Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами               в закладах освіти   ...
Актуальним залишається питання застосування психодіагностичногоінструментарію і корекційних програм у роботі з вказаною ка...
Завдання практичного психолога щодо організації інклюзивногонавчання загальноосвітньому навчальному закладі.1.  Виявленн...
ефективної інтеграції такої дитини в колектив однолітків, формуванняпозитивного мікроклімату в дитячому колективі.5.  По...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти

12,564 views

Published on

 • Be the first to comment

психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти

 1. 1. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти З урахуванням основних тенденцій в освіті визначаються пріоритетнінапрями розбудови психологічної служби та окреслюються напрями діяльності,які потребують підвищеної професійної уваги. До таких питань відноситьсяпсихологічне забезпечення і соціально-педагогічний супровід інклюзивноїосвіти. Шляхи впровадження інклюзивної освіти визначені у змісті Концепціїрозвитку інклюзивної освіти (затвердженої наказом МОН України від01.10.2010 р. № 912) в частині навчально-методичного забезпечення освітньогопроцесу передбачають реалізацію корекційно-розвивальної складовоїособистісно-орієнтованого навчального плану в умовах інклюзивного навчання. Зміст та основні завдання участі психологічної служби системи освіти упитаннях впровадження інклюзивної освіти визначена у низці відомчихдокументів:1. План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніхнавчальних закладах на 2009-2012 роки (затверджений наказом МОН Українивід 11.09.2009р. № 855)2. Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливимиосвітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (затвердженогонаказом МОН України від 09.12.2010 р. №1224)3. Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальнихзакладах (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня2011 р. № 872)4. План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання узагальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (розпорядженняКабінету Міністрів України від 03.09.2012 року № 1482) Основна місія соціального педагога по роботі з дітьми з особливимиосвітніми потребами полягає у прилаштуванні освітнього середовища допотреб дитини. Основна мета – забезпечення соціальних потреб дитини зурахуванням її особливостей та можливостей. Практичний психолог в інклюзивному середовищі формує психологічнуготовність учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, вчителів,представників адміністрації) до взаємодії з дитиною з особливими освітнімипотребами. Психофізіологічні особливості такої дитини, рівень її розвитку,потенційні можливості щодо опанування знаннями визначаються основнимиіндикаторами, які беруться до уваги при розробці індивідуального планурозвитку. Такий план є динамічним і відображає основні завдання стосовнорозвитку дитини, її досягнення, перспективи. До виконання плану долучаютьсяпедагоги, батьки, асистенти, профільні спеціалісти. Практичний психолог всвою чергу координує діяльність, визначає напрями, коригує хід виконанняплану. З іншого боку психолог працює безпосередньо з дитиною, котра маєособливості психофізичного розвитку, щодо збереження її здоров’я, пошуку тареалізації траєкторії оптимального розвитку, формування позитивної мотиваціїта стимулювання інтенцій до розвитку. 1
 2. 2. Актуальним залишається питання застосування психодіагностичногоінструментарію і корекційних програм у роботі з вказаною категорією дітей.Щодо першого, то очевидним є прилаштування інструментарію (стимулів)відносно можливостей дитини та критичного вибору методик, які дозволяютьвикористати потенціал дитини (наприклад: для слабозорої дитини малюнки(методикака "4-й зайвий") повинні бути контрастнішими та більшими зарозміром, для дитини зі спастикою кінцівок необхідно домовитися про сигнали,які говорять про відповідність чи невідповідність вибору (методика "ДошкаСегена" тощо). Таким чином психолог приймає рішення (за погодженням зпрацівниками ПМПК або центру психологічної служби системи освіти) якіметодики включити до діагностичної батареї з метою окресленняпсихологічного портрету дитини та визначення плану її розвитку. З урахуванням вади розвитку та потенційних можливостей дитиниорганізовується і психокорекційна робота. Більшість дітей з особливимиосвітніми потребами можуть бути долучені до роботи в корекційній групі.Однак психологу необхідно заздалегідь оцінити і продумати альтернативнівправи, виконанню яких не перешкоджає дефект розвитку. Однак, коли мовайде про корекцію чи розвиток окремих пізнавальних процесів кращеорганізовувати індивідуальні заняття. Результати діагностичної роботислугують орієнтирами для роботи психолога, педагогів, батьків і самої дитини.Водночас ступінь інтегрованості дитини в освітнє середовище є індикаторомефективності і адекватності психокорекційного впливу. Завдання керівника психологічної служби району (міста)щодоорганізації інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальномузакладі.1. Організація та забезпечення діяльності районних (міських) методичнихоб’єднань практичних психологів і соціальних педагогів з проблемпсихологічного і соціально-педагогічного забезпечення інклюзивної освіти іззалученням до цієї роботи фахівців ПМПК, вчителів-дефектологів, логопедів,науковців.2. Здійснення методичного контролю (супервізії) за діяльністю фахівцівпсихологічної служби, що беруть участь в організації інклюзивного навчання.3. Планування та інше організаційне забезпечення підвищення кваліфікаціїпрацівників психологічної служби, що беруть участь організації інклюзивногонавчання.4. Збір, науково-методична експертиза, узагальнення і розповсюдженняпередового досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів вумовах інклюзивного навчання.5. Організація і проведення у навчальних закладах працівниками психологічноїслужби просвітньої роботи з підвищення психологічної культури вчителів,батьків і учнів з метою попередження стигматизації і дискримінації дітей, щомають особливі освітні потреби. 2
