Bedömning för lärande!

814 views

Published on

Presentationen är från Tjörn Kommuns studiedag om bedömning den 13/3

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedömning för lärande!

 1. 1. The Big Five ur ettformativt perspektivEn kommungemensam studiedag som går i förmågornastecken!
 2. 2. Dagens program 8.30-10.00 Bedömning för lärande! 10.00-10.30 Kaffepaus The Big Five! Fokus på de fem mest återkommande 10.30-12.00 förmågorna i Lgr 11 12.00-13.00 Lunch Diskussionspass 1: Diskutera och utvärdera 13.00-15.00 fördelningen av centralt innehåll. Diskutera värdeorden i kunskapskraven Diskussionspass 2: Pedagogisk planering som 15.00-16.00 tankeverktyg i undervisningen
 3. 3. Joint actionVad har du för förväntningar på dagen? Farhågor?Gå in på http://todaysmeet.com/tjorn
 4. 4. Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap ochlärande med syftet att främja elevers lärande ochkunskapsutveckling.Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig avbedömning som ett redskap i lärsprocessen under tiden denpågår så att eleverna utvecklar den metakognitiva förmåganlära @lära.
 5. 5. Lgr 11Genomsyras av förmågor som ska vara lärare och eleversledstjärna i planering och genomförande av undervisningen.Dessa förmågår återkommer i kunskapskraven
 6. 6. Vad är en förmåga? Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet är tillsammans en förmågas byggstenar Förtrogenhet Färdighet Förståelse -teoretisk/praktiskFakta teoretisk kunskap (kunskap -teoretisk kunskapHa teoretisk kunskap om) -omdöme -reflektion - duglighet(kunskap om) modeller: - system: - insikt -kunnande- data - stoff-sakförhållanden - - kompetens -metoder -kapacitetsanningar - teknik Att uppfattaAtt veta något om betydelsen i ennågot Att utföra något genom Förtrogenhet utvecklas medveten ansträngning innebörd. genom associationer och mot ett bestämt mål. minnen av tidigare Att tillägna sig begrepp upplevda situationer och Praktisk kunskap (kunskap och strukturer inom är starkt i) ett kunskapsområde. Hantverksmässig kunskap sammanhangsberoende. Kunskapsformen är Motorisk uppbyggd av - erfarenhet - omdöme - förståelse -färdighet
 7. 7. Självuppfyllande profetian ”Alla elever kan och vill ”En del elever varken lära!” kan eller vill lära” - Bemöter eleverna med samtal, samspel, överlåter ansvar med en tilltro, har regelbundet måldialoger och ger återkoppling som leder - Bemöter eleverna med order, eleven framåt. Många inslag av regler och kontroll. Många inslag av formativ bedömning summativ bedömning!
 8. 8. Framgångsfaktorer iundervisningenElever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaperi undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska ochmetodiska kompetens.Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sigmer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling ocherbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuellabehov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever varslärare tror att vissa elever kan och andra inte.Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaperblir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det somkrävs för att involveras och vara med och påverka. Källa: Skolinspektionen
 9. 9. EU:s åtta nyckelkompetenserKommunikation på modersmålet.Kommunikation på främmande språk.Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.Digital kompetensLära att lära!Social och medborgerlig kompetensInitiativförmåga och företagarandaKulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 10. 10. LGR 11 Skolan ansvarar för att varje elev:”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och kännatillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9).”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stortinformationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder atttillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) .”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andrasbedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ”(Lgr 11 s.15).”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan användamodern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande ochlärande” (Långsiktiga målen s.14).
 11. 11. Bedömning för lärande är entreprenöriell bedömning. Elever som dagligen möter formativ undervisning har goda förutsättningar att utvecklar de kompetenser som ingår i Skolverkets definition aventreprenöriellt lärande. 
 12. 12. Allmänna råd, planering och undervisningLärare bör vid planeringen av undervisningen• Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot ochutifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar attutvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.• Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet ochavgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper.• Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling påderas arbete.• Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande måleni läroplanens andra del.• Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen.• Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla såatt eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen.• Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
 13. 13. Vad är formativbedömning?”En bedömning somgörs under pågåendearbetsprocess, dv.sunder tiden ettundervisnings-område pågår.”Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
 14. 14. Tre centrala frågor Förståelse av VAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse av VAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen.De här tre frågeställningarna är något som jag och eleverna alltid utgår ifrån när vi reflekterar kring deras lärprocess och kunskapande. De utgör en brastruktur i alla feedbackssituationer oavsett om det är formell,informella, muntlig eller skriftlig eller digitaliserad feedback. Den information jag får framhjälper mig att styra undervisningen och lärandet under resans gång. Formativ bedömning blir bara lärande bedömning om vi i praktiken drar nytta av informationen som man får och anpassar undervisningen utifrån det. Ettviktigt mantra för varje pedagog!
