SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Основою психолого-педагогічного супроводу навчання та
виховання дітей з особливими освітніми потребами є:
• архітектурна безбар'єрність освітнього
середовища;
• доступність усіх форм навчання та освітніх
послуг;
• індивідуалізація та адаптація навчальних
програм з урахуванням потреб і
можливостей дитини;
• створення сприятливих умов для соціалізації,
самовизначення та самореалізації дитини;
• професійна орієнтація, підготовка до вибору
майбутньої професії.
Компоненти психолого-
педагогічного супроводу:
 систематичне дослідження
психолого-педагогічного статусу дитини
(тобто, з одного боку — вимог
дорослих до дитини, а з іншого —
особливостей її розвитку) та динаміки
психічного розвитку у процесі
навчання;
 створення соціально-психологічних
умов для розвитку особистості дитини
та її успішного навчання;
 створення спеціальних соціально-
психологічних умов для надання
допомоги дітям з особливими освітніми
потребами.
Головна мета психолого -
педагогічного супроводу є
• формування позитивної
думки дітей з особливими
освітніми потребами, сприяння
розвитку їх індивідуальних рис,
самопізнанню, самореалізації та
інтеграції в суспільство,
нормалізація порушень
фізичного і психічного розвитку.
Завдання психолого-педагогічного супроводу дітей з
особливими потребами:
 Недопущення появи у дитини психопатичних рис особистості під
впливом особливих умов її розвитку.
 Недопущення затримки в набутті знань і розвитку особистості.
 Проведення просвітницької роботи щодо особливостей дітей з
особливими освітніми потребами.
 Оптимізація спілкування з однолітками, батьками, педагогами.
 Допомога дітям в усвідомленні особистісного вибору, у
конструктивному розв’язанні конфліктів.
 Заохочення до виявлення особистих пізнавальних інтересів
дитини, її самостійності.
 Допомога у самостійному опануванні системою відносин з сім‘єю і
самим собою.
Дитина
Залучення
волонтерів до
роботи з дітьми
з особливими
потребами
Розширення
сфери
соціальних
контактів дітей
з особливими
потребами
Забезпечення
психологічного
консультування
Допомога у
професійному
самовизначенні
Участь у
конкурсах
дитячої
творчості
Відвідування
шкільних свят,
концертів,
виставок
Організація
роботи щодо допомоги дітям з особливими
потребами у самореалізації та самоствердженні
Інтеграція дітей з особливими
потребами:
• комбінована інтеграція (виховання у класах одного-двох дітей
з наближеним до вікової норми рівнем психофізичного і
мовного розвитку, здатних до самообслуговування та
психологічно готових до спільного зі здоровими ровесниками
навчання).
• часткова інтеграція (діти не можуть разом зі здоровими
ровесниками оволодіти передбаченою програмою
навчальним і виховним матеріалом, перебувають в класі
частково).
• тимчасова інтеграція (дітей із проблемами розвитку
об’єднують зі здоровими дітьми один-два рази на місяць для
загальних форм виховної роботи).
Головний напрямок психолого-педагогічного
супроводу є корекційна робота:
Для проведення психокорекційних заходів
потрібно вивчити наступні показники:
• Особистісні риси дитини, її зв’язок з соціумом.
• Вікові і соціальні показники якості життя.
• Виявлення і розв'язання проблем, що виникають у
процесі інтеграції дитини в освітній простір;
• Проведення діагностичних мінімумів на різних
етапах навчання дитини у загальноосвітньому
навчальному закладі з метою вивчення динаміки
її розвитку та розв'язання можливих проблем під
час кризових періодів.
Корекційна робота з
дітьми з особливими
освітніми потребами
сприяє:
• успішній адаптації в соціумі;
• позитивному прогнозу щодо
отримання якісної освіти та інтеграції в
суспільство, а також формуванню
інтересу до навчання, адекватної
самооцінки, особистісних установок.
Соціально-педагогічний патронаж
здійснюється за такими напрямками:
• діагностика – ознайомлення з умовами життя,
вивчення можливих факторів ризику,
дослідження проблем у взаємостосунках;
• реабілітаційна допомога – освітня,
психологічна, посередницька;
• контроль – оцінка стану сім’ї дитини, аналіз
реабілітаційних заходів, виконання батьками
рекомендацій психолога, соціального педагога,
дефектолога.
мотивація звернення батьків до психологів:
• ділова, що існує у двох формах:
• адекватна, коли батьки дійсно зацікавлені у вирішенні своєї
проблеми й повністю довіряють педагогу;
