SlideShare a Scribd company logo
1 of 91
Εξσμ ρςη Ραβάμα
και ςα ςοξπικά δάρη

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
ΚΔΝΘΙΞ
Ζ Σαβάλα είλαη ηύπνο ρεξζαίνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ ππνηξνπηθώλ θαη
ηξνπηθώλ πεξηνρώλ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από πνώδε βιάζηεζε κε ιίγα
δηάζπαξηα δέλδξα ή ζάκλνπο.
Σν ηξνπηθό δάζνο ή δνύγθια είλαη ην κεγάιν θαη ππθλό δάζνο ησλ ηξνπηθώλ
ρσξώλ (κέρξη 28 κνίξεο εθαηέξσζελ ηνπ ηζεκεξηλνύ).
Βξίζθνληαη ζηελ Αζία, Απζηξαιία, Αθξηθή, Νόηηα Ακεξηθή, Κεληξηθή Ακεξηθή, ην
Μεμηθό θαη γηα πνιιά από ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνύ.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΑ
Ραοκξτάγα
ΗΖΚΑΡ΢ΘΙΑ
Τσςξτάγα
Ο΢ΖΜΑ
Εξσμ ρςη
Ραβάμα
και ςα ςοξπικά
δάρη

ΑΛΤΘΒΘΑ

ΔΜ΢ΞΛΑ

ΔΠΟΔ΢Α

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ

Οαμτάγα
ΗΖΚΑΡ΢ΘΙΑ
Α. Ραοκξτάγα

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Κιξμςάοι

Τα λιξμςάοια ςηπ Ατοικήπ, βοίρκξμςαι ρςιπ ραβάμεπ
μόςια ςηπ Ραυάοαπ, εμώ ρςημ Αρία σπάουξσμ μόμξ
300 λιξμςάοια ρςξ Δθμικό Οάοκξ ςξσ Δάρξσπ Γκιο,
ρςημ ΒΔ Θμδία.
Έυξσμ εναταμιρςεί από Β. Ατοική, Λέρη Αμαςξλή
και Δ. Αρία.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
΢ίγοη

Από ςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιώμα, η ιρςξοική καςαμξμή ςξσπ έυει
ρσοοικμωθεί καςά 93%. Σήμεοα, είμαι καςαυωοημέμα 9 σπξείδη ςίγοηπ,
3 από ςα ξπξία έυξσμ εναταμιρςεί.
Ρωζόμεμα είδη: ςίγοη ςηπ Βεγγάληπ, ςηπ Ιμδξκίμαπ, ςηπ Μαλαιρίαπ, ςηπ
Σξσμάςοαπ, ςηπ Σιβηοίαπ και ςηπ Ν. Κίμαπ.

Δναταμιρμέμα: ςίγοη ςξσ Μπαλί, ςηπ Καρπίαπ, ςηπ Ιάβαπ.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οάμθηοαπ

Σν ηξίρσκα ησλ παλζήξσλ κπνξεί λα έρεη δύν ρξώκαηα: λα
είλαη καύξν (ηα άηνκα απηνύ ηνπ είδνπο είλαη γλσζηνί θαη σο
καύξνη πάλζεξεο, ή πάλζεξεο ζθέην) ή ζθνύξν θίηξηλν, κε
καύξεο θειίδεο πνπ ζην θέληξν ηνπο έρνπλ θίηξηλν
(ιενπάξδαιε)

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Κεξπάοδαλη

Εει ρςημ Ατοική και ρςημ Μ. Αρία. Ζ λεξπάοδαλη αμήκει
ρςημ ξικξγέμεια ςωμ αιλξσοξειδώμ και ρςξ γέμξπ Panthera,
όπωπ ςξ λιξμςάοι, η ςίγοη και ςξ ςζάγκξσαο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Γαςόπαοδξπ (ςριςάυ)

Ο γαςόπαοδξπ ,γμωρςόπ και ωπ ςρίςα ή ςριςάυ ,είμαι αιλξσοξειδέπ
ςξ ξπξίξ καςξικεί ρε μεγάλξ μέοξπ ςηπ Ατοικήπ και ρςη Λέρη
Αμαςξλή. Δίμαι ςξ γοηγξοόςεοξ υεοραίξ ζώξ ρςξμ πλαμήςη,
καθώπ μπξοεί μα αμαπςύνει ςαυύςηςα έωπ 120 υλμ. ςημ ώοα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οξύμα

Σν πνύκα ή αιιηώο θνύγθαξ ή ιηνληάξη ηεο Ακεξηθήο, είλαη αηινπξνεηδέο θαη δεη ζ' όιε ηελ
Ακεξηθή, από ην δπηηθό Καλαδά κέρξη ηα βόξεηα ηεο Παηαγσλίαο. Μπνξεί λα δήζεη άλεηα ζηα
βνπλά, ζηνπο βάιηνπο, ζηηο ζαβάλεο θαη ζηα δάζε αθόκα θαη ζε πςόκεηξν 4.000 κ.

Μπνξεί λα θάλεη άικαηα 6 κ. θαη πεξηζζόηεξν. Φηάλεη πεξίπνπ ηα 80 km/h.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Θαγξσάοξπ (ςζάγκξσαο)

Καηνηθεί ζηε Νόηηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή από ηελ Παηαγνλία σο ηελ
Αξηδόλα. Ο ηαγνπάξνο πνιύ ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηε ιενπάξδαιε, δηαθέξεη
όκσο σο πξνο ηηο θειίδεο.
Οη θειίδεο ηνπ ηαγνπάξνπ είλαη κεγαιύηεξεο θαη παξνπζηάδνπλ κηα θεληξηθή
καύξε βνύια ε νπνία ιείπεη από ηηο θειίδεο ηεο ιενπάξδαιεο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ξρελόςξπ

Εεη ζηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή. Ζ ηθαλόηεηά ηνπ λα πξνζαξκόδεηαη εύθνια, ην
βνεζάεη λα δεη ζε πνηθίια πεξηβάιινληα από βνζθνηόπηα σο βάιηνπο θαη δαζηθέο
εθηάζεηο.
Δίλαη λπρηόβην θαη κνλαρηθό δών θαη πεξλά αξθεηό από ην ρξόλν ηνπ πάλσ ζηα
δέληξα. Ζ δηαηξνθή ηνπ απνηειείηαη από κεγάιε πνηθηιία ζεξακάησλ (κηθξά
ζειαζηηθά, πνπιηά θαη εξπεηά)
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ξ δαίμξμαπ ςηπ ΢αρμαμίαπ

Ο δαίκνλαο ηεο Σαζκαλίαο είλαη ζαξθνθάγν καξζηπνθόξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θύζε πιένλ κόλν ζηελ λεζησηηθή πνιηηεία ηεο Απζηξαιίαο, Ταζκαλία.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ύαιμα

Τπάξρνπλ 3 είδε: Ζ Ύαηλα ε ζηηθηή, λόηηα ηεο ΢αράξαο, ε Ύαηλα
ε θαζηαλή ηεο Νόηηαο Αθξηθήο θαη ε Ύαηλα ε ξαβδσηή ε νπνία
δεη από ηε βόξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθή Αθξηθή σο ηελ Μηθξά Αζία
θαη ηελ Ηλδία.
Θεσξείηαη απνθξνπζηηθό δών εμαηηίαο ηεο ζπλήζεηαο ηνπ λα
ηξέθεηαη θπξίσο από λεθξά δώα θαη ηεο αληηπαζεηηθήο ηνπ
εκθάληζεο.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Άαομς-γξσλτ

Σν άαξλη-γνπιθ είλαη κηθξό, εληνκνθάγν ζειαζηηθό, πνπ δεη
ζηελ Αλαηνιηθή θαη ζηελ Νόηηα Αθξηθή. Ζ νλνκαζία ηνπ ζεκαίλεη
«ιύθνο ηνπ εδάθνπο».
Σν άαξλη-γνπιθ αλήθεη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα κε ηηο ύαηλεο.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Λσομηγκξτάγξπ

Εεη ζηελ Αθξηθή. Δίλαη δών λπθηόβην θαη δεηιό θαη ηξέθεηαη θπξίσο
κε ζθνπιήθηα, έληνκα θαη ηδίσο κε ηεξκίηεο.
Αλ θαη ζειαζηηθό, γελλάεη απγά.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Έυιδμα

Οη έρηδλεο είλαη κηθξά ζειαζηηθά πνπ είλαη θαιπκκέλα κε ηξαρύ ηξίρσκα θαη αγθάζηα.
Τπάξρνπλ ηέζζεξα επηδώληα είδε, ηα νπνία, καδί κε ηνλ πιαηύπνδα, είλαη ηα κόλα επηδώληα
είδε ηεο ηάμεο θαη ηα κόλα επηδώληα σνηόθα ζειαζηηθά.
Παξόιν πνπ ε δίαηηά ηνπο απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από κπξκήγθηα θαη ηεξκίηεο, δελ
έρνπλ θνληηλή ζπγγέλεηα κε ηνπο κπξκεγθνθάγνπο ηεο Ακεξηθήο.
Ενπλ ζηε Νέα Γνπτλέα θαη ηελ Απζηξαιία.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ξομιθόοσγυξπ ή πλαςύπξδαπ

Εεη ζηελ αλαηνιηθή Απζηξαιία θαη ηελ Ταζκαλία. Σα ζθνπιήθηα, νη
πξνλύκθεο, νη γπξίλνη θαη νη γαξίδεο απνηεινύλ ηελ ηξνθή ηνπ. Δίλαη
εκηπδξόβην ζειαζηηθό θαη γελλά απγά.

