Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARI

27,544 views

Published on

Published in: Education

Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARI

 1. 1. IPM / Geografia Batxillerat Jordi Manero UNITAT 5: EL SECTOR PRIMARI
 2. 2. L'activitat econòmica es divideix en tres sectors. El primari engloba l'agricultura ramaderia, pesca i silvicultura. El secundari les activitats extractives, la construcció i la indústria) El terciari els serveis i intercanvis. Les activitats primàries, obtenen els productes de la natura sense transformar-los. S'inclou l'agricultura, ramaderia, activitat forestal i pesca (no s’inclou la mineria, car es considera una indústria extractiva). El sector primari. La base del sector correspon a l'agricultura i la ramaderia.
 3. 3. Espai agrari Territori on es desenvolupen l'agricultura, ramaderia i l'explotació forestal. Depèn de factors naturals (clima, relleu i tipus de sòl) i antròpics (característiques culturals, situació demogràfica i grau de desenvolupament. 11% de la superfície terrestre apta per al conreu i d’aquesta un 23% són pastures. Aquestes terres formen la SAU (Superfície Agrària Útil). Varia molt segons els continents Explotació agropecuària Conjunt d’una o més parcel·les dedicades a la producció agrícola, ramadera o forestal, que formen part d’una mateixa unitat econòmica o propietat. Parcel·la Divisió del terreny agrícola, pertanyent a un o més propietaris. Producció agrària Suma de la producció agrícola, ramadera i forestal.
 4. 4. Per analitzar l’espai agrari cal considerar: - Les formes d’utilització del sòl - Les parcel·les - La propietat de la terra. Formes d’utilització del sòl Cal distingir entre Terres conreades Terres no conreades (dedicades a la silvicultura o pastures).Terres conreades Diverses classificacions - Pel tipus de conreu: herbacis / arbustius / arboris - Per la varietat de conreu: monocultura / policultura - Pel rendiment del conreu: intensiva / extensiva - Pel sistema de conreu: secà / regadiu
 5. 5. Monoconreu . Policonreu . L'espai agrari s'especialitza en el conreu d'un sol producte. A la llarga, desgasta els nutrients i erosiona els sòls. L'espai agrari es divideix en múltiples parcel·les, on es conreen diverses espècies. Es dóna sobretot, en l’agricultura mecanitzada i dirigida al mercat. És propi de les zones poc desenvolupades i es dirigeix a l’autoconsum. També es dóna en les zones d’horta als països desenvolupats.
 6. 6. L'agricultura intensiva és aquella que produeix grans quantitats de productes de forma contínua i en espais reduïts. De baixa productivitat: utilitza molta mà d’obra, obté relativament poc producte i benefici; n’hi ha poca inversió en tecnologia. D’alta productivitat: es caracteritza perquè augmenta la productivitat, no utilitza el guaret per reposar la terra, utilitza reg, adobs i productes químics (fertilitzants, plaguicides...), i requereix moltes inversions, energia i maquinària. És molt costosa però proporciona grans rendiments.
 7. 7. L'agricultura extensiva és aquella que es practica en regions amb baixa densitat de població i disposa de grans espais per cultivar. Els rendiments per ha són inferiors al de l’agricultura intensiva. De baixa productivitat: poca inversió, poca tecnologia, molta mà d’obra, guaret inevitable, rendiments baixos. D’alta productivitat: poca mà d’obra, molta inversió, elevada tecnologia (maquinària), elevada producció, rendiments mitjans.
 8. 8. En l'agricultura de regadiu els conreus són regats per l'home. En l'agricultura de secà els conreus es reguen de manera natural. - Segons la grandària: latifundis i minifundis - Segons la forma: regulars i irregulars - Segons els límits: openfield, bocage i feixes L’espai agrari es divideix en parcel·les. Què considerem latifundi o minifundi varia segons les circumstàncies i la productivitat de la terra. Una possible classificació podria ser: - Minifundi menys de 10 hectàrees. - Explotació mitjana de 10 a 100 hectàrees - Latifundi més de 100 hectàrees.
 9. 9. Bocage: paisatge agrari i rural, també anomenat de camps tancats (enclousures), caracteritzat per la presència de tanques que delimiten les parcel·les d’escassa extensió, i per un hàbitat dispers, en cases de camp aïllades o petits aldees. Es relaciona amb zones de muntanya i humides. Openfield: paisatge agrari (de camps oberts), caracteritzat per llargues parcel·les independents (de diferents propietaris) que no es separen amb tanques, i per l’hàbitat rural concentrat en pobles. A Espanya és típic dels secans de l’interior peninsular. Conreu en feixes o terrasses. Les parcel·les es troben esglaonades en un pendent.
 10. 10. Hi ha diversos sistema en referència a la propietat de la terra. Directa, el pagès és el propietari de la terra. Indirecta, el pagès no és el propietari de la terra. - Parceria. El propietari cedeix la terra a canvi d’una part de la collita. - Arrendament. El propietari cedeix la terra a canvi d’un lloguer. - Jornaler. Treballador del camp sense terra que es lloga i cobra per jornada treballada. També tenim les Terres Comunals: són terres com els boscos, els prats que pertanyen a la comunitat.
