Unitat 15 2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya

J
jordimaneroProfessor at Ins.Premià (Barcelona)
UNITAT 15.
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I
TERRITORIAL D'ESPANYA I
CATALUNYA
IPM / Geografia Batxillerat
Jordi Manero
Les societats s'organitzen segons diversos criteris tant a
a nivell territorial i administratiu com polític.
El model d’Estat actual està constituït
per tres pilars bàsics:
Els estats constitueixen les unitats bàsiques de
l’organització política del món.
L'Estat és una “unitat político-administrativa
independent, establerta en un territori delimitat, habitada
per una població, i amb un poder jurídic
institucionalitzat”.
el territori. la població el sistema
legal i jurídic.
El territori, delimitat per unes fronteres estatals, és on
l'Estat exerceix la seva sobirania.
Bàsicament parlem de sistemes
polítics democràtics o dictatorials.
La població és formada pels ciutadans de l’estat.
El sistema legal jurídic i polític regula la forma de govern,
així com els drets i les obligacions dels ciutadans.
En els sistemes democràtics, cal fer
referència a la separació de poders
(legislatiu, executiu i judicial), i a les
institucions que els encarnen:
Parlaments, Governs i Tribunals de
justícia.
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya
Els estats s’atribueixen el dret exclusiu per desenvolupar
unes funcions relacionades amb la sobirania com:
la defensa
del territori
l’ús de
la força
la recaptació de
tributs i impostos
l’administració de
justícia
la representació
internacional
l’ordenació interior
de l’economia
ensenyament
públic
la sanitat
pública
l’ordenació
territorial
la construcció de
grans infraestructures
La Nació és un “conjunt de persones (poble) amb
fonaments ètnics comuns, que parlen la mateixa llengua,
amb el mateix context cultural, amb el mateix sistema de
vida i història comuna”.
Als elements de l’Estat la nació hi afegeix la consciència
de pertànyer a (l'orgull nacional, identitat nacional,
sentiment nacional).
El nacionalisme té com a projecte polític un Estat
per a una nació.
Relacionant Estat i nació obtenim:
Estat nacional (identificació total entre estat i
nació) Islàndia.
Estat plurinacional (amb minories nacionals
identificables) RFRussa
Nacions sense Estat. Kurds.
La Frontera és el “límit entre dues formacions político –
territorials o dos estats”.
Sempre són productes
històrics, tot i relacionar-se
amb accidents geogràfics.
Són essencials. El món és un món d’Estats, és un món
de fronteres.
La frontera, en limitar el territori permet l'existència de la
base física de l’Estat (identifica on exerceix la sobirania, el
seu àmbit administratiu i jurídic).
Són el resultat d’un acord
o d’una imposició.
La tipologia morfològica varia depenent dels criteris de la
seva delimitació.
La frontera natural és aquella marcada
o recolzada en un accident físic, com
ara un riu (Miño) o una montanya
(Pirineus).
La frontera contractual és aquella en la
qual la voluntat de l’home és l’element
determinant (tot i que sempre ho és).
Això origina, de vegades, formes
arbitràries (geomètriques).
Són les fronteres artificials, en
base a latitud i longitud.
Es troben sobretot a la perifèria del sistema
(Àfrica), i generen grans problemes.
La funcionalitat considera la frontera
com a element organitzador de
l’espai.
Frontier
Parlem d'un
element
segregador o
integrador.
Boundary La frontera és un element segregador, que
separa, és un obstacle. És la frontera límit
(frontera EUA-Mèxic).
Frontera com a element
integrador, que afavoreix
les relacions a tots els
nivells (frontera entre
EUA i Canadà).
Evidencia conflictes fronterers (frontera
Corea del N i del S).
L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I POLÍTICA DELS
ESTATS
Estat unitari (França, Portugal, Txèquia,
Finlàndia).
La seva forma d’organització és el
centralisme.
L'acció política / administrativa rau
en un govern únic (central).
Existeix un únic centre de poder, que
actua sobre el territori amb els
funcionaris.
Una
sobirania
Estat descentralitzat (Espanya,
Itàlia, Irlanda).
Model intermig entre el federal i
l’unitari.
Hi ha un poder d’àmbit nacional.
A la vegada existeixen poders d’àmbit regional (amb
certes competències atorgades).
Hi ha unitats territorials autònomes, però una única
sobirania (de l’Estat).
Estat Federal (R.F.Russa, RFA, EUA).
El poder es divideix en dos nivells de
govern, el de la federació (govern
federal) i els dels estats.
Cada autoritat, dins el seu àmbit té
plena sobirania.
Govern federal
Àmbit internacional (política exterior,
defensa, comerç internacional).
Temes d’interès comú (política
monetària).
Dues
sobiranies
Confederació (Confederació Helvètica).
Pacte internacional entre Estats,
creant una unió permanent.
S'estableixen lligams per regular i coordinar afers comuns.
El principi bàsic és la igualtat de cadascun dels Estats.
Cada Estat manté la seva sobirania i independència.
LA JERARQUIA ENTRE ESTATS
Hi ha Estats més poderosos que altres, i la geopolítica
intenta explicar el per què. Igualment, analitza les relacions
entre els diferents estats.
Cal considerar una combinació d’elements, com ara:
Recursos
naturals
Grau de
desenvolupament tecnològic
Població, quantitat i grau de qualificació
Posició
geogràfica
Absoluta, coordenades geogràfiques
Relativa, context socio-econòmic de la zona
on es troba
Al món, actualment, es
donen diversos conflictes
geopolítics.
- A causa de la diversitat cultural.
Aquests conflictes tenen
diverses causes:
Per exemple a Europa podem
analitzar conflictes nacionals com
el belga entre Flandes i Valònia.
A nivell mundial esmentar els xocs
entre israelites i palestins o el
problema del poble kurd.
- A causa dels desequilibris de
recursos.
- A causa de qüestions religioses
(conflicte a Nigèria entre cristians i
musulmans).
- A causa del problemes
fronterers (mala delimitació
fronterera, per exemple entre
Índia i Paquistan).
- A causa de repressions
polítiques (Síria).
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA D'ESPANYA
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICO - TERRITORIAL
D'ESPANYA I CATALUNYA
Amb la mort de Franco (1975) s’inicia el
procés de transició política de la
dictadura a la democracia que culmina
amb l’aprovació de la Constitució el 1978.
Aquesta defineix Espanya com un estat social i
democràtic de dret, i la forma de govern és la monarquia
parlamentària (el rei arbitra, modera i representa).
El sistema
polític espanyol
La Constitució és
la llei fonamental
del país.
Com a
democràctica,
estableix la
sobirania nacional
i la separació de
poders.
La democràcia espanyola no és directa sinó representativa.
Els majors de 18 anys voten i deleguen en uns representants.
Convocatòries
electorals:
Eleccions generals (Congrés -President
del govern, Govern- i Senat).
Eleccions autonòmiques (Parlament -
President, Govern-).
Eleccions municipals (Ajuntament -
Alcalde, Govern municipal-).
Eleccions europees (Parlament europeu).
A Espanya s'aplica per repartir els escons un sistema de
representació proporcional.
S'usa el que s'anomena la regla D'Hondt modificada.
Només s'atorguen escons als partits que han
superat un determinat percentatge de vots (3%),
denominat barrera electoral.
Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada
candidatura per 1, 2, 3, etcètera, fins a un nombre
igual al d'escons assignats a la circumscripció.
S'atribueixen els escons a les candidatures que
obtinguin els més grans quocients per ordre
decreixent.
Com a exemple, assignarem en una circumscripció
electroral 8 diputats.
Partits eliminats.
No superen la
barrera electoral.
Repartiment dels
escons.
En cas d’empat,
obté l’escó la llista més votada.
En els Estats democràtics
el Parlament és la seu del
poder legislatiu.
A Espanya el Parlament
són les Corts Generals.
Formades pel
Congrés dels Diputats
i el Senat.
El Congrés
(cambra baixa).
Està format per 350 diputats.
La província és la circumscripció electoral.
Un cop triats, el rei (prèvia consulta amb els