Δίλαη έλα από ηα ιίγα δειεηεξηώδε ζειαζηηθά. Ο αξζεληθόο
πιαηύπνπο έρεη έλα θεληξί ζην πίζσ πόδη ηνπ πνπ κπνξεί λα
δηνρεηεύζεη δειεηήξην ηθαλό λα πξνθαιέζεη έληνλν πόλν ζηνπο
αλζξώπνπο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Αομαδίλλξπ

Ενπλ κόλν ζηελ Ακεξηθή, ζηε δνύγθια. Δίλαη δών
λπθηόβην. Σν ζώκα ηνπ θαιύπηεηαη από πνιιαπιέο
ισξίδεο ιεπηδσηνύ όζηξαθνπ.
Σξέθεηαη κε έληνκα, ζθνπιήθηα θαη άιια αζπόλδπια δώα,
πνπ βξίζθνπλ ζθάβνληαο, αιιά θαη από βαηξάρνπο,
θίδηα θαη θνπθάξηα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οάμςα

Σν πάληα είλαη είδνο ζε θίλδπλν. Απαληάηαη ζηελ θεληξνδπηηθή
θαη λνηηνδπηηθή Κίλα.
Αλ θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ ηάμε ησλ Σαξθνθάγσλ ηξέθεηαη θαηά
99% κε κπακπνύ. ΢πνξαδηθά ηξώλε θαη άιια είδε θπηώλ,
άγξηνπο βνιβνύο, ή αθόκα θαη θξέαο κε ηελ κνξθή πνπιηώλ,
ηξσθηηθώλ ή ςνθηκηώλ.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Β. Τσςξτάγα

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Δλέταμςαπ

Ο ειέθαληαο είλαη ην κεγαιύηεξν ρνξηνθάγν ζειαζηηθό πνπ
δεη ζήκεξα ζηε γε.
Ο Αθξηθαληθόο ειέθαληαο , είλαη ν κεγαιύηεξνο κε ύςνο πνπ
θηάλεη ηα 3,9 κέηξα θαη βάξνο ηνπο 7,5 ηόλνπο ελώ ν Αζηαηηθόο
ηα 3 κέηξα θαη βάξνο ηνπο 5 ηόλνπο.
Ο πξόγνλνο ηνπ ζεκεξηλνύ ειέθαληα είλαη ην κακνύζ.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Θππξπόςαμξπ

Ηππνπόηακνη δνπλ κέρξη ζήκεξα ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο ηεο
Οπγθάληα, ηνπ Σνπδάλ, ηνπ Κνλγθό θαη ηεο Αηζηνπίαο, ηεο Κέλπαο,
όπσο επίζεο θαη ζηε Νόηηα Αθξηθή, (Μπνηζνπάλα, Εηκπάκπνπε,
Εάκπηα). Πιεζπζκνί ηππνπνηάκσλ ππάξρνπλ επίζεο ζηελ Ταλδαλία θαη
ηε Μνδακβίθε.
Έρνπλ κήθνο 3,5 κέηξα θαη 1,5 κέηξα ύςνο θαη ζεσξνύληαη, καδί κε ην
ιεπθό ξηλόθεξν, ηα κεγαιύηεξα ζηεξηαλά δώα κεηά ηνλ ειέθαληα.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Πιμόκεοξπ

Δίλαη νγθώδεο θπηνθάγν ζειαζηηθό ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο πνπ ζην πάλσ
ξύγρνο ηνπ έρεη έλα ή δύν θέξαηα.
Ο αθξηθαληθόο ή καύξνο ξηλόθεξνο κε δύν θέξαηα, ην έλα πίζσ από ην άιιν
είλαη ν κηθξόηεξνο ηνπ είδνπο κε κήθνο 3-3,75 κέηξα, ύςνο 1,5 κέηξα θαη βάξνο
2 ηόλνπο. Σν πην καθξύ από ηα 2 θέξαηα θζάλεη ηα 1,30 κέηξα.

Ο αζηαηηθόο ξηλόθεξνο , ηεο Ηλδίαο (κήθνο πεξίπνπ 3,9 κέηξα θαη βάξνο
πεξίπνπ 3 ηόλνπο) θαη ηεο Ηάβαο είλαη κε έλα θέξαην, ελώ ηεο Σνπκάηξαο ή
βνδάθ έρεη δύν θέξαηα (κηθξόηεξα ηνπ αθξηθαληθνύ).

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Βξύβαλξπ

Ο αζηαηηθόο βνύβαινο απαληά ζην Βόξλεν, ζηελ Τατιάλδε, ζηελ
Ηλδία θαη ζηε Μαιαηζία.

Ο αθξηθαληθόο ή καύξνο βνύβαινο δεη ζε αγέιεο ζηηο πεδηάδεο
ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο Αθξηθήο, θνληά ζε έιε ή ζε πδάηηλα
ξεύκαηα· νη βνύβαινη απηνί είλαη επηθίλδπλνη.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Γκμξσ

Zνπλ ζηελ Αθξηθή. Σν γθλνπ είλαη γέλνο κεγάιεο αληηιόπεο, πνπ
ζπγγελεύεη κε ηελ βνπβαιίδα. Τπάξρνπλ δύν είδε :
Σν γθλνπ κε ηελ άζπξε νπξά, γλσζηό θαη σο θνλλνραίηεο έρεη
καύξν ρξώκα κε καθξηά θξόζζηα ζηνλ απρέλα θαη καθξηά άζπξε
νπξά.
Σν ξαβδσηό γθλνπ ή θπαλή θνλλνραίηεο έρεη πην καθξύ ζώκα,
γθξηδνγάιαδν κε ζθνύξεο θαθέ ξαβδώζεηο ζην ιαηκό. Σν ξαβδσηό
γθλνπ είλαη κεγαιύηεξν θαη κε θνληύηεξα θέξαηα.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ιαμηλξπάοδαλη

Δίλαη ην ςειόηεξν δών ζηνλ θόζκν. Σν ύςνο ηεο θηάλεη ηα 5,5 κέηξα θαη ην βάξνο ηεο ηα
1.350 θηιά. Ζ θακεινπάξδαιε βαδίδεη αξγά, θαη όηαλ παξαζηεί αλάγθε κπνξεί λα ηξέμεη κε
ηαρύηεηα 30 ρηιηνκέηξσλ.
Σν δών απαληάηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Αθξηθή. ΢πγθεθξηκέλα, δεη θπξίσο ζηελ Κέλπα, ζηε
Σνκαιία θαη ζηελ Αηζηνπία, ζηηο ζαβάλεο, όπνπ ππάξρνπλ ςειά δέληξα θαη εθηάζεηο κε
ςειά ρόξηα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Εέβοα

Ζ δέβξα είλαη πεξηηηνδάθηπιν ζειαζηηθό θαη κνηάδεη κε ην
άινγν. Σν ηξίρσκά ηεο είλαη άζπξν ή πνιύ αλνηρηό θίηξηλν κε
ιεπηέο καύξεο ξαβδώζεηο.

Εεη ζηελ λόηηα Αθξηθή.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Αμςιλόπη

Θειαζηηθό ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Ενπλ ζε πεδηάδεο θαη
ζαβάλεο, κεξηθέο θαηνηθνύλ ζε πεξηνρέο ηεο εξήκνπ, θαη άιιεο
βξίζθνληαη κόλν ζηα ππθλά δάζε. Σν πεξηζζόηεξν θαηξό δνπλ
ζε αγέιεο ησλ 30-60 αηόκσλ.
Μπνξνύλ λα ηξέμνπλ κέρξη θαη κε 80 ρκ/ώξα, θάλνληαο
πεδήκαηα ησλ νπνίσλ ην ύςνο θηάλεη ηα 3κ., ελώ ην κήθνο
μεπεξλάεη ηα 6κ
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Γαζέλα

Οη γαδέιεο απαληώληαη ζηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, από ηελ Μνγγνιία κέρξη ηηο αηιαληηθέο
αθηέο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο θαη εμαπιώλνληαη ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή ηξνπηθή
Αθξηθή.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Κεμξύοιξπ

Δλδεκηθό είδνο ζηε Μαδαγαζθάξε. Αλήθεη ζηα πξσηεύνληα ζειαζηηθά.
Σν ηξίρσκά ηνπο είλαη ππθλό θαη καιαθό, ελώ ηα κάηηα θαη ηα απηηά ηνπο είλαη κεγάια. Ζ νπξά
ηνπο είλαη καθξηά θαη θνπλησηή θαη είλαη δίρξσκε (ρξώκαηνο καύξνπ θαη άζπξνπ
ελαιιαθηηθά ζε νξηζκέλα είδε).
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
΢άπιοξπ

Φπηνθάγν κεγαιόζσκν παρύδεξκν ζειαζηηθό κε πξνβνζθίδα.
Ο ηάπηξνο δεη ζπλήζσο ζε δάζε θνληά ζε λεξό. Ο αζπξόκαπξνο δεη ζηελ Αζία, Ηλδία,
΢νπκάηξα, Μαιαηζία, Βόξλεν θαη ν ζθνπξόρξσκνο ζηελ Ακεξηθή.

Ζ πξνβνζθίδα ηνπ είλαη θηλεηή αιιά κηθξή, θαη ζηελ άθξε ηεο βξίζθνληαη ηα ξνπζνύληα ηνπ.
΢ηα κπξνζηηλά πόδηα έρεη ηέζζεξα δάρηπια, αιιά ζηα πίζσ ηξία.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Barking Δλάτι

Κνληόζσκν είδνο ειαθηνύ πνπ έρεη εμαπισζεί ζε όιεο ηηο ππθλέο δνύγθιεο ηεο
Νόηηαο Αζίαο θαη κπνξεί λα βξεζεί ζε ΢ξη Λάλθα , Νόηηα Κίλα, ηελ Σατβάλ, ηελ
Ηαπσλία, ηελ Ηλδία θαη ηα λεζηά ηεο Ηλδνλεζίαο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ιαπιμπάοα

Πξόθεηηαη γηα εκηπδξόβην ζειαζηηθό πνπ θαηνηθεί ζε βάιηνπο θαη πγξόηνπνπο ζε όιε ηελ
δνύγθια ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο.
Ο πδξόρνηξνο ή ην θαπηκπάξα όπσο είλαη γλσζηό, δεη ζηε Βελεδνπέια, Κνινκβία, θαη
Ηζεκεξηλό, ζην Πεξνύ θαη είλαη ην κεγαιύηεξν ηξσθηηθό, πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηνλ θόζκν.
Δίλαη θπηνθάγν δών θαη, ζπλεπώο, ηξώεη κόλν θπηά, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη όια ηα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ιαγκξσοό

Δίλαη καξζηπνθόξν δών πνπ απαληάηαη ζηελ Απζηξαιία θαη ηε
Νέα Γνπτλέα.
Σξέρνπλ ειεύζεξα εδώ θη εθεί. Κάλνπλ κεγάια πεδήκαηα πνπ θηάλνπλ
ηα 6 έσο 8 κέηξα θαη ηα βνεζνύλ λα ηξέρνπλ κε κεγάιε ηαρύηεηα,
ζρεδόλ σο 50 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. Σηεξίδνληαη ζηα δπλαηά πηζηλά
πόδηα θαη ζηελ νπξά σο πξόζζεην ππνζηήξηγκα.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ιξάλα

Δίλαη καξζηπνθόξν θπηνθάγν δών πνπ δεη ζηελ Απζηξαιία.
Σν Κνάια ηξέθεηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ κε θύιια
επθαιύπησλ.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Λαϊμξύ

Όια ηα πξσηεύνληα πνπ δελ είλαη πίζεθνη,
είλαη κατκνύδεο. ΢ε αληίζεζε κε ηνπο πηζήθνπο,
νη κατκνύδεο έρνπλ νπξέο. Πνιιέο κατκνύδεο
είλαη δελδξόβηεο, ελώ άιιεο δνπλ ζε ζαβάλεο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Λπαμπξσίμξπ

Μπακπνπίλνη νλνκάδνληαη νη Αθξηθαληθέο θαη Αζηαηηθέο
κατκνύδεο Παιαηνύ Κόζκνπ. Ενπλ ζε 25 ρώξεο ζηελ Αθξηθή,
από ην Μαιί κέρξη ηελ Αηζηνπία θαη ηελ Σαλδαλία. Απνκνλσκέλνη
πιεζπζκνί βξίζθνληαη επίζεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Σαράξαο.
Ενπλ ζε ζαβάλεο, ζηέπεο θαη δάζε.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Υιμπαςζήπ

Εεη ζηελ Αθξηθή. Τπάξρνπλ 2 είδε: ν θνηλόο Χηκπαληδήο θαη ν
Μπνλόκπν ή Ππγκαίνο Χηκπαληδήο (Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ
Κνλγθό).

