอนี้ใหตรวจ neuro - sensory motor reflex stiffneck แตวาขอนี้นะ มี purpura ตามตัวดวย เอาหมึกมาแตม 2. Rt hemianopia CN 2,3,4,6 VA VF Opthalmo … อันนี้เคาตองการดูทาเรานะ opthalmo เคาใหทําทาทั้งสองดาน อยาลืมปดไฟดวยผล ปรกติ VA ใหใชsnellen นะ อยาใช NEAR รายงานใหเปนละ eg. 6/36 -2 แปลวาคนปรกติอานไดที่ 36 เมตรแตเราอานไดที่ 6 เมตรและอานผิด2 ตัว คนไขจะไมเห็น VF ทางดานขวาทั้งสองดานนะ ตรวจดีๆ อยารีบเกิน 3. DM-complication ผูปวยหญิง อายุประมาณ 40 เคยเปน DM ตอนนี้ไมไดยาใด คุมแคอาหาร ระดับวันนี้ 140 มั้ง A1C จําไมได แตวาผิดปรกติไมมาก ไมเคยตรวจรางกายหรือดูอาการโรคมากอน ผูปวยปรกติดี จงตรวจรางกายเพื่อหาภาวะแทรกซอน!! ขอนี้ไปถามอ.มาหละ Key คือวาคนที่ไมเคยตรวจ DMมากอน ตองตรวจดูวามีอาการของ DM รึยังหา first compilcation of DM คือ.............. 1st Vibration and 2nd proprioseptive อยากบอกวาเราไดยินโพยมา สองอยางนี้ 60% .....ตอใหตรวจอยางอื่นใหตาย..ก็ไมผานถาไมได ตรวจสองอันนี้ ไตคลําไปไรคาเพราะวาไต.. ไมไดโต..แปววววว สอบจะมีใหทั้งสอมเสียง สําลี ไมจิ้มฟน opthalmo BP...สรุปให • V/S • Neuro - 1st Vibration and 2nd proprioseptive pinprick touch • Eye- opthalmo • Kidney- BP , anemia จําไว • Skin – chronic ulcer, nail
 5. 5. MAX si 4701045 4. ปวดลิ้นปAcute chole ไมมีอะไร ตรวจเหมือนที่ซอมๆมา แตอยากเนน • ทุกครั้งอยาลืม V/S • ฟงกอนดวย • อยาลืม PR • ไมเนนทาสวย • Jaundice • DDx อะไร ตรวจอยางนั้น – murphy’s sign ตองบอกดวยวา หายใจเขาแลวจะ หยุดหายใจ
 6. 6. MAX si 4701045 ขอแทรกหนานึง กอนทําอะไรตอง..... Manual skill and counseling 1. แนะนําตัว ถามชื่อ ที่อยู อายุ อาชีพ สมรส 2. บอกวาจะทําอะไร + indication and Contra 3. Counseling and Consent form 4. โรค – อาการ and prevalence 5. สาเหตุ 6. การติดตอ 7. Complicationของโรค 8. การักษา 9. Prognosis 10. Complication ของการรักษา 11. การปฏิบัติตัว – อาหาร ออกกําลัง 12. ขอหาม ขอพึงระวัง 13. Family –คูนอน 14.F/U 15. อยากถามอะไรหมอไหม กรณีจิตเวชตองเสริม เขาใจวาอะไร Warnings shot เชน ถาบวกแลวจะเปนไงทําไง จะบอกใคร Silence Touch and tissue Empathy- ตอนนี้คุณรูสึกไง Sympathy-ตอนนี้คุณคงรูสึก.... ใหกําลังใจ ถามเรื่องกังวล อยากใหหมอชวยอะไร แนะนําวา ใหลองนึกถึง AIDS ดู จะทําใหจําหลักไดงายขึ้น
 7. 7. MAX si 4701045 Manual skill 1. ใหเลือด 2. I&D 3. ACLS-torsade 4. เขียนใบรับรองแพทย 1.ใหเลือด OPD ไรวะโคตรงง แถมถาม อ. ทานก็ไมยอมตอบอะไรซักอยาง ใชเวลาหานานมาก ดังนั้นหาก ออกอีก ใหทําตามนี้ • OPD card ไมมี group เลือด บอก • OPD card มี order ใหเลือดแตวาไมไดเขียนครบเหมือนเราแต ไมตองเขียนใหม!! • Counseling and Consent form กอนดวยนะ อาการหากแพ Complication เชน infection • Iden 4 quadrant + 2 “4+2” จําไว what , NO , Gr , vol + ถุงรั่ว, หมดอายุ • ดูถุงกับใบคลองใหตรง • พาไปสองคนและเช็คพรอมกัน • ถามชื่อใหเคาตอบเอง • Observe V/S หลังให และให 4 ชั่วโมง 2.ACLS-torsade อานเอง ฐานนี้ไมยากเลย แตวาเราวาทุกคนอานไดเปน VFนะ คนรูโพยบอกวาเปน torsade defib 2 ทีก็ขึ้น คะแนน Mg นอยมาก 5 แตม 3.