diversos partits parlamentaris) proposa un candidat
a la Presidència del Govern.
Regula i controla el Govern (fins i tot
pot provocar una moció de censura).
Aprova les lleis.
Aprova els pressupostos de l'Estat.
Tria el president del govern.
El Congrés tria el President del Govern. Aquest nomena els
seus ministres, configurant així el poder executiu.
Aquest governa, però és
controlat per les Corts
Generals.
Ara bé, el President del Govern
està facultat per dissoldre les
Corts i convocar noves
eleccions.
El Senat (cambra alta)
teòricament és una cambra
de representació territorial.
El Senat pot revisar les propostes legislatives que
prèviament han passat pel Congrés dels Diputats. Ara bé,
és el Congrés qui aprova els textos definitivament.
En política exterior, el
Senat pot autoritzar o
denegar la ratificació de
tractats internacionals.
A la pràctica duplica
pràcticament les
funcions del Congrés.
El Consell General del Poder Judicial és l'òrgan de
govern dels jutges i magistrats encarregats d'administrar
justícia segons la legislació del país.
L'integren el president del Tribunal Suprem i
vints membres designats per les Corts Generals
i nomenats pel rei per a un període de cinc anys
Els tribunals
més importants
a Espanya són:
Tribunal
Suprem.
Audiència
Nacional.
Tribunal
Constitucional.
L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL D'ESPANYA
Tots els estats tenen divisions més petites dins els seus
territoris.
Les divisions administratives són eines de
l’Administració a l’hora d’impulsar un model
concret d’organització territorial, per això varien
al llarg de la història.
A Espanya al segle XIX, amb la creació de l'Estat liberal,
continuà la tendència centralista.
El 1833 es creà la divisió provincial de J. de Burgos, base
de l'actual. Volia afavorir el centalisme i l'administració,
uniformitzant.
La divisió provincial
de Javier de Burgos
de 1833, basada en
criteris topogràfics i
d’extensió i població
homogènia.
Aquesta divisió s’ha
mantés pràcticament
sense canvis fins
l’actualitat.
A finals del segle XIX
apareixen demandes
descentralitzadores.
Primer federalistes (primera
República).
Després autonomistes
(catalanistes).
Ja al segle XX, els moviments
polítics i culturals nacionalistes
qüestionen l’Estat centralista.
Amb la II República arribà un
intent de descentralització.
Es parlava d'un Estat
integral, que oferí la
possibilitat d'aconseguir
l'autonomia.
Va ser atorgada a
Catalunya, País Basc i
Galícia.
CCAA històriques.
Divisió provincial franquista
El Franquisme significà la
tornada del centralisme
(“una, grande y libre”).
La Dictadura franquista
ignorà la realitat regional i
practicà un exaltat
nacionalisme espanyol,
unitarista i excloent.
L’estat dictatorial, unitari i centralista, reprimí durament
qualsevol forma de nacionalisme i regionalisme i l’ús de
llengües pròpies distintes del castellà.
La tornada de la Democràcia possibilità un nou intent de
descentralització.
Es reconeix la
plurinacionalitat de l'Estat,
que quedà dividit en 17
autonomies (17+2).
La Constitució de 1978 estableix una via intermitja entre
l'estat unitari i el descentralitzat.
Espanya és un
“Estat unitari, amb
autonomia de les
nacionalitats i les
regions”.
L'Estat és:
Unitari, car la unitat nacional és un principi
suprem de la constitució.
Descentralitzat, ja que el principi d’autonomia
s’aplica a tots els nivells (autonòmic, provincial i
municipal).
El títol VIII de la Constitució, “sobre l’organització
territorial d’Espanya”, estableix que Espanya s’organitza
territorialment en municipis, províncies i CCAA.
Així, a Espanya conviuen 3 tipus d’administració pública,
la local, l'autonòmica i la central .
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya
Els municipis són “l'ens menor territorial primari”.
La constitució garanteix l’autonomia dels municipis,
que tenen personalitat jurídica plena.
Els ajuntaments governen i administren els municipis.
Són formats per alcaldes i regidors (varien en
funció dels habitants) triats per tots els
empadronats en el municipi, majors d’edat.
Les seves competències venen recollides en la “Llei de
Bases de Règim Local”.
Mapa termes municipals
de Catalunya (2007)
Així, són competència dels municipis:
- Organitzar l'administració pública municipal
- Recaptar i administrar els ingressos municipals
- Atorgar llicències (en les seves competències)
- L'ordenació territorial i l'urbanisme
- L'enllumenat públic
- La recollida de residus i la neteja
- La gestió dels cementiris
- La gestió dels mercats
- El control del trànsit dins el terme municipal
- El transport públic
- Fomentar les activitats educatives, culturals, sanitàries i
esportives
- ... / ...
Les competències municipals es centren bàsicament en:
L’ordenació territorial.
La seguretat en llocs públics.
El transport d’abast municipal
La salubritat.
Obres i serveis.
La protecció del medi ambient.
Es poden crear mancomunitats de municipis.
A finals del 2013 es promulgà
la Llei de Racionalització I
Sostenibilitat de
l’Adminsitració Local.
Les CCAA assumeixen els
serveis socials i sanitaris
dels Ajuntaments
La província és una “entitat local amb personalitat
jurídica pròpia, determinada per l’agrupació de
municipis”.
Actualment
les
províncies:
- Són la divisió territorial de
l'administració perifèrica de l'Estat.
- Són l'entitat local de rang més alt.
- Són la circumscripció electoral de
l'Estat.
Són la divisió territorial per a que l’Estat pugui
complir les seves activitats.
Són la divisió territorial de l'administració perifèrica de
l'Estat.
L’Estat hi exerceix les competències exclusives sobre 32
matèries, com ara emigració, defensa, hisenda general...
De les quals s’encarrega el subdelegat del govern.
Les Delegacions i Subdelegacions del Govern i dels
diferents Ministeris són òrgans de l’Administració de
l’Estat que tenen un marc d’actuació provincial.
Són l'entitat local de rang més alt.
Del govern de les províncies s'encarreguen les
diputacions provincials o d’altres corporacions de
caràcter representatiu.
La diputació provincial és un òrgan intermedi de
caràcter representatiu i d’elecció indirecta.
És formada pels diputats provincials,
triats pels càrrecs municipals de la
província.
Ha de coordinar els serveis municipals entre si.
Ha de cooperar amb els municipis.
Ha d’assistir als municipis de menor capacitat
econòmica.
Ha de prestar serveis públics supramunicipals.
Per tal de complir
aquestes funcions
municipis i
diputacions es
financien:
Fonamentalment amb tributs
propis i amb la participació en els
de l’Estat i les CCAA.
Sempre són proporcionals a la seva població.
Distribució escons per província, 2012
Són la
circumscripció
electoral de
l'Estat.
A banda de municipis i províncies, també existeixen altres
entitats territorials locals.
- Poden donar-se mancomunitats de municipis i
corporacions metropolitanes.
- A les illes, existeixen els cabildos (Canàries) i els
consells insulars (Balears).
- A Catalunya existeixen les comarques.
Les comunitats autònomes són “ens públics territorials
amb facultats d’autogovern i autonomia legislativa”.
Les CCAA són la principal novetat de la Constitució del
78.
Tracta de donar resposta a la qüestió de la
pluralitat nacional de l’Estat.
El principi d'autonomia es va estendre a tot el
territori (“cafè per a tothom”).
Ara tenim les
anomenades
17 + 2:
Catalunya, Aragó, València, Balears,
Navarra, Galícia, Astúries,
Extremadura, Múrcia, País Basc,
Castella-Lleó, Castella-La Manxa,
Andalusia, La Rioja, Cantàbria, Madrid,
Canàries, més Ceuta i Melilla.
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya
Les comunitats autònomes de l’estat espanyol es
poden diferenciar en tres grans grups, considerant com
aconseguiren la seva autonomia.
Comunitats que van accedir a l’Estatut per
l’article 151, que corresponen al que s’anomena
comunitats històriques (via ràpida, aplicada a
Catalunya, País Basc i Galícia).
Comunitats autònomes que van ser assimilades
a aquest article (Andalusia).
Comunitats autònomes a través de l’article 143