• неадекватна, яка відрізняється від попередньої тим, що батьки
перебільшують можливості педагога.
• споживацька (батьки всі свої проблеми перекладають на
консультанта й орієнтовані на швидке їх подолання.
• ігрова (батьки звернулися за допомогою не з метою
вирішення своїх проблем, а для встановлення з педагогом
певних стосунків, щоб з'ясувати рівень його компетентності).
Така орієнтація характерна для батьків, які в галузі дитячої
психології й педагогіки вважають себе спеціалістами.
Соціальний педагог надає допомогу сім’ї з
основних питань, до яких професійно повинен
бути підготовлений:
• усунення конфліктної ситуації між
батьками й дітьми;
• виховання правильного
відношення в батьків й інших
дітей до дитини з особливими
потребами як до рівноцінного
члена сім'ї;
• допомога в створенні
громадських організацій сімей,
що мають дітей з особливими
потребами, активна участь у їхній
діяльності.
стадії емоційних переживань, через які проходять
батьки, коли дізнаються про проблеми власної
дитини
І стадія шоку
Це стадія сильних почуттів, викликаних раптовістю і неочікуваністю
поставленого діагнозу. Стадія шоку, зазвичай, супроводжується плачем,
криком, або, навпаки, емоційним заціпенінням. На цій стадії сім'я
потребує особливої уваги та підтримки соціального оточення і фахівців.
Говорити з батьками у такому випадку дуже важко, оскільки вони не
сприймають інформацію. Насамперед необхідно дати їм час для того,
щоб пережити ці перші і дуже складні відчуття.
ІІ стадія заперечення
Відмова батьків від прийняття болючої реальності. За запереченням
ховаються почуття болю та відчаю, до яких батьки не готові, і
заперечення дає їм необхідний час, щоб підготуватися до цієї зустрічі.
Під час роботи з батьками на стадії заперечення необхідно бути дуже
терплячими і тактовними, а головне — ненав'язливими, скерувати свої
зусилля на підтримку та зміцнення взаємостосунків з ними.
ІV пошук допомоги та стадія активної діяльності
Позитивні підґрунтя для налагодження партнерських стосунків
педагогів із батьками. На місце втрачених надій та очікувань приходить
нова філософія, відбувається переоцінка цінностей, що стимулює до
активності та наснаги.
ІІІ стадія страху і тривоги
У батьків формується
об'єктивне сприйняття реальності
проблеми дитини і у зв'язку з цим
виникає тривога щодо її
майбутнього:як дитина зможе
розвиватися далі, де і яким чином
зможе навчатися. На цьому етапі
важливо дати батькам повну, а
головне — доступну інформацію
про проблему, адже брак
інформації, нерозуміння
термінології може стати
додатковим стресом для них.
V пошук допомоги та стадія активної
діяльності
Позитивні підґрунтя для налагодження
партнерських стосунків педагогів із батьками.
На місце втрачених надій та очікувань
приходить нова філософія, відбувається
переоцінка цінностей, що стимулює до
активності та наснаги.
Психолого-педагогічний супровід
розглядається як цілісна діяльність,
командна взаємодія педагогів,
батьків,практичного психолога, соціального
педагога і спрямований на три головні
складові процесу соціалізації:
- Розвиток особистості дитини;
- Підготовка до самостійного життя;
- Професійна підготовка та можливість
працевлаштування .
налагоджена співпраця між батьками та
педагогами є не лише запорукою успішного
навчання дитини у навчальному закладі, а й
її подальшої адаптації у соціумі.
Стратегії роботи учителів з дітьми з особливими освітніми
потребами
• Пропонуйте дітям безпечне місце, звідки вони могли б
спостерігати за діяльністю інших.
• Дотримуйтесь усталеного розпорядку дня, постійного
плану дій.
• Сприяйте залученню дітей до груп.
• Використовуйте позитивне підкріплення.
• Звертайте увагу на зусилля, а не на результат.
• Для дітей з особливими потребами важливою є
сформованість самовизначення і самоповаги.
• Учіть дітей демонструвати позитивне ставлення до себе та
інших.
• Сприяйте розвитку в дітей упевненості в собі.
• Учіть дітей незалежності.
• Навчайте дітей поважати свої права та права інших.
• Навчайте дітей додержуватися правил і встановленого
порядку дій.
• Учіть дітей висловлювати свої емоції у прийнятний спосіб.
…не дитину підганяти, коригуючи
під ту чи іншу освітню систему, а саму цю
освітню систем коригувати в тому
напрямку, щоб вона забезпечила
достатньо високий рівень розвитку,
навчання та виховання дітей.
І.В. Дубровіна

