Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Гладченко І. Інноваційна модель включення дітей з порушеннями психофізичного розвитку в освітній простір

758 views

Published on

Гладченко І. Інноваційна модель включення дітей з порушеннями психофізичного розвитку в освітній простір

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Гладченко І. Інноваційна модель включення дітей з порушеннями психофізичного розвитку в освітній простір

 1. 1. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Доповідач: Гладченко Ірина Київ 2014 Інноваційна модель включення дітей з порушеннями психофізичного розвитку в освітній простір
 2. 2. Особистісна орієнтація Формування гуманістичних цінностей Оновлення принципів, змісту та освітніх технологі Орієнтація на формування життєвої компетентності дитини Пріоритет інтересів дитини перед усіма іншими Забезпечення фізичного, психологічного та морального здоров’ Пріоритети державної політики Розвиток дошкільної освіти у ХХІ столітті
 3. 3. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІК ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНА СИТУАЦІЯ РОЗВИТКУ НОВОУТВОРЕНН Я Характер, структура , ієрархія видів діяльност і, провідна діяльніст ь Специфічні для кожного віку зв’язки дитини з дорослим як значущою особою, авторитетом, носієм суспільних функцій та вимог Особливос ті свідомості та особистост і, яких не було раніше
 4. 4. Особистісно орієнтований підхід в системі освітнього процесу дітей з ППР Цілісність розвитку Тотожність розвитку Загальніз роз особисто Характер органічни х уражень Характер функціону -вання психічної діяльності Специфіка дитинизППР урахуванн я
 5. 5. ВЛАСНІ ОСВІТНІ ЦІЛІ Навчальн а діяльніст ь дитини реалізаці я Здібност і Можливост і Мотивація Інтереси відповідність Педаго г Батьки Координуючата організуючадіяльність вплив Індивідуальна освітня траєкторія
 6. 6. ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ДІЯЛЬНІСНИЙ напрям ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ напрям ЗМІСТОВНИЙ напрям Сучасні педагогічн і технології , ІТ- технології Організаційни й аспект Індивідуаль навчальний план Освітня програма Напрями реалізації ІОТ дітей з ППР
 7. 7. ПРОБЛЕМА Протиріччя між існуючою системою дошкільної освіти дітей, в тому числі й дітей з ППР, та потребами сімей, що виховують дітей раннього та дошкільного віку МЕТА *Підвищення якості дошкільної освіти; *всебічний особистісний розвиток дітей з ППР; *максимальне задоволення освітіх потреб дітей раннього та дошкільного віку; *покращення психологічного здоров’я батьків ОБ’ЄКТ Інноваційні форми організації освіти дітей з ППР (ранній та дошк. вік) ПРЕДМЕТ Педагогічні умови, що сприяють ефективній реалізації інноваційної моделі включення дітей раннього та дошкільного віку в освітній простір Розробка інноваційної моделі включення дітей з ППР в освітній простір
 8. 8. Спеціальні навчальні заклади (д/у, школи) Громадськ і організаці ї Заклади Мін. охорони здоров’я Соціальн і служби Інші соціальні інституції Наукові організаці ї,ВНЗ, ПМПк РОДИНА взаємодія Комплексний психолого- педагогічний простір МІЖГАЛУЗЕВА ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ з включення дітей раннього та дошкільного віку в освітній простір БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ (ПРОЕКТИ) *Служба ранньої допомоги (СРД) *Консультативий пункт (КП) *Центр ігрової підтримки дитини (ЦІПД) *Тьюторінг
 9. 9. МЕТА *Розробка рекомендацій щодо оформлення відповідної документації; *розробка та впровадження ефективних методик психолого- педагогічної діагностики відхилень у розвитку у дітей раннього віку; *розробка технологій корекції та стимуляції розвитку дітей з ППР; *підготовка профільних спеціалістів Для детей *Позитивна динаміка моторного, мовленнєвого, пізнавального розвитку дітей; *профілактика вторинних порушень розвитку; *підвищення рівня соціальної адаптації; *включення дітей раннього віку з ППР у освітній простір д/у Для педагогів *Підвищення професійної компетенції в галузі діагностики, корекційно- развивальної роботи, психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку з ППР та їх сімей Для програми розвитку *Розвиток мережі варіативних форм дошкільної освіти для дітей раннього віку (територіальна доступність); *розробка та впроадження безперервних індивідуальних освітніх маршрутів (ІОТ) для дітей з ППР ТЕХНОЛОГІЇ *Технології обстеження дітей раннього віку з органічним ураженням ЦНС; *технології корекційно-развивальної роботи з дітьми раннього віку з використанням інноваційного обладнання; *технології взаємодії з батьками в умовах СРД; *модель ПМПк у СРД Результат СЛУЖБА РАННЬОЇ ДОПОМОГИ