เขียนใบรับรองแพทย 1. เขียนหัวกระดาษ ชื่อ ที่อยู เลข ID รพ.อะไร 2. ปวยเปนอะไร รักษาโดย 3. ความเห็นเปนอยางไร หยุดวันที่เทาไหรถึงเทาไหร เคาจะบอกวันผาเปนวันนี้ หยุดวันนี้ๆๆๆมาเลย นะ D/C วันสอบ และใหหยุดอีก 7 วัน เราก็ตองเขียนใหถูก 4. เซ็นชื่อ และวันที่ ขอนี้ไมมีอะไรมาก ลอกอยางเดียว 100% แตวาตองเขียนใหทันเทานั้นแหละ ทุกอยางตองภาษาไทย อยากบอกวา ไดยินมาวา ใหนน. คะแนน ไมดี เขียนหัว 30% + เซ็นชื่อ 30% ..... ไดยินวาคราว หนาคงไมเอามาออกเพราะการ weight คะแนนไมดี(แตวาเราคิดวาเคาออกมาชวยเด็กซะอีกแตใครเขียน ไมทันก็จบเหเพราะเซ็นชื่อไมทัน เราก็เกือบไมทัน)
 8. 8. MAX si 4701045 4.I&D อยากบอกวาขอนี้ไมมีใครทําทันหรอก อ.มาถึงบอกวาจะทําอะไรบาง เตรียมอุปกรณเสร็จ อ. ก็ บอกวา “paint ปูผา เตรียมยาชาแลว test แลว ทําเลย” ไมรูวาเคาจะหาทางทําใหดีขึ้นปาว แตวาเราจะให ละเอียดไวกอนละกัน 1. set แนะนําตัวเอง+bla bla…. 2. ถามนน คํานวณยาชา 3. เตรียมอุปกรณ ถุงมือ betadine (เคาใหเลือก hibitain ดวยแตวาไมเอา),blade No.11, curette, needle No. 16, 22, ผาเจาะรูกลาง, ยาชา, ดามมีด, arterial clamp 4. ลางมือ ใสถุงมือ 5. เปด set, paint 2 ครั้ง 6. ปูผา 7. บอกผูปวยวาจะฉีดยาชา ฉีดยาชา รอบๆ รอ 30 sec 8. ทดสอบวาชา ถามวาปากชาหรือไม 9. กรีดตาม skin crease ตามขนานแนวแขน แผลกวาง : ยาว = 1:3, หงายใบมีด ± Mesenbaum 10.มือบีบหนอง สง C/S ดวยไมพันสําลี 11.irrigate with NSS 12.curette 13.ยัด gauze drain ที่ชุม NSS หมาดๆ 14.ปด gauze 4x4 พับ ¼ แลวปด transpore 15.แนะนําผูปวย : หามโดนน้ํา ระวังเรื่องการติดเชื้อ และ เลือดออก ผลขางเคียงของยาชา
 9. 9. MAX si 4701045 LAB ขอไมเฉลยนะเพราะวาทุกคนคงมีหลักและจําไดหมดแลวตามsheet ทั้งหลาย 1. Melioidosis 2. EKG-hyper K 3. Stool 4. CBC-malaria 5. Film-ลําไสทะลุ 1. Melioidosis .ใหดู gram ใหบอกการรักษา เห็นเปนโคตร safety pin แถมประวัติก็บอกวา u/s เห็น mass ที่ liver ใหคิดถึง liver abscess การรักษา drainage แนนอน + ATB ไมแนใจแหะหาเอง ประมาณ Ceftazidime(monotherapy) ขนาด 120mg/kg/day หรือ 2g ทุก 8 ชม.นาน 2 wk acute ถา chronic ให 12-20 wk มั้ง 2. EKG-hyper K บรรยาย Dx และคิดวาเกิดจากอะไรมากสุด เราตอบrenal failure 3. Stool ขอนี้เปนชาย 30 ป ตรวจรางกายไปตางประเทศเคยไดยากินแลวทีนึง คราวนี้มาอีกครั้ง - OV - Isospora belli เปนงะ เด็ดมะ อยากบอกวามันตัวเล็กๆนะแถมเห็นลูกเดียวขางในอะ ถาม treatment เราใหหลักจําไปเลย • ตัวกลมทุกชนิด albendazole (400) 1x1 single ยกเวน capillaria ให 7 วัน Stongyloid ให 3 วัน • ตัวแบน OV Praziquantel 40 mg/kg oral hs single Teania 20 จบ 4. CBC-malaria + Dx + จงใหการรักษา วิธีแยกดูตาม มศว. 5. Film-ลําไสทะลุ ใหอาน และ Dx ให film มา 2 อัน CXR and abdomen อานเหมือนชีสที่เราลอกจาก PPT อ. เฉนียน เลย ที่มี 4 หนา รานใตหอหญิง
 10. 10. MAX si 4701045
