Successfully reported this slideshow.

Cas 1

234 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cas 1

  1. 1. Formació del professorat en NTICCas 1. Formació en xarxa Introducció al cas Descripció del cas Formulació de la demanda Definición del problema i objectius Pla de actuació Seguiment del cas i proposta davaluació ActivitatsIntroducció al casLa influència de les TIC en la societat arriba a tots els sectors i, per descomptat, a leducatiu, en què incideix nosolament en el desenvolupament de noves parcel·les de coneixement, sinó també en noves formes i estratègiesdaprenentatge. El paper de les xarxes telemàtiques en lensenyament també ha arribat a la formació del professorat,en què sobserva una gran preocupació per comprovar leficàcia daquests recursos. El canvi de perfil en aquestàmbit, degut a lús de les tecnologies, incideix en la formació inicial i permanent del professorat.Les xarxes daprenentatge tenen una capacitat extraordinària per a afavorir laprenentatge actiu dels participants.Lalumne disposa de més opcions i duna gran capacitat de control del seu procés de formació, en què passa a ser unreceptor actiu, i aprèn amb lajuda dexperts i companys situats en qualsevol lloc, en lespai i en la relació amb lamatèria.Partint daquestes premisses, veurem com un grup de professors que vol incorporar les noves tecnologies a les sevesaules es planteja de fer un curs en xarxa per a conèixer i treballar les diferents possibilitats educatives que tenen lesTIC en lensenyament.Descripció del casCas: formació del professorat en NTICNivell: tots els nivells (infantil, primària i secundaria)Curs: http://tecnologiaedu.us.es/online/El curs La utilització de les TIC en lensenyament sha dissenyat per a formar professors que estiguin en actiu o no. Elweb del curs, http://tecnologiaedu.us.es/online/, es compon de diferents zones:En la primera, ubicada en la part superior, trobem la relació de professors tutors del curs, alguns suggeriments per afer-lo i els recursos necessaris per a això (programari).En la part central hi ha els continguts: un glossari de termes, els recursos de comunicació disponibles (xat i fòrum) i elcronograma.Per acabar, en la part inferior tenim la presentació del curs, en què es dóna la benvinguda als alumnes i sels informadel seu lobjectiu general.En aquesta presentació se subratlla el següent: "En la mesura que hem pogut hem intentat evitar aproximacionstècniques als diferents mitjans, ja que el nostre objectiu no és que aprenguis el seu maneig tècnic, sinó la sevautilització didàctica. De totes maneres, si tens alguna curiositat de tipus tècnic, els professors són també experts enaquests aspectes i els pots dirigir les consultes que consideris oportunes". 1 de 8
  2. 2. Figura 1. Pantalla dentrada al curs de formació en línia.Formulació de la demandaEn unes jornades destiu sobre educació, es reuneixen diferents centres per a intercanviar experiències, compartirpreocupacions i plantejar propostes de formació per al curs vinent. Una de les idees en què es va incidir va ser laimportància dincorporar les noves tecnologies a laula. Per això, una de les propostes de formació per al curs eraincloure, dins el pla de formació, un apartat dedicat a la formació del professorat en noves tecnologies.Entre les diferents idees recollides sobre la utilització de les tecnologies en lensenyament, es va destacar laimportància de treballar els aspectes didàctics fonamentals per a la integració daquestes eines a laula: Utilització (possibilitats i estratègies més idònies per a treballar amb cada mitjà). Disseny (elements que cal tenir en compte per a lelaboració). Selecció (criteris que cal tenir en compte a lhora descollir el mitjà més idoni per a cada alumne). Avaluació de diferents mitjans.Definició del problema i objectiusDesprés de fer diferents sessions de treball per a conèixer les necessitats manifestes dels professors participants enles jornades, es va elaborar un esborrany sobre quins podrien ser els temes que calia incloure en el curs de