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Γ. Οαμτάγα

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ατοικαμικό civet

Σν Αθξηθαληθό ζηβέη ησλ θνηληθόδεληξσλ είλαη έλα κηθξό ζειαζηηθό, κε θνληά πόδηα,
ζώκα πνπ κνηάδεη κε γάηα θαη κία καθξηά επιύγηζηε νπξά κε κήθνο όζν ην ππόινηπν
ζώκα. Σα ελήιηθα ζπλήζσο δπγίδνπλ 1,70 κε 2,10 ρηιηόγξακκα.
Δίλαη πακθάγν. Ζ δηαηξνθή ηνπ πεξηιακβάλεη ηξσθηηθά, έληνκα, αβγά, θνπθάξηα,
θξνύηα, πνπιηά θαη λπρηεξίδεο-αιεπνύδεο. Δίλαη γεληθά κνλαρηθό θαη λπθηόβην δών.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Πακξύμ

Εεη θπξίσο ζε δάζε θνληά ζην λεξό. Ζ εμάπισζή ηνπ, εθηόο από ηηο Ζ.Π.Α. επεθηείλεηαη κέρξη
θαη ηελ Νόηηα Ακεξηθή.
Δίλαη λπθηόβην θαη πακθάγν, ηξεθόκελν κε κηθξόζσκα δώα, θαξπνύο θ.ιπ. Πνιύ
ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε καύξε «κάζθα» ζηελ πεξηνρή ησλ καηηώλ θαη ε ξαβδσηή νπξά πνπ
θέξεη 5-10 καύξνπο δαθηπιίνπο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Κόοιπ

Οη ιόξηο αλήθνπλ ζηα πξσηεύνληα ζειαζηηθά θαη είλαη λπθηόβηνη.
Βξίζθνληαη ζε ηξνπηθά δάζε ηεο Ηλδίαο, ηεο Σξη Λάλθα θαη ηεο
λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Γίββωμαπ

Ο Γίβωμμαπ είμαι μια μικοξύ μεγέθξσπ πίθηκξπ, πξσ βοέθηκαμ καςξικξύμ ρςξ πσκμέπ
ζξύγκλεπ και ςοξπικά δάρη ρε όλη ςη Μξςιξαμαςξλική Αρία. Έυξσμ πξλύ μακοιά
υέοια και όπωπ όλξι ξι πίθηκξι δεμ έυξσμ ξσοά.
Δίμαι παμτάγα ζώα πξσ ρημαίμει όςι ςοώμε έμα μείγμα από τσςικέπ και ζωικέπ ξσρίεπ.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οίθηκξπ Uakari

Ο πίζεθνο Uakari δεη ζηε Νόηηα Ακεξηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ηξνπηθά δάζε ηνπ
Ακαδνλίνπ. Σξέθεηαη θπξίσο κε θξνύηα, ζπόξνπο θαη θύιια δέληξσλ, ελώ δελ είλαη
ιίγεο νη θνξέο πνπ κεξηθά έληνκα ή έλα κηθξό δών απνηεινύλ γη’ απηόλ έλα άξηζην…
γεύκα!
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Λαμδοίλλξπ

Δίλαη ην κεγαιύηεξν είδνο πηζήθνπ, πνπ δεη ζηα ηξνπηθά δάζε ηεο θεληξνδπηηθήο Αθξηθήο.
Δίλαη έλα από ηα πην απεηινύκελα κε εμαθάληζε πξσηεύνληα νιόθιεξεο ηεο επείξνπ. Σν δών
απηό βξίζθεηαη ζην λόηην Κακεξνύλ, ζηε Γθακπόλ, ζηε Γνπηλέα θαη ζην Κνλγθό.
Δίλαη πακθάγν . Σξώεη θπξίσο θξνύηα, θύιια, καληηάξηα, ξίδεο αιιά θαη κπξκήγθηα,
αξάρλεο, ζθαζάξηα, ζαιηγθάξηα, ζθνξπηνύο θ.ά.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ξσοακξςάγκξπ

Οη νπξαθνηάγθνη ζπλαληνύληαη ζήκεξα κόλν ζηα ηξνπηθά δάζε
ησλ λεζηώλ Βόξλεν θαη Σνπκάηξα, αλ θαη απνιηζώκαηα ηνπο
έρνπλ βξεζεί ζηελ Ηάβα, ζηε Υεξζόλεζν ηεο Μαιαηζίαο, ην
Βηεηλάκ θαη ηελ Κίλα.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Γξοίλαπ

Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν από όια ηα πξσηεύνληα πνπ δνπλ ζήκεξα.
Γηαβηεί απνθιεηζηηθά ζηα πγξά ηξνπηθά δάζε ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Αθξηθήο, κεηαμύ
άιισλ ζηελ Γθακπόλ, ζην Κακεξνύλ θαη ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό.
Γηαθξίλνληαη δύν είδε, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εμάπισζεο, ν Γπηηθόο γνξίιαο θαη ν
Αλαηνιηθόο γνξίιαο (Γνξίιαο ηνπ Μπέξηλγθε).

Σξώεη θύιια, μεξνύο θαξπνύο θαη κνύξα, καδί κε έληνκα θαη κεξηθέο θνξέο θαη κηθξά δώα όπσο
ζαύξεο θαη ηξσθηηθά.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ο΢ΖΜΑ

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ρςοξσθξκάμηλξπ

Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν πνπιί πνπ δεη ζήκεξα ζηνλ πιαλήηε καο. Εεη ζε αγέιεο
θαη ηξέθεηαη κε ζπόξνπο, θξνύηα θαη έληνκα. Έρεη κηθξό θεθάιη ζε ζρέζε κε ην ππόινηπν
ζώκα ηεο θαη κεγάια κάηηα κε βιεθαξίδεο. Σα πόδηα ηεο θαηαιήγνπλ ζε δύν δάθηπια.
Σξέρεη πνιύ γξήγνξα, 60 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα.
Πνιιά ζειπθά καδί αλνίγνπλ ηξύπεο ζην ρώκα θαη γελλνύλ έλα απγό. Ζ δηάξθεηα ηεο
επώαζεο είλαη γύξσ ζηηο 40 εκέξεο θαη ην αξζεληθό βνεζά ζην θιώζεκα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Τλαμίμγκξ

Δίλαη έλα πνπιί πνπ ζπλαληάηαη ζε όιν ηνλ θόζκν θαη έρεη
ραξαθηεξηζηηθό ξνδ θηέξσκα. Δίλαη ςηιόιηγλν κε ιεπηά πόδηα
θαη γακςή κύηε.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Λαοαμπξύ

Ενπλ ζηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνθίλα, θπξίσο όκσο ζηελ Αθξηθή.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Βαριλικόπ
Γεοαμόπ

Εεη ζηελ Κέλπα, Οπγθάληα, Εηκπάκπνπε, Μνδακβίθε, Αγθόια θαη Ν.Α. Νόηηα Αθξηθή.
Δπηβηώλεη ζε πνηθίια πεξηβάιινληα από πδξνβηόηνπνπο σο ΢αβάλεο, θαιιηεξγεκέλεο
εθηάζεηο θαη θάξκεο. ΢πρλά ζπκβηώλεη κε νπιεθόξα δώα όπσο Εέβξεο ή Αληηιόπεο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
΢ξσκάμ

Εεη ζηηο δνύγθια ηνπ Ακαδνλίνπ
(Νόηηα Ακεξηθή)
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
΢οξπικόπ τλώοξπ

Εεη ζηελ ηξνπηθή λόηηα Αζία, από ηελ Ηλδία θαη ηε ΢ξη Λάλθα αλαηνιηθά κέρξη ηελ
Ηλδνλεζία .

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οαπαγάλξπ Λακάξ (κόκκιμξπ)

Oη παπαγάινη Macaw πξνέξρνληαη από ηελ Κεληξηθή θαη Νόηην Ακεξηθή, ηελ Καξατβηθή
θαη ην Μεμηθό θαη έρνπλ σο θπζηθνύο ηνπο βηόηνπνπο ηα πγξά ηξνπηθά δάζε, άιιεο δαζηθέο
εθηάζεηο, αιιά θαη ηελ ζαβάλα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οαπαγάλξπ Λακάξ (μπλε)

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
"Οαπαγαλάκια ςξσ ήλιξσ"

Aratinga solstitialis, ή "Παπαγαιάθηα ηνπ ήιηνπ". Δίλαη παπαγάινη κεζαίνπ κεγέζνπο
κε θαηαγσγή είλαη από ηε βνξεηναλαηνιηθή Νόηηα Ακεξηθή. Σν ρξπζνθίηξηλν ρξώκα
δεκηνπξγεί αληίζεζε κε ην πνξηνθαιί πνπ έρνπλ γύξσ από ηα κάηηα ηνπο, ζηελ θνηιηά
θαη ζηελ πιάηε. Σα θηεξά ηνπο έρνπλ πξάζηλν θαη κπιε κε θίηξηλεο άθξεο. Ζ καθξηά
νπξά ηνπο έρεη ιαδί ρξώκα θαη ε άθξε ηεο είλαη κπιε. Σα όκνξθα παπαγαιάθηα έρνπλ
κήθνο 30 εθαηνζηώλ ζπλήζσο θαη ην βάξνο ηνπο είλαη θαηά κέζν όξν 100 γξακκάξηα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οξλύυοωμξι παπαγάλξι

Νεζηά ΢ακόα θαη Σόλγθα

Σξνπηθά δάζε ηεο Νόηηαο
Ακεξηθήο, από ηε Βελεδνπέια
έσο ηε Νόηηα Βξαδηιία, ηε
Βνιηβία θαη ηελ Παξαγνπάε.

Νεζηά ηνπ ΢νινκώληα,
ζηε Νέα Γνπηλέα
θαη ζηε ΒΑ Απζηξαιία.