 11. 11. L'hàbitat rural fa referència al conjunt d’habitatges i edificis annexes (estables, magatzems) que es donen en un entorn rural (poble). A Espanya es considera hàbitat rural quan la població no supera els 2000 habitants. - Hàbitat concentrat. La població s’grupa en localitats (pobles). És típic de les zones seques on la població s’agrupa a voltant de l’aigua. - Hàbitat dispers. La població viu dispersa en nuclis molt petits o cases aïllades. És típic de les zones amb aigua. La població rural és aquella que viu en una zona rural encara que treballi en el sector secundari o terciari. La població agrària és aquella que treballa en el sector primari.
 12. 12. Si considerem el destí de la producció, així com la tecnologia emprada en la producció, hi ha dos grans tipus d'agricultura o paisatges agrícoles. Agricultura de subsistència o d’autoconsum. Explotacions que produeixen just el necessari per viure sense aconseguir excedents. Característiques: Policonreu, manca de mecanització, abundant mà d’obra i ús de tècniques antigues de cultiu, i la manca de comercialització dels productes generats.
 13. 13. Agricultura científica, mecanitzada, especulativa o de mercat. Perfectament inserida en el mercat capitalista. Agricultura d'alta rendibilitat i productivitat. Poca mà d'obra, ús intensiu de plaguicides, pesticides, adobs, maquinària, selecció d'espècies.... Per abaratir costos. Gran necessitat de capital i mentalitat empresarial. Elevat nivell d'especialització. Productes molt cotitzats. Cada cop es generen espais més uniformes car es fomenta una especialització productiva regional. Producció industrialitzada, per aconseguir el màxim excedent de la qualitat adequada per satisfer el mercat al que va dirigit. Ràpida comercialització dels productes obtinguts. Agricultura de mercat (científica, d’especulació, mecanitzada)
 14. 14. Estan orientades al mercat, on l’objectiu es aconseguir el màxim benefici al mínim cost possible. Això provoca molta dependència amb el mercat i les seves fluctuacions. Situades a països tropicals poc desenvolupats (zona costanera d’Àfrica; Amèrica central i del sud, punts aïllats d’Índia i Indoxina). Explotació agrícola de productes difícils de conrear al primer món. Predomini de grans propietats i del Monocultiu (cafè, te, cacau, fruita, tabac). Tecnologia agrària avançada (importants inversions) o molta mà d’obra (jornalers amb salaris baixos). Problemes econòmics, ecològics i socials. Les plantacions.
 15. 15. Podem diferenciar una ramaderia tradicional, de subsistència, i una ramaderia comercial. Acostuma a ser un complement de l'agricultura, car el bestiar proporciona força de treball i adobs, quan pasturen en les terres en guaret. Els ramats proporcionen llet, carn i pells o llana. Es practica en zones intertropicals, així com en algunes zones monsòniques i mediterrànies. Només en zones molt seques -on l'agricultura és pràcticament impossible- es practica una ramaderia de subsistència, pròpia de pastors nòmades. Les activitats ramaderes. Ramaderia tradicional.
 16. 16. La ramaderia intensiva es practica en explotacions molt especialitzades, aconseguint-se molts exemplars en un espai molt reduït (els animals romanen estabulats o semi-estabulats). S’empra la selecció artificial d’espècies i l’alimentació a base de pinsos per a l’engreixament. Es regeix per les lleis de la producció industrial i l’obtenció del màxim benefici. Acostuma a ser bovina, porquina o aviram. Ramaderia comercial o de mercat. La ramaderia extensiva es practica en llocs que disposen de molts terrenys de pastura, que alimenten un gran nombre d'exemplars (vedells, ovelles). Necessita poca mà d'obra i, de vegades, un gran capital.
 17. 17. Des dels 1950’s, però sobretot a partir dels anys 60. Consisteix en un gran augment producció d’aliments: blat, blat de moro, arròs, patata, carn, làctics ... Podria alimentar correctament tota la població humana. “Revolució verda” Noves varietats de conreus -modificació de llavors (arròs, blat de moro, ordi), millores químiques (fertilitzants, pesticides), més mecanització... En un futur el creixement de la producció es mantindrà, encara que a un ritme més lent. Això significa que podria produir prou menjar per alimentar l’increment demogràfic. L’explotació agropecuària: Present i futur.
 18. 18. Aquesta agricultura “moderna” també planteja problemes Genera un important impacte ambiental - Erosió del sòl - Salinització i anegació de sòls irrigats - Ús excessiu de fertilitzants i plaguicides - Esgotament dels aqüífers / salinització - Pèrdua de la diversitat genètica (els conreus són més vulnerable a plagues; s’eliminen algunes plantes) - Desforestació - Consum de combustibles fòssils (provoca l'emissió de gasos d’efecte hivernacle i augmenta la contaminació). - Enginyeria genètica (transgènics) i biotecnologia. És sostenible?