les TIC.En aquesta selecció hi van participar professors que formaven part de grups de treball que ja utilitzaven les TIC a lesaules.Es van seleccionar tretze temes: Criteris generals per al disseny, producció i utilització de les TIC en lensenyament. Utilització didàctica del retroprojector. Utilització didàctica de les presentacions col·lectives informatitzades. Utilització educativa de la televisió. El vídeo en lensenyament. La incorporació de la informàtica a lensenyament. Els multimèdia en leducació. Introducció a Internet. Internet com a font de formació i informació. Estratègies didàctiques per a la Xarxa. Disseny de materials formatius per a la Xarxa. Creació de llocs web per a lensenyament. Entorns de treball col·laboratiu a la Xarxa. 2 de 8
  3. 3. Figura 2. Pantalla de temes del curs de formació en línia.Lobjectiu, per tant, és que mitjançant aquesta plataforma un col·lectiu de professors es formi en la utilització didàcticade diferents mitjans amb el propòsit que posteriorment els sàpiga integrar a laula.En cada un dels temes es persegueixen objectius específics encaminats al fet que el professor pugui aprendre lesestratègies fonamentals per a la utilització, disseny, selecció i avaluació de mitjans. Per exemple, en el tema delsmultimèdia en educació, els objectius que es van proposar van ser els següents: Conèixer els diferents usos que pot tenir el mitjà informàtic i les seves possibilitats dintegració en el procés densenyament/aprenentatge. Indagar sobre les pautes didàctiques i organitzatives per a utilitzar, dissenyar, seleccionar i avaluar el mitjà informàtic. Establir estratègies per a avaluar experiències fetes amb el mitjà informàtic en les diferents àrees deducació infantil. Identificar els principals nivells dexplotació didàctica del mitjà. Buscar diferents aplicacions a un programari escollit. Ser capaç dintegrar diferents programes educatius en una unitat de treball (creant i dissenyant activitats).Pla dactuacióEls alumnes tenen un període de temps per a treballar amb els continguts dels mòduls, que acaba amb el lliuramentdunes activitats proposades pel professor tutor. Durant aquest període de temps, el professor tutor estarà disponibleper a respondre els dubtes que sorgeixin tant amb relació al contingut com a les activitats. Una vegada lliurades lesactivitats, cada alumne rebrà un petit informe, en què el tutor intentarà aclarir aquells conceptes que no estiguin prouclars en les activitats desenvolupades.Aquest procés es repetirà en cada mòdul. A partir daquest moment, els alumnes hauran de dissenyar un projectedintegració de TIC per a poder-lo dur a terme en el seu centre.El material del curs, i també les seves activitats, són accessibles des del botó Curs de la pàgina dinici.En aquest espai, lalumne pot trobar la relació de temes, cada un dels quals ofereix una presentació, objectius,continguts, autoavaluació, recursos i activitats del tema.En la presentació, se situa lalumne en els continguts fonamentals del tema mitjançant un mapa guia que, si vol, podràutilitzar per a estudiar el tema posteriorment o per a centrar-se en els conceptes que ha de treballar. La figura següentpot servir dexemple: 3 de 8
  4. 4. Figura 3. Mapa conceptual del tema.Els alumnes poden accedir al material, tant pel mapa com per lapartat de continguts. El desenvolupament dels temessegueix líndex que els alumnes tenen a la part superior. En el contingut sinclouen presentacions en PowerPoint,seqüències de vídeo, exemples, etc. Figura 4. Presentació dels continguts.Per a comprovar lassimilació i aprofitament dels continguts, els estudiants disposen duna zona dedicada alautoavaluació encaminada al control de conceptes fonamentals, en què poden trobar proves molt variades delecciómúltiple, completar documents, unir opcions, formar frases o completar-les, etc., com en lexemple: Figura 5. Exemple dactivitats sobre els continguts.Un altre espai dedicat al treball de tasques de tipus procedimental és al botó Activitats, que el tutor proposa per aaplicar els continguts treballats. En cas de dubtes a lhora de fer-les, lalumne disposarà de les eines de comunicacióque apareixen en el curs. Daquesta manera, podrà aclarir els dubtes mitjançant la resposta del professor i els seuscompanys. Aquestes eines estan disponibles per a qualsevol aspecte, no solament per a les activitats. 4 de 8
