Pac1 hipermedia

340 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pac1 hipermedia

 1. 1. L´APRENENTATGE D´UN IDIOMAAMB RECURSOS EDUCATIUSTECNOLÒGICS INSTITUTO CERVANTES JAVIER URTIAGA TOLOSA
 2. 2. DEFINICIÓ DE RECURSEDUCATIU TECNOLÒGIC.Podem trobar moltes definicions de recursos educatius o didàctics. Així la més clara seria la que diu que, recurs educatiu és tot aquell mitjà material (projector, llibre, text, vídeo ...) o conceptual (exemple, simulació ...) que sutilitza com a suport en lensenyament, normalment presencial, amb la finalitat de facilitar o estimular laprenentatge.Definim recurs educatiu tecnològic com tots aquells mitjans TIC (internet, audiovisuals, etc) emprats pel docent per donar suport, complementar, acompanyar o avaluar el procés educatiu que dirigeix ​o orienta.
 3. 3. CARACTERÍSTIQUESQuant a les característiques de qualsevol recurs podem observar que: - És un instrument. - Incideixen en la transmissió educativa. - Es conceben en relació amb laprenentatge. - Afecten la comunicació educativa.
 4. 4. ALGUNES DE LES FUNCIONSESPECÍFIQUES DELS RECURSOSTECNOLÒGICS SÓN: • Dinamitzar lensenyament. • Posar lalumne en contacte amb realitats i produccions llunyanes en temps i espai. • Mostrar diferents formes de representar la realitat. • Vincular als alumnes amb diversos llenguatges expressius i comunicatius que circulen socialment. • Afavorir laccés a diferents graus dinformació estructurada. • Propiciar diferents eines per a la indagació, producció i sistematització de la informació.
 5. 5. FUNCIONS DELS RECURSOSTECNOLÒGICS AUDIOVISUALS• Catalitzadora, mentre permet investigar i construir la realitat partint duna experiència didàctica.• Informativa, perquè presenta un discurs específic sobre conceptes, procediments i destreses.• Redundant, en la mesura que il · lustra un contingut expressat amb un altre mitjà.• De comprovació, perquè permet verificar una idea, un procés o operació.• Suggestiva, per limpacte visual que produeix.• Motivadora, perquè generalment capta linterès dels alumnes.
 6. 6. QUÈ SÓN I PER A QUÈ SERVEIXENELS RECURSOS?• Les bases de dades són sistemes de registre estructurat de dades sobre un tema que faciliten la seva organització i accés a la informació. És una eina per a lordenament i anàlisi informatiu. Permet que els alumnes produeixin una estructura de dades, subiquen la informació pertinent i organitzin tot per respondre a les preguntes del contingut destudi.• Les xarxes semàntiques a lordinador són eines visuals per produir mapes conceptuals, línies de temps que permeten observar i analitzar les relacions estructurals que hi ha al contingut que sestudia. El docent pot proposar la comparació de xarxes semàntiques creades en moments diferents per tal de que serveixin com a instrument davaluació, en la mesura que permeten als alumnes apreciar els canvis en el pensament.
 7. 7. QUÈ SÓN I PER A QUÈ SERVEIXENELS RECURSOS?• Els hipermèdies permeten la integració de més dun mitjà electrònic que lusuari utilitza a voluntat combinant text, imatge i so. Permeten la recuperació dinformació i crear bases pròpies de coneixements que reflecteixen la comprensió personal de les idees.• Les fulles electròniques com els programes Excel, Lotus 1-2-3, són sistemes computarizados per portar registres numèrics. Contenen funcions integrades dutilitat per a moltes disciplines, entre elles, finances, enginyeria i estadístiques. Són eines que permeten amplificar el funcionament mental, especialment en les classes on es treballen relacions quantitatives. Són útils quan es fa necessari prendre decisions, per observar els efectes o resultats que aquestes produeixen.
 8. 8. QUÈ SÓN I PER A QUÈ SERVEIXENELS RECURSOS?• Els micromons són eines multimèdia que simulen models de la vida real en què els objectes es poden manipular o crear per programar i assajar els efectes de entre ells.• Xat, llistes de correu, videoconferència, grups de discussió, correu electrònic, i butlletins electrònics són ambients sincronitzats i no sincronitzats suport de les computadores i les telecomunicacions. Ajuden a resoldre problemes en grups destudiants, possibiliten la comunicació directa amb experts en un tema destudi.
