Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competència digital

1,960 views

Published on

Presentació sobre la competència digital,

 • Be the first to comment

Competència digital

 1. 1. EL PAPER DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DINS EL CURRÍCULUM Lídia Lòpez Marta Prat Carmen Royo
 2. 2. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Índex </li></ul><ul><li>1. Competència digital en la normativa educativa vigent. Integració en el currículum </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Organització del currículum per competències. Competència digital. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>3. Models i sistemes d'acreditació de competència digital. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. Els drets d'autor i l'ús educatiu de materials i obres publicades a la xarxa </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5. Estàndards Unesco en relació a la competència digital del professorat. </li></ul>
 3. 3. 1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  Competència digital </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Antecedents:  </li></ul><ul><li>  LOE (2006): educació basada en competències.             </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Finalitat: és aprendre a transformar la informació en coneixement. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><ul><li>Cercar, seleccionar i processar informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Domini llenguatges específics </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser crítics i efectius en la selecció, tractament i utilització de la informació  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4 dimensions: Aprendre sobre, amb, de les i per a les TIC. </li></ul>
 4. 4. 1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  </li></ul><ul><li>La Integració de les TIC en el currículum gira entorn dos grans eixos: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Els equipaments TIC, </li></ul><ul><ul><li>Maquinari: ordinadors, PDI i perifèrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari: programari lliure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir en compte el manteniment informàtic i l'assessorament </li></ul></ul><ul><li>          El professorat </li></ul><ul><ul><li>Canvi metodològic: La metodologia i tecnologia han d'avançar conjuntament </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha d'estar motivat, col·laborador, actualitzat i tenir competències en matèries TIC. </li></ul></ul>
 5. 5. 1. COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT.  INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Normativa vigent: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Llei Orgànica d'Educació </li></ul></ul><ul><li>       http://www.xtec.cat/crp-pallarsjussa/loe/LOEcatala.pdf </li></ul><ul><ul><li>Decret d'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5216/08247053.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària  https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4915/07176074.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO   </li></ul></ul><ul><ul><li>https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4915/07176092.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>Decret d'ordenació dels ensenyaments del batxillerat </li></ul></ul><ul><ul><li>  https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5183/08190087.pdf </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Recursos i materials: </li></ul><ul><ul><li>Portal CURRÍCULUM I ORGANITZACIÓ </li></ul></ul><ul><li>     http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php </li></ul>
 6. 6. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>S'han definit   </li></ul><ul><li>8 competències bàsiques. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>S'han de tenir en compte 3 de transversals que tenen a veure amb totes les matèries del currículum: </li></ul><ul><ul><ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència per a aprendre a aprendre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència digital . </li></ul></ul></ul>
 7. 7. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL
 8. 8. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Per treballar amb les competències de caire  transversal </li></ul><ul><ul><ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència per a aprendre a aprendre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència digital . </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>és imprescindible la feina en equip i la col·laboració entre tots els membres del claustre i de la direcció.  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Cal destacar a Catalunya el Pla TAC segons la proposta del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. </li></ul>
 9. 9. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pautes generals per a l'estructuració d'un currículum per competències. (I)  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Introducció/Justificació , marc legislatiu vigent - LOE- . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Objectius didàctics , redactats en clau competencial. El que l'alumne/a ha d'assolir el finalitzar el procés d'aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les competències bàsiques . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Els continguts d'aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització del temps i l'espai . </li></ul></ul>
 10. 10. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pautes generals per a l'estructuració d'un currículum per competències. (II) </li></ul><ul><ul><li>Metodologia . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Materials i recursos : humans, materials, tecnològics. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Activitats d'ensenyament/aprenentatge. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Criteris per a l'atenció de les necessitats educatives especials . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Criteris d'avaluació : què, com i quan avaluar. </li></ul></ul>
 11. 11. 2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Pere Marquès ens descriu sis claus per a la integració curricular de les TIC en la següent presentació: </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/peremarques/claves-para-la-integracin-educativa-de-las-tic   Cal destacar els espais wiki sobre competència digital, purament col·laboratius. https://competenciadigital.wikispaces.com/ </li></ul>
 12. 12. 3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>CATALUNYA </li></ul><ul><li>Les proves de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (ACTIC) avaluen la competència digital , és a dir, l'aplicació dels coneixements, habilitats i actituds que es tenen en l'àmbit de les TIC per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència, per sobre del coneixement de programari concret. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>A més, s'incorporen continguts relacionats amb la cultura digital, les bones pràctiques i el civisme digital. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 13. 3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Recursos i materials: </li></ul><ul><li>Continguts: http://www20.gencat.cat/docs/actic/01%0Informacio/Documents/Arxius/Continguts%20ACTIC_nou.pdf </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Autoformació: www.santfeliu.cat/online/eva </li></ul>