 19. 19. Per això es plantegen alternatives Agricultura ecològica També coneguda com a sostenible, orgànica o biològica. És aquella que aprofita de forma racional i equilibrada els recursos naturals per a produir, sense utilitzar productes químics ni transgènics, amb la fi de conservar la fertilitat de la terra i respectar el medi ambient.
 20. 20. La UE és un territori desenvolupat, amb un percentatge d’ocupació en el sector primari baix (4%). Existeixen però grans diferències. Alguns països tenen una ocupació molt per sota de la mitjana (R.Unit). Altres presenten una ocupació molt per sobre de la mitjana (Grècia, Polònia, Romania...). Participa d'un percentatge reduït en el conjunt de l'economia (al voltant del 5% PIB). Tot i això, rep una part molt significativa del pressupost de la UE És un sector estratègic. Activitats agrícoles a la UE. En general, parlem d'un sector modern, on conviuen explotacions familiars (minifundis), explotacions intensives i especialitzades, amb grans latifundis.
 21. 21. Aportació % dels països al PIB total del primari UE. Importància del sector primari en l’ocupació.
 22. 22. Existeixen té tres grans àrees agrícoles i ramaderes a la UE. Països mediterranis, amb conreu de cereals, vinya, olivera, fruiters i fruites i hortalisses fresques. Ara en expansió a altres zones (hivernacles). Per exemple, Itàlia o Espanya. Països del centre d'Europa, amb grans planes dedicades al conreu de blat i remolatxa sucrera. De fet però, els conreus industrials es troben escampats per tota Europa (llúpol, cotó, bleda-rave sucrera...). Cultius industrials: productes agrícoles que requereixen una transformació industrial prèvia al seu consum, i que es destinen a obtenir productes d’ús no necessàriament alimentari, com el gira-sol, la remolatxa, el cotó i el tabac. Països atlàntics. Abunden grans pastures i conreus de farratge, amb una ramaderia molt tecnificada. En algunes zones, com els PPBB i Bèlgica, abunden patates i flors.
 23. 23. En totes les àrees hi ha un important sector ramader, que aporta una gran producció de llet i derivats, i carn (vacum, aviram i porc). Ha augmentat molt la ramaderia de cicle curt (porquí i aviram). Es tracta de criar el més ràpidament possible els animals per a la seva venda. Destaca l'important paper de la ramaderia. Augment del nivell de riquesa.
 24. 24. És un sistema de gestió de les explotacions ramaderes destinat a obtenir productes pecuaris, mitjançant un contracte entre dues parts: Destaca en general la modernització del sector, que ha possibilitat el descens mà d’obra i l'augment de la producció i la productivitat. Com a exemple, tenim els contractes d’integració ramadera: L'integrador, habitualment una empresa agroindustrial (fabricant de pinsos, indústria càrnia), que proporciona els animals, els aliments (pinso) i altres mitjans de producció o serveis. L'integrat, habitualment un ramader individual, que aporta la feina necessària per a la cura i el manteniment del bestiar així com les instal·lacions (granja, finca) i la resta de béns i serveis necessaris.
 25. 25. Des de 1962 existeix la PAC: Política Agrícola Comunitària de la UE. Conjunt de normes comuns en matèria agrícola dels països de la UE. Els objectius de la PAC són: - Reduir els preus agraris per millorar la competitivitat - Fomentar el desenvolupament rural - Fer una agricultura més ecològica - Garantir la seguretat i qualitat dels aliments per als consumidors europeus. El 1992 s'introduïren els ajuts directes al productor.
 26. 26. Es creà el FEOGA, que pretenia garantir els ingressos productors (agricultors i ramaders). Actualment el FEOGA s'ha sustituït pel Fons Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'any 2004 s'incorporaren 10 nous estats, amb rendes agràries més baixes. Es van reduir les ajudes que rebien països més desenvolupats com ara Espanya. Continuen les polítiques per incentivar la modernització del sector, incentivant el respecte per el medi ambient. Es promou la jubilació anticipada d’agricultors, els mètodes de producció respectuosos amb el medi ambient, i la introducció de mesures de protecció de l'entorn i reforestació...
 27. 27. Actualment, la UE realitza aquestes polítiques concretes: - Preus mínims d’intervenció. Afecta el 70% de la producció. La UE assegura al camperol la compra d’unes quantitats fixes de producte a uns preus mínims. - Protecció davant la competència exterior. Afecta el 25% de la producció. Es posen aranzels. Provoca dumping. - Ajudes complementàries: Crèdits o condicions especials (subvencions) a regions amb dificultats per poder oferir preus competitius. Es planteja treure aranzels als productes agrícoles extra-UE. S’haurà de fer front a la competència de les importacions d'altres països. Amb la modernització del sector la qüestió és equilibrar l’oferta i la demanda. Problema dels excedents. Es vol la racionalització dels excedents agraris (llet, cereals, carn de boví..). S’establiren quotes de producció.
