Tjörntillfälle1

417 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tjörntillfälle1

 1. 1. Skolledarskap i endigital tidsålderTillfälle 1: @Lära i det 21:st århundradet
 2. 2. Process och kursledareMalin FrykmanJohan BorvénIngela Lundh
 3. 3. Dagens program 9.00-9.30 Introduktion av utbildningens helhet 9.30.-10.00 Fika med fokusdiskussion 10.00-11.00 Utdelning av iPads 11.00-12.00 @Lära! Inspiratonsföreläsning 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.30 Diskussionskarusell & workshop 14.30-15.00 Fika med fokusdiskussion 15.00-16.00 Ipad workshop, summering
 4. 4. Syfte med utbildningen Omformulera de grundläggande frågorna kring hur lärande går till och ska organiseras och hur dessa påverkas/omformas av digitaliseringsprocessen.Utbildningen syftar också till att utveckla förskolechefens och skolledarens pedagogiska,didaktiska och digitala kompetens och samtidigt öka förståelsen för de förändringar ochmöjligheter som nyttjandet av IKT som praktiskt, pedagogiskt redskap medför.Förnyade förhållningssätt till kunskap och lärande, organisation av lärande, rum för lärandeoch verktyg och metoder för lärande inom skolan kommer att belysas extra.
 5. 5. Fokus på ledarskap ochorganisationsutveckling
 6. 6. Mål med utbildningen Efter avslutad utbildning ska deltagarna haHa förvärvat en fördjupad kännedom om hur IKT kan användas för att stimuleralärandet inom den egna organisationen.Ha teoretisk och praktisk kunskap om hur digitala verktyg är användbara redskap iarbetet med bedömning för lärande och pedagogisk dokumentation.Ha en kunskap om Skolverkets breda definition av begreppet Entreprenörielltlärande, och hur begreppet kan ta sig uttryck i praktisk, pedagogisk handling.Ha god kännedom om vad som krävs för ett lyckat implementeringsarbete kringdigitala verktyg i förskola och skola.Ha arbetat fram en utvecklingsplan som syftar till att förändra och utveckladen egna enhetens pedagogiska verksamhet.
 7. 7. Temanedslag22/11 @ Lära i det 21:a århundradet U T V7/2 Strategiskt ledarskap i en digital tidsålder E C K21/3 Det visionära lärandet, från tanke till handling (studiebesök) L I N G25/4 Bedömning för lärande och pedagogisk dokumentation med IKT S P Lht 2013 Omdefiniering i teori och praktik A Nht 2013 Utvecklingsarbete för framtidens lärande (examination)
 8. 8. ProcessuppgifterProcessuppgift 1: Visionen om det goda lärandet.Processuppgift 2: Kartläggning av den egna verksamhetensnuläge.Processuppgift 3-6: Utformande av utvecklingsplanenVarje processuppgift innehåller även ett litet praktiskt momentsom hör till kommande tema.
 9. 9. Inspirationsmaterialhttp://tjornlar.wikispaces.com/
 10. 10. Processtöd på enheten
 11. 11. Förväntningar och farhågorVilka förväntningar har du på utbildningensom helhet?Vilka farhågor har du på utbildningen somhelhet?EPA: enskilt, par och sen i grupp :).
 12. 12. @LäraOm lärande i det 21:a århundradet
 13. 13. Hur har dina medievanorförändrats de senaste 15åren?
 14. 14. Eniac, klar 1946 (Mauchly & Eckert)
 15. 15. Barn och ungas medievanor43% av gruppen 2 år har använt Internet.67% av gruppen 2-5 år brukar använda Internet96% av gruppen 5-9 år brukar använda Internet.95 % av gruppen 9-16 använder Internet. Källa:Mediebarn
 16. 16. Teknikutvecklingenförändrar våra vanoroch vårt samhälle helatiden.
 17. 17. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoderatt tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta ochförhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.Sålla, sortera och analysera!