More Related Content

What's hot

Поняття моделi. Типи моделей. Моделювання
Поняття моделi. Типи моделей. МоделюванняПоняття моделi. Типи моделей. Моделювання
Поняття моделi. Типи моделей. Моделюванняdnzcpto1
 
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовленняпрезентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовленняMARO51
 
Дитячі страхи. Діагностика та корекція
Дитячі страхи. Діагностика та корекціяДитячі страхи. Діагностика та корекція
Дитячі страхи. Діагностика та корекціяPsyholog Kiev
 
Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку
Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвиткуПсихолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку
Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвиткуЗШ №10 м.Світловодська
 
Проект педагогічного колективу Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступ...
Проект педагогічного колективу Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступ...Проект педагогічного колективу Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступ...
Проект педагогічного колективу Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступ...sidelnik
 
виправлення вимови звука [р]
виправлення вимови звука [р]виправлення вимови звука [р]
виправлення вимови звука [р]natalia0803
 
Презентація вчителя - логопеда
Презентація вчителя - логопедаПрезентація вчителя - логопеда
Презентація вчителя - логопедаNatasha Maksimenko
 
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptxФормування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptxTatianaEvhenivna
 
характеристика і види опитувальних методів
характеристика і види опитувальних методівхарактеристика і види опитувальних методів
характеристика і види опитувальних методівAnna Gaydar
 
Інноваційні технології в корекції дисграфії у молодших школярів
Інноваційні технології в корекції дисграфії у молодших школярівІнноваційні технології в корекції дисграфії у молодших школярів
Інноваційні технології в корекції дисграфії у молодших школярівTali78
 
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребамикорекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребамиAnhelina Mytsura
 
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуPsyholog Kiev
 
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИOleksii Voronkin
 
Методика Глена Домана
Методика Глена ДоманаМетодика Глена Домана
Методика Глена ДоманаОля Савчук
 
Звіт вчителя-логопеда 2018 рік
Звіт вчителя-логопеда 2018 рікЗвіт вчителя-логопеда 2018 рік
Звіт вчителя-логопеда 2018 рікGalina281
 

What's hot (20)

Л.М.Фролова, І.Б.Королькевич. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги т...
Л.М.Фролова, І.Б.Королькевич. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги т...Л.М.Фролова, І.Б.Королькевич. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги т...
Л.М.Фролова, І.Б.Королькевич. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги т...
 
Поняття моделi. Типи моделей. Моделювання
Поняття моделi. Типи моделей. МоделюванняПоняття моделi. Типи моделей. Моделювання
Поняття моделi. Типи моделей. Моделювання
 
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовленняпрезентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
презентація)))нетрадиційні методи корекції мовлення
 
Дитячі страхи. Діагностика та корекція
Дитячі страхи. Діагностика та корекціяДитячі страхи. Діагностика та корекція
Дитячі страхи. Діагностика та корекція
 
Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку
Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвиткуПсихолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку
Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку
 
Проект педагогічного колективу Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступ...
Проект педагогічного колективу Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступ...Проект педагогічного колективу Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступ...
Проект педагогічного колективу Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступ...
 