(via lenta).
Cal citar també les dues ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla.
S’utilitzà en gran mesura
l’organització històrica
existent en l’Edat Moderna.
Fonamentant-se en els
regnes medievals:
Catalunya, País Basc, Galícia, Navarra, Andalucia,
Aragó, P. Valencià, Balears, Astúries…
En el cas d’altres comunitats
s’utilitzaren criteris geogràfics.
Per delimitar les comunitats autònomes:
Cantàbria, La Rioja…
Especial dificultat presentà el disseny autonòmic de la gran
unitat històrica castellana, i s’utilitzaren criteris històrics,
geogràfics o polítics (Madrid)
Les principals institucions de les CCAA són:
Políticament, les CCAA tenen institucions pròpies, fixades
per els seus estatuts.
Parlament o Assemblea, triat per sufragi universal,
legisla en allò que té competències (exclusives,
compartides o executives).
Consell de govern, que executa i administra.
Presidència. És el cap del govern autònom, amb
poder executiu. És la màxima representació de
l’autonomia.
Tribunals superiors de justícia.
Les CCAA desenvolupen
les competències que el
govern central delega en
elles.
Competències
exclusives.
Tant del govern
central com de les
CCAA
Aquests poden
exercir tot el
poder.
Competències
concurrents.
l'Estat pot aprovar
una llei bàsica o de
línies generals.
Les CCAA poden
desenvolupar-la.
Competències
compartides.
Tota la legislació,
reglamentació i
normativa correspon a
l'Estat,
Les CCAA només
apliquen la llei
Una competència és la
potestat (executiva i
legislativa) que s’exerceix en
una matèria.
Després de més de 30 anys de funcionament, a nivell
d’organització territorial hi ha tota una sèrie de qüestions
pendents, que caldria resoldre cercant una organització més
racional.
Caldria
millorar:
La comarcalització
El tema dels enclaus territorials
La qüestió de les àrees metropolitanes
L'excessiu nombre de municipis.
Cal una reducció per aconseguir entitats
viables en relació als seus habitants i a la seva
capacitat econòmica.
Mapa província de Burgos
Condado de Treviño
Dins del territori d’Àlaba
Una altra província i CCAA
En època medieval va ser dividida en vegueries i
sotsvegueries. El veguer era un funcionari reial..
L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
El 1716, amb Nova Planta es procedí a l'eliminació de les
vegueries, instaurant-se la divisió en 12 corregiments.
Napoleó dividí el territori en 4 corregiments, per després
annexionar-lo a França i dividir-lo en 4 departaments.
El 1833, arribà la divisió provincial. Catalunya es dividí en
4 províncies, cadascuna amb un governador civil.
Catalunya no es reconeixia com a unitat política.
El 1834 es crearen els partits judicials.
Amb la II República, Pau Vila creà
la divisió comarcal, amb 38
comarques i 9 vegueries.
No va ser
aplicada per la
guerra civil.
La nova divisió territorial i l’assignació de la capital
comarcal considerà:
- El nombre d’habitants (com a mínim, 50.000).
- La tradició administrativa del nucli principal
(pe: cap partit judicial).
- La vinculació tradicional de les poblacions a
una determinada zona.
- La necessitat dels habitants d’anar i tornar en
un dia a la capital comarcal.
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya
L'actual règim autonòmic començà amb la instauració de
la Generalitat provisional, el 1977.
Posteriorment s'aprovà l'Estatut de Sau, el 1979.
Ara està en vigor el nou Estatut del 2006.
L'Estatut de Sau, com l'actual, afirmava que l'organització
territorial de Catalunya es basa en el municipi, la comarca
i la província.
Actualment
a
Catalunya:
El govern central manté la
divisió provincial (manté
les diputacions).
El govern autonòmic
utilitza la divisió comarcal.
Duplicitats
La comarca és una entitat local creada pel Parlament de
Catalunya.
La Llei de 1987, de
comarcalització,
crearà 41
comarques.
S’afegeixen
3 al projecte
de
Pau Vila.
Pla de l’Estany
Pla d’Urgell
Alta Ribagorça
La comarca dóna suport als municipis
(sobretot petits, amb menys capacitat)
en les seves competències.
Les comarques són dirigides pel
Consell Comarcal, triat entre els
regidors de la comarca.
El Consell Comarcal té
competències en els següents
àmbits:
- Cultura
- Esports
- Urbanisme
- Ordenació territorial
- Afers socials
- Ensenyament
- Polítiques ambientals
- I allò que delegin els
municipis
Des de la concessió de l'autonomia a Catalunya, a nivell
territorial s'ha produït alguns canvis.
Destaquen principalment la creació de comarques i la
modificació de certs límits municipals.
Agregar o fusionar municipis (en les zones
deprimides demogràficament).
Segregar-los (en les zones més dinàmiques).
La darrera segregació, aprovada l'abril del
2010 segregà La Canonja, a Tarragona.
Ara a Catalunya hi ha 945 municipis.
El 70% tenen menys de 2000 habitants.
El 40% menys de 500.
Els problemes del que tenen
poca població és proveir de
serveis als seus habitants.
El problema s'accentua en
municipis molt extensos, amb
població envellida...
Cal recordar que el
pressupost es troba
molt condicionat per
la seva població.
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya
L'any 2000 es creà la Comissió
d'experts per a la revisió del model
territorial de Catalunya.
Elaborà
l'Informe Roca.
Aquest informe va ser polèmic, car proposava:
La desaparició dels municipis amb menys de 250 h.
(agregacions de municipis).
La creació de vegueries.
Ampliar el nombre de comarques.
Crear l'àrea metropolitana de Barcelona.
El Parlament ha aprovat la
creació de 7 vegueries.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona funcionà del 1974 al
1987.
Ara existeix la corporació metropolitana de Barcelona.
Des del 2006 funciona la Carta Municipal de Barcelona.
Atorga a l'ajuntament de Barcelona un règim
especial, amb més competències (vivenda,
serveis socials....)
L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE LA UE
La UE presenta importants desequilibris regionals.
Per tal de corregir-los i afavorir el
desenvolupament de les regions més
desafavorides s'ha creat la política regional i la
política estructural i de cohesió.
La classificació territorial de la UE, amb poques
excepcions, segueix la divisió administrativa de cada Estat.
La UE ha creat els NUTS (Unitats Territorials
Estadístiques), establint-se 3 nivells territorials.
Aprofitant-la
Són el primer nivell de desagregació
territorial dins els Estats.
Són, per tant, grans unitats territorials.
En aquest grup trobem casos molt diferents,
com els Länder alemanys (amb gran poder)
o les agrupacions de CCAA a Espanya (amb
una funció estadística, poc operativa).
Espanya té
7 NUTS 1
Espanya té
18 NUTS 2
Són el segon nivell de desagregació
territorial dins els Estats.
Es tracta d'un nivell més operatiu, base de la
política regional de la UE, car coincideix amb
la veritable divisió regional.
17 CCAA més Ceuta i Melilla.
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya
Espanya té
52 NUTS 3
50 províncies més Ceuta i Melilla.
Els NUTS 3 són els tercer i últim nivell de
desagregació territorial dins Estats.
És l’àmbit més local.
Les regions dins la UE es poden
classificar seguint diversos criteris.
Índex de Perifericitat.
Mesura l’aproximació o
llunyania al centre d’activitat
econòmica, considerant el
PIB regional.
Regions centrals (interiors i exteriors)
Regions intermèdies
Regions perifèriques (interiors i exteriors).
Estableix
El principal problema d'aquestes classificacions és que no
defineixen blocs geogràfics precisos, amb certa solució de
continuïtat.
Les classificacions serveixen
per dissenyar la política
regional europea.
S'agrupen les regions
en nivells semblants de
desenvolupament.
Teòricament tenen una realitat
semblant, amb problemes semblants.
Això planteja problemes
Cal planificar polítiques d’àmbit supranacional, car ja des
del principi (CEE) es plantejà el problema dels grans
desequilibris econòmics regionals.
Aquests suposen un greu perill, ja que poden
dificultar el procés d’integració.
Aquesta situació ara és més clara,
amb l'ampliació a 28 estats.
1 of 72