 18. 18. Digital delaktighet ochnätverkskompetens
 19. 19. http://www.svt.se/nyheter/varlden/fn-internet-en-mansklig-rattighet
 20. 20. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/popular-pekplatta-pa-forskolan
 21. 21. IKT en utvecklingskraft för lärande
 22. 22. Det informellalärande utmanar detformella lärandet
 23. 23. ”En ny teknik om den ärtillräckligt kraftfull ändrarlärandets karaktär” ( Roger Säljö, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande 2005)
 24. 24. Det förändrar...Var vi lär....När vi lär....Hur vi lär...Med vem vi lär...
 25. 25. ”Vi lever i ett kunskapssamhälle som ställer stora krav på kreativitet, initiativ och nytänkande och kan inte fortsätta med en skola som utbildar för industrisamhället”. Åsa Falk-Lundqvist, forskare Umeå universitetHur kan vi tillsammans öka era möjligheter och förutsättningar för att organisera er verksamhet så att eleverna utvecklar de framtidskompetenser sombehövs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Hur förbereder vi för framtiden idag?
 26. 26. Största paradigmskiftet senboktryckarkonsten?
 27. 27. Drop outs....Var tredje gymnasieelev klarar inte att fullföljasina studier.En liten del av dem går ett fjärde år för attfullfölja.En tredjedel lämnar skolan med ofullständigabetyg...
 28. 28. Hur förbereder sig ettsamhälle för en framtid därförändring är konstant?
 29. 29. EU:s definition avkompetensbegreppet”En kombination av kunskaper,färdigheter och attityder irelation till det aktuellaområdet”.
 30. 30. EU:s åtta nyckelkompetenserKommunikation på modersmålet.Kommunikation på främmande språk.Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig ochteknisk kompetens.Digital kompetensLära att läraSocial och medborgerlig kompetensInitiativförmåga och företagarandaKulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 31. 31. Den andra klyftan är det störstahotet mot en likvärdig utbildning!
 32. 32. ”Digital kompetens innebär säker och kritiskanvändning av informationssamhällets teknik iarbetslivet, på fritiden och för kommunikations-ändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för atthämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisaoch utbyta information samt för attkommunicera och delta i samarbetsnätverk viaInternet. ”Källa: EU:s definition från 2006 34
 33. 33. anerna senFörsta läroplInternet!
 34. 34. Det börjar i förskolan....”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap ochkunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ettstort informationsflöde och en snabb förändringstakt.Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kantillägna sig de kunskaper som utgör den gemensammareferensram som alla i samhället behöver ”. (Förskolans läroplan s. 6)
 35. 35. Ur läroplanen för förskolan Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning (s. 7) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (s.10).
 36. 36. Lgr 11 tar vid.....”Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflödeoch en snabb förändringstakt” (Skolans uppdrag s. 9).”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska faktaoch förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Skolans uppdrag s. 9).”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan användamodern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande ochlärande” (Långsiktiga målen s.14).Kursplanerna innehåller också mycket....