 28. 28. El 1900, el 70% mà d’obra treballava al primari. S'ha produït una claríssima pèrdua d'importància del sector, pel que fa a la mà d'obra i a l'aportació al PIB. Activitats agrícoles a Espanya. Evolució població ocupada en el primari (% sobre el total ocupat). Elaboració pròpia. Dades Idescat. Espanya Catalunya 2001 6,4 2,5 2002 5,9 2,5 2003 5,6 2,5 2004 5,4 2,3 2005 5,2 2,4 2006 4,7 2,6 2007 4,4 2,2 2008 4 1,7 2009 4,1 1,8 2010 4,1 2,1 2011 4,1 1,8 2012 4,1 1,8 2013 4,2 1,8 2014 4,2 1,5 2015 4,1 1,5 2016 4,2 1,6 Desagrarització: Gradual pèrdua de importància del sector primari en el PIB i l'ocupació d'un país. Es dóna amb la industrialització i la terciarització, ja que aquests sectors tenen un major valor afegit i generen més ocupació. És un procés associat a l'economia postindustrial, a les anomenades societats del benestar.
 29. 29. Cal destacar però la seva importància estratègica i que encara es troba per sobre de la mitjana de la UE. Produeix més del 12% de tot el valor del primari de la UE. Ocupació.Aportació al PIB.
 30. 30. Al llarg del segle XX s'ha donat un important èxode rural. Despoblament i envelliment. Paral·lelament però, s'ha produït un augment espectacular producció (millores tècniques, modernització). Incentivat políticament: Concentració parcel·lària, Increment dels regadius, l'aplicació de la PAC... A Espanya hi predominen les petites i mitjanes explotacions agràries. Són explotacions familiars, treballades per la família, potser amb la col·laboració d'un reduït grup de treballadors assalariats. Sovint els assalariats només es demanden en moments puntuals com a treballadors eventuals Pe: dones immigrants contractades en origen.
 31. 31. Cada cop és més freqüent en la petita propietat el treball a temps parcial (buscant un segon sou en un altre feina) o que només hi treballi el cap de família (la resta busca altres ocupacions). Darrerament també es constata una disminució de l'arrendament i la parceria i un increment de la gestió directa. Disminueix el nombre total d’explotacions, que es fan més grans.
 32. 32. A Espanya la majoria d'explotacions no superen les 5 ha (51%), però només ocupen poc més del 5% de la superfície agrària. Per contra, les explotacions més grans de 100 ha són només el 5,46%, però representen el 56,65% de la superfície agrària. Dades INE (2013).
 33. 33. Els latifundis, predominen a Castella-La Manxa, Extremadura i Andalusia. Important procés de mecanització i modernització, augmentant collites i beneficis. Els minifundis (menys de 10 ha), en regressió, predominen a la meitat nord i als dos arxipèlags. - Abandonament de l'autoconsum - La mecanització resulta dificultosa (no es pot ampliar molt la producció i la productivitat) - Increment dels preus dels productes industrials d'ús agrícola. La petita explotació només és rendible si es tracta d'una agricultura intensiva o molt científica. Les explotacions mitjanes (unes 30 ha) han augmentat. La UE les incentiva, fomentant una agricultura intensiva que vol aconseguir productes de bona qualitat.
 34. 34. Espanya la superfície dedicada a la producció agropecuària és de 50,5 M de ha. D'aquestes, la SAU (terres de conreu i pastures) ocupaven 24,5 M de ha. Darrerament han disminuït les terres de conreu i han augmentat les dedicades a pastures i a boscos. La major part de la terra conreada és de secà (78%). El regadiu només ocupa el 22% (Espanya seca / humida). Els regadius es troben en expansió, i això planteja el problema de l'aigua.
 35. 35. Tot i els problemes, hi ha una clara tendència a la modernització. Ha augmentat la maquinària, així com la utilització d'adobs, fertilitzants i pesticides. S’ha multiplicat la indústria agroalimentària. Actualment han augmentat els rendiments, tot i que encara són inferior als dels PPBB, R. Unit, França ... Cal modernitzar més (fomentar mentalitat més capitalista). Encara hi ha moltes explotacions familiars, més del 90%, amb poca capacitat inversora.
 36. 36. Considerant els condicionaments naturals (orografia, clima i sòl): Al nord hi ha més pluja, per això hi ha més ramaderia, més moderna (destaca la producció làctia). Al sud / llevant destaca la trilogia mediterrània i els productes hortícoles -arbrers fruiters, productes de l'horta (primerencs, molts dedicats a l'exportació)-. Al centre destaca la trilogia mediterrània (cereals, vinyes i oliveres) i la ramaderia ovina. Entre els conreus de secà destaquen l'ordi, el blat, l'olivera, els ametllers i la vinya. Entre els conreus de regadiu trobem el gira-sol, el lli, la soja i els farratges. Gran varietat de productes hortícoles a l'aire lliure i en hivernacles, trobem arbres fruiters (taronja, mandarina, llimona, aranja, presseguer, albercoquer, pruneres, pomeres i pereres).