 15. 15. Vinster med BFLÖkad motivation hos elever och lärare Lärprocessen synliggörsGemensamt språk Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande!Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot delångsiktiga målen.Tidsbesparande på siktNaturlig utveckling av undervisningenUtvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
 16. 16. Vinster med BFLÖkad motivation hos elever och lärare Lärprocessen synliggörsGemensamt språk Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande!Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot delångsiktiga målen.Tidsbesparande på siktNaturlig utveckling av undervisningenUtvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
 17. 17. Vad säger forskningen? Skolöverstyrelsens lilla forskningsskola över de senaste 20 åren inom bedömning. John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen. BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D. William Does assesment hinder learning, 2006). Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning Putting it into practice 2003).http://www.skoloverstyrelsen.se/
 18. 18. SummativbedömningSummativa bedömningar är bedömningar somsammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ettkriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng).Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand.En summativ bedömning innehåller ingen information omhur eleven kan utveckla lärandet.
 19. 19. Summativ ellerformativ bedömning?Båda behövs, men har olikasyften!
 20. 20. Gör det summativaformativt!Ett summativt prov kan görasformativt. Här är några sätt•Låt eleverna skapa provet som ett sätt atttydliggöra målen och kunskapskraven.•Ge eleverna provet senast 75 % in påarbetsområdet.•Ge inga poäng utan formativakommentarer på provet.Vilka delar avförmågan visar eleven att den kan? Vilkadelar av förmågan kan utvecklas?
 21. 21. Många lärare tycker attbedömning är svårt!
 22. 22. Källa: Skolinspektionens granskning av kunskapsbedömning i åk 1-3,http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Kunskapsbedomning-i-ak-1-3/
 23. 23. Lösning: Gemensam bedömningskulturUtgå ifrån Skollagen, Lgr 11, aktuell forskning och AR.Tydliggöra rutinerna för hur skolan arbetar med.Synliggöra skolans bedömningskultur. Fokus på förmågorna!Ge lärare stöd i det dagliga arbetet med bedömning.
 24. 24. Fem nyckelstrategier Tydliggöra mål och Aktivera kunskapskrav Skapa aktiviteter eleven som som ägare av sin synliggör egen lärandet lärprocess Aktivera Ge eleverna återkoppling som som för lärresurser lärandet för varandra framåt
 25. 25. Planeringsprocessen
 26. 26. Hur gör du idag för atttydliggöra mål ochkunskapskrav för eleverna? Gå in på http://todaysmeet.com/tjorn
 27. 27. Tydliggöra mål och kunskapskrav Pedagogisk planering Ord och begreppslista Måldialog i Todays Meet Bakvänd måldialog Elevexempel Gissa kommentaren Målbild varje lektion Temawiki Sambedöm med andra lärare!Det handlar om att eleverna ska ha en rimlig chans att förstå vad som förväntas av dem i skolarbetet. Om man inte vet vart man ska  hur vet man då  närman är framme? det handla också om att genom att tydllgöra mål och kunskapskrav så utrustar vi eleverna med olika strategier kring HUR dessa mål kannås. Det är ett viktigt steg i arbetet med att lära sig att lära. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver att vi skapar en målbild som är känd  ochimplementerad hos alla berörda.Pedagogisk planering  är ett mycket bra verktyg för att sätta ord på den tänkta kunskapsresan  innan den påbörjas och ha som tankestöd under resan.Själva arbetet med att ta fram ett planeringsdokument  blir också ett ypperligt tillfälle för reflektion kring vad vi gör  i undervisningen och varför vi gör det.  Den är det första steget mot ett integrerat arbete med tydliga mål och kunskapskrav.Det är dock viktigt att komma ihåg att en pedagogisk planering i sig sällan tydliggör målen hos eleverna per automatik, utan det kräver mer än så. Vibehöver jobba med att tydliggöra målen på fler sätt  i den dagliga verksamheten.
 28. 28. Involvera, aktivera ochengagera elevernaförmågorna och målen istället för informera omdem.
 29. 29. Gör den pedagogiskaplaneringen ihop medeleverna!
 30. 30. Förankra målen ochkunskapskraven underhela arbetsprocessen!
 31. 31. Fastna inte i LPPoch matristräsket! Det är hur ni använder era LPP:er/pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad!
 32. 32. Smarta mål i IUP:n?SpecifikaMätbaraAngelägnaRealistiskaTidsbestämdaAnsvar
 33. 33. ”Jag hinner läsa och förstå textremsan påtv:n när jag ser på film.” VAR i förhållande till målet befinner du dig? VAD som är nästa steg för att du ska nå målet? HUR kan du ta dig till nästa steg?
 34. 34. Skapa aktiviter som synliggörlärandet Lärande samtal: Feta frågor! Mer basket än pingis! Konvergens och divergens frågor på Corkboard Flippa klassrummet! Skapa en förmågevägg! Webbpublicering med Webbstjärnan Filmskapande Dela dokument i Google Drive
 35. 35. Ge återkoppling som förlärandet framåt Innehåller information om lärandet Minute by minute, day by day! Kan ges i korta, mellan och långa cykler. Webbpublicering Google Drive Kommentarsfunktioner....
 36. 36. All återkoppling ärinte positiv!Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp förbristfokuseringen!Superviktigt med bra frågeställningar som handlar ommålen och vägen dit.Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagligainformella feedbacken viktigt!Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!
 37. 37. Aktivera eleverna somlärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet Google docs Skype education IUP-partner Two stars and a wish Voicethread Bygg en temawiki Låt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra. Elevflippfilmer? Videologga!
 38. 38. Aktivera eleven som ägareav sitt eget lärande Regelbunden reflektion och analys kring det egna lärandet Låt eleverna videologga! Självskattning via Exit Ticket Blogg som portfolio? Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser: film, bilder, ljudinspelningar, texter. Elevledda utvecklingssamtal
 39. 39. Hjälps åt!Väv in BFL i undervisningen och i planeringen!Sambedöm!Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör.Synliggör dem!Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går.Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära attlära”.Dela, dela dela!
 40. 40. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman

×