Osce ศรว ครั้งที่สอง 10jan53

3,534 views

Published on

3 Comments
28 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
28
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Osce ศรว ครั้งที่สอง 10jan53

  1. 1. สูกันนะเพื่อนๆ เราจะไปเปนหมอ ขอใหทุกคนตั้งสติ ขอใหผานทุกๆคน รวมตัวเองดวย 4701176 OSCE 10 ม ค 2553 เราจะเริ่มตามขอที่เราเจอตอนสอบนะ 1. พัก นั่งกินขนม มีอาจารย… มาสะกิด บอกวาเหลือใหเพื่อนดวย ……………………………………………………………………………………… 2. ซักประวัติ chest pain เพื่อนๆบอกกันวาเปน Herpes zoster อะ ใชวิธีที่ Max สอน ไดผลดีนะ จึงขอกอบมา Location Onset ทันที เคยเปน เปนตอนทําไร Duration Severity eg. amount or dehydrate or bl loss Characteristic Relieve Aggravation Refer/Radiate Risk Associate หรือ DDx ตามที่นึกนั่นเอง แยกเปน ตามระบบหรือโรคที่นึกออก Eg. ฉี่ อึ ปอ U/D trauma ผาตัด CA เดินทาง ปส เหลา บุหรี่ ปค ครอบครัวหรือคนใกลชิด ปย กินยา แพยา หรือรักษาที่ไหน แตอยางไรก็ตาม ผูปวยจําลอง จะแสดง อาการสําคัญ ที่กังวล และเปนจุดที่ใหเรา approach และไมยอมให เราไลstep ตามที่Max สอน (ผูปวยจะทํางงงง อ้ําอึ้ง ทําใหเราเสียเวลา ) ดังนั้นถาในกรณีที่ไมสามารถ ใหตั้งสติ และสัมภาษณตามเกมสที่ผูปวยจําลองวางไว กอนสอบเราวางแผนไวแบบนี้ ………………………………………………………………………………………….. 3.พัก ตรงนี้มีแตน้ํา ………………………………………… ………………………………………………. 4. สอนญาติใหดูแลผูปวย ที่เปน stroke และมี right hemiparesis ขอนี้เราหาขอมูลไมได เพื่อนๆไปดูกันเองนะ ………………………………………………………………………………………….. 5. film chest x-ray และใหclinical มาคือ hypotension หายใจเร็ว pulse เร็ว เราเห็นเพื่อนบอกกันวาเปน fail chest และ hemothorax ครั้งแรกในใจคิดวาเปนเลือดอยูแลว แตดันตอบpneumothorax ไป ………………………………………………………………………………………….. อาการสําคัญ บรรยายอาการสําคัญ นั้นวาเปนอยางไร เชน ปวดที่ไหน ราวไปไหน ลงลึกถาเรารูวาสําคัญ เชน นอนราบไดไหม มีตุมน้ําไหม ลําไย เรื่อย เปอย เรื่อยไป
  2. 2. สูกันนะเพื่อนๆ เราจะไปเปนหมอ ขอใหทุกคนตั้งสติ ขอใหผานทุกๆคน รวมตัวเองดวย 4701176 6. พักมั่ง จําไมไดแหละ ………………………………………………………………………………………….. 7. ซักประวัติ ชัก ขอนี้เราลําไย ลําดวน ลําแขง นานจนเกือบหมดเวลา ผูปวยจําลองของเราคอยปลอย key คือ เคยชักมากอน หมอ เคยบอกวามีตัวตืดขึ้นสมอง และไมไดกินยา 7 วัน ขอนี้ เราใจเสียมากเลย ถามอะไร อาจารยที่นั่งตรวจก็สายหนา ทําปากเสียง จึกๆๆ นิทานเรื่องนี้สอนใหรูไววาอยามองอาจารยขณะทําสอบ ………………………………………………………………………………………….. 8. พักอีกครั้ง นั่งลําไยอยู หานาที ………………………………………………………………………………………….. 9. blood smear ขอนี้ขอขามครับ เราไมมั่นใจ ตอบไมเหมือนคนอื่น แตsomeone บอกวาไดยินจาก somewhereวาเปน B thal /HbE อะ ………………………………………………………………………………………….. 