Recommended

Unitat 3 2019-2020 - els recursos de la natura by
Unitat 3  2019-2020 - els recursos de la naturaUnitat 3  2019-2020 - els recursos de la natura
Unitat 3 2019-2020 - els recursos de la naturajordimanero
25.2K views93 slides
Unitat 13 2017-18 - globalitzacio i subdesenvolupament by
Unitat 13  2017-18 - globalitzacio i subdesenvolupamentUnitat 13  2017-18 - globalitzacio i subdesenvolupament
Unitat 13 2017-18 - globalitzacio i subdesenvolupamentjordimanero
23.1K views49 slides
Els paisatges d'Espanya i Catalunya by
Els paisatges d'Espanya i CatalunyaEls paisatges d'Espanya i Catalunya
Els paisatges d'Espanya i Catalunyaprofessor_errant
5.8K views39 slides
Unitat 1 2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYA by
Unitat 1  2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYAUnitat 1  2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 1 2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYAjordimanero
48.4K views36 slides
Unitat 8 2017-18 - activitat comercial i comunicacions by
Unitat 8  2017-18 - activitat comercial i comunicacionsUnitat 8  2017-18 - activitat comercial i comunicacions
Unitat 8 2017-18 - activitat comercial i comunicacionsjordimanero
24.2K views75 slides
Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue by
Unitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la uejordimanero
23.2K views46 slides

