เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน
เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
           ...
124                   เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


           เ...
125
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


โรค และการติดตามความรูความกาวหนาใหทัน รวมทั้งเปนเครือขายนิรภัยทางสุขภาพที่สํ...
126                     เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


รับผิดชอบภาระงานของ...
127
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


1.7 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (ศักยภาพการฝกอบรม)
    กําหนดให สถาบันฝกอบรม...
128                     เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


   พ.ศ.2546 คือไ...
129
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


  1.10.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
    เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตรฝกอบรมแพ...
130                   เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


      ฐ. ใชทรัพยาก...
131
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


             3) Statistical prediction model
          (ข) เ...
132                    เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


         7) ...
133
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


ระดับที่ ความรูความสามารถและทักษะเวชกรรมของแพทยประจําบาน
     ตองมีความรู...
134                 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


        15) กลุมอา...
135
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


Hematuria               X    Weakness     X
Hemoptysis   ...
136                  เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


        16) เวชภา...
137
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


- Alcoholic              X   Infectious disorders         ...
138                  เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


    2) เวชภาวะฉุกเฉิน...
139
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


        17) เวชภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด
              ...
140                   เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


         18) เว...
141
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


        19) เวชภาวะฉุกเฉินระบบเมแทโบลิซึม, ตอมไรทอ และภาวะโภชนาการ
   ...
142                  เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


        20) เวชภา...
143
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


        21) เวชภาวะฉุกเฉินศีรษะ, หู, ตา, จมูก และคอหอย
          ...
144             เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


Orbit               ...
145
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


        22) เวชภาวะฉุกเฉินระบบเลือด
                    ...
146  เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน           9.6 Transplant-Related Problems
  ...
147
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


       24) เวชภาวะฉุกเฉินเหตุติดเชื้อตามระบบ
                ...
148                   เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


         25) เวช...
149
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


        26) เวชภาวะฉุกเฉินระบบประสาท
                   ...
150  เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน           12.13 Tumors            ...
151
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


        27) เวชภาวะฉุกเฉินสูตินรีเวชกรรม
                 ...
152           เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


13.2 Normal Pregnancy       X 13.7...
153
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550


        28) เวชภาวะฉุกเฉินจิตเวชกรรม
                    ...
154                  เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน


        29) เวชภาว...
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551

6,678 views

Published on

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง ใหม่ พ.ศ.2551

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
471
Actions
Shares
0
Downloads
214
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551