 10. 10. КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПУНКТ ТЕХНОЛОГІЇ *Технології обстеження дітей різного віку в умовах КП; *технології консультування батьків; *технології просвітницької д-ті в соціумі; *рекомендації для батьків з метою підвищення їхньої педагогічної компетенції; *технології проведення тренінгів для батьків МЕТА *Визначення функціоналу структурного підрозділу *розробка відповідної документації; *створення ресурсної бази технологічних розробок функціонування КП Для дітей *Соціалізація дітей раннього та дошкільного віку, котрі не відвідують освітні заклади; *профілактика різноманітних відхилень у фізичному, психічному та соціальному розвитку дітей з ППР Для батьків *Підвищення соціальної компетентності педагогов, що позитивно впливає на работу з родиною; *півищення рівня консультування та взаємодії з батьками; *забезпечення єдності та наступності сімейного та суспільного виховання Для програми розвитку *Забезпечення рівних стартових можливостей для дітей, котрі не відвідують ДОУ; *забезпечення взаємодії між дошкільним закладом, що реалізує загальноосвітню та/або спеціальну програму дошкільної освіти, та іншими організаціями соціальної та медичної підтримки дітей та батьків Результат
 11. 11. МЕТА *Розробка діагностичних методик для обстеження дітей з тяжкими порушеннями розвитку (ТПР); *розробка та впровадження технологій корекційно- педагогічої роботи з дошкільниками з ТПР; *підготовка педагогів- тьюторів до роботи з дітьми з ТПР та їх батьками ТЕХНОЛОГІЇ *Технології обстеження дітей з ТПР в умовах тьюторінга; *технології індивідуальної роботи з дітьми з ТПР в умовах тьюторінга; *модель документації тьюторінга; *освітня програма в умовах тьюторінга; *технології супроводу родини, що виховує дитину-інваліда; *модель ПМПк у тьюторінгу Для дітей *Покращення показників соціальної адаптації дітей з ТПР; *розвиток моторних, мовленнєвих, пізнавальних функцій; *включення дітей з ППР у різноманітні види дитячої діяльності; *визачення оптимальних маршрутів розвитку та індивідуальних освітніх траєкторій Для педагогів *Підвищення професійної компетенції в галузі тьюторінгу та супроводу дітей з ППР, в тому числі дітей-івалідів; *оволодіння навичками взаємодії з родиною, що виховує дитину з ТПР; *набуття уміння взаємодії з різними організаціями медичного та соціального призначення Для програми розвитку *Розробка та реалізація освітніх програм; *розробка та апробація безперервних освітніх маршрутів в умовах міжгалузевої взаємодії ДНЗ, СРЦ тощо; *розробка інтерактивного середовища для дітей з ППР різного віку Результат ТЬЮТОРІНГ
 12. 12. МЕТА *Розробка технологій психолого- педагогічного супроводу дітей раннього віку; *узгодженість взаємодії спеціалістів під час ігрових сеансів в ЦІПР ТЕХНОЛОГІЇ *Система моніторінгу для ЦІПР; *картотека ігор для дітей раннього віку за усіма лініями розвитку; *комплекти навчально-методичних комплексів; *корекційна програма ЦІПР; *модель взаємодії спеціалістів ЦІПР; *комплексне тематичне планування ігрових сеансів для дітей 1-2 років та 2-3 років; *інформаційні буклети для батьків Результат Для дітей *Покращення показників адаптації дітей до ДНЗ; *зниження показників захворювання дітей; *активизація мовленнєвого, рухового та пізнавального розвитку дітей Для педагогів *Підвищення психолого- педагогічної компетенції; *підвищення кваліфікації у мережевому оточенні; *оновлення напрямів курсової підготовки; *тощо Для програми розвитку *Забезпечення розробки та реалізація освітніх програм дошкільних навчальних закладів; *розвиток мережі варіативих форм підтримки та супроводу сімейного виховання для родин з дітьми раннього віку ЦЕНТР ІГРОВОЇ ПІДТРИМКИ ДИТИНИ
 13. 13. ДПІС ХН БП КП Інноваційна значущість моделі ХН - характер навчання ДПІС - дидактичні пошуки інноваційного спрямування БП - багатоаспектний підхід КП - комплексний підхід
 14. 14. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×