More Related Content

What's hot

Esquema catalanisme by
Esquema catalanismeEsquema catalanisme
Esquema catalanismeMarcel Duran
20.4K views1 slide
Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARI by
Unitat 5  2017-18 - EL SECTOR PRIMARIUnitat 5  2017-18 - EL SECTOR PRIMARI
Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARIjordimanero
56.6K views88 slides
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA by
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURAAntonio Núñez
77.7K views29 slides
Presentació Oral Tdr by
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdrcelia_grn
9K views12 slides
Unitat 4 2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT by
Unitat 4  2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENTUnitat 4  2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
Unitat 4 2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENTjordimanero
64.3K views77 slides
Origens del catalanisme XIX by
Origens del catalanisme XIXOrigens del catalanisme XIX
Origens del catalanisme XIXArmand Figuera
29.4K views20 slides

What's hot(20)

Esquema catalanisme by Marcel Duran
Esquema catalanismeEsquema catalanisme
Esquema catalanisme
Marcel Duran20.4K views
Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARI by jordimanero
Unitat 5  2017-18 - EL SECTOR PRIMARIUnitat 5  2017-18 - EL SECTOR PRIMARI
Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARI
jordimanero56.6K views
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA by Antonio Núñez
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez77.7K views
Presentació Oral Tdr by celia_grn
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdr
celia_grn9K views
Unitat 4 2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT by jordimanero
Unitat 4  2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENTUnitat 4  2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
Unitat 4 2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
jordimanero64.3K views
Origens del catalanisme XIX by Armand Figuera
Origens del catalanisme XIXOrigens del catalanisme XIX
Origens del catalanisme XIX
Armand Figuera29.4K views
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT) by Rafael Palomero Caro
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Rafael Palomero Caro12.3K views
El relleu peninsular. by Marcel Duran
El relleu peninsular.El relleu peninsular.
El relleu peninsular.
Marcel Duran5.8K views
El relleu de la Península Ibèrica. by Marcel Duran
El relleu de la Península Ibèrica.El relleu de la Península Ibèrica.
El relleu de la Península Ibèrica.
Marcel Duran6K views
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020 by jordimanero
Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020
jordimanero7.6K views
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r eso by histgeo345
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r esoL’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r eso
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r eso
histgeo34510.9K views
Unitat 2 els climes d'espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 2  els climes d'espanya i catalunyaUnitat 2  els climes d'espanya i catalunya
Unitat 2 els climes d'espanya i catalunya
jordimanero28.9K views
Els paisatges agraris d'Espanya by professor_errant
Els paisatges agraris d'EspanyaEls paisatges agraris d'Espanya
Els paisatges agraris d'Espanya
professor_errant21.5K views
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit... by Julia Valera
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Julia Valera49.6K views
Els paisatges vegetals peninsulars by vicentaros
Els paisatges vegetals peninsularsEls paisatges vegetals peninsulars
Els paisatges vegetals peninsulars
vicentaros10.9K views
Tema 2. climes d´espanya ii by Eva Vilà
Tema 2. climes d´espanya  iiTema 2. climes d´espanya  ii
Tema 2. climes d´espanya ii
Eva Vilà2.9K views
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA by jordimanero
Unitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURAUnitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
jordimanero57.3K views
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunyaUnitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
jordimanero23.8K views
Restauracio borbonica (1874-1898) by Armand Figuera
Restauracio borbonica (1874-1898)Restauracio borbonica (1874-1898)
Restauracio borbonica (1874-1898)
Armand Figuera33.1K views
Unitat 1 medi físic d'espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 1  medi físic d'espanya i catalunyaUnitat 1  medi físic d'espanya i catalunya
Unitat 1 medi físic d'espanya i catalunya
jordimanero19K views

Viewers also liked

Unitat 14 2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ue by
Unitat 14  2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la uejordimanero
15.8K views66 slides
Unitat 13 2013-14 - un món globalitzat by
Unitat 13  2013-14 - un món globalitzatUnitat 13  2013-14 - un món globalitzat
Unitat 13 2013-14 - un món globalitzatjordimanero
20.8K views64 slides
Organització política i territorial d'Espanya by
Organització política i territorial d'EspanyaOrganització política i territorial d'Espanya
Organització política i territorial d'EspanyaPili Villalobos
5.9K views13 slides
Organitzacio política territorial - part-ii by
Organitzacio política territorial - part-iiOrganitzacio política territorial - part-ii
Organitzacio política territorial - part-iiToni Raya
2.1K views20 slides
12 organització administrativa i territorial by
12  organització administrativa i territorial12  organització administrativa i territorial
12 organització administrativa i territorialjordimanero
11.6K views67 slides
Unitat 7 2017-18 - els serveis-el turisme by
Unitat 7  2017-18 - els serveis-el turismeUnitat 7  2017-18 - els serveis-el turisme
Unitat 7 2017-18 - els serveis-el turismejordimanero
49.8K views64 slides

Viewers also liked(20)

Unitat 14 2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ue by jordimanero
Unitat 14  2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ue
jordimanero15.8K views
Unitat 13 2013-14 - un món globalitzat by jordimanero
Unitat 13  2013-14 - un món globalitzatUnitat 13  2013-14 - un món globalitzat
Unitat 13 2013-14 - un món globalitzat
jordimanero20.8K views
Organització política i territorial d'Espanya by Pili Villalobos
Organització política i territorial d'EspanyaOrganització política i territorial d'Espanya
Organització política i territorial d'Espanya
Pili Villalobos5.9K views
Organitzacio política territorial - part-ii by Toni Raya
Organitzacio política territorial - part-iiOrganitzacio política territorial - part-ii
Organitzacio política territorial - part-ii
Toni Raya2.1K views
12 organització administrativa i territorial by jordimanero
12  organització administrativa i territorial12  organització administrativa i territorial
12 organització administrativa i territorial
jordimanero11.6K views
Unitat 7 2017-18 - els serveis-el turisme by jordimanero
Unitat 7  2017-18 - els serveis-el turismeUnitat 7  2017-18 - els serveis-el turisme
Unitat 7 2017-18 - els serveis-el turisme
jordimanero49.8K views
Unitat 15 organització política i territorial d'espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 15  organització política i territorial d'espanya i catalunyaUnitat 15  organització política i territorial d'espanya i catalunya
Unitat 15 organització política i territorial d'espanya i catalunya
jordimanero20.8K views
Unitat 8 2013-14 - activitat comercial i comunicacions by jordimanero
Unitat 8  2013-14 - activitat comercial i comunicacionsUnitat 8  2013-14 - activitat comercial i comunicacions
Unitat 8 2013-14 - activitat comercial i comunicacions
jordimanero24.7K views
Unitat 6 2017-18 - el sector secundari by jordimanero
Unitat 6  2017-18 - el sector secundariUnitat 6  2017-18 - el sector secundari
Unitat 6 2017-18 - el sector secundari
jordimanero58.5K views
Unitat 8 el crac del 29 - 2017-18 by jordimanero
Unitat 8  el crac del 29 - 2017-18Unitat 8  el crac del 29 - 2017-18
Unitat 8 el crac del 29 - 2017-18
jordimanero11.2K views
Unitat 15 - El món en l’actualitat by jordimanero
Unitat 15 - El món en l’actualitatUnitat 15 - El món en l’actualitat
Unitat 15 - El món en l’actualitat
jordimanero7K views
Unitat 7 la revolució russa - 2017-18 by jordimanero
Unitat 7  la revolució russa - 2017-18Unitat 7  la revolució russa - 2017-18
Unitat 7 la revolució russa - 2017-18
jordimanero12.6K views
Unitat 6 gran guerra -2017-18 by jordimanero
Unitat 6  gran guerra -2017-18Unitat 6  gran guerra -2017-18
Unitat 6 gran guerra -2017-18
jordimanero12K views
Unitat 11 la guerra freda - 2014-15 by jordimanero
Unitat 11  la guerra freda - 2014-15Unitat 11  la guerra freda - 2014-15
Unitat 11 la guerra freda - 2014-15
jordimanero7.4K views
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupament-2014-15 by jordimanero
Unitat 12  descolonització i subdesenvolupament-2014-15Unitat 12  descolonització i subdesenvolupament-2014-15
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupament-2014-15
jordimanero5.4K views
Unitat 13 un món dividit en blocs by jordimanero
Unitat 13  un món dividit en blocsUnitat 13  un món dividit en blocs
Unitat 13 un món dividit en blocs
jordimanero5.6K views
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18 by jordimanero
Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18
jordimanero12.9K views
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2017-18 by jordimanero
Unitat 9  els moviments totalitaris- 2017-18Unitat 9  els moviments totalitaris- 2017-18
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2017-18
jordimanero11.2K views
Unitat 14 la formació de la ue by jordimanero
Unitat 14  la formació de la ueUnitat 14  la formació de la ue
Unitat 14 la formació de la ue
jordimanero5.3K views
Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya. by Eva Vilà
Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.
Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.
Eva Vilà5K views