 11. 11. MAX si 4701045 counseling 1. Brain death 2. อุปกรณชวยเดิน 3.ANC 1. Brain death อันนี้ไมรูโพยที่แนนอนแตวา อ. บอกวาแบงเปน สองสวนนั้นแหละ มีคะแนนหมดดังนี้ (โจทยจะใหประวัติชายแกลม ไมไดสติ ญาตินําสง เปน brain death แลว CT เจอ epidural hematoma มั้ง ตรวจ sign brain death แลว ใหบอกญาติ การวินิจฉัย prog และใหคําปรึกษา..... จําไมได แตสรุปแลวตองบอก) 1. Pscho support ทิชชู สัมผัส สบตา มีคะแนนหมด ตามโพยจิตเวชเลย 2. Content บอกวาทําไมวินิจฉัยงี้ ก็บอกไปละวาsign มีอะไร Prog ก็บอกวาไมมีทางฟน อยาลืมใหทางเลือกละ วา ถาเอาไวแลว ตองอยูดวยเครื่องหายใจเทานั้น อยูไดนานประมาณ เทาไหร จะตายจากอะไร ติดเชื้อปอดอะไรก็วาไป ถามดวยวามีลูกคนอื่นปาว เคามีพี่ดวย ตองการความชวยเหลืออะไรไหม 2. อุปกรณชวยเดิน หญิง 40 ป แมคาสะโพกอักเสบ เดินไดไมดี ใหเลือก prostosis พรอมบอกเหตุผล2ขอ และใหสอนผูปวยเดิน • ใหเลือก cane (จริงๆ อ. บอกเลยวาควร axillary crush แคโพยมันบอก cane) เพราะวาขาอีกดานยังมีแรง และแขนยังมีแรง ขาซายพอลงนน.ได • การวัดระยะหกนิ้วจากนิ้วกอยเทาไป ant lateral และที่จับอยูที่ greater trochanter • อยาลืมวัด motor power ดวยนะ • ในโพยมีใหสอน เดินใหผูปวยดูดวย และใหผูปวยเดินใหดูดวย ตองสอนการลุกนั่ง การเดินขึ้น ลงบันไดดวยฃ เสริมนะ counseling rehab เชน OA มีหลักคือ 1. Medication 2. Physical modality – heat pack .u/s 3. Exercise 4. Orthosis and gaid aid 5. Behavioral chage
 12. 12. MAX si 4701045 3. ANC หญิงตั้งครรภ จําไมไดวากี่ wk แตไมนาน มาครั้งแรก ห counseling ชื่อ อายุ ที่อยู อาชีพ แนะนํา 1. ประเมิน GA 2. อาการของการตั้งครรภ เชน แพทอง ปวดหลัง ตกขาว DVT hemorrhoid GERD 3. มาแตละครั้งทําอะไรบาง • ตรวจเลือดอะไร sero prot • ตรวจแม ความดัน นน • ตรวจ DM HT • ตรวจเด็ก 4. นัดอีกทีเมื่อใหรบอยแคไหน 5. ขอควรทํา • อาหารการกิน กินนอยๆ แตวาบอยๆ • กินใหครบ 5 หมู • นน. ตองขึ้นเทาไหร • ดื่มน้ํา 6. ขอหามทํา และขอระวัง วัคซีนอะไรบาง หาม และได มี sex ไดแตอยาแรง และไดแคบางทา หามเหลา บุหรี่เด็ดขาด 7. กินยากอะไรบาง รอบนี้เราเก็งการใหนมบุตรนะ ขอใหทุกคนโชคดีในการสอบนะ ขอโทษที่เฉลยไดไมดีนะ ไมไหวแลวงวงมาก ไปเตรียมตัวสอบ long case สูติกอนละ lucky MAXIMILLION

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • olizy

  Jan. 15, 2016
 • ningornicha

  Jan. 17, 2016
 • Jintanaaa

  Jan. 23, 2016
 • thanaphum

  Jan. 23, 2016
 • atchareeyapinijnai

  Feb. 2, 2016
 • SawangwarachPiyapaisarn

  Mar. 8, 2016
 • JutaratThitatan

  Mar. 22, 2016
 • titiwuts

  May. 24, 2016
 • ThanawanSuksawas

  Jun. 26, 2016
 • MookRattanapreedanan

  Sep. 24, 2016
 • tuangpochanaporapaktham

  Dec. 25, 2016
 • llllporllll

  Jan. 29, 2017
 • TanguarTeruya

  Apr. 4, 2017
 • joawjom

  Jun. 24, 2017
 • Mejieiei

  May. 8, 2018
 • navindapinijpanich

  Jul. 21, 2018
 • SirijitDanbunniti

  Jul. 29, 2018
 • THAKOON

  May. 17, 2020
 • PanitiHanyos

  Jun. 11, 2021
 • dear031

  Jul. 14, 2021

Views

Total views

10,540

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

50

×