 37. 37. La producció ramadera espanyola es troba en expansió. Aporta al voltant d'un 40% de la producció final agrària L'augment del nivell de vida comporta un augment del consum de carn (avicultura, oví, porcí i boví), productes làctics i ous. La ramaderia industrial, amb estabulació contínua del bestiar, mecanització de processos i elevades concentracions d'animals, s'ha imposat com a model majoritari. El sector ramader més important és el porcí (Espanya és el quart productor mundial i un gran exportador). El sector boví també és molt destacat per la seva producció de carn i llet, tot i les limitacions de la UE per excés de producció. La ramaderia espanyola es troba molt vinculada a la indústria càrnia i làctia.
 38. 38. El sector avícola (sobretot carn de pollastre i ous) també s'ha modernitzat i ha augmentat la seva producció. El bestiar oví i cabrí ara es troba estancat. Distribució del cens ranader per especies, 2015 (dades INE). Boví Oví Caprí Porquí Espanya 6.233.855 15.431.804 2.704.229 26.983.205
 39. 39. Principals productes agropecuaris exportats i lloc de destinació, 2015 (dades INE).
 40. 40. Principals productes agropecuaris importats i lloc de procedència, 2015 (dades INE).
 41. 41. Les exportacions espanyoles es centren en les fruites, llegums, hortalisses, olis, begudes (destaquen els vins), conserves vegetals... Balança comercial agropecuària, 2015 (Ministeri d’economia).
 42. 42. Les importacions espanyoles es concentren en productes ramaders (sobretot carn i animals vius, també llet) blat i begudes. Balança comercial agropecuària, 2015 (Ministeri d’economia).
 43. 43. Una Denominació d'Origen (DO) és una indicació geogràfica que garanteix l'origen i la qualitat d’un producte agrari, elaborat sota unes condicions regulades. Des del govern es vol impulsar la producció de productes de qualitat: Impulsa les DO. Es busca atorgar al producte valor afegit.
 44. 44. En un futur es plantegen els reptes: Incorporar-se a les xarxes internacionals de comerç i distribució d’aliments. Incorporar-se plenament a la indústria moderna (agroindústria). L'agroindústria representa el 80% producció agrària / pesquera i elabora ¾ producció agrària / pesquera. A nivell mundial, l'agroindústria es troba controlada per empreses multinacionals d'elevada productivitat, que acostumen a oferir productes cada cop més elavorats. La indústria agroalimentària ocupa ja més del 14% de la població activa, i és molt destacada tant per població ocupada com per valor econòmic. Representa un 20% de les exportacions espanyoles i un 10% de les importacions.
 45. 45. L'agroindustria comprèn la producció, industrialització i comercialització de productes agropecuaris, forestals i altres recursos naturals biològics. Implica l'agregació de valor a productes de la indústria agropecuària, la silvicultura i la pesca. La branca alimentària s'encarrega de la transformació dels productes, en productes d'elaboració per al consum alimentari. La branca no-alimentària és l'encarregada de la part de transformació d'aquests productes que serveixen com a matèries primeres, utilitzant els seus recursos naturals per realitzar diferents productes industrials. La comercialització òptima dels productes agraris depèn del grau de desenvolupament de l'agroindústria (una part important dels productes consumits són transfomats per l'agroindústria).
 46. 46. Els paisatges agraris sempre es troben molt influenciats per les condicions naturals (clima, relleu i tipus de sòl). Els paisatges agraris espanyols s'agrupen en cinc tipus: - Atlàntic - Mediterrani - D’interior - De muntanya - De Canàries Paisatges agraris a Espanya.
 47. 47. Del nord de la Península, amb un relleu força accidental. El clima és oceànic plujós, amb temperatures suaus. Hi ha prats i boscos caducifolis. L'agricultura ocupa poca extensió, i el policonreu d'autoconsum es troba en clara regressió. Es planten prats i farratges per al bestiar. Destaca també la producció de blat de moro i patata. Els paisatges agraris atlàntics. En la ramaderia destaca la bovina, per aconseguir llet i carn. Darrerament s'han introduït noves races, com la vaca frisona. Domina el minifundi, amb un hàbitat rural dispers (caseries o poblets).
 48. 48. Els paisatges agraris mediterranis. Es donen en zones amb influència mediterrània. Les precipitacions són escasses i es dóna la secada estival. Hi ha relleus accidentals, combinats amb planes fèrtils. L'explotació forestal és poc important. La base és la trilogia mediterrània. També destaquen l'ametller, l'avellaner i el garrofer. Allà on es pot es practica l'agricultura de regadiu per produir hortalisses, cítrics, fruits tropicals.... La ramaderia ovina i caprina és extensiva en les zones de secà. La porcina és intensiva. Depenent de les zones, les dimensions de les explotacions varien. La població tendeix a concentrar-se en grans pobles, tot i que també hi ha hàbitat dispers.