Similar to Unitat 15 2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya

Els estats i la divisió política del territori. by
Els estats i la divisió política del territori.Els estats i la divisió política del territori.
Els estats i la divisió política del territori.2nESO
5.2K views51 slides
Geografia política by
Geografia políticaGeografia política
Geografia políticaSonia Ruiz Conesa
3.7K views33 slides
3r eso l'organització política. l'estat by
3r eso l'organització política. l'estat3r eso l'organització política. l'estat
3r eso l'organització política. l'estatTxema Gil
6.2K views27 slides
Els estats i el territori by
Els estats i el territoriEls estats i el territori
Els estats i el territoriAulaoberta2015
2.4K views45 slides
Organització política de les societats by
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societatsEladi Fernàndez
18K views26 slides
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol by
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol Lourdes Escobar
2.4K views39 slides

Similar to Unitat 15 2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya(20)

Els estats i la divisió política del territori. by 2nESO
Els estats i la divisió política del territori.Els estats i la divisió política del territori.
Els estats i la divisió política del territori.
2nESO5.2K views
3r eso l'organització política. l'estat by Txema Gil
3r eso l'organització política. l'estat3r eso l'organització política. l'estat
3r eso l'organització política. l'estat
Txema Gil6.2K views
Els estats i el territori by Aulaoberta2015
Els estats i el territoriEls estats i el territori
Els estats i el territori
Aulaoberta20152.4K views
Organització política de les societats by Eladi Fernàndez
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societats
Eladi Fernàndez18K views
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol by Lourdes Escobar
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol
Lourdes Escobar2.4K views
Organitzacio política territorial - part-i by Toni Raya
Organitzacio política territorial - part-iOrganitzacio política territorial - part-i
Organitzacio política territorial - part-i
Toni Raya555 views
Organització política territorial - part-1 by Toni Raya
Organització política territorial - part-1Organització política territorial - part-1
Organització política territorial - part-1
Toni Raya736 views
L'organització política de la societat by Libertango
L'organització política de la societatL'organització política de la societat
L'organització política de la societat
Libertango5.5K views
L'organització política de les societats by marivisaiz
L'organització política de les societatsL'organització política de les societats
L'organització política de les societats
marivisaiz10.6K views
Unitat 1. organització política (1) by csantan2
Unitat 1. organització política (1)Unitat 1. organització política (1)
Unitat 1. organització política (1)
csantan2598 views
Sa socat organitzacio politica dels estats by Txeli
Sa socat organitzacio politica dels estatsSa socat organitzacio politica dels estats
Sa socat organitzacio politica dels estats
Txeli36K views
Formaciocivica by dgraell
FormaciocivicaFormaciocivica
Formaciocivica
dgraell228 views
Vocabulari unitat didàctica 4 by amelisgalmes
Vocabulari unitat didàctica 4Vocabulari unitat didàctica 4
Vocabulari unitat didàctica 4
amelisgalmes849 views
L'organització política de les societats by professor_errant
L'organització política de les societatsL'organització política de les societats
L'organització política de les societats
professor_errant891 views
Organització política i territorial a l’estat espanyol i català by Glòria Garcia
Organització política i territorial a l’estat espanyol i catalàOrganització política i territorial a l’estat espanyol i català
Organització política i territorial a l’estat espanyol i català
Glòria Garcia18.1K views
Organització política de les societats. Escola Thau by santgisbert
Organització política de les societats. Escola ThauOrganització política de les societats. Escola Thau
Organització política de les societats. Escola Thau
santgisbert1.3K views

More from jordimanero

El conflicte d'Ucraïna by
El conflicte d'UcraïnaEl conflicte d'Ucraïna
El conflicte d'Ucraïnajordimanero
4.6K views30 slides
El paper de la dona a la segona guerra mundial by
El paper de la dona a la segona guerra mundialEl paper de la dona a la segona guerra mundial
El paper de la dona a la segona guerra mundialjordimanero
10.8K views17 slides
Unitat 2 2019-2020 - els climes d espanya i catalunya by
Unitat 2  2019-2020 - els climes d espanya i catalunyaUnitat 2  2019-2020 - els climes d espanya i catalunya
Unitat 2 2019-2020 - els climes d espanya i catalunyajordimanero
26.2K views70 slides
Criteris de correccio geografia batxillerat by
Criteris de correccio geografia batxilleratCriteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxilleratjordimanero
9.2K views2 slides
Criteris de correccio hmc batxillerat by
Criteris de correccio hmc batxilleratCriteris de correccio hmc batxillerat
Criteris de correccio hmc batxilleratjordimanero
9.1K views2 slides
Unitat 13 un mon dividit en blocs 2019-2020 by
Unitat 13  un mon dividit en blocs 2019-2020Unitat 13  un mon dividit en blocs 2019-2020
Unitat 13 un mon dividit en blocs 2019-2020jordimanero
7.5K views68 slides

More from jordimanero(20)

El conflicte d'Ucraïna by jordimanero
El conflicte d'UcraïnaEl conflicte d'Ucraïna
El conflicte d'Ucraïna
jordimanero4.6K views
El paper de la dona a la segona guerra mundial by jordimanero
El paper de la dona a la segona guerra mundialEl paper de la dona a la segona guerra mundial
El paper de la dona a la segona guerra mundial
jordimanero10.8K views
Unitat 2 2019-2020 - els climes d espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 2  2019-2020 - els climes d espanya i catalunyaUnitat 2  2019-2020 - els climes d espanya i catalunya
Unitat 2 2019-2020 - els climes d espanya i catalunya
jordimanero26.2K views
Criteris de correccio geografia batxillerat by jordimanero
Criteris de correccio geografia batxilleratCriteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxillerat
jordimanero9.2K views
Criteris de correccio hmc batxillerat by jordimanero
Criteris de correccio hmc batxilleratCriteris de correccio hmc batxillerat
Criteris de correccio hmc batxillerat
jordimanero9.1K views
Unitat 13 un mon dividit en blocs 2019-2020 by jordimanero
Unitat 13  un mon dividit en blocs 2019-2020Unitat 13  un mon dividit en blocs 2019-2020
Unitat 13 un mon dividit en blocs 2019-2020
jordimanero7.5K views
Unitat 12 descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18 by jordimanero
Unitat 12  descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18Unitat 12  descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18
Unitat 12 descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18
jordimanero7.9K views
Unitat 11 la guerra freda - 2019-20 by jordimanero
Unitat 11  la guerra freda - 2019-20Unitat 11  la guerra freda - 2019-20
Unitat 11 la guerra freda - 2019-20
jordimanero7.8K views
Unitat 10 la segona guerra mundial 2019-20 by jordimanero
Unitat 10  la segona guerra mundial 2019-20Unitat 10  la segona guerra mundial 2019-20
Unitat 10 la segona guerra mundial 2019-20
jordimanero8.4K views
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20 by jordimanero
Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20
jordimanero8.5K views
Unitat 8 el crac del 29 - 2019-20 by jordimanero
Unitat 8  el crac del 29 - 2019-20Unitat 8  el crac del 29 - 2019-20
Unitat 8 el crac del 29 - 2019-20
jordimanero8.3K views
Unitat 7 la revolucio russa - 2019-20 by jordimanero
Unitat 7  la revolucio russa - 2019-20Unitat 7  la revolucio russa - 2019-20
Unitat 7 la revolucio russa - 2019-20
jordimanero9.1K views
Unitat 6 gran guerra -2017-18 by jordimanero
Unitat 6  gran guerra -2017-18Unitat 6  gran guerra -2017-18
Unitat 6 gran guerra -2017-18
jordimanero8.7K views
Unitat 5 imperialisme -2017-18 by jordimanero
Unitat 5  imperialisme -2017-18Unitat 5  imperialisme -2017-18
Unitat 5 imperialisme -2017-18
jordimanero9.8K views
Unitat 4 moviment obrer -2017-18 by jordimanero
Unitat 4  moviment obrer -2017-18Unitat 4  moviment obrer -2017-18
Unitat 4 moviment obrer -2017-18
jordimanero9.8K views
Unitat 3 liberalisme i nacionalisme - 2019-20 by jordimanero
Unitat 3  liberalisme i nacionalisme - 2019-20Unitat 3  liberalisme i nacionalisme - 2019-20
Unitat 3 liberalisme i nacionalisme - 2019-20
jordimanero9.8K views
Unitat 2 la revolucio industrial 2019-20 by jordimanero
Unitat 2  la revolucio industrial 2019-20Unitat 2  la revolucio industrial 2019-20
Unitat 2 la revolucio industrial 2019-20
jordimanero10.1K views
Unitat 1 l'antic regim 2019-20 by jordimanero
Unitat 1  l'antic regim 2019-20Unitat 1  l'antic regim 2019-20
Unitat 1 l'antic regim 2019-20
jordimanero10K views
1r eso dossier exercicis setembre 2018 by jordimanero
1r eso dossier exercicis setembre 20181r eso dossier exercicis setembre 2018
1r eso dossier exercicis setembre 2018
jordimanero1.2K views
Unitat 15. Actualitat 2017-18 by jordimanero
Unitat 15.  Actualitat 2017-18Unitat 15.  Actualitat 2017-18
Unitat 15. Actualitat 2017-18
jordimanero9.2K views