 1. 1. เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ 2551
 2. 2. 124 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 1 เกณฑหลักสูตรการฝกอบรม 1.1 ชื่อหลักสูตร (ก) สาขาประเภทที่ 1 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒบัตรแสดงความรูความชํานาญ ใน ิ การประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Emergency Medicine 1.2 ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Emergency Medicine ชื่อยอ (ภาษาไทย) ว.ว. สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine 1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย สมาคมเวชศาสตรฉุกเฉิน 1.4 หลักการและเหตุผล “เวชศาสตรฉุกเฉิน (emergency medicine)” เปนวิชาแพทยเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งครอบคลุม การศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษา และการปองกันการ เจ็บปวยกะทันหันซึ่งเปนภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการ บําบัดรักษาอยางทันทวงที วิชาเวชศาสตรฉกเฉินจึงเปนการบูรณาการองคความรูเวชวิทยาการสาขาตางๆ ุ ประกอบกับ วิทยาการบริหารจัดการ เปนองคความรูที่เปนเอกลักษณ และยังเปนวิชาที่มีความกาวหนาทางวิทยาการอยาง รวดเร็ว ซึ่งลวนทาทายความรูความสามารถของแพทยฉุกเฉินในการใหการวินิจฉัย การดูแลรักษา การพยากรณ
 3. 3. 125 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 โรค และการติดตามความรูความกาวหนาใหทัน รวมทั้งเปนเครือขายนิรภัยทางสุขภาพที่สําคัญยิ่งของสังคม และมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประชาชนทุกคนที่เจ็บปวยอยางกะทันหันและจําเปนตองไดรับการ บําบัดรักษาทางการแพทย “แพทยฉุกเฉิน” เปนแพทยเฉพาะทางซึ่งมีภารกิจหลักในการประเมิน และการบําบัดรักษาอยาง รวดเร็วใหแกบุคคลที่ประสบภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางเวชกรรม ฉุกเฉินในสถานการณตางๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล มีบทบาทเปนทั้งผูตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวย โดยตรงและผูประสานการบริบาลผูปวย และนอกจากภาระหนาที่ในการประเมินและการบําบัดการเจ็บปวย  อันมีโอกาสนําไปสูการเสียชีวิต ความพิการ หรือความทุกขทรมานหากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีแลว แพทยฉกเฉินยังสามารถดูแลผูปวยที่เขาใจวาตนเองจําเปนตองไดรับการบําบัดอยางเรงดวน รวมทั้งบุคคลผู ุ ไมสามารถเขาถึงระบบการดูแลรักษาพยาบาลตามปกติได. ดวยเหตุนี้ แพทยฉุกเฉินจึงตองสามารถบูรณาการ และเขาใจการดูแลรักษาทางการแพทยสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของอยางลึกซึง รวมทั้งอยูในตําแหนงที่เปน ้  เอกลักษณ ซึ่งมีบทบาทหลักในการวางแผน การพัฒนา การดําเนินการ และการประเมินผล ของระบบบริการ สุขภาพที่ทรงสมรรถภาพและมีประสิทธิผล นอกจากบทบาทในการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินแลว แพทยฉุกเฉินยังมีบทบาทที่สําคัญตอระบบ บริการสุขภาพอีกประการหนึ่ง คือเปนประตูที่ประชาชนเขาสูระบบบริการสุขภาพอื่นๆ ทําหนาที่เปนผูรักษา ประตูของระบบบริการ การสรางเสริมงานเวชศาสตรฉุกเฉินใหเขมแข็งจะชวยลดคาใชจายในการรับผูปวย ฉุกเฉินไวเปนผูปวยใน (อยูรับการรักษาในโรงพยาบาล) โดยไมจําเปนลงไดอีกมาก ดังนั้น ระบบเวชบริการฉุกเฉินจึงเปนเครือขายนิรภัยทางสุขภาพที่สําคัญยิ่งของสังคม และแพทย ฉุกเฉินมีความจําเปนสําหรับบุคคลทุกคนที่เจ็บปวยฉุกเฉิน และจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาทางการแพทย โดยเฉพาะการเจ็บปวยที่อาจนําไปสูการเสียชีวิต ความพิการ หรือความทุกขทรมานหากไมไดรับการรักษา อยางทันทวงที แพทยฉุกเฉินจึงตองมีความรูความชํานาญ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัตอื่นๆ  ิ หลายดาน ตลอดจนตองเปนผูที่รูขอจํากัดของตนเอง และมีความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง หลักสูตร  ฉบับนี้จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อใหการฝกอบรมแพทยประจําบาน เวชศาสตรฉุกเฉินบรรลุวัตถุประสงคดังที่วาง ไวได 1.5 กําหนดการเปดฝกอบรม เริ่มการฝกอบรมในวันที่ 1 มิถุนายน ปการศึกษา 2551 1.6 อาจารย เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได สถาบันฝกอบรมตองมีอาจารย แพทย ซึ่งไดรับหนังสืออนุมติหรือวุฒบัตรฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินจากแพทยสภา เปนผูใหการฝกอบรมที่ ั ิ
 4. 4. 126 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รับผิดชอบภาระงานของแผนกฉุกเฉินเต็มเวลา จํานวนอยางนอย 3 คน และอาจารยผรับผิดชอบการฝกอบรม ู ของสถาบันฝกอบรมตองปฏิบัติงานดานเวชศาสตรฉุกเฉินมาแลว ไมนอยกวา 3 ป ในกรณีมีจํานวนอาจารยแพทยผูฝกอบรมเต็มเวลาไมพอ อาจจัดใหมีอาจารยแพทยแบบบางเวลา รวมดวยได แตตองมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนอาจารยผูให การฝกอบรม (นั่นคือจํานวนอาจารยผใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา ตองไมมากกวาจํานวนอาจารยผให ู ู การฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่มีอยู) ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ ให อนุโลมใชหลักเกณฑที่กําหนดดังกลาวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม โดยทอน เปนสัดสวนตามเวลาที่สถาบันฝกอบรมนั้นๆ มีสวนรวมในการฝกอบรม  ทั้งนี้ ยกเวนเฉพาะในหวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (ภายใน พ.ศ.2554) อนุโลมใหสถาบันฝกอบรมซึงตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และฉบับที่ 11 (ภายใน พ.