Απζηξαιία, αλαηνιηθή
Ηλδνλεζία,
Παπνύα, Νέα Γνπηλέα,
Νέα Καιεδνλία θαη λεζηά ηνπ
΢νινκώληα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Λωβ Sunbird

Σν είδνο βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Αζία , κέζσ ηεο ηλδηθή ππνήπεηξν θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή
Αζία .
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ιίβι

Πνπιί κε αηξνθηθά θηεξά θαη ρσξίο νπξά πνπ δεη ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οξσλιά ςξσ παοαδείρξσ

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Superb Bird

Εεη ζε όια ηα ηξνπηθά δάζε ηεο Νέαο Γνπηλέαο. Αλήθεη
θαη απηό ζηα πνπιηά ηνπ παξαδείζνπ.
Κάλεη θάηη εληππσζηαθό! Μεηαηξέπεη ηνλ εαπηό ηνπ ζε έλα
πιάζκα παξάμελνπ ζρήκαηνο ζακπώλνληαο ην ζειπθό κε
ηηο ρνξεπηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο…
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
ΑΛΤΘΒΘΑ

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Βάςοαυξπ Αμαζξμίξσ

Ζ επηζηεκνληθή ηνπ νλνκαζία Amazon Horned Frog είλαη άγλσζηε θαζώο νη
πεξηζζόηεξνη ηνλ μέξνπλ κε ην παξαηζνύθιη «pacman». Σξώεη ηα πάληα ζην πέξαζκά ηνπ
θαη είλαη ηδηαίηεξα επηζεηηθόο αθόκε θαη κε ηνπο αλζξώπνπο. Ο «pacman» είλαη πακθάγν
ακθίβην θαη γεληθά δελ θάλεη θακία δηάθξηζε ζην ηη ζα θαηαλαιώζεη: από αξπαθηηθά πηελά
θαη έληνκα κέρξη εξπεηά θαη αβγά!
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Βάςοαυξπ dart

Εεη ζηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή. Γεληθά βξίζθεηαη ζε ηξνπηθά δάζε, ζηελ Βνιηβία,
Βξαδηιία, Κνινκβία, Βελεδνπέια θαη αιινύ.
Καηά ηελ πεξίνδν 1999 – 2009 ζηνλ Ακαδόλην αλαθαιύθζεθαλ 24 λέα είδε δειεηεξησδώλ
βαηξάρσλ. Ο βάηξαρνο Dart εθθξίλεη κία λεπξνηνμίλε ώζηε λα ακύλεηαη ζε επηζέζεηο
αξπαθηηθώλ. Κάζε ηέηνηνο βάηξαρνο, παξάγεη ηέηνηα πνζόηεηα λεπξνηνμίλεο, πνπ είλαη ηθαλή λα
ζθνηώζεη 10 αλζξώπνπο κε ηε κία!

Σξέθεηαη θπξίσο κε έληνκα, όπσο ηα κπξκήγθηα , κύγεο , θαη θάκπηεο , είλαη εληνκνθάγα.
Μεξηθέο θνξέο ηξέθεηαη κε άιια αξζξόπνδα , όπσο αξάρλεο .
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Βάςοαυξπ Γσαλί

Σα 36 είδε ηνπ γέλνπο απηνύ βξέζεθαλ ζηελ Κνινκβία , ην Δθνπαδόξ , ην Πεξνύ θαη ηε
Βνιηβία. Ζ πεξηνρή ηεο θνηιηάο ηνπο είλαη δηαθαλήο θαη κέζσ απηήο κπνξείηε λα δείηε
ηελ θαξδηά, ην ήπαξ θαη ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
ΔΜ΢ΞΛΑ

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
΢αοαμςξύλα Γξλιάθ

Εεη ζηα ηξνπηθά δάζε ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη θηάλεη ηα 10–12 cm ζσκαηηθό κήθνο
(θεθάιη, ζώξαθαο θαη θνηιηά). Σν δειεηήξην ηεο δελ είλαη ζαλαηεθόξν γηα ηνλ άλζξσπν.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Αοάυμη ςξσ Δαοβίμξσ

Ζ Αξάρλε ηνπ Γαξβίλνπ (Caerostris darwini) είλαη κηα αξάρλε πνπ παξάγεη από ηνπο
κεγαιύηεξνπο ηζηνύο, κε κήθνο έσο 25 κέηξα. Ζ αξάρλε αλαθαιύθζεθε ζηε
Μαδαγαζθάξε ζην Andasibe-Mantadia Δζληθό Πάξθν ην 2009.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
΢οξπικέπ αοάυμεπ

Μαλαιρία

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ακοίδεπ

Αμεοική
Νέα Εηλαμδία
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Αλξγάκι ςηπ Οαμαγίαπ

Εεη ζηα ηξνπηθά δάζε ηεο Ηλδνλεζίαο, ηεο Μαιαηζίαο θαη ηεο Σνπκάηξαο θαη ιαηξεύεη
ηηο νξρηδέεο, ηηο νπνίεο, κάιηζηα, κηκείηαη κε κεγάιε επθνιία.
Δίλαη ζαξθνθάγν, ηξώεη άιια έληνκα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
΢εομίςεπ

Ολνκάδνληαη θαη «Λεπθά Μπξκήγθηα». Ζ ηξνθή ηνπο είλαη θπξίσο μύιν. Ζ θνηλσλία ηνπο
πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο ησλ εξγαηώλ, ησλ ζηξαηησηώλ θαη ησλ αλαπαξαγσγώλ. Ενπλ ζε
ζεξκέο πεξηνρέο (ζαβάλεο), όπσο ζηελ Αθξηθή, ηελ Νόηηα Ακεξηθή θαη ηε Νόηηα
Δπξώπε.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ρκαθάοια

Σα ζθαζάξηα ησλ θύιισλ, πνπ αλήθνπλ ζην γέλνο Paropsisterna είλαη είδε ελδεκηθά
ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Γνπηλέα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Οεςαλξύδα Diaethria

Ζ «πεηαινύδα 88″ είλαη κία από ηηο πην εμσηηθέο ησλ δαζώλ ηνπ Ακαδνλίνπ. Ενπλ θπξίσο
ζε δαζώζεηο πεξηνρέο, ζηηο όρζεο πνηακώλ θαη ζηνπο θνξκνύο ησλ δέληξσλ, ελώ δελ είλαη
ζπάληεο νη θνξέο πνπ απαληνύλ θνληά ζε θαηνηθίεο.
Οη ηζαγελείο ηηο ζεσξνύλ ζεκάδη θαινηπρίαο.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
΢οξπικέπ πεςαλξύδεπ

Papilio demodocus
Ο γιγάμςιξπ
ασςξκοάςξοαπ ή
γιγάμςιξπ Charaxes

Μια ςοξπική μπλε πεςαλξύδα
swallowtail

Πεηαινύδεο ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ ηεο Αθξηθήο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ

Papilio Nireus
΢οξπικέπ πεςαλξύδεπ

Papilio ulysses

Ornithoptera paradisa

Crimson Rose

Σσλ δαζώλ ηεο ΝΑ Αζίαο.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ

Golden Birdwing

Macleay's Swallowtail
ΔΠΟΔ΢Α

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ιοξκόδειλξπ

Οη θξνθόδεηινη είλαη ζαξθνβόξα δώα.
Ενπλ ζηε βόξεηα θαη θεληξηθή Ακεξηθή, ζην ΒΓ ηκήκα ηεο Ν. Ακεξηθήο, ζηηο Αληίιιεο,
ζηελ Αθξηθή θαζώο θαη ζηα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο αλαηνιηθέο ηεο αθηέο, ζηελ Ηλδνλεζία,
ζηηο Φηιηππίλεο, ζηε λόηηα Αζία.
Κξνθόδεηινο ηνπ Νείινπ (κήθνο 5 κέηξα), Ακεξηθαληθόο 7,50 κ, Οξηλόθνπ (7,5 κ. δεη
απνθιεηζηηθά ζην γιπθό λεξό) Κξνθόδεηινο ηεο ζάιαζζαο (λόηηεο Ηλδίεο), ηνπ Βνύξθνπ (΢ξη
Λάλθα, ζην δπηηθό Παθηζηάλ θαη ζηελ Ηλδνλεζία)
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Αλιγάςξοαπ

Ο Αιηγάηνξαο δηαθέξεη από ηνλ θξνθόδεηιν.
Ζ πξώηε θαη βαζηθόηεξε δηαθνξά είλαη πσο νη θξνθόδεηινη εκθαλίδνληαη ζε όινλ ηνλ θόζκν ελώ
νη Αιηγάηνξεο δνπλ κόλν ζηηο ΖΠΑ θαη ζε κεξηθέο επαξρίεο ηεο Κίλαο.
Σν ζώκα ηνπ αιηγάηνξα είλαη πην θνληό, ην θεθάιη ηνπ πην ζηξνγγπισπό. Δίλαη πην ζθνύξνη ζην
ρξώκα. Οη Αιηγάηνξεο κόιηο έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ άλζξσπν ηξέπνληαη ζε θπγή, ελώ νη
Κξνθόδεηινη ( Ηδηαηηέξσο απηνί ηνπ Νείινπ θαη ηνπ Αικπξνύ λεξνύ ) έρνπλ θαηαγξαθεί γηα
επηζέζεηο ζε αλζξώπνπο θαη αλζξσπνθαγία.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Θγκξσάμα

Δίλαη έλα κεγάιν, δελδξόβην θπηνθάγν είδνο ζαύξαο ζηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα
Ακεξηθή.
Σα πξάζηλα ηγθνπάλα θπκαίλνληαη πάλσ από κηα κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή, από ηε
λόηηα Βξαδηιία θαη ηελ Παξαγνπάε, σο ην Μεμηθό θαη ηα λεζηά ηεο Καξατβηθήο. Δπίζεο
θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηε Υαβάε, θαη ηελ θνηιάδα ηνπ Ρίν Γθξάληε ζην Σέμαο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Υελώμα matamata

Ζ ρειώλα matamata βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο ζηα βόξεηα ηεο Βνιηβίαο , αλαηνιηθό
Πεξνύ, ζηνλ Ηζεκεξηλό , ζηελ αλαηνιηθή Κνινκβία, ηε Βελεδνπέια θαη ηε βόξεηα θαη
θεληξηθή Βξαδηιία.
Σξέθεηαη κε ςάξηα, δελ θνιπκπάεη γξήγνξα γη' απηό θαη παγηδεύεη ην ζήξακά ηεο,
κηκνύκελε πέηξεο, θύιια ή ην εμόγθσκα ελόο λεθξνύ δώνπ.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Panther υαμαιλέξμςαπ

Υακαηιένληαο ηξνπηθώλ δαζώλ Μαδαγαζθάξεο.