Recently uploaded

Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
60 views4 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
18 views5 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
103 views22 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide

Recently uploaded(9)

Unitat 15 2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catalunya

 • 1. UNITAT 15. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I TERRITORIAL D'ESPANYA I CATALUNYA IPM / Geografia Batxillerat Jordi Manero
 • 2. Les societats s'organitzen segons diversos criteris tant a a nivell territorial i administratiu com polític. El model d’Estat actual està constituït per tres pilars bàsics: Els estats constitueixen les unitats bàsiques de l’organització política del món. L'Estat és una “unitat político-administrativa independent, establerta en un territori delimitat, habitada per una població, i amb un poder jurídic institucionalitzat”. el territori. la població el sistema legal i jurídic.
 • 3. El territori, delimitat per unes fronteres estatals, és on l'Estat exerceix la seva sobirania. Bàsicament parlem de sistemes polítics democràtics o dictatorials. La població és formada pels ciutadans de l’estat. El sistema legal jurídic i polític regula la forma de govern, així com els drets i les obligacions dels ciutadans. En els sistemes democràtics, cal fer referència a la separació de poders (legislatiu, executiu i judicial), i a les institucions que els encarnen: Parlaments, Governs i Tribunals de justícia.
 • 5. Els estats s’atribueixen el dret exclusiu per desenvolupar unes funcions relacionades amb la sobirania com: la defensa del territori l’ús de la força la recaptació de tributs i impostos l’administració de justícia la representació internacional l’ordenació interior de l’economia ensenyament públic la sanitat pública l’ordenació territorial la construcció de grans infraestructures
 • 6. La Nació és un “conjunt de persones (poble) amb fonaments ètnics comuns, que parlen la mateixa llengua, amb el mateix context cultural, amb el mateix sistema de vida i història comuna”. Als elements de l’Estat la nació hi afegeix la consciència de pertànyer a (l'orgull nacional, identitat nacional, sentiment nacional). El nacionalisme té com a projecte polític un Estat per a una nació.
 • 7. Relacionant Estat i nació obtenim: Estat nacional (identificació total entre estat i nació) Islàndia. Estat plurinacional (amb minories nacionals identificables) RFRussa Nacions sense Estat. Kurds.
 • 8. La Frontera és el “límit entre dues formacions político – territorials o dos estats”. Sempre són productes històrics, tot i relacionar-se amb accidents geogràfics. Són essencials. El món és un món d’Estats, és un món de fronteres. La frontera, en limitar el territori permet l'existència de la base física de l’Estat (identifica on exerceix la sobirania, el seu àmbit administratiu i jurídic). Són el resultat d’un acord o d’una imposició.
 • 9. La tipologia morfològica varia depenent dels criteris de la seva delimitació. La frontera natural és aquella marcada o recolzada en un accident físic, com ara un riu (Miño) o una montanya (Pirineus). La frontera contractual és aquella en la qual la voluntat de l’home és l’element determinant (tot i que sempre ho és). Això origina, de vegades, formes arbitràries (geomètriques). Són les fronteres artificials, en base a latitud i longitud. Es troben sobretot a la perifèria del sistema (Àfrica), i generen grans problemes.
 • 10. La funcionalitat considera la frontera com a element organitzador de l’espai. Frontier Parlem d'un element segregador o integrador. Boundary La frontera és un element segregador, que separa, és un obstacle. És la frontera límit (frontera EUA-Mèxic). Frontera com a element integrador, que afavoreix les relacions a tots els nivells (frontera entre EUA i Canadà). Evidencia conflictes fronterers (frontera Corea del N i del S).
 • 11. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I POLÍTICA DELS ESTATS Estat unitari (França, Portugal, Txèquia, Finlàndia). La seva forma d’organització és el centralisme. L'acció política / administrativa rau en un govern únic (central). Existeix un únic centre de poder, que actua sobre el territori amb els funcionaris. Una sobirania
 • 12. Estat descentralitzat (Espanya, Itàlia, Irlanda). Model intermig entre el federal i l’unitari. Hi ha un poder d’àmbit nacional. A la vegada existeixen poders d’àmbit regional (amb certes competències atorgades). Hi ha unitats territorials autònomes, però una única sobirania (de l’Estat).
 • 13. Estat Federal (R.F.Russa, RFA, EUA). El poder es divideix en dos nivells de govern, el de la federació (govern federal) i els dels estats. Cada autoritat, dins el seu àmbit té plena sobirania. Govern federal Àmbit internacional (política exterior, defensa, comerç internacional). Temes d’interès comú (política monetària). Dues sobiranies
 • 14. Confederació (Confederació Helvètica). Pacte internacional entre Estats, creant una unió permanent. S'estableixen lligams per regular i coordinar afers comuns. El principi bàsic és la igualtat de cadascun dels Estats. Cada Estat manté la seva sobirania i independència.
 • 15. LA JERARQUIA ENTRE ESTATS Hi ha Estats més poderosos que altres, i la geopolítica intenta explicar el per què. Igualment, analitza les relacions entre els diferents estats. Cal considerar una combinació d’elements, com ara: Recursos naturals Grau de desenvolupament tecnològic Població, quantitat i grau de qualificació Posició geogràfica Absoluta, coordenades geogràfiques Relativa, context socio-econòmic de la zona on es troba
 • 16. Al món, actualment, es donen diversos conflictes geopolítics. - A causa de la diversitat cultural. Aquests conflictes tenen diverses causes: Per exemple a Europa podem analitzar conflictes nacionals com el belga entre Flandes i Valònia. A nivell mundial esmentar els xocs entre israelites i palestins o el problema del poble kurd. - A causa dels desequilibris de recursos.
 • 17. - A causa de qüestions religioses (conflicte a Nigèria entre cristians i musulmans). - A causa del problemes fronterers (mala delimitació fronterera, per exemple entre Índia i Paquistan). - A causa de repressions polítiques (Síria).
 • 18. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA D'ESPANYA L'ORGANITZACIÓ POLÍTICO - TERRITORIAL D'ESPANYA I CATALUNYA Amb la mort de Franco (1975) s’inicia el procés de transició política de la dictadura a la democracia que culmina amb l’aprovació de la Constitució el 1978. Aquesta defineix Espanya com un estat social i democràtic de dret, i la forma de govern és la monarquia parlamentària (el rei arbitra, modera i representa).
 • 19. El sistema polític espanyol La Constitució és la llei fonamental del país. Com a democràctica, estableix la sobirania nacional i la separació de poders. La democràcia espanyola no és directa sinó representativa. Els majors de 18 anys voten i deleguen en uns representants.
 • 20. Convocatòries electorals: Eleccions generals (Congrés -President del govern, Govern- i Senat). Eleccions autonòmiques (Parlament - President, Govern-). Eleccions municipals (Ajuntament - Alcalde, Govern municipal-). Eleccions europees (Parlament europeu).
 • 21. A Espanya s'aplica per repartir els escons un sistema de representació proporcional. S'usa el que s'anomena la regla D'Hondt modificada. Només s'atorguen escons als partits que han superat un determinat percentatge de vots (3%), denominat barrera electoral. Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etcètera, fins a un nombre igual al d'escons assignats a la circumscripció. S'atribueixen els escons a les candidatures que obtinguin els més grans quocients per ordre decreixent.
 • 22. Com a exemple, assignarem en una circumscripció electroral 8 diputats. Partits eliminats. No superen la barrera electoral. Repartiment dels escons. En cas d’empat, obté l’escó la llista més votada.
 • 23. En els Estats democràtics el Parlament és la seu del poder legislatiu. A Espanya el Parlament són les Corts Generals. Formades pel Congrés dels Diputats i el Senat.
 • 24. El Congrés (cambra baixa). Està format per 350 diputats. La província és la circumscripció electoral. Un cop triats, el rei (prèvia consulta amb els diversos partits parlamentaris) proposa un candidat a la Presidència del Govern. Regula i controla el Govern (fins i tot pot provocar una moció de censura). Aprova les lleis. Aprova els pressupostos de l'Estat. Tria el president del govern.
 • 25. El Congrés tria el President del Govern. Aquest nomena els seus ministres, configurant així el poder executiu. Aquest governa, però és controlat per les Corts Generals. Ara bé, el President del Govern està facultat per dissoldre les Corts i convocar noves eleccions.
 • 26. El Senat (cambra alta) teòricament és una cambra de representació territorial. El Senat pot revisar les propostes legislatives que prèviament han passat pel Congrés dels Diputats. Ara bé, és el Congrés qui aprova els textos definitivament. En política exterior, el Senat pot autoritzar o denegar la ratificació de tractats internacionals. A la pràctica duplica pràcticament les funcions del Congrés.
 • 27. El Consell General del Poder Judicial és l'òrgan de govern dels jutges i magistrats encarregats d'administrar justícia segons la legislació del país. L'integren el president del Tribunal Suprem i vints membres designats per les Corts Generals i nomenats pel rei per a un període de cinc anys Els tribunals més importants a Espanya són: Tribunal Suprem. Audiència Nacional. Tribunal Constitucional.
 • 28. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL D'ESPANYA Tots els estats tenen divisions més petites dins els seus territoris. Les divisions administratives són eines de l’Administració a l’hora d’impulsar un model concret d’organització territorial, per això varien al llarg de la història. A Espanya al segle XIX, amb la creació de l'Estat liberal, continuà la tendència centralista. El 1833 es creà la divisió provincial de J. de Burgos, base de l'actual. Volia afavorir el centalisme i l'administració, uniformitzant.
 • 29. La divisió provincial de Javier de Burgos de 1833, basada en criteris topogràfics i d’extensió i població homogènia. Aquesta divisió s’ha mantés pràcticament sense canvis fins l’actualitat. A finals del segle XIX apareixen demandes descentralitzadores. Primer federalistes (primera República). Després autonomistes (catalanistes).
 • 30. Ja al segle XX, els moviments polítics i culturals nacionalistes qüestionen l’Estat centralista. Amb la II República arribà un intent de descentralització. Es parlava d'un Estat integral, que oferí la possibilitat d'aconseguir l'autonomia. Va ser atorgada a Catalunya, País Basc i Galícia. CCAA històriques.
 • 31. Divisió provincial franquista El Franquisme significà la tornada del centralisme (“una, grande y libre”). La Dictadura franquista ignorà la realitat regional i practicà un exaltat nacionalisme espanyol, unitarista i excloent. L’estat dictatorial, unitari i centralista, reprimí durament qualsevol forma de nacionalisme i regionalisme i l’ús de llengües pròpies distintes del castellà.
 • 32. La tornada de la Democràcia possibilità un nou intent de descentralització. Es reconeix la plurinacionalitat de l'Estat, que quedà dividit en 17 autonomies (17+2). La Constitució de 1978 estableix una via intermitja entre l'estat unitari i el descentralitzat. Espanya és un “Estat unitari, amb autonomia de les nacionalitats i les regions”.
 • 33. L'Estat és: Unitari, car la unitat nacional és un principi suprem de la constitució. Descentralitzat, ja que el principi d’autonomia s’aplica a tots els nivells (autonòmic, provincial i municipal). El títol VIII de la Constitució, “sobre l’organització territorial d’Espanya”, estableix que Espanya s’organitza territorialment en municipis, províncies i CCAA. Així, a Espanya conviuen 3 tipus d’administració pública, la local, l'autonòmica i la central .
