Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kungsbackalär

1,547 views

Published on

Presentation från Kungsbacka lärdagarna 2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kungsbackalär

 1. 1. Kungsbacka lär!En kompetensutvecklande insats i år F-6
 2. 2. Dagens program 8.30-10.00 Gemensam uppstart med inspirationsföreläsning kring Lgr 11, IKT och SAMR-modellen. 10.00-10.30 Fika 10.30-12.00 Arbete i ”spårgruppen”. Reflektion och aktion kring SAMR-modellen och omdefinieringsbegreppet. 12.00-13.00 Lunch 13.00-16.30 Praktiskt workshopsarbete i det spår du valt.
 3. 3. Inte valt spår ? Skriv upp dig på listorna som sitter utanförbamba efter föreläsningen.
 4. 4. Syfte med dagenAtt visa på och utforska möjligheter kring hur digital kompetens kananvänds som en naturlig del i det dagliga pedagogiska arbetet, så att barns/elevers lärande främjas och en ökad måluppfyllelse sker .Förväntningarna på dig som pedagog är att du ska låta dig inspireras till nyapedagogiska tankar och samarbetsformer.Vår förhoppning är att du efterdenna dag ska ha fått en god inblick i hur du som pedagog kan arbeta medIKT för att främja lärandet!
 5. 5. Recept för en lyckad dag! Våga testa! Ha kul! Hjälps åt och samarbeta! Var snäll mot dig själv! Kräv inte av dig själv att du ska kunna allt idag :).
 6. 6. Redo? Nu kör vi!
 7. 7. Syftet med presentationen Ge en kort inblick i hur IKT och digital kompetens genomsyrar hela Lgr 11. Visa på några av de pedagogiska möjligheter som tekniken erbjuder. Starta en tankeprocess kring vad omdefiniering av lärandet skulle kunna innebära för år F-6I presentationen kommer jag att i första hand prata om IKT utifrån de två första kapitlen. Det gör jag för att denpedagogiska resa om vi ska ta med våra elever på börjar där för alla ämnen. Det är där vi måste ha vårutgångspunkt! Det är så lätt att glömma bort i vardagens stress! Anledningen till att vi nu har fått en samladläroplan är ju att vi tidigare ur ett nationellt perspektiv fokuserat för mycket på kursplanerna och inte börjat i LPO94 . Vi har ibland missat några stationer! Denna presentation består av två delar. Vi startar i de Lgr 11 avsnitt somkanske inte direkt uttrycker digitalt arbete, men som tekniken ger stora möjligheter till att angripa på ett annat, merkraftfullt sätt än tidigare. Därefter blir vi mer konkreta och gör nedslag i några användbara digitala lärresurserutifrån det långsiktiga målet :kommunicera kunskapsöka, skapa och lära med hjälp av modern teknik.
 8. 8. Eniac, klar 1946 (Mauchly & Eckert)
 9. 9. En föränderlig värld kräverförmågan att lära om ochlära nytt.
 10. 10. ”Dagens elever ska förberedas införjobb som inte existerar. Utvecklaförmågan att lösa problem somännu inte finns med hjälp av tekniksom inte är uppfunnen ....”
 11. 11. Lärandet påverkasgivetvis.......
 12. 12. ”En ny teknik om den ärtillräckligt kraftfull ändrarlärandets karaktär” ( Roger Säljö, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande 2005)
 13. 13. Hur förbereder sig ettsamhälle för en framtid därförändring är konstant?
 14. 14. EU:s definition avkompetensbegreppet”En kombination av kunskaper, färdigheteroch attityder i relation till det aktuellaområdet”.
 15. 15. EU:s åtta nyckelkompetenserKommunikation på modersmålet.Kommunikation på främmande språk.Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig ochteknisk kompetens.Digital kompetensLära att läraSocial och medborgerlig kompetensInitiativförmåga och företagarandaKulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 16. 16. Reformernas år!
 17. 17. Krav på ökadmåluppfyllelse.....
 18. 18. Kursplan LäroplanKunskapskrav Bedömning
 19. 19. lanen senF örsta läropInternet!
 20. 20. Kungsbacka IKT-strategi utgår ifråndessa reformer
 21. 21. ”Digital kompetens innebär säker och kritiskanvändning av informationssamhällets teknik iarbetslivet, på fritiden och för kommunikations-ändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för atthämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisaoch utbyta information samt för attkommunicera och delta i samarbetsnätverk viaInternet. ”Källa: EU:s definition från 2006
 22. 22. Mål för eleverna/barnen i Kungsbacka IKT-strategi Eleverna ska: • få goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar. • få kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas genom användningen av internet och kommunikation via elektroniska medier. • stimuleras att utveckla förmågan att söka, samla in och bearbeta information och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt. • få de färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex information och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda internetbaserade tjänster. Målen bygger på EU:s definition av digital kompetens