 49. 49. Es dóna a l'interior de la Península Ibèrica. Hi predominen les zones planes i a amb una altitud elevada. El clima és de tendència continental. Es conreen els cereals (sobretot blat i ordi), donant-se la rotació de conreus. Normalment són explotacions molt mecanitzades. Els paisatges agraris d’interior. Destaca el bestiar oví a les zones més seques. A les deveses salmantines i extremenyes es dóna una ramaderia extensiva industrial. Prop de les grans ciutats, es dóna una ramaderia industrial -aviram, porquí, vacum-. La població és escassa i envellida, a causa de l'èxode rural. L'hàbitat tendeix a ser concentrat en pobles i ciutats.
 50. 50. Es dóna en zones de relleus escarpats i clima fred. El vessant sud acostuma a ser més càlid que el nord. Aquest paisatge darrerament s'està transformant per l'impacte del turisme. Sovint hi ha feixes i la propietat acostuma a ser petita. L'explotació forestal és destacada (faig, castanyer, pins i eucaliptus). Els boscos sovint són de propietat municipal. Els paisatges agraris de muntanya. La ramaderia és bovina i ovina (aquesta encara manté la transhumància local). El poblament és escàs, concentrat en nuclis petits. Les activitats agropecuàries i silvícoles es caracteritzen per l'escalonament dels usos del sòl segons l'altitud i la insolació (conreus, pastures, boscos i prats alpins).
 51. 51. Els sòls són volcànics i els paisatges escarpats. Es produeixen plàtans, tomàquets i patates. Per augmentar la producció s'han instal·lat molts hivernacles. La ramaderia ovina i caprina es troba en expansió, mentre que el boví i el porcí es troben en regressió. Els paisatges agraris de Canàries. Clima subtropical amb precipitacions molt escasses. El tipus de propietat és variat, la població viu concentrada i la població agrària es troba en regressió. Els boscos canaris van patir una tala abusiva. Ara es troben protegits, especialment els pins canaris i la laurisilva.
 52. 52. El sector primari només aporta el 0,8% del PIB català, per sota de la mitjana espanyola i de la UE. També es troba per sota en població ocupada (menys del 1,6%), (dades de l’Idescat referides al 2016). En les darreres dècades: Catalunya fa servir el 25% de la seva superfície per l’agricultura. Es caracteritza per la petita dimensió de les explotacions, alt nivell de mecanització i la diversitats de conreus. L’agricultura catalana està en declivi, els pobles estan despoblats i envellits, i l’economia rural s’ha reorientat cap el turisme rural o de neu. Activitats agrícoles a Catalunya. Recessió de l'espai conreable (canvis socials i econòmics). Incorporació a la UE (ha suposat un procés d’adaptació, augmentat l'especialització i la millora tècnica).
 53. 53. Atles de la nova ruralitat. L’actualitat del món rural. Els anys de la gran crisi a la Catalunya rural (2008- 2015). Fundació món rural.
 54. 54. Ha baixat la terra conreada però encara en sobra, ja que han augmentat els rendiments. L'increment dels excedents fa que la UE “congela” les terres (fomenta el guaret o els boscos). Evolució nombre d’explotacions agràries per àmbit territorial. La internacionalització econòmica dificulta la continuïtat de les explotacions més petites.
 55. 55. Total d’ocupats en el sector agrari i en la indústria alimentària per comarques, 2014. La comarca amb un nombre d’ocupats més gran en el sector primari és el Segrià, mentre que les que tenen una quantitat d’ocupats menor són la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. La modernització sòcio- econòmica ha augmentat la importància de l'agro-indústria (càrnia, vins i cava).
 56. 56. Al Segrià l’elevat nombre de treballadors a l’agricultura es justifica a causa d’una antiga implantació de l’agricultura basada en l’existència d’una plana amb sòls molt fèrtils, el desenvolupament dels conreus de regadiu basats en l’aigua del Segre i l’expansió més recent d’alguns conreus com els fruiters de fruita dolça, els cereals i els farratges. El 75% de la producció és de secà, i el 25% de regadiu. Destaca la producció de la trilogia mediterrània (Segarra, Garrigues, Penedès, Priorat), blat de moro, cítrics, arròs, fruites i productes de l'horta (Baix, Ebre, Montsià, Delta, Segrià....). A les planes i parts baixes dels rius es dóna una agricultura intensiva de gran productivitat. Malauradament moltes d'aquestes petites explotacions desapareixen per la pressió urbanística (Barcelona, Baix Llobregat...) L'excepció serien algunes zones del Maresme.
 57. 57. Els principals productes i les localitzacions geogràfiques són: - Flors i les plantes ornamentals al Maresme. - Hortalisses al delta del Llobregat (tomàquets, pebrots, cogombres, etc.) - Arròs al delta de l’Ebre. - Cítrics al Baix Ebre i al Montsià. - Fruites (pera, poma, préssec) al Segrià i a l’Alt Empordà (poma). - Vinya en comarques especialitzades en aquest conreu destinat a la producció de vins i caves: Penedès, Priorat, Conca de Barberà, Terra Alta, Alt Empordà, etc. - Avellaner al camp de Tarragona. - Cereals, olivera i vinya a les terres interiors, amb especialització d’algunes comarques en algun producte concret com l’olivera a les Garrigues o l’ordi a la Segarra. - A les comarques més humides es produeix farratge i blat de moro destinats a les explotacions ramaderes.