  5. 5. Figura 6. Eines de comunicació.Els alumnes també disposen dun cronograma que els permet de situar-se en el temps i en els terminis de lliuramentde les activitats de cada mòdul o tema. Com es va comentar al principi, una vegada les hagin conclòs, hauran de ferun projecte per a la seva aula o centre en col·laboració amb altres professors de diferents centres participants delcurs. Per a lelaboració del projecte, hauran dutilitzar la plataforma BSCW (enlace a la página web de BSCW) per aincloure els seus documents, plantilles, etc. Aquesta última activitat pretén aconseguir el perfeccionament i posada enpràctica de tots els coneixements apresos. En aquesta activitat disposaran, així mateix, de lajuda dels professors delcurs per a qualsevol consulta.Seguiment del cas i proposta davaluacióEs buscaran prou dades i, mitjançant diferents estratègies i instruments, es comprovarà si tot ha funcionat dacordamb els plantejaments recollits en els comentaris dels professors i si es respon a les expectatives. Es tindrà accés al fòrum del curs en què es recullen comentaris, preguntes-respostes, dubtes, impressions entre companys, preocupacions, reflexions, etc. El nivell de les activitats recollides i avaluades pels professors. Les comunicacions amb els diferents professors tutors per a conèixer les seves impressions sobre els mòduls del curs i intercanviar-ne les incidències (positives i negatives). Respostes a lescala davaluació del web. Escala de valoració de la pàgina web Núm. identificadorAmb lescala següent, us demanem lopinió sobre diferents aspectes relacionats amb la pàgina web. Per a emplenaraquesta escala, és necessari que abans hàgiu vist la web. A continuació, llegiu detingudament cada una daquestesdeclaracions i responeu marcant lopció volguda segons el vostre grau dacord.Nom del lloc: Data: .......... (marca amb una X) Gens Una mica No Bastant Molt dacord dacord aplicable dacord dacordAspectes tècnics i estètics GA MA 0 BA MA1. La presentació té un disseny còmode per a accedir alprograma.2. El disseny gràfic de lentorn facilita la visió global.3. Les imatges aporten una informació fàcil de comprendrei interpretar.4. El color de les imatges és apropiat. 5 de 8
  6. 6. 5. El moviment de les imatges és adequat.6. La mida de les imatges és proporcionada.7. La qualitat tècnica de les imatges és correcta.8. Els tipus dimatges són variats (esquemàtica: gràfics,mapes, taules; fixa; animada; altres).9. La posició dels textos és adequada per a la sevaobservació correcta.10. La mida de la lletra és adequada.11. Els textos són llegibles. El fons o altres circumstànciesno en dificulten la lectura.12. El so sempra freqüentment.13. La banda sonora sadequa al moviment de les imatges.14. La qualitat del so és elevada.15. El tipus de so és variat: reproduccions naturals, sonsambientals, ecos, veus manipulades artificialment, bandamusical, onomatopeies, veu en off, silencis.16. La qualitat tècnica dels menús, icones, botons, fons,barra deines, etc. és bona.17. La pàgina permet una navegació sense pèrdues, cosaque fa possible que sapiguem on som a cada moment.Aspectes didàctics i pedagògics GA MA 0 BA MA18. Apareixen els objectius definits en la seqüènciadidàctica.19. Els objectius estan adaptats al currículum.20. Els objectius estan adaptats a lusuari.21. El programa aconsegueix els objectius que pretén.22. Els continguts són concordes als objectius.23. El llenguatge emprat en els continguts és encertat.24. La informació és suficient per a comprendre elscontinguts.25. Els continguts sestructuren amb una seqüència lògica.26. Els continguts estan presentats de manera original iatractiva.27. La informació és actual.28. El contingut inclou