ศ.2559) อนุโลมให ่ สถาบันฝกอบรมซึ่งตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร มีแพทยผไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมติ แสดงความรู ู ั ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอื่น ไดแก อายุรศาสตร, ศัลยศาสตร, กุมารเวชศาสตร, สูติ ศาสตร-นรีเวชวิทยา, วิสัญญีวทยา, ศัลยศาสตรออรโธปดกส, จักษุวิทยา, โสตศอนาสิกวิทยา, เวชศาสตร ิ ิ ฟนฟู, จิตเวชศาสตร, เวชปฏิบัติทั่วไป และ/หรือเวชศาสตรครอบครัว ปฏิบัตงานดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินที่ ิ แผนกฉุกเฉินทดแทนอาจารยแพทยซึ่งไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินได ผูฝกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ขาราชการ, หนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจางประจํารวมทั้งอาจารย เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตรหรือหนวยงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และ ไดรับเงินเดือนในอัตราเต็มเวลา ผูฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา แบงเปน 2 ประเภท ก. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางประเภทบางเวลาอยางนอยครึ่งเวลา และไดรับเงินเดือน ตามสัดสวนงาน ใหนับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจาง ข. ผูที่ปฏิบติงานอยูที่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรืออาจารยเกษียณอายุมาชวยสอนบางเวลา โดย ั ไมไดมีสัญญาจางจากหนวยงาน หรือปฏิบัติงานนอยกวาครึ่งเวลา ใหคิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะที่มา ปฏิบัติงานสําหรับการเรียนการสอนแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมทั้งไมนับเวลาที่มาสอน นักศึกษา/นิสิตแพทยและแพทยประจําบานอายุรศาสตร ผูฝกอบรมวุฒบัตรฯในระดับเดียวกันใชศักยภาพได 35 ชั่วโมง ตอสัปดาหใน 1 สาขาวิชา แต ิ ถาฝกอบรมมากกวา 2 สาขาวิชา ตองแบงศักยภาพเปน 2 สาขาวิชา โดยคิดสาขาวิชาหลักไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
 5. 5. 127 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 1.7 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (ศักยภาพการฝกอบรม) กําหนดให สถาบันฝกอบรมจะรับผูเขารับการฝกอบรมไดในสัดสวน ปละ ชั้นละ 1 คน ตอจํานวน อาจารยผใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา 2 คน สําหรับตําแหนงแรก และปละ ชั้นละ 1 คนสําหรับ ู ตําแหนงตอจากนั้น หากสถาบันฝกอบรมจําเปนจะตองจัดใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัตงานแบบ ิ บางเวลาดวย ใหใชหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 6 ในการคํานวณ รวมทั้งตองมีปริมาณงานบริการของ สาขาที่ใหการฝกอบรมตามที่ระบุไวในเกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม โดยคํานวณศักยภาพใน การฝกอบรมไดดังตารางที่ 1.7.1 ตารางที่ 1.7.1 การคํานวณศักยภาพในการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละชั้นละ 2 3 4 5 6 7 จํานวนแพทยผใหการฝกอบรม (คน) ู 3 4 5 6 7 8 ผูปวยเขาฉุกเฉิน (ราย/ป) 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 - ผูปวยเด็กและเยาวชน (ราย/ป) 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 - ผูปวยวิกฤติ (ราย/ป) 540 640 740 840 940 1,040 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมปละชั้นละ 8 9 10 11 12 เพิ่ม 1 จํานวนแพทยผใหการฝกอบรม (คน) ู 9 10 11 12 13 เพิ่ม 1 เพิ่ม ผูปวยเขาฉุกเฉิน (ราย/ป) 36,000 39,000 42,000 45,000 48,000 3,000 - ผูปวยเด็กและเยาวชน (ราย/ป) 3,600 3,900 4,200 4,500 4,800 เพิ่ม 300 - ผูปวยวิกฤติ (ราย/ป) 1,140 1,240 1,340 1,440 1,540 เพิ่ม 100 หากสถาบันฝกอบรมใดมีสถานภาพเปนสถาบันรวมฝกอบรม หรือสถาบันฝกอบรมสมทบใหกับ หลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน จํานวนผูเ ขารับการฝกอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝกอบรมแหงนั้น ในเวลาหนึ่งๆ ตองไมเกินศักยภาพของสถาบันฝกอบรมนั้น 1.8 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภาวาดวย หลักเกณฑการออก หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ
 6. 6. 128 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน พ.ศ.2546 คือไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมี คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 1.8.1 แพทยที่ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เขารับการฝกอบรมในชั้นปที่ 1 ได โดยจะเปนผูที่ปฏิบัติงานชดใชทุนแลวหรือไมก็ได (ประเภทที่ 1) 1.8.2 แพทยที่ไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาหรืออนุสาขาทางดานอายุรศาสตร, ศัลยศาสตร, กุมารเวชศาสตร, สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา, วิสัญญีวิทยา, ศัลยศาสตรออรโธปดิก, จักษุวิทยา, โสตนาสิกและลาริงซวิทยา, เวชศาสตรฟนฟู, จิตเวชศาสตร, เวชปฏิบัติทั่วไป และ/หรือเวชศาสตรครอบครัว หรืออนุสาขาของสาขาดังกลาว หรือเปนแพทยประจําบานปสุดทายของสาขาดังกลาวสามารถเขารับการฝกอบรมในชั้นปที่2 ได 1.9 จํานวนปการฝกอบรม 1.9.1 แพทยที่ยังไมเคยไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาใดสาขาหนึ่งมากอน มีระยะเวลาการฝกอบรมตามหลักสูตร 3 ป. 1.9.2 แพทยที่ไดรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาหรืออนุสาขาทางดานอายุรศาสตร, ศัลยศาสตร,กุมารเวชศาสตร, สูตศาสตรและนรีเวช ิ วิทยา, วิสัญญีวิทยา, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส, จักษุวิทยา, โสตศอนาสิกวิทยา, เวชศาสตรฟนฟู, จิต เวชศาสตร, เวชปฏิบัติทั่วไป และ/หรือเวชศาสตรครอบครัว มากอนแลว มีระยะเวลาการ ฝกอบรมตามหลักสูตร 2 ป 1.10 วัตถุประสงค 1.10.1 วัตถุประสงคทั่วไป เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินแลว ผูเขารับการฝกอบรมตอง มีสามัตถิยภาพหลัก (core competencies) ที่ครอบคลุมเวชปฏิบัติทั้ง 6 ดาน ดังตอไปนี้ ก. การบริบาลผูปวย (holistic patient care) ข. ความรูและทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill) ค. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) ง. ความเปนนักวิชาชีพ (professionalism) จ. การเรียนรูและการพัฒนาบนฐานแหงเวชปฏิบัติ (practice-based learning and improvement) ฉ. การปฏิบัติบนฐานแหงระบบ (systems-based practice)