виправлення вимови звука [р]
виправлення вимови звука [р]виправлення вимови звука [р]
виправлення вимови звука [р]
 
Презентація вчителя - логопеда
Презентація вчителя - логопедаПрезентація вчителя - логопеда
Презентація вчителя - логопеда
 
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptxФормування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
 
презентация Microsoft power point (3)
презентация Microsoft power point (3)презентация Microsoft power point (3)
презентация Microsoft power point (3)
 
характеристика і види опитувальних методів
характеристика і види опитувальних методівхарактеристика і види опитувальних методів
характеристика і види опитувальних методів
 
Інноваційні технології в корекції дисграфії у молодших школярів
Інноваційні технології в корекції дисграфії у молодших школярівІнноваційні технології в корекції дисграфії у молодших школярів
Інноваційні технології в корекції дисграфії у молодших школярів
 
ігри для дітей з аутизмом
ігри для дітей з аутизмомігри для дітей з аутизмом
ігри для дітей з аутизмом
 
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребамикорекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
 
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
 
Монтессорі-терапія в комплексній реабілітації дітей з особливими потребами
Монтессорі-терапія в комплексній реабілітації дітей з особливими потребамиМонтессорі-терапія в комплексній реабілітації дітей з особливими потребами
Монтессорі-терапія в комплексній реабілітації дітей з особливими потребами
 
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
 
Методика Глена Домана
Методика Глена ДоманаМетодика Глена Домана
Методика Глена Домана
 
корекційні заняття
корекційні заняттякорекційні заняття
корекційні заняття
 
Звіт вчителя-логопеда 2018 рік
Звіт вчителя-логопеда 2018 рікЗвіт вчителя-логопеда 2018 рік
Звіт вчителя-логопеда 2018 рік
 

Viewers also liked

Ефективність використання ігрових прийомів під час вивчення нового лексичного...
Ефективність використання ігрових прийомів під час вивчення нового лексичного...Ефективність використання ігрових прийомів під час вивчення нового лексичного...
Ефективність використання ігрових прийомів під час вивчення нового лексичного...alenkagg
 
наказ мон №616 зміни до положення про пс.
наказ мон №616 зміни до положення про пс.наказ мон №616 зміни до положення про пс.
наказ мон №616 зміни до положення про пс.sansanych86
 
презентация лялька мотанка солярний хрест1
презентация лялька мотанка солярний хрест1презентация лялька мотанка солярний хрест1
презентация лялька мотанка солярний хрест1svetlana797
 
презентация досвід роботи
презентация досвід роботи презентация досвід роботи
презентация досвід роботи irina_klopinska
 
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...Светлана Брюховецкая
 
презентація обдар.діти
презентація обдар.дітипрезентація обдар.діти
презентація обдар.дітиIra Kudrina
 

Viewers also liked (14)

30.11.2016
30.11.201630.11.2016
30.11.2016
 
Буклет
БуклетБуклет
Буклет
 
инклюзивное образование
инклюзивное образованиеинклюзивное образование
инклюзивное образование
 
Ефективність використання ігрових прийомів під час вивчення нового лексичного...
Ефективність використання ігрових прийомів під час вивчення нового лексичного...Ефективність використання ігрових прийомів під час вивчення нового лексичного...
Ефективність використання ігрових прийомів під час вивчення нового лексичного...
 
наказ мон №616 зміни до положення про пс.
наказ мон №616 зміни до положення про пс.наказ мон №616 зміни до положення про пс.
наказ мон №616 зміни до положення про пс.
 
презентация лялька мотанка солярний хрест1
презентация лялька мотанка солярний хрест1презентация лялька мотанка солярний хрест1
презентация лялька мотанка солярний хрест1
 
тема 2 6
тема 2 6тема 2 6
тема 2 6
 
тема 2 3
тема 2 3тема 2 3
тема 2 3
 
тема 2 4
тема 2 4тема 2 4
тема 2 4
 
тема 2 5
тема 2 5тема 2 5
тема 2 5
 
презентация досвід роботи
презентация досвід роботи презентация досвід роботи
презентация досвід роботи
 
тема 2 8
тема 2 8тема 2 8
тема 2 8
 
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
 
презентація обдар.діти
презентація обдар.дітипрезентація обдар.діти
презентація обдар.діти
 

Similar to психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

Лигомина Т.А. Умови успішної адаптації та інтеграції дітей із сімей внутрішнь...
Лигомина Т.А. Умови успішної адаптації та інтеграції дітей із сімей внутрішнь...Лигомина Т.А. Умови успішної адаптації та інтеграції дітей із сімей внутрішнь...
Лигомина Т.А. Умови успішної адаптації та інтеграції дітей із сімей внутрішнь...Київ Київ
 
