Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Attomdefinieraenskolautifrånlgr11

436 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Attomdefinieraenskolautifrånlgr11

 1. 1. Att omdefiniera enskola utifrån Lgr 11 Vad och hur?
 2. 2. Vad menas med omdefiniering?Ur ett ledarskapsperspektiv är omdefiniering om så mycketmer än själva undervisningsmomenten och verktygen. ......
 3. 3. Att omdefiniera en skolan handlar om att skapa organisatoriska och pedagogiskaförutsättningar för en självgående lärprocess som är så stimulerande att den lärandeindividen själv driver processen framåt.Det handlar om att designa ett system där teknik och pedagogik förenas i en fantastisksymfoni och där det formativa förhållningssättet används som naturligt bränsle ochstyrdokumenten och EU:s åtta nyckelkompetenser får rollen som guidande kompass.Det livslånga lärandet är i fokus både hos personal och elever.
 4. 4. Ibland kan det innebära attdu som ledare måste fåpedagoger att sluta görabra saker .......För att istället göra saker som är ännu bättre förlärandet!
 5. 5. Strategisk design för lärandeInnebär medvetna, reflekterade val kring allt som rörlärandeprocessen och verksamheten.Organisation, rum för lärande, val av verktyg och metod börmatcha verksamhetens förhållningssätt till lärande.
 6. 6. Er vision om det godalärandet och ertförändringsarbete skasynas i verksamheten!
 7. 7. Förnya vårt Organisera för förhållningssätt informellt och till kunskap och formellt lärande lärande Nya metoder ochSkapa nya rum för verktyg för lärande lärande
 8. 8. Förnya vårt förhållningsätt till kunskap och lärandeFrån industrisamhälle till informations och kommunikationssamhälle.Öka statusen på informellt lärande. Lgr 11 förespråkar ettentreprenöriellt förhållningssätt.Lgr11:s ämnesspecifika förmågor och EU: s åtta nyckelkompetensersom kompass.Formativt förhållningssätt till lärande.
 9. 9. EU:s definition avkompetensbegreppet”En kombination av kunskaper,färdigheter och attityder irelation till det aktuellaområdet”.
 10. 10. EU:s åtta nyckelkompetenserKommunikation på modersmålet.Kommunikation på främmande språk.Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig ochteknisk kompetens.Digital kompetensLära att läraSocial och medborgerlig kompetensInitiativförmåga och företagarandaKulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 11. 11. ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikations- ändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. ” Källa: EU:s definition från 2006 11Kunskaper om :hur teknik fungerar, både rent praktiskt och vilken roll den har i samhälle och arbetsliv. Det handlar om att kunna hantera viktigaprogram, källkritik och informationssökningar.Färdigheter kring att söka och samla in information samt bearnbeta, värdera,kritiskt granska informationen och använda informationen. Kritiskttänkande, kreativitet och innovation lyfts fram som viktiga färdigheter.Attityd: En kritisk och reflekterande attityd i relation till det moderna informationssamhället och i användandet av digitala verktyg och resurser.
 12. 12. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoderatt tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta ochförhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.Sålla, sortera och analysera!
 13. 13. örsta läroplanen senFInternet!
 14. 14. Entreprenöriellt lärande Att utveckla och Samarbete med stimulera omvärlden,kompetenser som verklighetsanknut att ta initiativ, et, samverkan ansvar och att med arbetslivetomsätta idéer till handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga Källa: Skolverket
 15. 15. Kursplan LäroplanKunskapskrav Bedömning
 16. 16. ”Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och ensnabb förändringstakt” (Skolans uppdrag s. 6).”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta ochförhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Skolans uppdrag s. 6).”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern tekniksom ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målens.11).Kursplanerna innehåller också mycket....
 17. 17. Lgr 11 uppmanar oss att tatillvara på de möjligheteroch resurser erbjuder somtekniken medför!