 9. 9. TIPUS DE RECURSOS EDUCATIUSTECNOLÒGICS• 1. - Informatius: Integren aquesta categoria aquelles obres de consulta i documents de referència que contenen informació estructurada, però sense propòsit educatiu a priori. La seva consulta és oberta en el sentit que no tenen un itinerari prefixat per a la consulta. Com a exemples: base de dades, enciclopèdies, informes, articles, apunts, manuals, guies, conferències enregistrades (podcasting), etc.• 2. - Instruccionals: Materials dissenyats amb una intencionalitat formativa precisa. La navegació pel contingut està preestablerta en menús o seqüències daprenentatge. Es poden definir diverses seqüències instruccionals en un mateix contingut en funció dels coneixements previs o del ritme daprenentatge. Dins daquesta categoria trobem: activitats dexercitació, tutorials interactius, cursos e-learning, etc.
 10. 10. 3. - Avaluatius: Constitueixen una variant dels materialsinstruccionals, i tenen una finalitat exclusivament avaluativa.Podem distingir qüestionaris dautoavaluació formativa, provesdavaluació sumativa i enquestes dopinió. Com a exemple trobemels quaderns virtuals.4. - Instrumentals: Serveis o aplicacions interactives quecobreixen nombroses facetes de suport a laprenentatge, incloenteines per a la recerca, el tractament i la visualització dinformació.Aquestes aplicacions són de navegació oberta. Com a exemplestrobem: atles virtuals, cercadors, calculadores, traductors, etc.5. - Experiencials: Escenaris formatius interactius que es basenen jocs o simulacions. Afavoreixen laprenentatge basat enproblemes i el desenvolupament de competències estratègiques depresa de decisions. Un conjunt de simulacions i de jocs queresponen a aquestes característiques. Podem trobar contingutsexperiencials de baix nivell dinteractivitat (algunes modalitats deWebquest) o altament immersius (simulacions científiques i monsvirtuals).
 11. 11. 6. - Conversacionals: Els materials i serveis conversacionals consisteixen en els diàlegs síncrons o asíncrons en els quals hi ha comunicació (converses) entre els participants en una activitat formativa. Les converses poden ser obertes (grup) o tancades (consultes al professor). Exemples: llistes de distribució, fòrums, xats, missatgeria instantània, comentaris a Blogs, àudio i videoconferències, etc. 7. - Col · laboratius: Aquest tipus de materials inclou un ampli conjunt de propostes de treball en xarxa, des dactivitats totalment obertes a les altament formalitzades. També pot implicar des duns pocs usuaris fins comunitats molt àmplies. Aquí la xarxa constitueix el mitjà per establir la interacció entre les persones i la gestió del coneixement compartit. Exemples representatius daquesta categoria són molts els projectes telemàtics, els entorns Wiki i les aplicacions orientades a la creació i gestió de coneixement en xarxa, com són Fle3 o Synergeia. Vivancos, J. (2007)
 12. 12. COM UTILITZAR ELS RECURSOSEDUCATIUS TECNOLOGIA EN ELSPROCESSOS EDUCATIUS.• Un cop tenim clars els recursos educatius tecnològics amb els que podem comptar i lobjectiu que pretenem i lescenari en què ens trobem, hem de seleccionar els més indicats.• En aquest cas els recursos educatius que utilitzarem estaran relacionats amb un curs per aprendre un idioma de forma semipresencial. Uns els utilitzarem per al treball en línia i altres com la pissarra digital per a les classes presencials i per explicar com sutilitzaran els recursos en línia.
 13. 13. PÀGINA WEB-DOCENT Una web són documents enllaçats entre si. I aixòés possible gràcies a lhipertext, que permetsaltar duns documents a altres. Una web docent no és un lloc on volem mostraruna mera exposició de continguts sobre un temadel nostre interès, ni pretenem únicamentinformar els visitants sobre un llistat de recursosper realitzar una activitat. És un lloc web queajudi els alumnes a assolir uns objectiuspedagògics, perquè en acabar la seva visita haginincorporat determinats conceptes, manegen ambsoltesa certs procediments i hagin adquirit oconsolidat certes actituds.
 14. 14. Entre els elements que poden estar presents als webs docentsdestaquem els següents:-Presentació del professor.-Presentació del centre o institució on presta els seus serveis.-Webs de les assignatures. Llistat dassignatures que imparteix, quehauran enllaços que permetran accedir a la web específica de cadaassignatura (web de lassignatura).- Agenda, on el professor informa sobre esdeveniments i actesdiversos que poden ser de linterès dels seus alumnes o delprofessorat de la seva especialitat.-Canals de comunicació amb el professor, que permetin a altresprofessors o alumnes interessats contactar amb ell: Adreçaelectrònica del professor, enllaços a sales de xat o devideoconferència, entre daltres.-Altres enllaços a eines generals dInternet que agradin especialmental docent i que cregui que poden resultar útils per a lalumnat o perals altres col · legues: cercadors, traductors, enciclopèdies, entredaltres.