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ραύοα basiliskos

Ζ ζαύξα βαζηιίζθνο έρεη ηε κνλαδηθή ηθαλόηεηα λα "πεξπαηάεη" ζην λεξό. Βξίζθεηαη
ζηα ηξνπηθά δάζε ηεο Νόηηαο θαη Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Σξέθεηαη κε έληνκα, ςάξηα,
κηθξά πνπιηά, θίδηα θαη ινπινύδηα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Βόαπ

Πξόθεηηαη γηα κε δειεηεξηώδεο θίδη, ην νπνίν απαληάηαη ζηελ Ακεξηθή, ζηελ Αθξηθή,
ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Αζία, όπσο επίζεο θαη ζε κεξηθά λεζηά ηνπ Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ. Ζ
νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό bos, πνπ ζεκαίλεη "βνπο, αγειάδα" θαη
βαζίδεηαη ζηνλ αξραίν κύζν όηη νη βόεο θπλεγνύλ αγειάδεο θαη ηηο ζθίγγνπλ κέρξη
ζαλάηνπ.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Αμακόμςα

Απαληώληαη θπξίσο ζηελ ηξνπηθή Λαηηληθή Ακεξηθή, όπνπ έρνπλ ηελ θνηλή νλνκαζία
αλαθόληεο. Σξέθνληαη κε ζειαζηηθά θαη πηελά, ηα νπνία αθηλεηνπνηνύλ ζθίγγνληάο ηα θαη
ζηε ζπλέρεηα ζπλζιίβνληάο ηα, όπσο νη βόεο.
Πξόθεηηαη γηα σνδσνηόθν δών, πνπ ζεκαίλεη όηη γελλά δσληαλά κηθξά.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ιοξςαλίαπ

Υαξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ην «θξόηαιν» πνπ θέξνπλ ζηελ άθξε ηεο νπξάο ηνπο, κε ην νπνίν
πξνεηδνπνηνύλ ηνπο ερζξνύο ηνπο θαη απνκαθξύλνπλ ηνλ θίλδπλν. Ενπλ ζηελ Ακεξηθή.
Σα δώα απηά ηξώλε ηξσθηηθά, όπσο ιαγνύο, αξνπξαίνπο θαη πνληίθηα, ηα νπνία αθηλεηνπνηνύλ
δαγθώλνληάο ηα κε ηα δειεηεξηώδε δόληηα ηνπο, ζε αληίζεζε κε άιια θίδηα πνπ ηα ζθίγγνπλ
κέρξη πληγκνύ.
Δίλαη σνδσνηόθα θαη ηα απγά ηνπ ζειπθνύ επσάδνληαη κέζα ζηνπο γελλεηηθνύο αγσγνύο.
Σα κηθξά γελληνύληαη δσληαλά θαη είλαη απηάξθε από ηε γέλλεζή ηνπο.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ούθωμαπ

Απαληώληαη ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Αζία. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη όηη δελ έρνπλ
αδέλεο κε δειεηήξην θαη ζθνηώλνπλ ηε ιεία ηνπο ζθίγγνληάο ηελ κε ηηο δπλαηέο ζπείξεο
ηνπο.

Ο πύζσλαο γελλά απγά θαη ν αξηζκόο ηνπο ζε κεξηθά είδε ππεξβαίλεη ηα 100 αλά γέλλα.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
Ιόμποα

Ζ Νάγηα είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηή κε ην πνξηνγαιηθό ηεο όλνκα, Κόκπξα.

Δίλαη από ηα θνβεξόηεξα δειεηεξηώδε θίδηα ηεο γεο. Πξόθεηηαη γηα επηθίλδπλν θίδη ησλ
ζεξκώλ ρσξώλ ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Σα δαγθώκαηα ησλ θηδηώλ απηώλ
είλαη ζαλαηεθόξα αλ δελ έρεη γίλεη πξνεγνπκέλσο ζρεηηθό αληη-ηνβόιν εκβόιην.
Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
ΟΖΓΔΡ
Υάοςεπ: http://el.wikipedia.org/wiki/

Όμξοτξπ κόρμξπ, μαγικόπ: http://aksioperierga.blogspot.gr/
Getama: http://www.gemata.com/

Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ

More Related Content

What's hot

ιστορια των μοντερνων γλυκων και πιατων
ιστορια των μοντερνων γλυκων και πιατωνιστορια των μοντερνων γλυκων και πιατων
ιστορια των μοντερνων γλυκων και πιατωνzzeross
 
χελώνα καρέττα καρέττα
χελώνα καρέττα καρέτταχελώνα καρέττα καρέττα
χελώνα καρέττα καρέτταaaastathor
 
χριστουγ.εθιμα ζαριφοπούλου κορωναίου
χριστουγ.εθιμα ζαριφοπούλου κορωναίουχριστουγ.εθιμα ζαριφοπούλου κορωναίου
χριστουγ.εθιμα ζαριφοπούλου κορωναίουduniabeliebersw
 
Θρακιώτικη γκάϊντα
Θρακιώτικη γκάϊνταΘρακιώτικη γκάϊντα
Θρακιώτικη γκάϊνταakoutelida
 
κωσταντινα
κωσταντινακωσταντινα
κωσταντιναstkarapy
 
Χρυσός αιώνας#1
Χρυσός αιώνας#1Χρυσός αιώνας#1
Χρυσός αιώνας#1tsmalyfb
 
Η εξέλιξη του βιβλίου
Η εξέλιξη του βιβλίου Η εξέλιξη του βιβλίου
Η εξέλιξη του βιβλίου Sakis Koultzis
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣmarylanopoulou
 
Νομοί της Ελλάδας
Νομοί της ΕλλάδαςΝομοί της Ελλάδας
Νομοί της Ελλάδαςrenablatz
 
αλεξνδρα βασιλης
αλεξνδρα βασιληςαλεξνδρα βασιλης
αλεξνδρα βασιληςstkarapy
 
γιωργος
γιωργοςγιωργος
γιωργοςstkarapy
 

What's hot (20)

ιστορια των μοντερνων γλυκων και πιατων
ιστορια των μοντερνων γλυκων και πιατωνιστορια των μοντερνων γλυκων και πιατων
ιστορια των μοντερνων γλυκων και πιατων
 
χελώνα καρέττα καρέττα
χελώνα καρέττα καρέτταχελώνα καρέττα καρέττα
χελώνα καρέττα καρέττα
 
ιθακη
ιθακηιθακη
ιθακη
 
Οι γάτες - Τμήμα Ε2
Οι γάτες - Τμήμα Ε2 Οι γάτες - Τμήμα Ε2
Οι γάτες - Τμήμα Ε2
 
Διαφθορά και Δολοπλοκίες στο Βυζάντιο
Διαφθορά και Δολοπλοκίες στο ΒυζάντιοΔιαφθορά και Δολοπλοκίες στο Βυζάντιο
Διαφθορά και Δολοπλοκίες στο Βυζάντιο
 
αγγεία (2)
αγγεία (2)αγγεία (2)
αγγεία (2)
 
χριστουγ.εθιμα ζαριφοπούλου κορωναίου
χριστουγ.εθιμα ζαριφοπούλου κορωναίουχριστουγ.εθιμα ζαριφοπούλου κορωναίου
χριστουγ.εθιμα ζαριφοπούλου κορωναίου
 
Θρακιώτικη γκάϊντα
Θρακιώτικη γκάϊνταΘρακιώτικη γκάϊντα
Θρακιώτικη γκάϊντα
 
Λουλούδια
ΛουλούδιαΛουλούδια
Λουλούδια
 
Τα αθλήματα που αγαπώ και με μαγεύουν στον ελεύθερο χρόνο μου - Τμήμα Ε2
Τα αθλήματα που αγαπώ και με μαγεύουν στον ελεύθερο χρόνο μου - Τμήμα Ε2 Τα αθλήματα που αγαπώ και με μαγεύουν στον ελεύθερο χρόνο μου - Τμήμα Ε2
Τα αθλήματα που αγαπώ και με μαγεύουν στον ελεύθερο χρόνο μου - Τμήμα Ε2
 
κωσταντινα
κωσταντινακωσταντινα
κωσταντινα
 
λέσχη αναγνωσης
λέσχη αναγνωσηςλέσχη αναγνωσης
λέσχη αναγνωσης
 
Φινλανδία
ΦινλανδίαΦινλανδία
Φινλανδία
 
Χρυσός αιώνας#1
Χρυσός αιώνας#1Χρυσός αιώνας#1
Χρυσός αιώνας#1
 
Η εξέλιξη του βιβλίου
Η εξέλιξη του βιβλίου Η εξέλιξη του βιβλίου
Η εξέλιξη του βιβλίου
 
Τα Ψάρια - Τμήμα Ε2
Τα Ψάρια - Τμήμα Ε2 Τα Ψάρια - Τμήμα Ε2
Τα Ψάρια - Τμήμα Ε2
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 
Νομοί της Ελλάδας
Νομοί της ΕλλάδαςΝομοί της Ελλάδας
Νομοί της Ελλάδας
 
αλεξνδρα βασιλης
αλεξνδρα βασιληςαλεξνδρα βασιλης
αλεξνδρα βασιλης
 
γιωργος
γιωργοςγιωργος
γιωργος
 

Viewers also liked

Φυτολόγιο 2: Θάμνοι
Φυτολόγιο 2: ΘάμνοιΦυτολόγιο 2: Θάμνοι
Φυτολόγιο 2: Θάμνοιiliana stavrou
 
Φυτολόγιο 3: Δέντρα
Φυτολόγιο 3: ΔέντραΦυτολόγιο 3: Δέντρα
Φυτολόγιο 3: Δέντραiliana stavrou
 
Θρεπτικότητα των τροφών
Θρεπτικότητα των τροφώνΘρεπτικότητα των τροφών
Θρεπτικότητα των τροφώνiliana stavrou
 
Ομάδες τροφών αναλυτικά
Ομάδες τροφών αναλυτικάΟμάδες τροφών αναλυτικά
Ομάδες τροφών αναλυτικάiliana stavrou
 
Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματα
Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά ΑθλήματαΟλυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματα
Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματαiliana stavrou
 
Zουν στο αγρόκτημα
Zουν στο αγρόκτημα Zουν στο αγρόκτημα
Zουν στο αγρόκτημα iliana stavrou
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2016: "Τι παράγει ο τόπος μου;"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2016: "Τι παράγει ο τόπος μου;" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2016: "Τι παράγει ο τόπος μου;"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2016: "Τι παράγει ο τόπος μου;" iliana stavrou
 
Το Βιβλίο της Β΄Τάξης: "Τι παράγει ο τόπος μας;"
Το Βιβλίο της Β΄Τάξης: "Τι παράγει ο τόπος μας;"Το Βιβλίο της Β΄Τάξης: "Τι παράγει ο τόπος μας;"
Το Βιβλίο της Β΄Τάξης: "Τι παράγει ο τόπος μας;"iliana stavrou
 
Προσαρμογή του χρώματος των ζώων στο περιβάλλον
Προσαρμογή του χρώματος των ζώων στο περιβάλλονΠροσαρμογή του χρώματος των ζώων στο περιβάλλον
Προσαρμογή του χρώματος των ζώων στο περιβάλλονiliana stavrou
 
Ομάδες τροφών
Ομάδες τροφών Ομάδες τροφών
Ομάδες τροφών iliana stavrou
 
Τι παράγει ο τόπος μας;
Τι παράγει ο τόπος μας;Τι παράγει ο τόπος μας;
Τι παράγει ο τόπος μας;iliana stavrou
 
Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
Παραδοσιακή Μεσογειακή ΔιατροφήΠαραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφήiliana stavrou
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014: Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014: Παραδοσιακή Μεσογειακή ΔιατροφήΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014: Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014: Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφήiliana stavrou
 
Ποιο μέρος του φυτού τρώμε;
Ποιο μέρος του φυτού τρώμε; Ποιο μέρος του φυτού τρώμε;
Ποιο μέρος του φυτού τρώμε; iliana stavrou
 
Ζουν στην Τούνδρα και τους Πόλους της Γης
Ζουν στην Τούνδρα και τους Πόλους της ΓηςΖουν στην Τούνδρα και τους Πόλους της Γης
Ζουν στην Τούνδρα και τους Πόλους της Γηςiliana stavrou
 
Φυτολόγιο1: Πόες
Φυτολόγιο1: ΠόεςΦυτολόγιο1: Πόες
Φυτολόγιο1: Πόεςiliana stavrou
 
Oρεινός τόπος
Oρεινός τόπος Oρεινός τόπος
Oρεινός τόπος iliana stavrou
 
Πεδινός τόπος
Πεδινός τόπος Πεδινός τόπος
Πεδινός τόπος iliana stavrou
 
Η οικογένειά μου - Το σπίτι μου - Η Γειτονιά μου
Η οικογένειά μου - Το σπίτι μου - Η Γειτονιά μουΗ οικογένειά μου - Το σπίτι μου - Η Γειτονιά μου
Η οικογένειά μου - Το σπίτι μου - Η Γειτονιά μουiliana stavrou
 
Παραθαλάσσιος τόπος
Παραθαλάσσιος τόποςΠαραθαλάσσιος τόπος
Παραθαλάσσιος τόποςiliana stavrou
 

Viewers also liked (20)

Φυτολόγιο 2: Θάμνοι
Φυτολόγιο 2: ΘάμνοιΦυτολόγιο 2: Θάμνοι
Φυτολόγιο 2: Θάμνοι
 
Φυτολόγιο 3: Δέντρα
Φυτολόγιο 3: ΔέντραΦυτολόγιο 3: Δέντρα
Φυτολόγιο 3: Δέντρα
 
Θρεπτικότητα των τροφών
Θρεπτικότητα των τροφώνΘρεπτικότητα των τροφών
Θρεπτικότητα των τροφών
 
Ομάδες τροφών αναλυτικά
Ομάδες τροφών αναλυτικάΟμάδες τροφών αναλυτικά
Ομάδες τροφών αναλυτικά
 
Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματα
Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά ΑθλήματαΟλυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματα
Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματα
 
Zουν στο αγρόκτημα
Zουν στο αγρόκτημα Zουν στο αγρόκτημα
Zουν στο αγρόκτημα
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2016: "Τι παράγει ο τόπος μου;"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2016: "Τι παράγει ο τόπος μου;" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2016: "Τι παράγει ο τόπος μου;"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2016: "Τι παράγει ο τόπος μου;"
 
Το Βιβλίο της Β΄Τάξης: "Τι παράγει ο τόπος μας;"
Το Βιβλίο της Β΄Τάξης: "Τι παράγει ο τόπος μας;"Το Βιβλίο της Β΄Τάξης: "Τι παράγει ο τόπος μας;"
Το Βιβλίο της Β΄Τάξης: "Τι παράγει ο τόπος μας;"
 
Προσαρμογή του χρώματος των ζώων στο περιβάλλον
Προσαρμογή του χρώματος των ζώων στο περιβάλλονΠροσαρμογή του χρώματος των ζώων στο περιβάλλον
Προσαρμογή του χρώματος των ζώων στο περιβάλλον
 
Ομάδες τροφών
Ομάδες τροφών Ομάδες τροφών
Ομάδες τροφών
 
Τι παράγει ο τόπος μας;
Τι παράγει ο τόπος μας;Τι παράγει ο τόπος μας;
Τι παράγει ο τόπος μας;
 
Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
Παραδοσιακή Μεσογειακή ΔιατροφήΠαραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014: Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014: Παραδοσιακή Μεσογειακή ΔιατροφήΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014: Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014: Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
 
Ποιο μέρος του φυτού τρώμε;
Ποιο μέρος του φυτού τρώμε; Ποιο μέρος του φυτού τρώμε;
Ποιο μέρος του φυτού τρώμε;
 
Ζουν στην Τούνδρα και τους Πόλους της Γης
Ζουν στην Τούνδρα και τους Πόλους της ΓηςΖουν στην Τούνδρα και τους Πόλους της Γης
Ζουν στην Τούνδρα και τους Πόλους της Γης
 
Φυτολόγιο1: Πόες
Φυτολόγιο1: ΠόεςΦυτολόγιο1: Πόες
Φυτολόγιο1: Πόες
 
Oρεινός τόπος
Oρεινός τόπος Oρεινός τόπος
Oρεινός τόπος
 
Πεδινός τόπος
Πεδινός τόπος Πεδινός τόπος
Πεδινός τόπος
 
Η οικογένειά μου - Το σπίτι μου - Η Γειτονιά μου
Η οικογένειά μου - Το σπίτι μου - Η Γειτονιά μουΗ οικογένειά μου - Το σπίτι μου - Η Γειτονιά μου
Η οικογένειά μου - Το σπίτι μου - Η Γειτονιά μου
 
Παραθαλάσσιος τόπος
Παραθαλάσσιος τόποςΠαραθαλάσσιος τόπος
Παραθαλάσσιος τόπος
 

Similar to Ζουν στη Σαβάνα και στα Τροπικά Δάση

σαραφιανος ευκλείδης αννα
σαραφιανος ευκλείδης αννασαραφιανος ευκλείδης αννα
σαραφιανος ευκλείδης ανναstkarapy
 
Kυκλαδικός πολιτισμός
Kυκλαδικός πολιτισμόςKυκλαδικός πολιτισμός
Kυκλαδικός πολιτισμόςtsa drakiou
 
Kikladikos politismos
Kikladikos politismosKikladikos politismos
Kikladikos politismostsa drakiou
 
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτηη θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτηvenetokleiakia
 
Τα ανεξηγητα φαινομενα σε σχεση με την θρησκεια
Τα ανεξηγητα φαινομενα σε σχεση με την θρησκειαΤα ανεξηγητα φαινομενα σε σχεση με την θρησκεια
Τα ανεξηγητα φαινομενα σε σχεση με την θρησκειαfilipposh
 
απομνημονευματα του μακρυγιαννη
απομνημονευματα του μακρυγιαννηαπομνημονευματα του μακρυγιαννη
απομνημονευματα του μακρυγιαννηperi mixou
 
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσειςπαράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσειςstatsakiri
 
καλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμηκαλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμηeretriapress
 
η ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσωνη ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσωνefigota
 
Θερμοπύλες, Κ. Π. Καβάφης
Θερμοπύλες, Κ. Π. ΚαβάφηςΘερμοπύλες, Κ. Π. Καβάφης
Θερμοπύλες, Κ. Π. Καβάφηςpatmaria92
 
Τα ζώα της Ζούγκλας
Τα ζώα της ΖούγκλαςΤα ζώα της Ζούγκλας
Τα ζώα της Ζούγκλαςskourkou
 
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουπαραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουfrosini
 
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Areti Karkou
 

Similar to Ζουν στη Σαβάνα και στα Τροπικά Δάση (20)

σαραφιανος ευκλείδης αννα
σαραφιανος ευκλείδης αννασαραφιανος ευκλείδης αννα
σαραφιανος ευκλείδης αννα
 
Kυκλαδικός πολιτισμός
Kυκλαδικός πολιτισμόςKυκλαδικός πολιτισμός
Kυκλαδικός πολιτισμός
 
Kikladikos politismos
Kikladikos politismosKikladikos politismos
Kikladikos politismos
 
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτηη θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
 
Τα ανεξηγητα φαινομενα σε σχεση με την θρησκεια
Τα ανεξηγητα φαινομενα σε σχεση με την θρησκειαΤα ανεξηγητα φαινομενα σε σχεση με την θρησκεια
Τα ανεξηγητα φαινομενα σε σχεση με την θρησκεια
 
Ινδουισμός
ΙνδουισμόςΙνδουισμός
Ινδουισμός
 
απομνημονευματα του μακρυγιαννη
απομνημονευματα του μακρυγιαννηαπομνημονευματα του μακρυγιαννη
απομνημονευματα του μακρυγιαννη
 
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσειςπαράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
 
καλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμηκαλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμη
 
η ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσωνη ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσων
 
Θερμοπύλες, Κ. Π. Καβάφης
Θερμοπύλες, Κ. Π. ΚαβάφηςΘερμοπύλες, Κ. Π. Καβάφης
Θερμοπύλες, Κ. Π. Καβάφης
 
Ούζο
ΟύζοΟύζο
Ούζο
 
Η σωστή κατανάλωση
Η σωστή κατανάλωσηΗ σωστή κατανάλωση
Η σωστή κατανάλωση
 
Τα ζώα της Ζούγκλας
Τα ζώα της ΖούγκλαςΤα ζώα της Ζούγκλας
Τα ζώα της Ζούγκλας
 
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρουπαραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
παραδοσιακεσ φορEσιεσ ηπειρου
 
εθισμός
εθισμόςεθισμός
εθισμός
 
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
 
σατανισμος
σατανισμοςσατανισμος
σατανισμος
 
Ινδουισμός
ΙνδουισμόςΙνδουισμός
Ινδουισμός
 
Netiquette
NetiquetteNetiquette
Netiquette
 

More from iliana stavrou

Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxΤο Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxiliana stavrou
 
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptxΛειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptxiliana stavrou
 
Ενότητα : Τα ζώα.pptx
Ενότητα : Τα ζώα.pptxΕνότητα : Τα ζώα.pptx
Ενότητα : Τα ζώα.pptxiliana stavrou
 
Η Ωραία Κοιμωμένη.pdf
Η Ωραία Κοιμωμένη.pdfΗ Ωραία Κοιμωμένη.pdf
Η Ωραία Κοιμωμένη.pdfiliana stavrou
 
Ο Παπουτσωμένος γάτος.pdf
Ο Παπουτσωμένος γάτος.pdfΟ Παπουτσωμένος γάτος.pdf
Ο Παπουτσωμένος γάτος.pdfiliana stavrou
 
Γνωρίζω και φροντίζω τα δόντια μου
Γνωρίζω και φροντίζω τα δόντια μουΓνωρίζω και φροντίζω τα δόντια μου
Γνωρίζω και φροντίζω τα δόντια μουiliana stavrou
 
Αξιοθέατα της Ελλάδας
Αξιοθέατα της Ελλάδας Αξιοθέατα της Ελλάδας
Αξιοθέατα της Ελλάδας iliana stavrou
 
Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους.
Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους.Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους.
Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους.iliana stavrou
 
Φροντίζω το σώμα μου
Φροντίζω το σώμα μουΦροντίζω το σώμα μου
Φροντίζω το σώμα μουiliana stavrou
 