 58. 58. El sector del vi i el cava es troba en expansió. S’ha donat un important procés de modernització. Es cerca una dimensió internacional. Per això es potencia la qualitat.
 59. 59. El sector de l’oli necessita millorar la seva comercialització. Cal cercar una dimensió internacional. Per això cal potenciar la qualitat.
 60. 60. S'ha incrementat la importància sector ramader. Ara és més intensiva, centrada en el “cicle curt” (porquí / aviram). De fet, el 59% del valor de la producció final del primari català el proporciona la ramaderia. A moltes comarques, sobretot a les més humides, el sector agrícola s’integra amb les explotacions ramaderes. L’ordi, els farratges i el blat de moro que s’hi conrea està destinat a l’alimentació dels propis ramats. L'augment de la importància du a la modernització del sector, abans complement de l’agricultura.
 61. 61. Total d’unitats ramaderes (UR) per comarques i evolució entre 1999 i 2009.
 62. 62. Destaca la ramaderia estabulada explotada de manera molt intensiva. Catalunya ha passat de ser un país de pagesos a país de ramaders. Aquest canvi té a veure amb els canvis en el nivell de vida de la població. Això genera més demanda i una major especialització. Boví Oví Cabrum Porcí Catalunya 982524 218925 1301938 8404727 Places de les explotacions ramaderes catalanes segons espècie. Idescat, 2015.
 63. 63. Darrerament hi ha un gran malestar al sector. Des del 2006 al 2016, el sector de la pagesia ha perdut un 30% del seu nivell de renda. Les demandes més destacades són: - Mantenir i augmentar les polítiques d’ajuda (subvencions). - Potenciar el comerç de proximitat. - Acabar amb la competència deslleial dels països del sud (podem emprar tècniques aquí prohibides).
 64. 64. Proporciona recursos forestals (fusta, suro, resina, bolets, fruites del bosc, caça...). Tot i que cada cop es valora més els recurs paisatgístic, el principal recurs que proporciona la silvicultura és la fusta (hi ha més demanda que oferta, això incrementa el seu valor econòmic). És la cura i explotació dels boscos. La seva importància econòmica és relativa, tot i que la importància estratègica és vital. El principal problema de la silvicultura és el de la sobreexplotació. Caldria regular tala, repoblar i incentivar els conreus forestals. Els principals productors de fusta del món són els EUA, els països escandinaus i Rússia. La silvicultura.
 65. 65. La superfície forestal espanyola és de 26,3 milions d'hectàrees, una mica més de la meitat del territori. Només 14 milions es poden considerar bosc. Els rendiments són inferiors als del nord d’Europa. Els principals productes forestals són la fusta i el suro. La seva explotació es dóna al Massís Galaic, Serralada Cantàbrica, Pirineus, Sistema Central i Monts de Toledo.
 66. 66. Després d’una època de gran retrocés, ara s'incrementa la superfície dels boscos (abandonament zones agrícoles marginals, subvencions UE). El problema és que es genera una massa contínua, disparant-se el perill d'incendis. S'ha produït un increment de l'explotació del bosc (fusta, suro, ús turístic) per això s'han introduït espècies de creixement ràpid (pi o eucaliptus), que han desplaçat al roure o l'alzina.
 67. 67. Continua sent una activitat extractiva i depredadora, que proporciona entre un 20% i un 30% de les proteïnes animals de la dieta humana. La gran majoria (85%) és la pesca en aigües marines (entre la superfície i 100 m. Profunditat), que és la més important, car és la que produeix més beneficis. La pesca. La pesca en aigües marines. Els caladors són zones amb gran abundància de pesca. Es troben en: - Zones amb plataformes continentals extenses (Mar del Nord, Mar d’Islàndia). - Zones de trobada de corrents marins càlids i freds (Terranova, Mar del Japó). - Zones amb corrents freds, on hi ha més plàncton (Sudàfrica).
 68. 68. La costa del Labrador o Atlàntic nord-oest, el mar del Nord o Atlàntic nord-est, el mar del Japó o Pacífic nord-oest, les costes del Perú o Pacífic sud-est. A nivell mundial, destaquen:
 69. 69. Les espècies capturades es destinen a diversos usos. Les més importants són destinades al consum humà (bacallà, sardina, areng, tonyina, anxova, lluç ...). Altres usos són, per exemple, els pinsos. Altres recursos marins aprofitats són la sal o les algues, destinades a la indústria química, farmàcia... S'utilitzen diverses arts de pesca: arrossegament, tir, encerclament, palangre ...
 70. 70. En els països subdesenvolupats es porta a terme una pesca de baixura o costanera, amb tècniques poc avançades. En els països desenvolupats es dóna la pesca d’altura i una pesca costanera que incorpora els avenços tecnològics que li són útils com per exemple la detecció dels bancs de peix amb el radar.