 7. 7. 129 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 1.10.2 วัตถุประสงคเฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ตามเกณฑหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินแลว ผูเขารับการฝกอบรมตอง สามารถปฏิบัติงานเวชกรรมฉุกเฉินไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิผลในโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา  หรือสถาบันอื่น โดยมีสามัตถิยภาพและคุณสมบัติ อยางนอยดังตอไปนี้ ก. มีความรูและทักษะเวชกรรมในการตรวจวินิจฉัย, การกูชีพ, การสรางเสถียรภาพ, การ ประเมินสภาพ และการบําบัดรักษาผูปวยทุกประเภทที่รับบริการการแพทยฉุกเฉิน ดังรายละเอียดตามเนือหาหลักสูตร การฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒบัตร/หนังสืออนุมัติ ้ ิ แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ข. ประยุกตแนววิธีการคิดอยางเปนระบบและรอบคอบ ในการกําหนดระดับความเรงดวนใน การประเมินและการบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน ค. บริหารการสงผูปวยไปรับการตรวจติดตามการรักษาพยาบาล หรือสงตอเพื่อรับการบําบัด รักษาเฉพาะทางไดอยางเหมาะสม ง. บริหารจัดการบริบาลผูปวยฉุกเฉิน ทั้งในชุมชน นอกโรงพยาบาล และที่แผนกฉุกเฉินใน โรงพยาบาลไดเปนอยางดี จ. บริหารจัดการระบบเวชบริการฉุกเฉิน ทั้งในชุมชน นอกโรงพยาบาล และแผนกฉุกเฉินใน โรงพยาบาลได ทั้งในภาวะปกติและในภาวะภัยพิบัติ ฉ. ใหความรูแกผูปวยและสาธารณชน เพื่อนําไปสูการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินไดอยาง เหมาะสม ช. สอนและดําเนินการฝกอบรมแพทยและบุคลากรสุขภาพทุกระดับ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให มีความรู ทักษะ และเจตคติในการคัดแยกและบริบาลผูปวยฉุกเฉินไดอยางถูกตอง ซ. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเวชวิทยาการระบาด รวมทั้งประเมินระเบียบวิธีการวิจัยและ นําไปประยุกตใชในเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ตลอดจนทําการวิจัยทางเวชกรรมได ฌ. เขาใจและประยุกตหลักการและการปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือง ่ ญ. จัดการและใชเวชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ฎ. ใชขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดทําและประยุกตแนวทางเวชปฏิบัติ อิงหลักฐาน เพื่อปรับปรุงเวชปฏิบัติใหทันสมัย ฏ. สื่อสารกับผูปวย, ครอบครัว และบุคลากรดานสุขภาพ ตลอดจนผูเกี่ยวของอื่นๆ ไดอยางมี ประสิทธิผล
 8. 8. 130 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ฐ. ใชทรัพยากรเพื่อแจงภาวะคุกคามตอทองถิ่นและประเด็นสุขภาพตางๆ รวมทั้งการปองกัน ภาวะคุกคามตอทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิผล ฑ. แสดงคุณภาพแหงนักวิชาการใหปรากฏไดอยางชัดเจน ฒ. ผานการประเมินผลเพื่อขอรับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 1.11 เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม เพื่อใหบรรลุวตถุประสงคดังกลาว ผูเขาฝกอบรมจะตองมีความรูความสามารถตามเนือหาสังเขปการ ั ้ ฝกอบรมดังตอไปนี้ 1.11.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเวชกรรมฉุกเฉินและโครงสรางที่เกี่ยวของ ก. วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรฉุกเฉิน 1) โครงสรางและการทําหนาที่ของระบบอวัยวะ (ก) ศีรษะ, หู, ตา, จมูก และคอหอย (ข) ทรวงอกและการหายใจ (ค) การไหลเวียนเลือด (หัวใจและหลอดเลือด) (ง) ชองทองและทางเดินอาหาร (จ) ไตและทางเดินปสสาวะ (ฉ) การสืบพันธุ (ช) ผิวหนังและเนือเยื่อออน ้ (ซ) เมแทโบลิซึม, ตอมไรทอ และภาวะโภชนาการ (ฌ) เลือดและการสรางเม็ดเลือด (ญ) โครงรางและกลามเนื้อ (ฎ) ประสาท 2) กลวิธานและพยาธิสภาพการบาดเจ็บและการเปนพิษ 3) พยาธิวิทยาและกําเนิดพยาธิของเวชภาวะฉุกเฉิน 4) อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอการเกิดโรค 5) จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน 6) การตัดสินใจทางเวชกรรม (ก) วิธเี ชิงปริมาณเพื่อชวยการตัดสินใจทางคลินิก 1) Diagnostic testing 2) Measures of disease probability & Bayes’ theorem
 9. 9. 131 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 3) Statistical prediction model (ข) เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ 1) Decision support systems 2) Decision analysis (ค) Evidence-based medicine 1) Systematic review 2) Meta-analysis 3) Clinical practice guidelines ข. ความรูทางเวชกรรมฉุกเฉินทัวไป: แพทยประจําบานตองมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ ่ เจตคติ ทางเวชกรรมฉุกเฉินทัวไป ดังตอไปนี้:- ่ 1) บริบาลนอกสถานพยาบาล (out of hospital care) คือสามารถมีบทบาทในการจัดการ ดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล ทั้งการรักษาผูปวยฉุกเฉินโดยตรงและการสั่งการทางการแพทย ทางไกลผานระบบสื่อสาร (online) หรือคําสั่งการรักษามาตรฐาน (offline) แกพนักงานปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล (pre-hospital medical providers); ตลอดจนการรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัตการ ิ นอกสถานพยาบาลมาใชในการประเมินและการจัดการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉิน 2) สรางเสถียรภาพแกผูปวยฉุกเฉิน (emergency stabilization) คือสามารถกระทําการ ประเมินขั้นตนและดําเนินการขั้นตามตอไปอยางเหมาะสม เพื่อสรางเสถียรภาพและบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน 3) ปฏิบัติการซักประวัติและตรวจรางกายไดอยางตรงเปาหมาย (performance of focused history and physical examination) คือสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิผลเพื่อแปลและประเมินผลอาการและ ประวัติของผูปวยฉุกเฉิน, กําหนดรูปจจัยเสียงสําคัญจากประวัติการเจ็บปวย, ใหการประเมินไดตรงประเด็น, ่ แปลผลสัญญาณชีพ สภาวะ และลักษณะผูปวยที่ปรากฏ, กําหนดรูการตรวจพบที่สาคัญ, และกระทําการทาง ํ เทคนิคที่จําเปนในการตรวจวินจฉัย ิ 4) ปจจัยอันมีผลกระทบ (modifying factors) คือสามารถกําหนดรูอายุ, เพศ, เชื้อชาติ, อุปสรรคในการสื่อสาร, สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม, โรคพื้นฐานประจําตัว และปจจัยอื่นๆ ที่อาจมี ผลกระทบตอการจัดการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉิน 5) ประเด็นดานวิชาชีพและกฎหมาย (professional and legal issues) คือมีความเขาใจและ สามารถประยุกตหลักการทางวิชาชีพ, จรรยาบรรณ และแนวคิดทางดานกฎหมาย ที่มีความสําคัญตอการ จัดการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉิน 6) สืบคนเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic studies) คือสามารถเลือกและดําเนินการการสืบคนที่ เหมาะสมที่สุดเพื่อการวินจฉัยโรค และแปลผลดังกลาวไดอยางถูกตอง ิ