elements teòrics.29. El contingut inclou elements pràctics.30. Sintegren en els continguts diferents graus dedificultat.31. Les activitats estan relacionades amb els contingutsproposats.32. Es presenten diferents exercicis i activitats sobre unmateix concepte.33. Les activitats es presenten duna manera motivadora.34. Les activitats fomenten la creativitat.35. El programa permet que lestudiant corregeixi lesrespostes a les activitats abans dacceptar-les.36. El programa informa sobre els errors comesos en elsexercicis.37. Hi ha menús dajuda per als usuaris.38. El lloc per a opinions i suggeriments resulta apropiat. 6 de 8
  7. 7. 39. Hi ha solució derrors en el menú dajuda.40. Sofereixen demostracions ajustades als continguts.Aspectes psicopedagògics GA MA 0 BA MA41. El plantejament de la pàgina incita a la curiositat peraquesta.42. El disseny de pantalla té capacitat de motivació.43. El contingut té capacitat de motivació.44. Fomenta la interactivitat alumne-professor.45. Fomenta la interactivitat alumne-alumne.46. Ofereix retroalimentació positiva.47. Lestructuració del sistema de navegació en la pàginaés clara.48. És possible alterar la marxa i la seqüència delprograma.49. El sistema de navegació possibilita tornar enrere.50. La pàgina ofereix diferents formes de comunicació.51. Integra enllaços amb lexterior. el contingut.52. Fa mantenir latenció en relació el disseny.amb la qualitat tècnica.53. Fomenta la iniciativa de lusuari.54. Incita a lautoaprenentatge i autodisciplina.55. Desenvolupa la creativitat i el pensament divergent.56. Què canviaries/modificaries?Observacions:Lefectivitat del curs i el seu aprofitament es posaran de manifest pel nombre de professors que portaran a terme a lesseves aules el projecte final que van elaborar, i mitjançant les experiències sobre NTIC que es presentin en lesjornades dels dos propers cursos destiu.ActivitatsPer a fer aquestes activitats, haureu de recórrer al contingut exposat en el mòdul teòric, però sempre relacionant-loamb el cas que presentem. 1. Dacord amb els conceptes de tecnologia, tècnica i ciència que shan plantejat en el mòdul teòric, penseu que les decisions adoptades per aquests professors a lhora dincorporar els mitjans a lensenyament estan en la línia dun comportament tècnic o tecnològic? Raoneu la vostra resposta. 2. Quin creieu que ha estat lelement impulsor de la incorporació dels mitjans a lensenyament? Podríeu justificar aquest element des de la teoria CTS? Raoneu la vostra resposta. 3. Intenteu explicar el mite referit a les tecnologies neutrals i axiològicament asèptiques. Per a justificar la vostra resposta, no oblideu basar-vos en els continguts presentats en el mòdul teòric i en lexperiència que shi descriu. 4. Podríeu justificar, dacord amb els objectius que es persegueixen amb el Programa e-learning, que algun dels professors potencia els objectius marcats per la Unió Europea per a assolir la societat del coneixement? 5. Dacord amb les diferents ciències que fonamenten la tecnologia educativa, en quina creieu que sha basat aquest grup de professors per portar a terme la seva experiència? Quins són els motius que us porten a formular aquestes idees? 6. Dacord amb algunes de les teories que se us han presentat en el document, quins avantatges pot tenir que el 7 de 8
  8. 8. professor utilitzi diferents mitjans amb diferents sistemes simbòlics? 7. Construïu un cas en què el professor o grup de professors inventi una aplicació pràctica amb tecnologies, tenint presents els aspectes més característics de la conceptualització actual de la tecnologia educativa. 8. Apliqueu al cas algun dels models de comunicació que han estat presentats en el mòdul. 9. De les possibles pertorbacions que ens podem trobar en la comunicació, amb quines creieu que es topen aquests professors?10. Si els professors daquesta experiència fossin partidaris duna concepció conductista de la tecnologia, com creieu que nhaurien plantejat laplicació? Creeu un cas fictici per justificar la vostra resposta. 8 de 8

×