 3. 3. Завдання практичного психолога щодо організації інклюзивногонавчання загальноосвітньому навчальному закладі.1. Виявлення дітей, у яких виникають труднощі у навчанні, спілкуванні тавзаємодії з оточуючими; визначення причин цих труднощів; при потребі,скерування до відповідних фахівців з метою встановлення причин та наданнядопомоги.2. Виявлення причини соціального неблагополуччя або затримки урозумовому розвитку дитини шляхом спостережень, аналізу навчальноїдокументації, проведення консиліумів з вчителями.3. Проведення спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальнихособливостей, схильностей, інтересів та потреб.4. Участь, у межах своєї компетенції, у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку.5. Участь в підготовленні документів для розгляду на засіданнях психолого-медико-педагогічних консультацій.6. Ознайомлення з висновками і рекомендаціями психолого-медико-педагогічних консультацій щодо організації навчання дитини та надання їйдодаткових послуг; розробка індивідуального плану корекційно-розвитковоїроботи.7. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитинита адаптаціїнавчальних матеріалів, підходів, а саме, надання рекомендацій педагогам щодоврахування особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини привизначенні форм і методів роботи з нею.8. Сприяння створенню позитивного мікроклімату в колективі, проведеннязаходів, спрямованих на профілактику стигматизації і дискримінації ушкільному оточенні, формування дружнього та неупередженого ставлення додитини з особливими освітніми потребами.9. Надання у межах своєї компетенції консультативно-методичної допомогипедагогам у роботі з дитиною.10. Налагодження співпраці з фахівцями, які безпосередньо працюють здитиною з особливими освітніми потребами та приймають участь урозробленні індивідуальної програми розвитку. Завдання соціального педагога щодо організації інклюзивногонавчання загальноосвітньому навчальному закладі.1. Захист і забезпечення прав і свобод дитини з особливими освітнімипотребами в умовах навчального закладу та під час перебування дитини в сім’ї.2. Виявлення дітей, у яких виникають труднощі спілкуванні та взаємодії зоточуючими або які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвихобставинах.3. Визначення соціальних питань, які потребують негайного вирішенняпричин та труднощів; при потребі, скерування до відповідних фахівців з метоюнадання відповідної допомоги.4. Визначення статуту дітей з особливими освітніми потребами в колективі,надання рекомендацій класоводу, класному керівникові щодо шляхів 3
 4. 4. ефективної інтеграції такої дитини в колектив однолітків, формуванняпозитивного мікроклімату в дитячому колективі.5. Поширення інформації про засади інклюзивного навчання середпедагогів, батьків, дітей з метою формування дружнього та неупередженогоставлення до дитини з особливими освітніми потребами.6. Участь у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характеристикина дитину та її індивідуального плану розвитку; участь в роботі психолого-педагогічного консиліуму.7. Забезпечення дитини з особливими освітніми потребами та її батьківінформацією про інфраструктуру позашкільних навчальних закладів умікрорайоні, місті, селі, сприяння щодо участі дитини в гуртках, секціях зурахуванням її можливостей.8. Представлення інтересів дитини з особливими освітніми потребами увідповідних органах і службах. Алгоритм діяльності практичного психолога і соціального педагога,в умовах інклюзивної освіти включає:1. Ознайомлення з особовою справою дитини, історією та особливістюпротікання захворювання, співбесіду з представником психолого-медико-педагогічної консультації;2. Бесіду з дитиною та її батьками, метою визначення рівня можливостейдитини (самообслуговування, спілкування, пізнавальних можливостей,самоконтролю поведінки, емоційно-вольової сфери тощо);3. Оцінку освітнього середовища, визначення щодо його відповідності допотреб і можливостей дитини. Психолог надає пропозицію щодо здійсненняорганізаційних, функціональних, методичних змін.4. Вивчення індивідуальних особливостей та розвитку пізнавальної сферипсихічних процесів дитини.5. Проведення психолого-педагогічного консиліуму з метою розробкиіндивідуальної програми розвитку.6. Проведення зустрічі з батьками і учнями класу (школи), педагогами зметою формування їх психологічної готовності до взаємодії з дитиною зособливими освітніми потребами.7. Проведення психокорекційної роботи з метою розвитку потенційнихможливостей дитини та відповідного формування особистості.8. Відстеження соціально-психологічного клімату в колективі та статусудитини в групі.9. Сприяння соціальній інтеграції дитини: залучення в позакласну іпозашкільну діяльність.10. Моніторинг рівня адаптованості й інтегрованості учня, адаптаціявідповідних індивідуальних програм, планів. 4

×