 • 36. Els municipis són “l'ens menor territorial primari”. La constitució garanteix l’autonomia dels municipis, que tenen personalitat jurídica plena. Els ajuntaments governen i administren els municipis. Són formats per alcaldes i regidors (varien en funció dels habitants) triats per tots els empadronats en el municipi, majors d’edat. Les seves competències venen recollides en la “Llei de Bases de Règim Local”.
 • 37. Mapa termes municipals de Catalunya (2007)
 • 38. Així, són competència dels municipis: - Organitzar l'administració pública municipal - Recaptar i administrar els ingressos municipals - Atorgar llicències (en les seves competències) - L'ordenació territorial i l'urbanisme - L'enllumenat públic - La recollida de residus i la neteja - La gestió dels cementiris - La gestió dels mercats - El control del trànsit dins el terme municipal - El transport públic - Fomentar les activitats educatives, culturals, sanitàries i esportives - ... / ...
 • 39. Les competències municipals es centren bàsicament en: L’ordenació territorial. La seguretat en llocs públics. El transport d’abast municipal La salubritat. Obres i serveis. La protecció del medi ambient. Es poden crear mancomunitats de municipis. A finals del 2013 es promulgà la Llei de Racionalització I Sostenibilitat de l’Adminsitració Local. Les CCAA assumeixen els serveis socials i sanitaris dels Ajuntaments
 • 40. La província és una “entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l’agrupació de municipis”. Actualment les províncies: - Són la divisió territorial de l'administració perifèrica de l'Estat. - Són l'entitat local de rang més alt. - Són la circumscripció electoral de l'Estat.
 • 41. Són la divisió territorial per a que l’Estat pugui complir les seves activitats. Són la divisió territorial de l'administració perifèrica de l'Estat. L’Estat hi exerceix les competències exclusives sobre 32 matèries, com ara emigració, defensa, hisenda general... De les quals s’encarrega el subdelegat del govern. Les Delegacions i Subdelegacions del Govern i dels diferents Ministeris són òrgans de l’Administració de l’Estat que tenen un marc d’actuació provincial.
 • 42. Són l'entitat local de rang més alt. Del govern de les províncies s'encarreguen les diputacions provincials o d’altres corporacions de caràcter representatiu. La diputació provincial és un òrgan intermedi de caràcter representatiu i d’elecció indirecta. És formada pels diputats provincials, triats pels càrrecs municipals de la província.
 • 43. Ha de coordinar els serveis municipals entre si. Ha de cooperar amb els municipis. Ha d’assistir als municipis de menor capacitat econòmica. Ha de prestar serveis públics supramunicipals. Per tal de complir aquestes funcions municipis i diputacions es financien: Fonamentalment amb tributs propis i amb la participació en els de l’Estat i les CCAA. Sempre són proporcionals a la seva població.
 • 44. Distribució escons per província, 2012 Són la circumscripció electoral de l'Estat.
 • 45. A banda de municipis i províncies, també existeixen altres entitats territorials locals. - Poden donar-se mancomunitats de municipis i corporacions metropolitanes. - A les illes, existeixen els cabildos (Canàries) i els consells insulars (Balears). - A Catalunya existeixen les comarques.
 • 46. Les comunitats autònomes són “ens públics territorials amb facultats d’autogovern i autonomia legislativa”. Les CCAA són la principal novetat de la Constitució del 78. Tracta de donar resposta a la qüestió de la pluralitat nacional de l’Estat. El principi d'autonomia es va estendre a tot el territori (“cafè per a tothom”). Ara tenim les anomenades 17 + 2: Catalunya, Aragó, València, Balears, Navarra, Galícia, Astúries, Extremadura, Múrcia, País Basc, Castella-Lleó, Castella-La Manxa, Andalusia, La Rioja, Cantàbria, Madrid, Canàries, més Ceuta i Melilla.
 • 48. Les comunitats autònomes de l’estat espanyol es poden diferenciar en tres grans grups, considerant com aconseguiren la seva autonomia. Comunitats que van accedir a l’Estatut per l’article 151, que corresponen al que s’anomena comunitats històriques (via ràpida, aplicada a Catalunya, País Basc i Galícia). Comunitats autònomes que van ser assimilades a aquest article (Andalusia). Comunitats autònomes a través de l’article 143 (via lenta). Cal citar també les dues ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
 • 49. S’utilitzà en gran mesura l’organització històrica existent en l’Edat Moderna. Fonamentant-se en els regnes medievals: Catalunya, País Basc, Galícia, Navarra, Andalucia, Aragó, P. Valencià, Balears, Astúries… En el cas d’altres comunitats s’utilitzaren criteris geogràfics. Per delimitar les comunitats autònomes: Cantàbria, La Rioja… Especial dificultat presentà el disseny autonòmic de la gran unitat històrica castellana, i s’utilitzaren criteris històrics, geogràfics o polítics (Madrid)
 • 50. Les principals institucions de les CCAA són: Políticament, les CCAA tenen institucions pròpies, fixades per els seus estatuts. Parlament o Assemblea, triat per sufragi universal, legisla en allò que té competències (exclusives, compartides o executives). Consell de govern, que executa i administra. Presidència. És el cap del govern autònom, amb poder executiu. És la màxima representació de l’autonomia. Tribunals superiors de justícia.
 • 51. Les CCAA desenvolupen les competències que el govern central delega en elles. Competències exclusives. Tant del govern central com de les CCAA Aquests poden exercir tot el poder. Competències concurrents. l'Estat pot aprovar una llei bàsica o de línies generals. Les CCAA poden desenvolupar-la. Competències compartides. Tota la legislació, reglamentació i normativa correspon a l'Estat, Les CCAA només apliquen la llei Una competència és la potestat (executiva i legislativa) que s’exerceix en una matèria.
 • 52. Després de més de 30 anys de funcionament, a nivell d’organització territorial hi ha tota una sèrie de qüestions pendents, que caldria resoldre cercant una organització més racional. Caldria millorar: La comarcalització El tema dels enclaus territorials La qüestió de les àrees metropolitanes L'excessiu nombre de municipis. Cal una reducció per aconseguir entitats viables en relació als seus habitants i a la seva capacitat econòmica.
 • 53. Mapa província de Burgos Condado de Treviño Dins del territori d’Àlaba Una altra província i CCAA
 • 54. En època medieval va ser dividida en vegueries i sotsvegueries. El veguer era un funcionari reial.. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA El 1716, amb Nova Planta es procedí a l'eliminació de les vegueries, instaurant-se la divisió en 12 corregiments. Napoleó dividí el territori en 4 corregiments, per després annexionar-lo a França i dividir-lo en 4 departaments. El 1833, arribà la divisió provincial. Catalunya es dividí en 4 províncies, cadascuna amb un governador civil. Catalunya no es reconeixia com a unitat política. El 1834 es crearen els partits judicials.
 • 55. Amb la II República, Pau Vila creà la divisió comarcal, amb 38 comarques i 9 vegueries. No va ser aplicada per la guerra civil. La nova divisió territorial i l’assignació de la capital comarcal considerà: - El nombre d’habitants (com a mínim, 50.000). - La tradició administrativa del nucli principal (pe: cap partit judicial). - La vinculació tradicional de les poblacions a una determinada zona. - La necessitat dels habitants d’anar i tornar en un dia a la capital comarcal.
 • 57. L'actual règim autonòmic començà amb la instauració de la Generalitat provisional, el 1977. Posteriorment s'aprovà l'Estatut de Sau, el 1979. Ara està en vigor el nou Estatut del 2006. L'Estatut de Sau, com l'actual, afirmava que l'organització territorial de Catalunya es basa en el municipi, la comarca i la província. Actualment a Catalunya: El govern central manté la divisió provincial (manté les diputacions). El govern autonòmic utilitza la divisió comarcal. Duplicitats
 • 58. La comarca és una entitat local creada pel Parlament de Catalunya. La Llei de 1987, de comarcalització, crearà 41 comarques. S’afegeixen 3 al projecte de Pau Vila. Pla de l’Estany Pla d’Urgell Alta Ribagorça La comarca dóna suport als municipis (sobretot petits, amb menys capacitat) en les seves competències. Les comarques són dirigides pel Consell Comarcal, triat entre els regidors de la comarca.
 • 59. El Consell Comarcal té competències en els següents àmbits: - Cultura - Esports - Urbanisme - Ordenació territorial - Afers socials - Ensenyament - Polítiques ambientals - I allò que delegin els municipis
 • 60. Des de la concessió de l'autonomia a Catalunya, a nivell territorial s'ha produït alguns canvis. Destaquen principalment la creació de comarques i la modificació de certs límits municipals. Agregar o fusionar municipis (en les zones deprimides demogràficament). Segregar-los (en les zones més dinàmiques). La darrera segregació, aprovada l'abril del 2010 segregà La Canonja, a Tarragona.
 • 61. Ara a Catalunya hi ha 945 municipis. El 70% tenen menys de 2000 habitants. El 40% menys de 500. Els problemes del que tenen poca població és proveir de serveis als seus habitants. El problema s'accentua en municipis molt extensos, amb població envellida... Cal recordar que el pressupost es troba molt condicionat per la seva població.
 • 63. L'any 2000 es creà la Comissió d'experts per a la revisió del model territorial de Catalunya. Elaborà l'Informe Roca. Aquest informe va ser polèmic, car proposava: La desaparició dels municipis amb menys de 250 h. (agregacions de municipis). La creació de vegueries. Ampliar el nombre de comarques. Crear l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • 64. El Parlament ha aprovat la creació de 7 vegueries.
 • 65. L’Àrea Metropolitana de Barcelona funcionà del 1974 al 1987. Ara existeix la corporació metropolitana de Barcelona. Des del 2006 funciona la Carta Municipal de Barcelona. Atorga a l'ajuntament de Barcelona un règim especial, amb més competències (vivenda, serveis socials....)
 • 66. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE LA UE La UE presenta importants desequilibris regionals. Per tal de corregir-los i afavorir el desenvolupament de les regions més desafavorides s'ha creat la política regional i la política estructural i de cohesió. La classificació territorial de la UE, amb poques excepcions, segueix la divisió administrativa de cada Estat. La UE ha creat els NUTS (Unitats Territorials Estadístiques), establint-se 3 nivells territorials. Aprofitant-la
 • 67. Són el primer nivell de desagregació territorial dins els Estats. Són, per tant, grans unitats territorials. En aquest grup trobem casos molt diferents, com els Länder alemanys (amb gran poder) o les agrupacions de CCAA a Espanya (amb una funció estadística, poc operativa). Espanya té 7 NUTS 1 Espanya té 18 NUTS 2 Són el segon nivell de desagregació territorial dins els Estats. Es tracta d'un nivell més operatiu, base de la política regional de la UE, car coincideix amb la veritable divisió regional. 17 CCAA més Ceuta i Melilla.
 • 69. Espanya té 52 NUTS 3 50 províncies més Ceuta i Melilla. Els NUTS 3 són els tercer i últim nivell de desagregació territorial dins Estats. És l’àmbit més local.
 • 70. Les regions dins la UE es poden classificar seguint diversos criteris. Índex de Perifericitat. Mesura l’aproximació o llunyania al centre d’activitat econòmica, considerant el PIB regional. Regions centrals (interiors i exteriors) Regions intermèdies Regions perifèriques (interiors i exteriors). Estableix
 • 71. El principal problema d'aquestes classificacions és que no defineixen blocs geogràfics precisos, amb certa solució de continuïtat. Les classificacions serveixen per dissenyar la política regional europea. S'agrupen les regions en nivells semblants de desenvolupament. Teòricament tenen una realitat semblant, amb problemes semblants. Això planteja problemes
 • 72. Cal planificar polítiques d’àmbit supranacional, car ja des del principi (CEE) es plantejà el problema dels grans desequilibris econòmics regionals. Aquests suposen un greu perill, ja que poden dificultar el procés d’integració. Aquesta situació ara és més clara, amb l'ampliació a 28 estats.