 14. 14. 3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>Hi altres exemples d'acreditació al món educatiu de la competència digital a EUROPA : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Gran Bretanya : National Curriculum   valora els següents aspectes: </li></ul><ul><ul><li>ser eficient en la cerca d'informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>desenvolupar idees i dissenyar projectes. </li></ul></ul><ul><ul><li>intercanviar i compartir informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>revisar, modificar i avaluar els processos d'ensenyament/aprenentatge. </li></ul></ul><ul><li>França: va valorant progressivament habilitats relacionades amb l'ús de les TIC;  Certificat Oficial d'Informàtica i Internet (B2i) </li></ul>
 15. 15. 3. MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL <ul><li>  </li></ul>
 16. 16. 4 . ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>Drets d'autor : Entenem com a drets d'autor el conjunt de normes que es concedeixen als creadors d'una obra literària, artística o científica. </li></ul><ul><li>En principi TOTES les obres estan sotmeses per llei al copyright , llicència de protecció total . </li></ul>
 17. 17. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>La Llei de propietat Intel·lectual, article 32 , regula l'ús que el professorat pot fer de les obres d'autor. Si la finalitat de l'usuari/ària és docent o investigadora es pot: </li></ul><ul><ul><li>    Incloure en una obra pròpia fragments d'obres ja divulgades. </li></ul></ul><ul><ul><li>    Reproduir, distribuir i comunicar fragments d'obres, excepte els llibres de text i els manuals universitaris. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sempre cal indicar la font i </li></ul><ul><li>el nom d'autor de l'obra utilitzada. </li></ul>
 18. 18. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>Ens podem trobar amb llicències de copyleft   </li></ul><ul><li>(amb les que s'atorguen tots els drets),  </li></ul><ul><li>de domini públic (exhauriment del copyright) </li></ul><ul><li>i de GNU (possibilitat de comerç amb l'obra </li></ul><ul><li>o no). </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Creative Commons : són llicències en les quals </li></ul><ul><li>els autors/es possibiliten cert ús de la seva obra.  </li></ul><ul><li>Són llicències menys restrictives. </li></ul>
 19. 19. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Hi ha diferents tipus  </li></ul><ul><li>de llicències  </li></ul><ul><li>de Creative Commons, </li></ul><ul><li>que resulten de la  </li></ul><ul><li>combinació: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Llicències Creative Commons a la Generalitat. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 20. 20. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>  </li></ul><ul><li>Repositoris lliures : espais on s'emmagatzemen recursos i materials que es poden utilitzar sense restriccions, sempre que la finalitat no sigui comercial. </li></ul><ul><ul><li>  Materials cedits voluntàriament </li></ul></ul><ul><ul><li>  Materials que, per la seva data de creació, han perdut el copyright. Aquesta data de caducitat sol ser de 50 a 100 anys. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Recursos i materials: Espais amb materials amb llicència Creative Commons:         Zona Clic         Quaderns Virtuals Espai de repositoris lliures: Banc d'Imatges i Sons , Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.  </li></ul>
 21. 21. 4. ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA <ul><li>Normativa vigent </li></ul><ul><ul><li>Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia . BOE 22-4-1996 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. BOE núm. 162 de 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf </li></ul></ul>
 22. 22. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT. <ul><li>Projecte ECD-TIC: Estàndards de competències en TIC per a docents, UNESCO, gener 2008. </li></ul><ul><li>Enfocaments del canvi educatiu per respondre als diferents objectius en matèries de polítiques educatives. </li></ul>
 23. 23. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>Desenvolupats a través dels components   </li></ul><ul><li>del sistema educatiu: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 24. 24. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>  </li></ul><ul><li>Nocions bàsiques de TIC: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Capacitat per seleccionar i utilitzar mètodes educatius apropiats ja existents, jocs, entrenament i pràctica, i continguts d'Internet en laboratoris d'informàtica o en aules amb recursos limitats per complementar estàndards d'objectius curriculars, enfocaments d'avaluació, unitats curriculars o nuclis temàtics i mètodes didàctics. Utilitzar les TIC per gestionar dades de la classe i recolzar el propi desenvolupament professional. </li></ul>
 25. 25. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>  </li></ul><ul><li>Aprofundiment del coneixement: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Capacitat per gestionar informació, estructurar feines relatives a problemes i integrar eines de software no lineal i aplicacions específiques per determinades matèries. Utilitzar les TIC per crear, supervisar projectes de classe realitzats individualment o per grups d'estudiants, així com per contactar experts i col·laborar amb altres docents. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 26. 26. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT5 . <ul><li>  </li></ul><ul><li>Generació de coneixement: </li></ul><ul><li>Dissenyar recursos i ambients d'aprenentatge utilitzant les TIC; utilitzar-les per recolzar el desenvolupament de generació de coneixement i d'habilitats de pensament crític dels estudiants; recolzar-los en el aprenentatge permanent i reflexiu; i crear comunitats de coneixement per estudiants i col·legues. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 27. 27. 5. ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT <ul><li>Recursos i materials: </li></ul><ul><li>Estándares TIC para la formación inicial del docente http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=10758&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html </li></ul><ul><li>Estándares UNESCO de competencias TIC para docentes http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Azu Vázquez: </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/azuvazgut/estndards-unesco Tere del Pozo: http://www.slideshare.net/prezdelpozo/estndares-de-competencias-en-tic-para-docentes-1635811 </li></ul>
 28. 28. <ul><li>GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!! </li></ul>

×