 10. 10. 132 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 7) วินิจฉัย (diagnosis) คือสามารถวินจฉัยแยกโรค และกําหนดรูการวินจฉัยโรคที่นาจะ ิ ิ เปนไปไดมากที่สุดจากขอมูลประวัติ, การตรวจรางกาย, การทําหัตถการ และผลการตรวจทางหองปฏิบัตการ ิ 8) ทําหัตถการเพื่อการบําบัดรักษา (therapeutic interventions) คือสามารถทําหัตถการและ มาตรการที่ไมใชการใชยา เพื่อการบําบัดรักษาและการใหคําแนะนําปรึกษา 9) บําบัดรักษาดวยยา (pharmacotherapy) คือสามารถเลือกการบําบัดรักษาดวยยาที่ เหมาะสม, ทราบสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร อันตรกิรยา และปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยาดังกลาว ิ 10) สังเกตอาการและประเมินซ้ํา (observation and reassessment) คือสามารถประเมินและ ทําการประเมินซ้ําถึงประสิทธิผลของการบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน รวมทั้งระบุภาวะแทรกซอนและความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได, ตลอดจนตรวจติดตามเฝาระวัง สังเกตอาการ จัดการ และธํารงเสถียรภาพของผูปวย  ฉุกเฉิน ในระยะตางๆ ไดอยางเหมาะสม 11) ปรึกษาและสงผูปวยฉุกเฉินตอ (consultation and disposition) คือสามารถทํางาน รวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางอื่นๆ ในการประเมินและการรักษาผูปวยฉุกเฉิน, จัดการสงผูปวยฉุกเฉิน ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมในกรณีที่จําเปน, วางแผนการตรวจติดตาม ตลอดจนสื่อสารกับผูปวยฉุกเฉิน ครอบครัว และผูเกี่ยวของในการดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินอยางมีประสิทธิผล  12) ปองกันและใหการศึกษา (prevention and education) คือสามารถประยุกตขอมูลทาง วิทยาการระบาดเพื่อกําหนดปจจัยเสี่ยงของผูปวยฉุกเฉิน, ใหการศึกษาแกผูปวยฉุกเฉิน ตลอดจนเลือกวิธีการ  ปองกันโรคและการบาดเจ็บไดอยางเหมาะสม 13) บันทึกเอกสาร (documentation) คือสามารถเขียนบันทึกเอกสารเพื่อเปนขอมูลสื่อสาร การดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉิน ไดอยางรัดกุม เพือชวยการปรับปรุงคุณภาพและการประมวลผล  ่ 14) ภารกิจและการจัดการคณะผูดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉิน (multi-tasking and team management) คือสามารถกําหนดระดับความเรงดวนและความจําเปนของผูปวยในแผนกฉุกเฉิน เพื่อให สามารถดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินไดอยางเหมาะสมที่สุด, สรางปฏิสัมพันธ ประสานงาน ใหการศึกษา และ กํากับดูแลคณะผูที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาผูปวยทั้งหมด,  จัดการใชทรัพยากรของสถานพยาบาลอยาง เหมาะสม, และมีความคุนเคยกับการจัดการในภาวะภัยพิบัติ 1.11.2 โรคที่สําคัญและพบไดบอยทางเวชกรรมฉุกเฉิน “แพทยประจําบาน” ตองมีและสามารถประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ความรู ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก และทักษะในการสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทาง หองปฏิบตการ และการทําหัตถการตางๆ เพื่อการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การปฏิบัติการบําบัดรักษา การ ัิ ฟนฟูสภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันภาวะ/โรคที่กอใหเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน โดยจําแนก ระดับความรูความสามารถตามโรค/ภาวการณเจ็บปวยที่อาจมีความเรงดวนตอการคุกคามชีวิต และ ภาวะแทรกซอนที่อาจกอใหเกิดการเจ็บปวยรุนแรงตามมา เปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้:-
 11. 11. 133 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 ระดับที่ ความรูความสามารถและทักษะเวชกรรมของแพทยประจําบาน ตองมีความรูความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่เกียวของกับเรื่องดังกลาวอยางลึกซึ้ง ่ เนื่องจากอาจมีภาวะคุกคามตอชีวิต (life threatening) สถานการณวิกฤติเวลา (time-critical 1 situation) ที่หากไมไดรับการแกไขระบบการหายใจ, ระบบไหลเวียนโลหิต หรือระบบประสาท อยางทันทวงทีแลว ผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสงมาก ู ตองมีความรูความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่เกียวของกับเรื่องดังกลาวเปนอยางดี ่ เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน (emergent) ที่ตองไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด 2 อาการที่รุนแรงขึ้นหรือมีภาวะแทรกซอนตามมา ซึ่งสงผลใหเสียชีวิต หรือพิการ หรือการเจ็บปวย เรื้อรังในระยะยาว ควรมีความรูความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่เกียวกับเรื่องดังกลาวพอสมควร ่ เนื่องจากเปนภาวะที่ไมฉุกเฉิน (lower acuity) สามารถรอรับการบําบัดรักษาในวันทําการปกติได 3 โดยไมกอใหเกิดอาการที่รนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซอนตามมา ุ สําหรับโรค/ภาวะที่ไมไดจัดระดับอยูในรายการ เปนโรค/ภาวะที่แพทยประจําบานนามี หมายเหตุ ความรูบาง คือสามารถวินิจฉัยแยกโรคและใหคําแนะนําแกผปวยและผูเกี่ยวของไดตามความเหมาะสม ู