 18. 18. Vi lever i en föränderlig värld där förmågan att ”lära om och lära nytt” är en av de viktigaste kompetenser vi behöver. Att lära att lära är en av EU:s åtta nyckelkompetenser ochgrunden i allt formativt arbete.  Vi vet i dag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar, inflytande och kreativitet långt bättre än denklassiska konventionella, summativa bedömningen. Genom att låta eleverna möta ett formativt förhållningssätt stimulerar vi deras förmåga att vara delaktiga, samtidigt som vitillsammans med dem synliggör kunskapskvalitéer i lärprocessen.Hur, var och när vi lär påverkas också av Internets kraftfullhet. I dag kan vi skönja en allt  otydligare gräns mellan formellt lärande och informellt lärande. Lärande sker överalltoch bortom tid och rum. Eleverna möter i dag en komplex mängd information i olika medier vilket ger dem många olika  perspektiv på tillvaron.” Sanningen” har mer än ett svaroch problem en mängd olika lösningar. Elevernas sociala kontext har vidgats och förändrats tack vare tekniken. Socialt nätverkande via olika medier är idag en naturlig del avunga människors vardag och begreppet social har fått en ny, vidare och mer global innebörd.  Med hjälp av tekniken kan vi ta in hela världen i våra liv och möta människor somvi tidigare inte hade möjlighet att möta. Detta påverkar givetvis vår metakognitiva utveckling och vårt sätt att lära. Genom möten med andra människor utvecklas, formas,utmanas och förändras vi.Ett gemensamt långsiktigt mål för alla skolformer är att skapa förutsättningar för individens möjligheter till ett livslångt lärande. För att nå dit behöver våra elever kunnaorientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig, använda sig av, ochomforma ny kunskap är viktiga strategier.Våra elever behöver därför ges möjlighet att träna och utveckla förmågan att "Lära att lära" i den dagliga verksamheten. Det kräver att vi organiserar lärandet och läraktviteterpå ett sätt som verkligen stimulerar och utmanar. Lära sig att lära behöver integreras som en naturlig del i all undervisning så att eleverna successivt får en möjlighet attutveckla sin förmåga att organsiera sitt eget, personliga lärande.
 19. 19. Dokumentation av Fotografering och naturvetenskapliga Källkritik, hur texters avsändare Fotografering och filmande överföring av bilder med undersökningar med text, bild påverkar innehållet samt redigering i (sv, 1-3, s 224 hjälp av datorprogram och andra uttrycksformer (Bild 1-3, s. 21) datorprogram (Bild 4-6, s. 21) (NO 1-3, s113) Handstil samt att skriva, Olika sätt att söka och välja texter och disponera och redigera texter för Tydligt talat språk och talat språk på engelska från Internet och hand och med hjälp av dator texter som är instruerande Kombinationer av bild, ljud och andra medier (eng 4-6, s 32) (sv, 4-6, s 224) ifrån olika medier text i eget bildskapande Modern Språk, 4-9 s. 78 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och Texter som kombinerar ord Handstil och att samhällsdiskussioner med och bild, tex film, interaktivaDigitala verktyg för ljud och musikskapande Musik, 4-6, så 102 skriva på dator (sv, 1-3, s 223), svas 1-3,s 240 LGR 11 koppling till biologi (NO 4-6 , s. 115) spel och webbtexter (sv, 4-6, s 225) Alla elever ska lära sig kommunicera, kunskapssöka, Tydligt talad engelska och texter från Skapande av texter där skapa och lära med hjälp av olika medier (eng 4-6, s 31) ord, bild och ljud modern teknik samspelar Olika hjälpmedel, till exempel (sv, 4-6, s 224) digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. Metoder för att söka information från Informationsspridning, reklam och (sv, 4-6, s 224) Informationssökning i böcker, olika källor: intervjuer, observationer. opinionsbildning i olika medier.Hur Hur mna kan värdera och bearbeta tidskrifter och på webbsidor för barn sexualitet och könsroller framställs i källor och information (SO, 1-3, s161) (sv, 1-3, s 224, svas s. 241) olika medier och populärkultur. Hur man jämför källor och (SH 4-6, s. 201) prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (sv, 4-6, s 225) Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till Informationssökning i några olika medier exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­ och källor, till exempel i uppslagsböcker, program. Texternas innehåll, uppbyggnad och Dokumentation i form av skisser med genom intervjuer och via sökmotorer på typiska språkliga drag. (sv, 1-3, s 224) förklarande ord och begrepp, symboler Internet. och måttangivelser samt fysiska eller (sv, 4-6, s 225) digitala modeller (tk, 4-6, s. 271)
 20. 20. Förnya vårt förhållningsätt till kunskap och lärandeDesigna organisationen så att den ärrustad för att att stimulera skolans visionav det goda lärandet och detförhållningssätt till kunskap och lärande vivill förmedla.