 23. 23. Den samladeläroplansdelen om IKT (del 1 och 2) Läroplan
 24. 24. Delaktighet ochinflytande
 25. 25. Internet en mänskligrättighet enligt FN
 26. 26. Förståelse ochmedmänsklighet 27
 27. 27. Saklighet och allsidighetAtt använda ett och samma läromedel ger sällan en helt saklig och allsidig undervisning. Tekniken ger oss nyamöjligheter till att belysa kunskapsområden ur en mängd olika perspektiv och med olika medier. Vi kan jämföramaterial, källor, kommunicera med människor som har en expertkunskap inom det aktuella området och på så sättverkligen garantera våra elever en saklig och allsidig utbildning.
 28. 28. Den andra klyftan är det största hotet mot en likvärdig utbildning!Andra klyftan ett stort hot mot livvärdig utbildning. Denna nya klyfta, som i rapporten kallas den andra digitalaklyftan, rör de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna dra nytta avteknikutvecklingen för sitt lärande och för att utveckla de kompetenser som blir allt viktigare i samhället. I rapportentalar man om dessa som ”21st Century Skills”, en term och ett begrepp som blivit allt vanligare i den internationellaforskningen och debatten på senare år. Forskningsprojektet Assessment & Teaching of 21st Century Skills vidMelbourne University är ett intressant exempel. Gränsöverskridande möten i dataspel, forum,
 29. 29. Entreprenöriellt lärande Att utveckla och Samarbete med stimulera omvärlden, kompetenser som verklighetsanknut att ta initiativ, et, samverkan ansvar och att med arbetslivet omsätta idéer till handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga Källa: SkolverketBollarna beskriver de kompetenser som ingår i skolverkets breda tolkning och som är STEPS definition av EL. Dessa kommer vi att återvända till ofta!
 30. 30. Några nedslag i Lgr 11 • ”Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolans uppdrag s. 9). • ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Skolans uppdrag s. 9). •” Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.14). • Kursplanerna innehåller också mycket....
 31. 31. Dokumentation av Fotografering och naturvetenskapliga Källkritik, hur texters avsändare Fotografering och filmande överföring av bilder med undersökningar med text, bild påverkar innehållet samt redigering i (sv, 1-3, s 224 hjälp av datorprogram och andra uttrycksformer (Bild 1-3, s. 21) datorprogram (Bild 4-6, s. 21) (NO 1-3, s113) Handstil samt att skriva, Olika sätt att söka och välja texter och disponera och redigera texter för Tydligt talat språk och talat språk på engelska från Internet och hand och med hjälp av dator texter som är instruerande Kombinationer av bild, ljud och andra medier (eng 4-6, s 32) (sv, 4-6, s 224) ifrån olika medier text i eget bildskapande Modern Språk, 4-9 s. 78 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och Texter som kombinerar ord Handstil och att samhällsdiskussioner med och bild, tex film, interaktivaDigitala verktyg för ljud och musikskapande Musik, 4-6, så 102 skriva på dator (sv, 1-3, s 223), svas 1-3,s 240 LGR 11 koppling till biologi (NO 4-6 , s. 115) spel och webbtexter (sv, 4-6, s 225) Alla elever ska lära sig kommunicera, kunskapssöka, Tydligt talad engelska och texter från Skapande av texter där skapa och lära med hjälp av olika medier (eng 4-6, s 31) ord, bild och ljud modern teknik samspelar Olika hjälpmedel, till exempel (sv, 4-6, s 224) digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. Metoder för att söka information från (sv, 4-6, s 224) Informationsspridning, reklam och olika källor: intervjuer, observationer. Informationssökning i böcker, opinionsbildning i olika medier.Hur Hur mna kan värdera och bearbeta tidskrifter och på webbsidor för barn sexualitet och könsroller framställs i källor och information (SO, 1-3, s161) (sv, 1-3, s 224, svas s. 241) olika medier och populärkultur. Hur man jämför källor och (SH 4-6, s. 201) prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (sv, 4-6, s 225) Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till Informationssökning i några olika medier exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­ och källor, till exempel i uppslagsböcker, program. Texternas innehåll, uppbyggnad och Dokumentation i form av skisser med genom intervjuer och via sökmotorer på typiska språkliga drag. (sv, 1-3, s 224) förklarande ord och begrepp, symboler Internet. och måttangivelser samt fysiska eller (sv, 4-6, s 225) digitala modeller (tk, 4-6, s. 271)