10. low back pain ขอนี้แนะนําใหอานชีทของอาจารย อารีศักดิ์ ที่เรียนตอนป5 ขอนี้ซักไดวา ปนพนักงานคอม เคย ตาอักเสบ และเอ็นรอยหวายอักเสบ ไมมีทองเสีย หรือถายดํา ไมมีทอ ปสสาวะอักเสบ กมไมได นั่งนานแลวปวด สวน diagnosis นาจะมีเฉลยตามหลังมานะ ไมขอ poison …………………………………………………………………………………………. 11. รกพันคอครับ ขอนี้อาจารยผูคุมสอบ เห็นกระบวนทา กรงเล็บกระดูกขาว ผสมกับฝามือพิชิตมังกร จนหัวเด็กบี้แลว เดินมา สะกิดวา อยากเปนหมอ… หรือเปลา ใชแตแรง +_+o อาจารยและพยาบาลขํากลิ้งเลย สุดทายเราก็ตัด cord แลวทําคลอดออกมาไดอยางปลอดภัย สมคําวาลูกเกิดรอด แมปลอดภัย extern ทําอะไร ก็ผิดไปหมด ………………………………………………………………………………………….. 12. นั่งพักครับ ระหวางกําลังกินอยางเมามัน สายตาเหลือบเห็นโจทย นิติเวช ใชแลว case rape นั่นเอง โจทยเลาประวัติ วาเปนเด็ก ไปมีความสัมพันธฉันสามีภรรยา กับ หนุม( กิตตริน )มายชาย!!!! รุนพี่ จนทอง ใหผลตรวจรางกายมาให …………………………………………………………………………………………. 13.โจทยตอเนื่องครับ เคาใหเขียนใบแพทย
  3. 3. สูกันนะเพื่อนๆ เราจะไปเปนหมอ ขอใหทุกคนตั้งสติ ขอใหผานทุกๆคน รวมตัวเองดวย 4701176 …………………………………………………………………………………………. 14. Left fracture femur ใหทําsplint …………………………………………………………………………………………. 15. ตรวจ weber renne test otoscope เจอขี้หูขนาดใหญ ที่หูซาย …………………………………………………………………………………………. 16. ATLS มี tension pneumothorax ดานซาย ………………………………………………………………………………………… 17 พักแลว เหนื่อยมาก กินโซดากัน …………………………………………………………………………………………. 18. คนไขมาฝากครรภ 9 wk ใหตรวจรางกาย …………………………………………………………………………………………. 19.post op cholecystectomy แลวมีไข day4 มั่ง จงตรวจรางกาย …………………………………………………………………………………………. 20. .ให Gram stain มีเชื้อโรคมากมาย รวมกับโจทย ชายแกเปน alcoholic cirrhosis อยูดีดี ก็ปวดทอง ถาม diagnosis และ ยา ……………………………………………………………………………………….. 21.ACLS Asystole ……………………………………………………………………………………….. 22.สองดูพยาธินะ ขอนี้บอกมากอนวาเคยตรวจพบพยาธิ2 ตัว แลวมาตรวจซ้ํา รอเฉลยจากสวนกลางดีกวานะ ………………………………………………………………………………………….. 23. หญิงไทยวัยกลางคน ตกขาว ไมเหม็น ไมคัน สีขาว ปวดทอง ขอนี้เพื่อนๆบอกกันหลายdiagnosisมากๆเลยอะ จึงไมตอบเดี๋ยวpoi ………………………………………………………………………………………… 24. ชายไทยหนุม ตื่นขึ้นมาก็ ออนแรง ออนปวกเปยก เคยเปนมาครั้งนึง ไดน้ําเกลือแลวดีขึ้น ตรวจรางกาย พบ ชายไทย นอนนิ่งบนเตียง proximal muscle weakness hyporeflexia อยางอื่นปกติมั่ง หรือไมไดตรวจ …………………………………………………………………………………………. 25. แจงผลวาเปน CA Cervix ขอนี้โจทยบอกวา ผูปวยเคยมาตรวจกับหมออีกคน เจอเราเปนครั้งแรก

×