 12. 12. 134 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 15) กลุมอาการและอาการแสดงนํา ระดับ ระดับ กลุมอาการ กลุมอาการ 1 2 3 123 Abdominal pain X Jaundice X Abnormal vaginal bleeding X Joint pain/Swelling X Altered mental status X Limp X Anuria X Loss of hearing X Anxiety X Loss of vision X Apnea X Lymphadenopathy X Ascites X Malaise X Ataxia X Multiple trauma X Back pain X Nausea/Vomiting X Bleeding X Needle stick X Chest pain X Pain X Colic X Palpitations X Coma X Paralysis X Confusion X Paresthesia/Dysthesia X Constipation X Pelvic pain X Cough X Peritonitis X Cramps X Poisoning X Crying/Fussiness X Pruritus X Cyanosis X Rash X Dehydration X Rectal bleeding X Diarrhea X Rectal pain X Diplopia X Rhinorrhea X Dizziness X Shock X Dysmenorrhea X Shortness of breath X Dysphagia X SIDS (3.1) X Dyspnea X Sleeping problems X Dysuria X Sore throat X Edema X Stridor X Eye pain X Syncope X Failure to thrive X Tachycardia X Fatigue X Tinnitus X Feeding problems X Tremor X Fever X Tumor lysis syndrome X Headache (12.3) X Urinary incontinence X Hematemesis X Urinary retention X Hematochezia X Vertigo X
 13. 13. 135 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 Hematuria X Weakness X Hemoptysis X Weight loss X Hiccough X Wheezing X Hypotension X
 14. 14. 136 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 16) เวชภาวะฉุกเฉินชองทองและระบบทางเดินอาหาร ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 2.1 Abdominal Wall 2.4 Gall Bladder and Biliary Tract - Hernias (obstructive) X Cholangitis X Cholecystitis X 2.2 Esophagus Cholelithiasis/Choledocholithiasis X Infectious disorders Tumors X - Candida (4.4, 7.5) X Inflammatory disorders - Esophagitis X 2.5 Pancreas - Gastroesophageal reflux X - Pancreatitis X Toxic effects of caustic (17.1) - Tumors X - Acid X - Alkali X 2.6 Peritoneum Motor abnormalities Spontaneous bacterial peritonitis X - Spasms X Structural disorders 2.7 Stomach - Boerhaave’s syndrome X Infectious disorders X - Diverticula X Inflammatory disorders - Foreign body X - Gastritis X - Hiatal hernias X Peptic ulcer diseases - Mallory-Weiss syndrome X - Hemorrhage X - Stricture and stenosis X - Perforation X - Tracheoesophageal fistula X Structural disorders - Varices X - Hypertrophic pyloric stenosis X Tumors X - Foreign body X Tumors X 2.3 Liver Cirrhosis X 2.8 Small Bowel
 15. 15. 137 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 - Alcoholic X Infectious disorders X - Biliary obstructive X Inflammatory disorders - Drug-induced X - Regional enteritis X Hepato-renal failure X Motor abnormalities Infectious disorders - Obstruction X - Abscess X - Paralytic ileus X - Hepatitis Structural disorders Acute X - Aortoenteric fistula X Chronic X - Congenital anomalies X Tumors X - Intestinal malabsorption X - Meckel’s diverticulum X Tumors X Vascular insufficiency, Acute X Vascular insufficiency, Chronic X
 16. 16. 138 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 2) เวชภาวะฉุกเฉินชองทองและระบบทางเดินอาหาร (ตอ) ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 2.9 Large Bowel 2.10 Rectum and Anus Infectious disorders Infectious disorders - Antibiotic associated X - Perianal/Anal abscess X - Bacterial X - Perirectal abscess X - Parasitic X - Pilonidal cyst and abscess X - Viral X Inflammatory disorders Inflammatory disorders - Proctitis X - Acute appendicitis X Structural disorders - Necrotizing enterocolitis X - Anal fissure X - Ulcerative colitis X - Anal fistula X - Other colitis X - Congenital anomalies X Motor abnormalities - Foreign body X - Hirschsprung’s disease X - Hemorrhoids X - Obstruction X - Rectal prolapse X Structural disorders Tumors X - Diverticulitis X - Intussusception X - Volvulus X Tumors X
 17. 17. 139 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 17) เวชภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 3.1 Cardiopulmonary Arrest X 3.5 Diseases of the Myocardium, Acquired 3.2 Congenital Abnormalities Cardiac failure - Cor pulmonale X X Disorders due to anatomic anomalies - High output X Genetically transmitted disorders X - Low output X Cardiomyopathy X - Hypertrophic X 3.3 Disorders of Circulation Congestive heart failure X Arterial Coronary syndromes X - Aneurysm X Ischemic heart disease X - Aortic dissection X Myocardial infarction X - Thromboembolism X Myocarditis X Venous Ventricular aneurysm X - Thromboembolism (16.6) X 3.6 Diseases of the Pericardium 3.4 Disturbances of Cardiac Rhythm Pericardial tamponade (18.1) X Cardiac dysrhythmias X Pericarditis X - Ventricular X - Supraventricular X 3.7 Endocarditis X - Conduction disorders X 3.8 Hypertensive Emergencies X 3.9 Tumors X 3.10 Valvular Disorders X
 18. 18. 140 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 18) เวชภาวะฉุกเฉินผิวหนัง ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 4.1 Cancers of the Skin X 4.5 Maculopapular Lesions Erythema multiforme X 4.3 Dermatitis X Henoch-Schönlein purpura X Purpura X 4.4 Infections Urticaria X Bacterial - Abscess X 4.6 Papular/Nodular Lesions - Cellulitis X Hemangioma/Lymphangioma X - Erysipelas X Lipoma X - Impetigo X - Necrotizing infection X 4.7 Vesicular/Bullous lesions Fungal Pemphigus X - Candida (2.2, 7.5) X Staphylococcal scalded skin X - Tinea X Syndrome Parasitic Stevens Johnson syndrome X - Pediculosis infestation X Toxic epidermal necrolysis X - Scabies X Viral - Herpes zoster (10.6) X