корекція
корекціякорекція
корекціяlelipusik
 
методичнI рекомендацii __пп_i_сп(1)
методичнI рекомендацii __пп_i_сп(1)методичнI рекомендацii __пп_i_сп(1)
методичнI рекомендацii __пп_i_сп(1)Світлана Гарна
 
адаптація 1 кл
адаптація 1 кладаптація 1 кл
адаптація 1 клAnton Tikhonow
 
Соціальний супровід сжо
Соціальний супровід сжоСоціальний супровід сжо
Соціальний супровід сжоtalya32
 
соціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковасоціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковаIrina Zerkal
 
спільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиспільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиIrina Bodnya
 
соціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковасоціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковаIrina Zerkal
 
презентація психологічний супровід навчально виховного процесу
презентація психологічний супровід навчально виховного процесупрезентація психологічний супровід навчально виховного процесу
презентація психологічний супровід навчально виховного процесуviolet1975
 
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...Валерій Метенчук
 
Методична оперативка. Впровадження інноваційних технологій в нвп з метою форм...
Методична оперативка. Впровадження інноваційних технологій в нвп з метою форм...Методична оперативка. Впровадження інноваційних технологій в нвп з метою форм...
Методична оперативка. Впровадження інноваційних технологій в нвп з метою форм...koblevoschool1
 
методичні рекомендації психологу
методичні рекомендації психологуметодичні рекомендації психологу
методичні рекомендації психологуАлександр Дрон
 
Психологічний супровід навчально-виховного процес
Психологічний супровід навчально-виховного процесПсихологічний супровід навчально-виховного процес
Психологічний супровід навчально-виховного процесomich44
 
Взаємодія школи та батьків
Взаємодія школи та батьківВзаємодія школи та батьків
Взаємодія школи та батьківSofia Romaniv
 
презентація днз
презентація днзпрезентація днз
презентація днзyana1547
 

Similar to психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (20)

Лигомина Т.А. Умови успішної адаптації та інтеграції дітей із сімей внутрішнь...
Лигомина Т.А. Умови успішної адаптації та інтеграції дітей із сімей внутрішнь...Лигомина Т.А. Умови успішної адаптації та інтеграції дітей із сімей внутрішнь...
Лигомина Т.А. Умови успішної адаптації та інтеграції дітей із сімей внутрішнь...
 
корекція
корекціякорекція
корекція
 
Т.А.Лигомина. Умови успішної адаптації та інтеграції до навчального закладу д...
Т.А.Лигомина. Умови успішної адаптації та інтеграції до навчального закладу д...Т.А.Лигомина. Умови успішної адаптації та інтеграції до навчального закладу д...
Т.А.Лигомина. Умови успішної адаптації та інтеграції до навчального закладу д...
 
методичнI рекомендацii __пп_i_сп(1)
методичнI рекомендацii __пп_i_сп(1)методичнI рекомендацii __пп_i_сп(1)
методичнI рекомендацii __пп_i_сп(1)
 
адаптація 1 кл
адаптація 1 кладаптація 1 кл
адаптація 1 кл
 
ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ...
ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ...ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ...
ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ...
 
Соціальний супровід сжо
Соціальний супровід сжоСоціальний супровід сжо
Соціальний супровід сжо
 
проект
проектпроект
проект
 
соціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковасоціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступакова
 
спільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиспільна робота днз та школи
спільна робота днз та школи
 
12
1212
12
 
соціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковасоціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступакова
 
презентація психологічний супровід навчально виховного процесу
презентація психологічний супровід навчально виховного процесупрезентація психологічний супровід навчально виховного процесу
презентація психологічний супровід навчально виховного процесу
 
пмпк днз
пмпк днзпмпк днз
пмпк днз
 
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
 
Методична оперативка. Впровадження інноваційних технологій в нвп з метою форм...
Методична оперативка. Впровадження інноваційних технологій в нвп з метою форм...Методична оперативка. Впровадження інноваційних технологій в нвп з метою форм...
Методична оперативка. Впровадження інноваційних технологій в нвп з метою форм...
 
