Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Criteris de correccio hmc batxillerat

Download to read offline

Criteris Avaluació HMC

  • Be the first to like this

Criteris de correccio hmc batxillerat

  1. 1. Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d’Història del Món Contemporani Ins. Premià / Curs 2019-2020 Criteris generals:  La nota de la matèria de modalitat d’Història del Món Contemporani serà la mitjana de la nota obtinguda durant les tres avaluacions.  Els continguts de la matèria es dividiran en unitats didàctiques i el professor/a indicarà a l’alumne quines pertanyen a cadascun dels tres períodes d’avaluació que hi haurà al llarg del curs.  Per a cada bloc temàtic, corresponent al període d’una avaluació, hi haurà, si més no, dues proves d’avaluació sumativa, a més d’un nombre variable d’exercicis i controls d’activitats d’ensenyament i aprenentatge (pràctiques).  El model d’examen prendrà com a referència bàsica, el model de les proves de selectivitat.  La qualificació serà numèrica de l’1 al 10  La qualificació de la matèria de cada avaluació es farà d’acord amb la ponderació següent: un 90% correspondrà a l’avaluació sumativa i un 10% a l’avaluació formativa. L’actitud ajudarà l’alumnat a arrodonir la seva nota. Respecte aquest darrer apartat, cal destacar que es considera bàsica l’assistència a classe i la puntualitat.  El 10% de l’avaluació formativa s’obtindrà de les diverses pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació.  L’assistència i la puntualitat són imprescindibles per al bon funcionament de la classe. Tres faltes injustificades comportaran una reducció de 0,25 punts en la nota del trimestre. A partir de la quarta falta, de manera automàtica, la reducció s’ampliarà en un 0,25 de punt més. Els retards es consideraran falta injustificada.  La correcta expressió serà valorada. Per cada falta es reduirà la nota de l’exercici o prova en 0,1 punts, fins a un màxim d’1 punt.
  2. 2. Criteris de recuperació:  Els alumnes que suspenguin alguna avaluació tindran dret a un examen de recuperació.  La prova de recuperació es realitzarà en la prova de suficiència ordinària.  La nota de l’examen de recuperació serà com a màxim un 5. Examen de suficiència ordinària (juny):  Els alumnes que a final de curs tinguin alguna avaluació suspesa s’hauran de presentar a la prova de suficiència.  La prova de suficiència es farà dels continguts suspesos.  La nota es farà aplicant les normes descrites en el primer apartat  Els alumnes que no aprovin la prova de suficiència els quedarà tota la matèria pendent. Examen de suficiència extraordinària (setembre):  Els alumnes que no aprovin tota la matèria tindran dret a presentar-se a la suficiència extraordinària, on entra tota la matèria i la nota màxima és un 5. Jordi Manero / Setembre 2015

Criteris Avaluació HMC

Views

Total views

8,774

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8,595

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×