 19. 19. 141 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 19) เวชภาวะฉุกเฉินระบบเมแทโบลิซึม, ตอมไรทอ และภาวะโภชนาการ ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 5.1 Acid-Base Disturbances 5.5 Nutritional Disorders Metabolic or respiratory Vitamin deficiencies X - Acidosis X Vitamin excess X - Alkalosis X Wernicke-Korsakoff syndrome X Mixed acid-base balance X Disorders 5.6 Parathyroid Disease X 5.2 Adrenal Disease 5.7 Pituitary Disorders X Corticoadrenal insufficiency X Panhypopituitarism X Cushing’s syndrome X 5.8 Thyroid Disorders 5.3 Fluid and Electrolyte disturbances Hyperthyroidism X Fluid overload X Hypothyroidism X Volume depletion X Thyroiditis X Hypercalcemia/Hypocalcemia X Hyperkalemia/Hypokalemia X 5.9 Tumors of Endocrine Glands Hypernatremia/Hyponatremia X Endocrine hypertension X Pituitary X Thyroid X 5.4 Glucose Metabolism Diabetes mellitus - Type 1 X - Type 2 X - Complications in glucose metabolism Diabetic ketoacidosis X Hyperglycemia X Hyperosmolar coma X Hypoglycemia X
 20. 20. 142 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 20) เวชภาวะฉุกเฉินเหตุสิ่งแวดลอม ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 6.1 Bites and Envenomation (18.1) 6.4 High-Altitude Illness Arthropods X Acute mountain sickness X - Insects X Barotrauma of ascent X - Spiders X High-altitude cerebral edema X Mammals X High-altitude pulmonary edema X Marine organisms (17.1) X Snakes X 6.5 Submersion Incidents Cold water immersion X 6.2 Dysbarism Near drowning X Air embolism X Barotrauma X 6.6 Temperature-Related Illness Decompression syndrome X Heat - Heat exhaustion X 6.3 Electrical Injury (18.1) X - Heat stroke X Lightning X
 21. 21. 143 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 21) เวชภาวะฉุกเฉินศีรษะ, หู, ตา, จมูก และคอหอย ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 7.1 Ear 7.3 Cavernous Sinus X Foreign body X Thrombosis Mastoiditis X Otitis externa X 7.4 Nose Otitis media X Epistaxis X Sudden hearing loss X Foreign body X Rhinitis X Sinusitis X 7.2 Eye 7.5 Oropharynx/Throat External eye Dentalgia X Diseases of the oral soft tissue - Burn confined to eye & adnexa X - Ludwig’s angina X - Conjunctivitis X - Stomatitis X - Corneal abrasions (18.1) X Diseases of the salivary glands - Dacryocystitis X - Sialolithiasis X - Disorders of lacrimal system X - Suppurative parotitis X - Foreign body X Foreign body X - Inflammation of the eyelids X Gingival and periodontal disorders Chalazion X - Gingivostomatitis X Hordeolum X Larynx/Trachea Anterior pole (segment) - Epiglottitis (16.1) X - Glaucoma X - Laryngitis X - Hyphema (18.1) X - Tracheitis X - Iritis (18.1) X Oral candidiasis (2.2, 4.4) X Posterior pole (segment) Periapical abscess X - Choroiditis/Chorioretinitis X Peritonsillar abscess X - Optic neuritis X Pharyngitis/Tonsillitis X - Papilledema X Retropharyngeal abscess X - Retinal detachments & Defects X and other deep neck infection - Retinal vascular occlusion X Temporomandibular joint X
 22. 22. 144 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน Orbit Disorders - Cellulitis 7.6 Tumors X Preseptal X Postseptal X - Purulent endophthalmitis X
 23. 23. 145 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 22) เวชภาวะฉุกเฉินระบบเลือด ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 8.5 Red Blood Cell Disorders 8.1 Blood Transfusion X X Complications Anemias - Aplastic 8.2 Hemostatic Disorders - Hemoglobinopathies Coagulation defects X - Thalassemias - Acquired X - Hemolytic - Hemophilia X - Iron deficiency DIC X - Megaloblastic Platelet disorders X Polycythemia X - Thrombocytopenia X Methemoglobinemia (17.1) X 8.3 Lymphomas X 8.6 White Blood Cell Disorders Leukemia X 8.4 Pancytopenia X Multiple myeloma X 23) เวชภาวะฉุกเฉินระบบภูมิคุมกัน ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 9.1 Collagen Vascular Disease 9.3 Hypersensitivity Raynaud’s disease X Allergic reaction X Reiter’s syndrome X Anaphylaxis X Rheumatoid arthritis (11.3) X Angioedema X Scleroderma X Drug allergies X Systemic lupus erythematosus X Vasculitis X 9.4 Kawasaki Syndrome X 9.2 HIV and Manifestations X 9.5 Sarcoidosis X
 24. 24. 146 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 9.6 Transplant-Related Problems Immunosuppression X Rejection X
 25. 25. 147 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 24) เวชภาวะฉุกเฉินเหตุติดเชื้อตามระบบ ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 10.1 Epidemic diseases X 10.5 Protozoan – Parasites X 10.2 Bacterial Malaria X Bacterial food poisoning X Amoebiasis X - Botulism X Chlamydia X 10.6 Ricketteal X Gonococcal X Scrub typhus X Meningococcemia X Murine typhus X Mycobacterial infections - Atypical mycobacteria X 10.7 Viral X - Tuberculosis X Dengue hemorrhagic fever X Other bacterial diseases X Infectious mononucleosis X - Gas gangrene (11.6) X Influenza/Parainfluenza X Sepsis/Bacteremia X Japanese B encephalitis X - Shock X Hepatitis X - Systemic inflammatory Herpes simplex (4.4, 13.1) X X response syndrome (SIRS) Herpes zoster/Varicella (4.4) X - Toxic shock syndrome X HIV (9.2) X Spirochetes Measles X - Syphilis X Mump X Tetanus X Rabies X Roseola X 10.3 Biologic Weapons X Rubella X 10.4 Fungal Infections X
