Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Criteris de correccio geografia batxillerat

Download to read offline

Criteris Avaluació Geografia

  • Be the first to like this

Criteris de correccio geografia batxillerat

  1. 1. Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de Geografia Ins. Premià / Curs 2019-2020 Criteris generals:  L’avaluació serà contínua. La nota final considerarà que la matèria que entra en les diferents proves es va incrementant al llarg del curs. Així, a la nota de la primera avaluació es sumarà la nota de la segona, multiplicada per dos, i la nota de la tercera, multiplicada per tres. La xifra resultant es dividirà entre 6, i aquesta serà la nota del curs. Avaluació 1 + (Avaluació 2 * 2) + (Avaluació 3 * 3) 6  Els continguts de la matèria es dividiran en unitats didàctiques i el professor/a indicarà a l’alumne quines pertanyen a cada un dels tres períodes d’avaluació que hi haurà al llarg del curs.  Per a cada bloc temàtic, corresponent al període d’una avaluació, hi haurà, si més no, dues proves d’avaluació sumativa, a més d’un nombre variable d’exercicis i controls d’activitats d’ensenyament i aprenentatge (pràctiques).  El model d’examen prendrà com a referència bàsica, el model de les proves de selectivitat.  La qualificació serà numèrica de l’1 al 10  La qualificació de la matèria de cada avaluació es farà d’acord amb la ponderació següent: un 90% correspondrà a l’avaluació sumativa i un 10% a l’avaluació formativa. L’actitud ajudarà l’alumnat a arrodonir la seva nota. Respecte aquest darrer apartat, cal destacar que es considera bàsica l’assistència a classe i la puntualitat.  El 10% de l’avaluació formativa s’obindrà de les diverses pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació.  Els alumnes amb més de tres faltes injustificades veuran reduïda la seva nota en 0,25 punts per falta (a partir de la tercera). Els retards es consideraran falta injustificada.  La correcta expressió serà valorada. Per cada falta es reduirà la nota de l’exercici o prova en 0,1 punts, fins a un màxim d’1 punt.
  2. 2. Criteris de recuperació:  Els alumnes que suspenguin alguna avaluació tindran dret a un examen de recuperació.  Les proves de recuperació es realitzaran en la prova de suficiència ordinària.  La nota de l’examen de recuperació serà com a màxim un 5. Examen de suficiència ordinària:  Els alumnes que a final de curs tinguin alguna avaluació suspesa s’hauran de presentar a la prova de suficiència.  La prova de suficiència es farà dels continguts suspesos.  La nota es farà aplicant les normes descrites en el primer apartat.  Els alumnes que no aprovin la prova de suficiència els quedarà tota la matèria pendent. Examen de suficiència extraordinària:  Els alumnes que no aprovin la matèria tindran dret a presentar-se a la suficiència extraordinària, on entra tota la matèria i la nota màxima és un 5. Jordi Manero / Setembre 2015

Criteris Avaluació Geografia

Views

Total views

9,080

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8,836

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×