методичні рекомендації психологу
методичні рекомендації психологуметодичні рекомендації психологу
методичні рекомендації психологу
 
Психологічний супровід навчально-виховного процес
Психологічний супровід навчально-виховного процесПсихологічний супровід навчально-виховного процес
Психологічний супровід навчально-виховного процес
 
Взаємодія школи та батьків
Взаємодія школи та батьківВзаємодія школи та батьків
Взаємодія школи та батьків
 
презентація днз
презентація днзпрезентація днз
презентація днз
 

More from Юлия Лукьяненко

Портфоліо Михайловської Т.П.
Портфоліо Михайловської Т.П.Портфоліо Михайловської Т.П.
Портфоліо Михайловської Т.П.Юлия Лукьяненко
 
публикация. в помощь классному руководителю. копия
публикация. в помощь классному руководителю.  копияпубликация. в помощь классному руководителю.  копия
публикация. в помощь классному руководителю. копияЮлия Лукьяненко
 
диагностические методики изучения классного коллектива
диагностические методики изучения классного коллективадиагностические методики изучения классного коллектива
диагностические методики изучения классного коллективаЮлия Лукьяненко
 
классный коллектив. секреты успеха.
классный коллектив. секреты успеха.классный коллектив. секреты успеха.
классный коллектив. секреты успеха.Юлия Лукьяненко
 
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенковметодики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенковЮлия Лукьяненко
 
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)Юлия Лукьяненко
 

More from Юлия Лукьяненко (20)

Портфоліо Бельчева С.В.
Портфоліо Бельчева С.В.Портфоліо Бельчева С.В.
Портфоліо Бельчева С.В.
 
Портфоліо Михайловської Т.П.
Портфоліо Михайловської Т.П.Портфоліо Михайловської Т.П.
Портфоліо Михайловської Т.П.
 
Портфоліо Погорєлової Т.В.
Портфоліо Погорєлової Т.В.Портфоліо Погорєлової Т.В.
Портфоліо Погорєлової Т.В.
 
Портфоліо Горбовської О.Ю.
Портфоліо Горбовської О.Ю.Портфоліо Горбовської О.Ю.
Портфоліо Горбовської О.Ю.
 
портфоліо панасенко в.г
портфоліо панасенко в.гпортфоліо панасенко в.г
портфоліо панасенко в.г
 
Телефоны служб
Телефоны службТелефоны служб
Телефоны служб
 
публикация. в помощь классному руководителю. копия
публикация. в помощь классному руководителю.  копияпубликация. в помощь классному руководителю.  копия
публикация. в помощь классному руководителю. копия
 
психологические упражнения
психологические упражненияпсихологические упражнения
психологические упражнения
 
диагностические методики изучения классного коллектива
диагностические методики изучения классного коллективадиагностические методики изучения классного коллектива
диагностические методики изучения классного коллектива
 
Анкета атмосфера в классе
Анкета атмосфера в классеАнкета атмосфера в классе
Анкета атмосфера в классе
 
классный коллектив. секреты успеха.
классный коллектив. секреты успеха.классный коллектив. секреты успеха.
классный коллектив. секреты успеха.
 
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
2 тур олімпіад 2016 2017 н.р.
 
план развёрнутого ответа
план развёрнутого ответаплан развёрнутого ответа
план развёрнутого ответа
 
стимульный материал 9 класс
стимульный материал 9 классстимульный материал 9 класс
стимульный материал 9 класс
 
стимульный материал 8 класс
стимульный материал 8 классстимульный материал 8 класс
стимульный материал 8 класс
 
стимульный материал 7 класс
стимульный материал 7 классстимульный материал 7 класс
стимульный материал 7 класс
 
стимульный материал 6 класс
стимульный материал 6 классстимульный материал 6 класс
стимульный материал 6 класс
 
стимульный материал 5 класс
стимульный материал 5 классстимульный материал 5 класс
стимульный материал 5 класс
 
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенковметодики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
методики диагностики одаренности младших школьников а.і.савенков
 
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)
 

Recently uploaded

10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxssuserd1824d
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Collaborator.pro
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 

Recently uploaded (15)