 37. 37. Dokumentation av Fotografering och naturvetenskapliga Källkritik, hur texters avsändare Fotografering och filmande överföring av bilder med undersökningar med text, bild påverkar innehållet samt redigering i (sv, 1-3, s 224 hjälp av datorprogram och andra uttrycksformer (Bild 1-3, s. 21) datorprogram (Bild 4-6, s. 21) (NO 1-3, s113) Handstil samt att skriva, Olika sätt att söka och välja texter och disponera och redigera texter för Tydligt talat språk och talat språk på engelska från Internet och hand och med hjälp av dator texter som är instruerande Kombinationer av bild, ljud och andra medier (eng 4-6, s 32) (sv, 4-6, s 224) ifrån olika medier text i eget bildskapande Modern Språk, 4-9 s. 78 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och Texter som kombinerar ord Handstil och att samhällsdiskussioner med och bild, tex film, interaktivaDigitala verktyg för ljud och musikskapande Musik, 4-6, så 102 skriva på dator (sv, 1-3, s 223), svas 1-3,s 240 LGR 11 koppling till biologi (NO 4-6 , s. 115) spel och webbtexter (sv, 4-6, s 225) Alla elever ska lära sig kommunicera, kunskapssöka, Tydligt talad engelska och texter från Skapande av texter där skapa och lära med hjälp av olika medier (eng 4-6, s 31) ord, bild och ljud modern teknik samspelar Olika hjälpmedel, till exempel (sv, 4-6, s 224) digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. Metoder för att söka information från Informationsspridning, reklam och (sv, 4-6, s 224) Informationssökning i böcker, olika källor: intervjuer, observationer. opinionsbildning i olika medier.Hur Hur mna kan värdera och bearbeta tidskrifter och på webbsidor för barn sexualitet och könsroller framställs i källor och information (SO, 1-3, s161) (sv, 1-3, s 224, svas s. 241) olika medier och populärkultur. Hur man jämför källor och (SH 4-6, s. 201) prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (sv, 4-6, s 225) Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till Informationssökning i några olika medier exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­ och källor, till exempel i uppslagsböcker, program. Texternas innehåll, uppbyggnad och Dokumentation i form av skisser med genom intervjuer och via sökmotorer på typiska språkliga drag. (sv, 1-3, s 224) förklarande ord och begrepp, symboler Internet. och måttangivelser samt fysiska eller (sv, 4-6, s 225) digitala modeller (tk, 4-6, s. 271)
 38. 38. KommuniceraVidga lärrummet medSkype!Vårt avlånga land!
 39. 39. KunskapsökaUtveckla möjligheten att varamedforskande pedagog medhjälp av tekniken!Träna källkritik ochkunskapssökning genom attskapa egna artiklar iWikipedia.
 40. 40. SkapaBlogga medWebbstjärnan!Gör film!Partille stories http://www.webbstjärnan.se/
 41. 41. Lära!Historieundervisningmed hjälp avRiksantikvarieämbetetsformsök. http://www.raa.se/Besök solsystemetmed Google Earth
 42. 42. Använd tekniken för attjobba djupare intesnabbare!
 43. 43. Men... Det räcker inte med attdela ut digitala verktyg i skola ochförskola.........
 44. 44. http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/IT-i-undervisningen/
 45. 45. Medvetna satsningarVarför IKT? Vad vill vi att det tillför lärandet?Vad? Vad vill kunna göra med tekniken? Det avgör vad vi väljer förtyp av teknik....Hur? Hur går vi vidareLeading by example!
 46. 46. Vi måste även omdefinieralärandet för att dra nyttaav tekniken!
 47. 47. Under denna utbildninggång kommer vi atttillsammans ta fram enstrategisk plan
 48. 48. SAMR-modellen ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOM TIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPEROMDEFINIERING AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS KONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTER REGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ VAR TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN. TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCHÄNDRING LÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN. ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTEN HAR PÅBÖRJATS. TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOM ERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELLFÖRBÄTTRING FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖRERSÄTTNING PAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE.
 49. 49. Tema Sagor Eleverna skapar en webbsida tillsammans med en andra klasser. Webbsidan fungerar som ettOMDEFINIERING gemensamt ”bibliotek” där de publicerar sina böcker i olika format: photostory, ljudböcker, tecknade böcker. Eleverna skriver även recensioner om varandras böcker. Eleverna gör sagor i olika format. De spelar in ljudsagor med effekter. De gör bildberättelser iÄNDRING verktyg som Storybird och Photostory. Klassen har en blogg där de publicerar sina verk och får kommentarer från läsare. Eleverna gör digitala tankekartor om olika sagor.FÖRBÄTTRING De läser sagor och skriver egna alster. De målar egna bilder som de scannar in och använder i sina berättelser.ERSÄTTNING Eleverna läser olika sagor och skriver sagor på datorn. De skriver ut och målar till.
 50. 50. Bibblishttp://www.bibblis.se/
 51. 51. Vad krävs för att lyckasmed att integrera IKT iverksamheten?
 52. 52. När allt är möjligt gäller det attskapa medvetande inomorganisationen om vad som ärönskvärt :).
 53. 53. Frågor?malin.frykman@grkom.seTwitter: @bedomningforlar

×