 32. 32. Kommunicera! Ha dialogsamtal och diskutera på Todays Meet Skypeutbyte med andra elever Skype med museum Epals/Etwinning Brainstorma på Corkboard me
 33. 33. Kunskapssöka!KällkritikBrottsrummetRAAGoogle EarthFölja politiker via TwitterSvt playStrömmande film från SLI, läromedel
 34. 34. Skapa!Skapa egna lärfilmerGoogle SketchupWebbtidningGlogsterposterBlogga!Skapa VokisWikiBildbehandling i pizapBildspelSkratchTV-show ”Bambusa”MusikPodcasta (radioprogram)Digitalt berättande i StorybirdWordle
 35. 35. Lära!KunskapshubbenSkriva sig till läsning.Khans AcademyGoogle EarthElibGapminderGlobalisGlosboken.euTeacher on demandMattebokenBrainpop UK
 36. 36. Det räcker inte att delaut datorer ochsnartboards.....
 37. 37. Ökad måluppfyllelsekräver omdefinieringav lärandet!
 38. 38. Förnyar vårt Organiserar förförhållningssätt informellt ochtill kunskap och formellt lärande lärande Omdefiniering av lärandet innebär att vi: Utvecklar nyaSkapar nya rum metoder och för lärande verktyg för lärande
 39. 39. Medvetenpedagogisk design
 40. 40. SAMR-modellen ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOM TIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPEROMDEFINIERING AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS KONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTER REGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ VAR TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN. TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCHÄNDRING LÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN. ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTEN HAR PÅBÖRJATS. TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOM ERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELLFÖRBÄTTRING FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖRERSÄTTNING PAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE.
 41. 41. Tema Sagor Eleverna skapar en webbsida tillsammans med en andra klasser. Webbsidan fungerar som ettOMDEFINIERING gemensamt ”bibliotek” där de publicerar sina böcker i olika format: photostory, ljudböcker, tecknade böcker. Eleverna skriver även recensioner om varandras böcker. Eleverna gör sagor i olika format. De spelar in ljudsagor med effekter. De gör bildberättelser iÄNDRING verktyg som Storybird och Photostory. Klassen har en blogg där de publicerar sina verk och får kommentarer från läsare. Eleverna gör digitala tankekartor om olika sagor.FÖRBÄTTRING De läser sagor och skriver egna alster. De målar egna bilder som de scannar in och använder i sina berättelser.ERSÄTTNING Eleverna läser olika sagor och skriver sagor på datorn. De skriver ut och målar till.
 42. 42. Bibblishttp://www.bibblis.se/
 43. 43. Tema Forntiden Eleverna återskapar kända forntidsby i Google Sketch up med hjälp av skisser och fakta från museer och andra källor. De gör skärminspelningar av sina byar och spelarOMDEFINIERING in berättarröst där de berättar om vardagslivet i byn Filmerna publiceras på You Tube så att eleverna möter en ny publik och en social kontext som tidigare inte var möjlig. Eleverna researchar om forntiden via nätet, samlarÄNDRING länkar tillsammans och använder källor som inte tidigare fanns tillgängliga. De söker föremål i historiska.ses databas, använder RAA:s fornsök för att hitta fornlämningar. Faktan sammanställs i en Glogsterplansch. Eleverna läser om forntiden i de läromedel somFÖRBÄTTRING skolan har tillgång till. Stavningskontroll, digitala ordböcker, talsyntes, digitala tankekartor, powerpoint m.m. används för att förenkla arbetet. Eleverna läser om forntiden i de läromedel somERSÄTTNING skolan har tillgång till och använder datorn som skrivmaskin. Samma informationskällor och sociala kontext som tidigare.
 44. 44. OmdefineringstipsTänk långsiktiga förmågor, metod och sen verktyg.Pedagogisk medvetenhet. Det den pedagogiska kontextensom avgör huruvida det blir en omdefiniering eller ej. Inteverktyget i sig.Ett bra omdefinieringsverktyg funkar på alla fyra nivåer.Alla 4 nivåer är viktiga. Variation!
 45. 45. Hjälps åt!Alla måste inte kunna allt! Välj ett område var inom IKT somni specialiserar er på.Våga testa! Fail more, fail often:).Dela, dela, dela!Kollegialt lärande, kollegial kompetens :).Pedagogens roll har aldrig varit så viktig som nu!
 46. 46. Frågor?malin.frykman@grkom.seSkype: malin.frykmanTel: 0738-55 72 06

×