10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 

психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

 • 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
 • 2. Основою психолого-педагогічного супроводу навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами є: • архітектурна безбар'єрність освітнього середовища; • доступність усіх форм навчання та освітніх послуг; • індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей дитини; • створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації дитини; • професійна орієнтація, підготовка до вибору майбутньої професії.
 • 3. Компоненти психолого- педагогічного супроводу:  систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу дитини (тобто, з одного боку — вимог дорослих до дитини, а з іншого — особливостей її розвитку) та динаміки психічного розвитку у процесі навчання;  створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини та її успішного навчання;  створення спеціальних соціально- психологічних умов для надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами.
 • 4. Головна мета психолого - педагогічного супроводу є • формування позитивної думки дітей з особливими освітніми потребами, сприяння розвитку їх індивідуальних рис, самопізнанню, самореалізації та інтеграції в суспільство, нормалізація порушень фізичного і психічного розвитку.
 • 5. Завдання психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами:  Недопущення появи у дитини психопатичних рис особистості під впливом особливих умов її розвитку.  Недопущення затримки в набутті знань і розвитку особистості.  Проведення просвітницької роботи щодо особливостей дітей з особливими освітніми потребами.  Оптимізація спілкування з однолітками, батьками, педагогами.  Допомога дітям в усвідомленні особистісного вибору, у конструктивному розв’язанні конфліктів.  Заохочення до виявлення особистих пізнавальних інтересів дитини, її самостійності.  Допомога у самостійному опануванні системою відносин з сім‘єю і самим собою.
 • 6. Дитина Залучення волонтерів до роботи з дітьми з особливими потребами Розширення сфери соціальних контактів дітей з особливими потребами Забезпечення психологічного консультування Допомога у професійному самовизначенні Участь у конкурсах дитячої творчості Відвідування шкільних свят, концертів, виставок Організація роботи щодо допомоги дітям з особливими потребами у самореалізації та самоствердженні
 • 7. Інтеграція дітей з особливими потребами: • комбінована інтеграція (виховання у класах одного-двох дітей з наближеним до вікової норми рівнем психофізичного і мовного розвитку, здатних до самообслуговування та психологічно готових до спільного зі здоровими ровесниками навчання). • часткова інтеграція (діти не можуть разом зі здоровими ровесниками оволодіти передбаченою програмою навчальним і виховним матеріалом, перебувають в класі частково). • тимчасова інтеграція (дітей із проблемами розвитку об’єднують зі здоровими дітьми один-два рази на місяць для загальних форм виховної роботи).
 • 8. Головний напрямок психолого-педагогічного супроводу є корекційна робота: Для проведення психокорекційних заходів потрібно вивчити наступні показники: • Особистісні риси дитини, її зв’язок з соціумом. • Вікові і соціальні показники якості життя. • Виявлення і розв'язання проблем, що виникають у процесі інтеграції дитини в освітній простір; • Проведення діагностичних мінімумів на різних етапах навчання дитини у загальноосвітньому навчальному закладі з метою вивчення динаміки її розвитку та розв'язання можливих проблем під час кризових періодів.
 • 9. Корекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами сприяє: • успішній адаптації в соціумі; • позитивному прогнозу щодо отримання якісної освіти та інтеграції в суспільство, а також формуванню інтересу до навчання, адекватної самооцінки, особистісних установок.
 • 10. Соціально-педагогічний патронаж здійснюється за такими напрямками: • діагностика – ознайомлення з умовами життя, вивчення можливих факторів ризику, дослідження проблем у взаємостосунках; • реабілітаційна допомога – освітня, психологічна, посередницька; • контроль – оцінка стану сім’ї дитини, аналіз реабілітаційних заходів, виконання батьками рекомендацій психолога, соціального педагога, дефектолога.