 21. 21. Organisera för informellt och formellt lärandeDesigna er organisation så att den kankan dra nytta av det informella lärandetseffekter.
 22. 22. Det informellalärande utmanar detformella lärandet
 23. 23. Tekniken förändrarmöjligheterna för Var vi lär ....? När vi lär....? Hur vi lär...? Med vem vi lär...
 24. 24. Organisera för informellt och formellt lärandeLär och basgrupper istället för fasta klasser?Ramschema som möjliggör samarbete och ämnesövergripande arbete?Längre sammanhängande block gynnar elever med lång startsträcka OCH kortuthållighet?Utmana 35 + 10 arbetsveckan? 40-timmars?Nätnärvaro? Kvällsöppet?Formativt förhållningssätt som organisationsform.
 25. 25. Skapa nya rum för lärandeGör nya fysiska rum för lärande tillgängliga med hjälp av tekniken.Utnyttja digitala rum för lärande.Vidga klassrummen med Skype!Vilka rum för lärande missar dagens skola?
 26. 26. Bra teckenNär föräldrarna inte känner igen sin egenskolgång........En kreativ lärmiljö är ständigt underförändring.
 27. 27. Nya metoder och verktyg för lärandeOmdefiniera arbetsuppgifterna med hjälp av t.ex.SAMR-modellen.Medvetna val av läraktivitet och lärverktyg: mål,läraktivitet, verktyg.Tag hjälp av Hatties studie Synligt lärande.Vad kan vise ger effekt?
 28. 28. SAMR-modellen ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOM TIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPEROMDEFINIERING AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS KONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTER REGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ VAR TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN. TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCHÄNDRING LÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN. ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTEN HAR PÅBÖRJATS. TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOM ERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELLFÖRBÄTTRING FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖRERSÄTTNING PAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE.
 29. 29. Tema Sagor Eleverna skapar en webbsida tillsammans med en andra klasser. Webbsidan fungerar som ettOMDEFINIERING gemensamt ”bibliotek” där de publicerar sina böcker i olika format: photostory, ljudböcker, tecknade böcker. Eleverna skriver även recensioner om varandras böcker. Eleverna gör sagor i olika format. De spelar in ljudsagor med effekter. De gör bildberättelser iÄNDRING verktyg som Storybird och Photostory. Klassen har en blogg där de publicerar sina verk och får kommentarer från läsare. Eleverna gör digitala tankekartor om olika sagor.FÖRBÄTTRING De läser sagor och skriver egna alster. De målar egna bilder som de scannar in och använder i sina berättelser.ERSÄTTNING Eleverna läser olika sagor och skriver sagor på datorn. De skriver ut och målar till.
 30. 30. Bibblishttp://www.bibblis.se/
 31. 31. Använd tekniken för attjobba djupare intesnabbare!
 32. 32. Vad kan vi lära avandras1-1satsningar?
 33. 33. Maines fyra råd ... En tydlig, implementerad vision kring lärande samt en strategisk plan över förverkligandet är viktigt. Varför? Vad? Hur? Fortbildningsplan måste göras tidigt i projektet. Professionellt understödd utveckling och stöd är absolut nödvändigt. Ledarskapet är avgörande. Lev som ni lär!Källa: David Silvernail, University of Soutern Maine
 34. 34. Ha tålamod!Utvecklingstiden i Maine har varit ca 3-5 år (75-80 % ).Effektmål med små synliga tecken på utvecklingen hjälper er.Fira framgången!Det räcker inte att dela ut datorerna/surfplattorna. Design av processennödvändig!Hur väl ni som skolledare och nyckelpersoner driver och formarprocessen är helt avgörande.
 35. 35. Frågor?malin.frykman@grkom.seTwitter: @bedomningforlar
 36. 36. När allt är möjligt gällerdet att skapa medvetandeom vad som är önskvärt :).

×