 71. 71. Els principals tipus de pesca són: - Pesca de terra (aconsegueix marisc amb la retirada de les marees -ara vivers-). - Pesca de costa. Es tracta de petites embarcacions que treballen 1 dia i subministra el peix fresc. Utilitza arts com el palangre o les xarxes artesanals. - Pesca d’altura. És la que es practica lluny de la costa, amb grans embarcacions. És una explotació a gran escala, treballant llargues temporades. Demana una fortíssimes inversions i moltíssima tecnologia (satèl·lit, vaixells factoria...). La producció s'orienta als mercats locals de qualitat o al mercat global. Comprèn el sector de la indústria de les conserves, dels congelats i la producció de derivats del peix com les farines, els olis i els pinsos.
 72. 72. La pesca marítima presenta dos grans problemes: A nivell mundial la flota pesquera és massa gran (potser el doble del que caldria). La contaminació. La sobreexplotació. Això provoca l'esgotament dels caladors i la pèrdua de la biodiversitat No és una activitat sostenible).
 73. 73. Què caldria fer? • Establiment de quotes de pesca per regular la quantitat de peix capturat. • Millorar les arts i les tècniques de pesca. • Establiment d’aturades tècniques o biològiques que possibilitin la recuperació natural dels bancs de pesca sobreexplotats. • Promoure el recolzament i la promoció de diferents formes d’aqüicultura tot dedicant recursos a la investigació per a l’acomodació d’espècies salvatges a la cria en captivitat. • La posada en marxa de campanyes publicitàries i de conscienciació ciutadana com ara la de “pequeñines no” o promoció dels avantatges del peix procedent de l’aqüicultura.
 74. 74. No només pels recursos marins (pesca). Cada cop més cal tenir present els recursos minerals. Això ha obert problemes territorials entre països arreu del món per la qüestió de les aigües jurisdiccionals. Els recursos marins en general són un bé escàs. Cada cop són més valuosos i per aixó cal assegurar-se el control. Les aigües jurisdiccionals primer eren 12 milles. El 1995 però, la Convenció de l’ONU sobre el Dret del Mar decretà l'ampliació a 200 milles (370 Km). Aquesta situació provocà, per exemple, importants tensions entre Espanya i el Marroc.
 75. 75. L'aqüicultura consisteix en la cria de peixos en piscifactories. Cada cop té més importància i alguns la consideren una alternativa a la sobreexplotació. De fet als països rics ja consumim més peix procedent de piscifactoria que del mar obert. L’aqüicultura. Les piscifactories produeixen espècies amb bona sortida al mercat, destinades al consum domèstic: Truites de riu, orades, llobarro, musclos, ostres.... Sembla que en el futur continuarà l'expansió, tot i que cal superar certs problemes. És sostenible?
 76. 76. És sostenible? Pinsos fets amb espècies salvatges. Control de depredadors. Introducció espècies al·loctones. Utilització de medicaments, herbicides…. Generació de malalties. Enginyeria genètica.
 77. 77. La pesca té un important pes al sector primari de la UE, sobretot a les zones atlàntiques. La flota de la UE entre les primeres del món. Als 70’s el sector entrà en crisi en alguns països, donat l'augment del preu del combustible i de la normativa de les 200 milles. Actualment la gran preocupació és la sobreexplotació dels caladors. La pesca a la UE.
 78. 78. Els fons destinats a la pesca volen modernitzar el sector (modernitzar i reduir la flota) i fer-lo més sostenible (reduir les captures). S’han reduït les captures, però han augmentat de valor, car són més cares. En el futur es preveu una nova crisi, que farà reestructurar el sector. Cada cop hi ha més veus que alerten de la sobreexplotació dels recursos pesquers
 79. 79. La UE vol mantenir els recursos provinents de la pesca. - Reducció de les captures - Creació de l’aturada biològica - Reducció flota (50%) - Prohibició de determinades arts de pesca
 80. 80. A Espanya la distribució de la flota és variada, destacant que el 85% es troba al nord- oest (Galícia) amb ports com els de Vigo o A Corunya. La flota s’ha reduït, tot i que ha augmentat el valor de les captures. La pesca a Espanya i Catalunya.
 81. 81. Darrerament es vol potenciar l’aqüicultura, camp en el qual Espanya és una potència mundial (Galícia, Catalunya, València, Canàries...) Cal sortir a pescar fora, fent front al problema de les 200 milles (cal negociar convenis). Els caladors espanyols són pocs (limitats) i es troben clarament sobreexplotats.
 82. 82. Catalunya consumeix molt peix però la mediterrània és una mar relativament pobre, per això s'ha d'importar molt i potenciar l'aqüicultura. La importància econòmica del sector és escassa. Proporciona sobretot peix fresc. Actualment es dóna un intent de modernització, tot i que cal controlar la sobreexplotació. Un altre problema és que la Mediterrània és una mar tancada, molt vulnerable a la contaminació.
 83. 83. L'aqüicultura es troba en expansió, i encara ho serà més en els propers anys. Catalunya és una de les regions més avançades d'Espanya en aquest camp.

×