 26. 26. 148 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 25) เวชภาวะฉุกเฉินระบบโครงรางและกลามเนื้อ (ไมใชจากการบาดเจ็บ) ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 11.1 Bony Abnormalities 11.4 Muscle Abnormalities Aseptic necrosis of hip X Myalgia/Myositis X Osteomyelitis X Rhabdomyolysis X Tumors X 11.5 Overuse Syndromes 11.2 Disorders of the Spine Bursitis X Disc disorders X Muscle strains X Inflammatory spondylopathies X Peripheral nerve syndrome X Low back pain - Carpal tunnel syndrome X - Cauda equina syndrome (18.1) X Tendonitis X - Sacroiliitis X - Sprains/Strains X 11.6 Soft Tissue Infections Fasciitis X 11.3 Joint Abnormalities Felon X Arthritis Gangrene (10.1) X - Septic X Paronychia X - Gout X Synovitis/Tenosynovitis X - Rheumatoid (9.1) X - Juvenile X - Osteoarthrosis X Congenital dislocation of the hip X Slipped capital femoral epiphysis X
 27. 27. 149 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 26) เวชภาวะฉุกเฉินระบบประสาท ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 12.1 Cranial Nerve Disorders X 12.7 Neuromuscular Disorders Facial palsy X Guillain-Barre syndrome X Trigeminal neuralgia X Myasthenia gravis X 12.2 Demyelinating Disorders 12.8 Other Conditions of the Brain Multiple sclerosis X Dementia (14.6) X Parkinson’s disease X 12.3 Headache (1.4) X Pseudotumor cerebri X Muscle contraction Vascular 12.9 Seizure Disorders X Febrile 12.4 Hydrocephalus X Neonatal Normal pressure X Status epilepticus VP shunt X 12.10 Spinal Cord X 12.5 Infections/Inflammatory Compression Encephalitis X Intracranial & intraspinal 12.11 Stroke X Abscess Hemorrhagic Meningitis X - Intracerebral X - Bacterial - Subarachnoid X - Viral Ischemic Myelitis X - Embolic X Neuralgia/Neuritis X - Thrombotic X 12.6 Movement Disorders X 12.12 Transient cerebral X Dystonic reaction X Ischemia
 28. 28. 150 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 12.13 Tumors X
 29. 29. 151 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 27) เวชภาวะฉุกเฉินสูตินรีเวชกรรม ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 13.1 Female Genital Tract 13.3 Complications of Pregnancy Cervix Abortion X - Cervicitis & endocervicitis X Ectopic pregnancy X - Tumors X Hemolysis, elevated liver Infectious disorders enzyme, low platelets (HELLP) X - Pelvic inflammatory disease X syndrome Tubo-ovarian abscess X Hemorrhage, antepartum Lesions - Abruptio placentae (18.18) X - Placenta previa X Hyperemesis gravidarum X Hypertension complicating Ovary pregnancy X - Eclampsia - Torsion X - Preeclampsia - Tumors X Infections X Uterus Rh isoimmunization X - Dysfunctional bleeding X - Endometriosis X 13.4 High Risk Pregnancy X - Tumors X 13.5 Normal Labor & Delivery X Gestational trophoblastic X 13.6 Complications of Labor Vagina and vulva Fetal distress X - Bartholin’s abscess X Premature labor (18.18) X - Foreign body X Premature rupture of membranes X Rupture of uterus (18.18) X
 30. 30. 152 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 13.2 Normal Pregnancy X 13.7 Complications of Delivery Malposition of fetus X Nuchal cord X Prolapse of cord X 13.8 Postpartum Complications Endometritis X Hemorrhage X Mastitis X
 31. 31. 153 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2550 28) เวชภาวะฉุกเฉินจิตเวชกรรม ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 14.1 Addictive Behavior 14.5 Organic Psychoses Alcohol dependence X Chronic organic psychotic conditions X Drug dependence X - Alcoholic psychoses X Eating disorders X - Drug psychoses X Substance abuse X Delirium X Dementia (12.8) X 14.2 Mood & Thought Disorders Intoxication and/or withdrawal (17.1) Acute psychosis X - Alcohol X Bipolar disorder X - Hallucinogens X Depression X - Opioids X - Suicidal risk X - Phencyclidine X Grief reaction X - Sedatives/Hypnotics/ X Schizophrenia X Anxiolytics - Sympathomimetics/cocaine X 14.3 Factitious Disorders Drug-seeking behavior X 14.6 Violence/Abuse/Neglect Munchausen syndrome/ Domestic X Munchausen by proxy - Child, spouse, elder X Homicidal risk X 14.4 Neurotic Disorders X Sexual assault X 14.7 Personality Disorders X 14.8 Psychosomatic Disorders X Hypochondriasis Hysteria/Conversion
 32. 32. 154 เกณฑหลักสูตรและมาตรฐานการฝกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 29) เวชภาวะฉุกเฉินไต ทางเดินปสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ ระดับ ระดับ กลุมอาการ/โรค กลุมอาการ/โรค 123 123 15.5 Male Genital Tract X 15.1 Acute & Chronic Renal Failure Structural - Paraphimosis / Phimosis X - Priapism X X - Prostatic hypertrophy X 15.2 Complications of Renal Dialysis - Torsion of testis X 15.3 Glomerular Disorders Testicular masses X Glomerulonephritis X Tumors Nephrotic syndrome X - Prostate X - Testis X 15.4 Infection Cystitis X 15.6 Nephritis X Pyelonephritis X Hemolytic uremic syndrome X 15.7 Structural Disorders 15.5 Male Genital Tract Calculus of urinary tract X Genital lesions X Obstructive uropathy X Hernias (obstructive) X Polycystic kidney disease X Inflammation / Infection - Balanitis / Balanoposthitis X 15.8 Tumors X - Epididymitis / Orchitis X - Gangrene of the scrotum X - Prostatitis X - Urethritis X

×