 15. 15. EL BLOC Un blog és un lloc web periòdicament actualitzat que recopila cronològicament textos o articles dun o diversos autors, apareixent primer el més recent, on lautor conserva sempre la llibertat de deixar publicat el que crea pertinent.
 16. 16. PORTAFOLI ELECTRÒNIC Un portafoli electrònic és una publicació web daltaqualitat on lestudiant projecta la seva identitatacadèmica, professional i personal a diversos públics.El portafoli electrònic afavoreix i facilita els processosdaprenentatge i avaluació, tant del creador com dellector, a més de constituir una evidència del modeleducatiu seguit en la institució.El dossier incorpora tecnologia actual al procésdavaluació. Si els portafolis es troben en formatelectrònic es possibilita una actualització i gestió delmaterial molt més senzilla.
 17. 17. PROGRAMARI EDUCATIU És el programari destinant a lensenyament ilautoaprenentatge ia més permet el desenvolupamentde certes habilitats cognitives de. Així com hi haprofundes diferències entre les filosofies pedagògiques,així també hi ha una àmplia gamma denfocaments pera la creació de programari educatiu, atenent alsdiferents tipus dinteracció que hauria dexistir entreels actors del procés densenyament aprenentatge:educador, aprenent, coneixement, ordinador. Comprogramari educatiu tenim des de programes orientatsa laprenentatge fins a sistemes operatius completsdestinats a leducació, com ara les distribucions linuxorientades a lensenyament.
 18. 18. WikiUn wiki o una wiki és un lloc web les pàgines poden ser editades permúltiples voluntaris a través del navegador web. Els usuaris podencrear, modificar o esborrar un mateix text que comparteixen.Recurs interessant per al treball col · laboratiu.WebquestEl WebQuest és una eina que forma part duna enciclopèdia per altreball didàctic que consisteix en una investigació guiada, ambrecursos principalment procedents dInternet, que promou lautilització dhabilitats cognitives superiors, el treball cooperatiu ilautonomia dels alumnes i inclou una avaluació autèntica.Lantecedent daquestes activitats el constitueix lús de reptes(Challenging learning) en el desenvolupament dambientsdaprenentatge basats en tecnologies de la informació que apliquendes de 1980.Són definides com "Una aplicació de lestratègia daprenentatge perdescobriment guiat a un procés de treball desenvolupat pels alumnesutilitzant els recursos de la WWW. Consisteixen en presentar alalumnat un problema amb un conjunt de recursos preestablerts perlautor de la mateixa, evitant així la navegació simple i sense rumbdels estudiants a la WWW ".
 19. 19. PISSARRA DIGITAL Pissarra Digital: Sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador i un videoprojector, que permet projectar continguts digitals en un format idoni per a visualització en grup. Es pot interactuar sobre les imatges projectades utilitzant els perifèrics de lordinador: ratolí, teclat ... Pissarra Digital Interactiva: Idem que l´anterior. Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció. A les aules de classe que disposen de pissarra digital, professors i alumnes tenen permanentment a la seva disposició la possibilitat de visualitzar i comentar de manera col · lectiva tota la informació que pot proporcionar Internet o la televisió i qualsevol altra de què disposin en qualsevol format: presentacions multimèdia i documents digitalitzats en disc (apunts, treballs de classe ...), vídeos, documents en paper (que poden capturar amb una simple webcam), etc. Aquesta disponibilitat de tota mena dinformació i la seva visualització conjunta a laula facilita el desenvolupament de treballs cooperatius per part de grups destudiants i la seva presentació pública a tota la classe.
 20. 20. VARIABLES QUE CONDICIONEN LAINCORPORACIÓ DELS RECURSOS EDUCATIUSTECNOLÒGICS EN ELS PROCESSOS EDUCATIUS. • Lequip directiu ha de prendre consciència de la importància dincorporar les TIC al centre. • Disponibilitat despais i recursos informàtics per al desenvolupament dinnovacions. • Responsabilitat i iniciativa per part del professorat. • Bona coordinació i treball en equip. • Reconeixement institucional i / o professional de la innovació. • Bona organització del centre i dels docents. • Actitud positiva del col · lectiu docent, equip directiu i comunitat educativa en general. • Preparació i habilitat en TIC dels responsables de la innovació. • Canvi en la metodologia densenyament- aprenentatge.

×