 • 11. мотивація звернення батьків до психологів: • ділова, що існує у двох формах: • адекватна, коли батьки дійсно зацікавлені у вирішенні своєї проблеми й повністю довіряють педагогу; • неадекватна, яка відрізняється від попередньої тим, що батьки перебільшують можливості педагога. • споживацька (батьки всі свої проблеми перекладають на консультанта й орієнтовані на швидке їх подолання. • ігрова (батьки звернулися за допомогою не з метою вирішення своїх проблем, а для встановлення з педагогом певних стосунків, щоб з'ясувати рівень його компетентності). Така орієнтація характерна для батьків, які в галузі дитячої психології й педагогіки вважають себе спеціалістами.
 • 12. Соціальний педагог надає допомогу сім’ї з основних питань, до яких професійно повинен бути підготовлений: • усунення конфліктної ситуації між батьками й дітьми; • виховання правильного відношення в батьків й інших дітей до дитини з особливими потребами як до рівноцінного члена сім'ї; • допомога в створенні громадських організацій сімей, що мають дітей з особливими потребами, активна участь у їхній діяльності.
 • 13. стадії емоційних переживань, через які проходять батьки, коли дізнаються про проблеми власної дитини І стадія шоку Це стадія сильних почуттів, викликаних раптовістю і неочікуваністю поставленого діагнозу. Стадія шоку, зазвичай, супроводжується плачем, криком, або, навпаки, емоційним заціпенінням. На цій стадії сім'я потребує особливої уваги та підтримки соціального оточення і фахівців. Говорити з батьками у такому випадку дуже важко, оскільки вони не сприймають інформацію. Насамперед необхідно дати їм час для того, щоб пережити ці перші і дуже складні відчуття. ІІ стадія заперечення Відмова батьків від прийняття болючої реальності. За запереченням ховаються почуття болю та відчаю, до яких батьки не готові, і заперечення дає їм необхідний час, щоб підготуватися до цієї зустрічі. Під час роботи з батьками на стадії заперечення необхідно бути дуже терплячими і тактовними, а головне — ненав'язливими, скерувати свої зусилля на підтримку та зміцнення взаємостосунків з ними.
 • 14. ІV пошук допомоги та стадія активної діяльності Позитивні підґрунтя для налагодження партнерських стосунків педагогів із батьками. На місце втрачених надій та очікувань приходить нова філософія, відбувається переоцінка цінностей, що стимулює до активності та наснаги. ІІІ стадія страху і тривоги У батьків формується об'єктивне сприйняття реальності проблеми дитини і у зв'язку з цим виникає тривога щодо її майбутнього:як дитина зможе розвиватися далі, де і яким чином зможе навчатися. На цьому етапі важливо дати батькам повну, а головне — доступну інформацію про проблему, адже брак інформації, нерозуміння термінології може стати додатковим стресом для них.
 • 15. V пошук допомоги та стадія активної діяльності Позитивні підґрунтя для налагодження партнерських стосунків педагогів із батьками. На місце втрачених надій та очікувань приходить нова філософія, відбувається переоцінка цінностей, що стимулює до активності та наснаги.
 • 16. Психолого-педагогічний супровід розглядається як цілісна діяльність, командна взаємодія педагогів, батьків,практичного психолога, соціального педагога і спрямований на три головні складові процесу соціалізації: - Розвиток особистості дитини; - Підготовка до самостійного життя; - Професійна підготовка та можливість працевлаштування . налагоджена співпраця між батьками та педагогами є не лише запорукою успішного навчання дитини у навчальному закладі, а й її подальшої адаптації у соціумі.
 • 17. Стратегії роботи учителів з дітьми з особливими освітніми потребами • Пропонуйте дітям безпечне місце, звідки вони могли б спостерігати за діяльністю інших. • Дотримуйтесь усталеного розпорядку дня, постійного плану дій. • Сприяйте залученню дітей до груп. • Використовуйте позитивне підкріплення. • Звертайте увагу на зусилля, а не на результат. • Для дітей з особливими потребами важливою є сформованість самовизначення і самоповаги. • Учіть дітей демонструвати позитивне ставлення до себе та інших. • Сприяйте розвитку в дітей упевненості в собі. • Учіть дітей незалежності. • Навчайте дітей поважати свої права та права інших. • Навчайте дітей додержуватися правил і встановленого порядку дій. • Учіть дітей висловлювати свої емоції у прийнятний спосіб.
 • 18. …не дитину підганяти, коригуючи під ту чи іншу освітню систему, а саму цю освітню систем коригувати в тому напрямку, щоб вона забезпечила достатньо високий рівень розвитку, навчання та виховання дітей. І.В. Дубровіна