Γνωρίζω το σώμα μου
Γνωρίζω το σώμα μουΓνωρίζω το σώμα μου
Γνωρίζω το σώμα μουiliana stavrou
 
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθό
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθόΝερό: Ένα πολύτιμο αγαθό
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθόiliana stavrou
 
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εικονογραφημένο παραμύθι
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εικονογραφημένο παραμύθι Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εικονογραφημένο παραμύθι
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εικονογραφημένο παραμύθι iliana stavrou
 
Νησιά και Νησιωτικά συμπλέγματα
Νησιά και Νησιωτικά συμπλέγματαΝησιά και Νησιωτικά συμπλέγματα
Νησιά και Νησιωτικά συμπλέγματαiliana stavrou
 
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιάΗ ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιάiliana stavrou
 
Συνθήκες διαβίωσης σε πεδινές περιοχές
Συνθήκες διαβίωσης σε πεδινές περιοχέςΣυνθήκες διαβίωσης σε πεδινές περιοχές
Συνθήκες διαβίωσης σε πεδινές περιοχέςiliana stavrou
 
Απομακρυσμένα ορεινά χωριά
Απομακρυσμένα ορεινά χωριάΑπομακρυσμένα ορεινά χωριά
Απομακρυσμένα ορεινά χωριάiliana stavrou
 
Ο Ήλιος,το φωτεινό μας αστέρι
Ο Ήλιος,το φωτεινό μας αστέριΟ Ήλιος,το φωτεινό μας αστέρι
Ο Ήλιος,το φωτεινό μας αστέριiliana stavrou
 
O Ήλιος και η ζωή μας
O Ήλιος και η ζωή μαςO Ήλιος και η ζωή μας
O Ήλιος και η ζωή μαςiliana stavrou
 
Το σχολείο μου -Η τάξη μου
Το σχολείο μου -Η τάξη μουΤο σχολείο μου -Η τάξη μου
Το σχολείο μου -Η τάξη μουiliana stavrou
 

More from iliana stavrou (19)

Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxΤο Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
 
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptxΛειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
Λειψυδρία-Τρόποι εξοικονόμησης νερού.pptx
 
Ενότητα : Τα ζώα.pptx
Ενότητα : Τα ζώα.pptxΕνότητα : Τα ζώα.pptx
Ενότητα : Τα ζώα.pptx
 
Η Ωραία Κοιμωμένη.pdf
Η Ωραία Κοιμωμένη.pdfΗ Ωραία Κοιμωμένη.pdf
Η Ωραία Κοιμωμένη.pdf
 
Ο Παπουτσωμένος γάτος.pdf
Ο Παπουτσωμένος γάτος.pdfΟ Παπουτσωμένος γάτος.pdf
Ο Παπουτσωμένος γάτος.pdf
 
Γνωρίζω και φροντίζω τα δόντια μου
Γνωρίζω και φροντίζω τα δόντια μουΓνωρίζω και φροντίζω τα δόντια μου
Γνωρίζω και φροντίζω τα δόντια μου
 
Αξιοθέατα της Ελλάδας
Αξιοθέατα της Ελλάδας Αξιοθέατα της Ελλάδας
Αξιοθέατα της Ελλάδας
 
Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους.
Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους.Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους.
Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους.
 
Φροντίζω το σώμα μου
Φροντίζω το σώμα μουΦροντίζω το σώμα μου
Φροντίζω το σώμα μου
 
Γνωρίζω το σώμα μου
Γνωρίζω το σώμα μουΓνωρίζω το σώμα μου
Γνωρίζω το σώμα μου
 
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθό
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθόΝερό: Ένα πολύτιμο αγαθό
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθό
 
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εικονογραφημένο παραμύθι
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εικονογραφημένο παραμύθι Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εικονογραφημένο παραμύθι
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εικονογραφημένο παραμύθι
 
Νησιά και Νησιωτικά συμπλέγματα
Νησιά και Νησιωτικά συμπλέγματαΝησιά και Νησιωτικά συμπλέγματα
Νησιά και Νησιωτικά συμπλέγματα
 
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιάΗ ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά
 
Συνθήκες διαβίωσης σε πεδινές περιοχές
Συνθήκες διαβίωσης σε πεδινές περιοχέςΣυνθήκες διαβίωσης σε πεδινές περιοχές
Συνθήκες διαβίωσης σε πεδινές περιοχές
 
Απομακρυσμένα ορεινά χωριά
Απομακρυσμένα ορεινά χωριάΑπομακρυσμένα ορεινά χωριά
Απομακρυσμένα ορεινά χωριά
 
Ο Ήλιος,το φωτεινό μας αστέρι
Ο Ήλιος,το φωτεινό μας αστέριΟ Ήλιος,το φωτεινό μας αστέρι
Ο Ήλιος,το φωτεινό μας αστέρι
 
O Ήλιος και η ζωή μας
O Ήλιος και η ζωή μαςO Ήλιος και η ζωή μας
O Ήλιος και η ζωή μας
 
Το σχολείο μου -Η τάξη μου
Το σχολείο μου -Η τάξη μουΤο σχολείο μου -Η τάξη μου
Το σχολείο μου -Η τάξη μου
 

Recently uploaded

Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdfMaria Koufopoulou
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 

Recently uploaded (20)

Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 

Ζουν στη Σαβάνα και στα Τροπικά Δάση

 • 1. Εξσμ ρςη Ραβάμα και ςα ςοξπικά δάρη Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 2. ΚΔΝΘΙΞ Ζ Σαβάλα είλαη ηύπνο ρεξζαίνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ ππνηξνπηθώλ θαη ηξνπηθώλ πεξηνρώλ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από πνώδε βιάζηεζε κε ιίγα δηάζπαξηα δέλδξα ή ζάκλνπο. Σν ηξνπηθό δάζνο ή δνύγθια είλαη ην κεγάιν θαη ππθλό δάζνο ησλ ηξνπηθώλ ρσξώλ (κέρξη 28 κνίξεο εθαηέξσζελ ηνπ ηζεκεξηλνύ). Βξίζθνληαη ζηελ Αζία, Απζηξαιία, Αθξηθή, Νόηηα Ακεξηθή, Κεληξηθή Ακεξηθή, ην Μεμηθό θαη γηα πνιιά από ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνύ. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 3. ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΑ Ραοκξτάγα ΗΖΚΑΡ΢ΘΙΑ Τσςξτάγα Ο΢ΖΜΑ Εξσμ ρςη Ραβάμα και ςα ςοξπικά δάρη ΑΛΤΘΒΘΑ ΔΜ΢ΞΛΑ ΔΠΟΔ΢Α Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ Οαμτάγα
 • 5. Κιξμςάοι Τα λιξμςάοια ςηπ Ατοικήπ, βοίρκξμςαι ρςιπ ραβάμεπ μόςια ςηπ Ραυάοαπ, εμώ ρςημ Αρία σπάουξσμ μόμξ 300 λιξμςάοια ρςξ Δθμικό Οάοκξ ςξσ Δάρξσπ Γκιο, ρςημ ΒΔ Θμδία. Έυξσμ εναταμιρςεί από Β. Ατοική, Λέρη Αμαςξλή και Δ. Αρία. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 6. ΢ίγοη Από ςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιώμα, η ιρςξοική καςαμξμή ςξσπ έυει ρσοοικμωθεί καςά 93%. Σήμεοα, είμαι καςαυωοημέμα 9 σπξείδη ςίγοηπ, 3 από ςα ξπξία έυξσμ εναταμιρςεί. Ρωζόμεμα είδη: ςίγοη ςηπ Βεγγάληπ, ςηπ Ιμδξκίμαπ, ςηπ Μαλαιρίαπ, ςηπ Σξσμάςοαπ, ςηπ Σιβηοίαπ και ςηπ Ν. Κίμαπ. Δναταμιρμέμα: ςίγοη ςξσ Μπαλί, ςηπ Καρπίαπ, ςηπ Ιάβαπ. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 7. Οάμθηοαπ Σν ηξίρσκα ησλ παλζήξσλ κπνξεί λα έρεη δύν ρξώκαηα: λα είλαη καύξν (ηα άηνκα απηνύ ηνπ είδνπο είλαη γλσζηνί θαη σο καύξνη πάλζεξεο, ή πάλζεξεο ζθέην) ή ζθνύξν θίηξηλν, κε καύξεο θειίδεο πνπ ζην θέληξν ηνπο έρνπλ θίηξηλν (ιενπάξδαιε) Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 8. Κεξπάοδαλη Εει ρςημ Ατοική και ρςημ Μ. Αρία. Ζ λεξπάοδαλη αμήκει ρςημ ξικξγέμεια ςωμ αιλξσοξειδώμ και ρςξ γέμξπ Panthera, όπωπ ςξ λιξμςάοι, η ςίγοη και ςξ ςζάγκξσαο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 9. Γαςόπαοδξπ (ςριςάυ) Ο γαςόπαοδξπ ,γμωρςόπ και ωπ ςρίςα ή ςριςάυ ,είμαι αιλξσοξειδέπ ςξ ξπξίξ καςξικεί ρε μεγάλξ μέοξπ ςηπ Ατοικήπ και ρςη Λέρη Αμαςξλή. Δίμαι ςξ γοηγξοόςεοξ υεοραίξ ζώξ ρςξμ πλαμήςη, καθώπ μπξοεί μα αμαπςύνει ςαυύςηςα έωπ 120 υλμ. ςημ ώοα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 10. Οξύμα Σν πνύκα ή αιιηώο θνύγθαξ ή ιηνληάξη ηεο Ακεξηθήο, είλαη αηινπξνεηδέο θαη δεη ζ' όιε ηελ Ακεξηθή, από ην δπηηθό Καλαδά κέρξη ηα βόξεηα ηεο Παηαγσλίαο. Μπνξεί λα δήζεη άλεηα ζηα βνπλά, ζηνπο βάιηνπο, ζηηο ζαβάλεο θαη ζηα δάζε αθόκα θαη ζε πςόκεηξν 4.000 κ. Μπνξεί λα θάλεη άικαηα 6 κ. θαη πεξηζζόηεξν. Φηάλεη πεξίπνπ ηα 80 km/h. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 11. Θαγξσάοξπ (ςζάγκξσαο) Καηνηθεί ζηε Νόηηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή από ηελ Παηαγνλία σο ηελ Αξηδόλα. Ο ηαγνπάξνο πνιύ ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηε ιενπάξδαιε, δηαθέξεη όκσο σο πξνο ηηο θειίδεο. Οη θειίδεο ηνπ ηαγνπάξνπ είλαη κεγαιύηεξεο θαη παξνπζηάδνπλ κηα θεληξηθή καύξε βνύια ε νπνία ιείπεη από ηηο θειίδεο ηεο ιενπάξδαιεο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 12. Ξρελόςξπ Εεη ζηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή. Ζ ηθαλόηεηά ηνπ λα πξνζαξκόδεηαη εύθνια, ην βνεζάεη λα δεη ζε πνηθίια πεξηβάιινληα από βνζθνηόπηα σο βάιηνπο θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Δίλαη λπρηόβην θαη κνλαρηθό δών θαη πεξλά αξθεηό από ην ρξόλν ηνπ πάλσ ζηα δέληξα. Ζ δηαηξνθή ηνπ απνηειείηαη από κεγάιε πνηθηιία ζεξακάησλ (κηθξά ζειαζηηθά, πνπιηά θαη εξπεηά) Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 13. Ξ δαίμξμαπ ςηπ ΢αρμαμίαπ Ο δαίκνλαο ηεο Σαζκαλίαο είλαη ζαξθνθάγν καξζηπνθόξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θύζε πιένλ κόλν ζηελ λεζησηηθή πνιηηεία ηεο Απζηξαιίαο, Ταζκαλία. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 14. Ύαιμα Τπάξρνπλ 3 είδε: Ζ Ύαηλα ε ζηηθηή, λόηηα ηεο ΢αράξαο, ε Ύαηλα ε θαζηαλή ηεο Νόηηαο Αθξηθήο θαη ε Ύαηλα ε ξαβδσηή ε νπνία δεη από ηε βόξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθή Αθξηθή σο ηελ Μηθξά Αζία θαη ηελ Ηλδία. Θεσξείηαη απνθξνπζηηθό δών εμαηηίαο ηεο ζπλήζεηαο ηνπ λα ηξέθεηαη θπξίσο από λεθξά δώα θαη ηεο αληηπαζεηηθήο ηνπ εκθάληζεο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 15. Άαομς-γξσλτ Σν άαξλη-γνπιθ είλαη κηθξό, εληνκνθάγν ζειαζηηθό, πνπ δεη ζηελ Αλαηνιηθή θαη ζηελ Νόηηα Αθξηθή. Ζ νλνκαζία ηνπ ζεκαίλεη «ιύθνο ηνπ εδάθνπο». Σν άαξλη-γνπιθ αλήθεη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα κε ηηο ύαηλεο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 16. Λσομηγκξτάγξπ Εεη ζηελ Αθξηθή. Δίλαη δών λπθηόβην θαη δεηιό θαη ηξέθεηαη θπξίσο κε ζθνπιήθηα, έληνκα θαη ηδίσο κε ηεξκίηεο. Αλ θαη ζειαζηηθό, γελλάεη απγά. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 17. Έυιδμα Οη έρηδλεο είλαη κηθξά ζειαζηηθά πνπ είλαη θαιπκκέλα κε ηξαρύ ηξίρσκα θαη αγθάζηα. Τπάξρνπλ ηέζζεξα επηδώληα είδε, ηα νπνία, καδί κε ηνλ πιαηύπνδα, είλαη ηα κόλα επηδώληα είδε ηεο ηάμεο θαη ηα κόλα επηδώληα σνηόθα ζειαζηηθά. Παξόιν πνπ ε δίαηηά ηνπο απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από κπξκήγθηα θαη ηεξκίηεο, δελ έρνπλ θνληηλή ζπγγέλεηα κε ηνπο κπξκεγθνθάγνπο ηεο Ακεξηθήο. Ενπλ ζηε Νέα Γνπτλέα θαη ηελ Απζηξαιία. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 18. Ξομιθόοσγυξπ ή πλαςύπξδαπ Εεη ζηελ αλαηνιηθή Απζηξαιία θαη ηελ Ταζκαλία. Σα ζθνπιήθηα, νη πξνλύκθεο, νη γπξίλνη θαη νη γαξίδεο απνηεινύλ ηελ ηξνθή ηνπ. Δίλαη εκηπδξόβην ζειαζηηθό θαη γελλά απγά. Δίλαη έλα από ηα ιίγα δειεηεξηώδε ζειαζηηθά. Ο αξζεληθόο πιαηύπνπο έρεη έλα θεληξί ζην πίζσ πόδη ηνπ πνπ κπνξεί λα δηνρεηεύζεη δειεηήξην ηθαλό λα πξνθαιέζεη έληνλν πόλν ζηνπο αλζξώπνπο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 19. Αομαδίλλξπ Ενπλ κόλν ζηελ Ακεξηθή, ζηε δνύγθια. Δίλαη δών λπθηόβην. Σν ζώκα ηνπ θαιύπηεηαη από πνιιαπιέο ισξίδεο ιεπηδσηνύ όζηξαθνπ. Σξέθεηαη κε έληνκα, ζθνπιήθηα θαη άιια αζπόλδπια δώα, πνπ βξίζθνπλ ζθάβνληαο, αιιά θαη από βαηξάρνπο, θίδηα θαη θνπθάξηα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 20. Οάμςα Σν πάληα είλαη είδνο ζε θίλδπλν. Απαληάηαη ζηελ θεληξνδπηηθή θαη λνηηνδπηηθή Κίλα. Αλ θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ ηάμε ησλ Σαξθνθάγσλ ηξέθεηαη θαηά 99% κε κπακπνύ. ΢πνξαδηθά ηξώλε θαη άιια είδε θπηώλ, άγξηνπο βνιβνύο, ή αθόκα θαη θξέαο κε ηελ κνξθή πνπιηώλ, ηξσθηηθώλ ή ςνθηκηώλ. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 22. Δλέταμςαπ Ο ειέθαληαο είλαη ην κεγαιύηεξν ρνξηνθάγν ζειαζηηθό πνπ δεη ζήκεξα ζηε γε. Ο Αθξηθαληθόο ειέθαληαο , είλαη ν κεγαιύηεξνο κε ύςνο πνπ θηάλεη ηα 3,9 κέηξα θαη βάξνο ηνπο 7,5 ηόλνπο ελώ ν Αζηαηηθόο ηα 3 κέηξα θαη βάξνο ηνπο 5 ηόλνπο. Ο πξόγνλνο ηνπ ζεκεξηλνύ ειέθαληα είλαη ην κακνύζ. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 23. Θππξπόςαμξπ Ηππνπόηακνη δνπλ κέρξη ζήκεξα ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο ηεο Οπγθάληα, ηνπ Σνπδάλ, ηνπ Κνλγθό θαη ηεο Αηζηνπίαο, ηεο Κέλπαο, όπσο επίζεο θαη ζηε Νόηηα Αθξηθή, (Μπνηζνπάλα, Εηκπάκπνπε, Εάκπηα). Πιεζπζκνί ηππνπνηάκσλ ππάξρνπλ επίζεο ζηελ Ταλδαλία θαη ηε Μνδακβίθε. Έρνπλ κήθνο 3,5 κέηξα θαη 1,5 κέηξα ύςνο θαη ζεσξνύληαη, καδί κε ην ιεπθό ξηλόθεξν, ηα κεγαιύηεξα ζηεξηαλά δώα κεηά ηνλ ειέθαληα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 24. Πιμόκεοξπ Δίλαη νγθώδεο θπηνθάγν ζειαζηηθό ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο πνπ ζην πάλσ ξύγρνο ηνπ έρεη έλα ή δύν θέξαηα. Ο αθξηθαληθόο ή καύξνο ξηλόθεξνο κε δύν θέξαηα, ην έλα πίζσ από ην άιιν είλαη ν κηθξόηεξνο ηνπ είδνπο κε κήθνο 3-3,75 κέηξα, ύςνο 1,5 κέηξα θαη βάξνο 2 ηόλνπο. Σν πην καθξύ από ηα 2 θέξαηα θζάλεη ηα 1,30 κέηξα. Ο αζηαηηθόο ξηλόθεξνο , ηεο Ηλδίαο (κήθνο πεξίπνπ 3,9 κέηξα θαη βάξνο πεξίπνπ 3 ηόλνπο) θαη ηεο Ηάβαο είλαη κε έλα θέξαην, ελώ ηεο Σνπκάηξαο ή βνδάθ έρεη δύν θέξαηα (κηθξόηεξα ηνπ αθξηθαληθνύ). Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 25. Βξύβαλξπ Ο αζηαηηθόο βνύβαινο απαληά ζην Βόξλεν, ζηελ Τατιάλδε, ζηελ Ηλδία θαη ζηε Μαιαηζία. Ο αθξηθαληθόο ή καύξνο βνύβαινο δεη ζε αγέιεο ζηηο πεδηάδεο ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο Αθξηθήο, θνληά ζε έιε ή ζε πδάηηλα ξεύκαηα· νη βνύβαινη απηνί είλαη επηθίλδπλνη. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 26. Γκμξσ Zνπλ ζηελ Αθξηθή. Σν γθλνπ είλαη γέλνο κεγάιεο αληηιόπεο, πνπ ζπγγελεύεη κε ηελ βνπβαιίδα. Τπάξρνπλ δύν είδε : Σν γθλνπ κε ηελ άζπξε νπξά, γλσζηό θαη σο θνλλνραίηεο έρεη καύξν ρξώκα κε καθξηά θξόζζηα ζηνλ απρέλα θαη καθξηά άζπξε νπξά. Σν ξαβδσηό γθλνπ ή θπαλή θνλλνραίηεο έρεη πην καθξύ ζώκα, γθξηδνγάιαδν κε ζθνύξεο θαθέ ξαβδώζεηο ζην ιαηκό. Σν ξαβδσηό γθλνπ είλαη κεγαιύηεξν θαη κε θνληύηεξα θέξαηα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 27. Ιαμηλξπάοδαλη Δίλαη ην ςειόηεξν δών ζηνλ θόζκν. Σν ύςνο ηεο θηάλεη ηα 5,5 κέηξα θαη ην βάξνο ηεο ηα 1.350 θηιά. Ζ θακεινπάξδαιε βαδίδεη αξγά, θαη όηαλ παξαζηεί αλάγθε κπνξεί λα ηξέμεη κε ηαρύηεηα 30 ρηιηνκέηξσλ. Σν δών απαληάηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Αθξηθή. ΢πγθεθξηκέλα, δεη θπξίσο ζηελ Κέλπα, ζηε Σνκαιία θαη ζηελ Αηζηνπία, ζηηο ζαβάλεο, όπνπ ππάξρνπλ ςειά δέληξα θαη εθηάζεηο κε ςειά ρόξηα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 28. Εέβοα Ζ δέβξα είλαη πεξηηηνδάθηπιν ζειαζηηθό θαη κνηάδεη κε ην άινγν. Σν ηξίρσκά ηεο είλαη άζπξν ή πνιύ αλνηρηό θίηξηλν κε ιεπηέο καύξεο ξαβδώζεηο. Εεη ζηελ λόηηα Αθξηθή. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 29. Αμςιλόπη Θειαζηηθό ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Ενπλ ζε πεδηάδεο θαη ζαβάλεο, κεξηθέο θαηνηθνύλ ζε πεξηνρέο ηεο εξήκνπ, θαη άιιεο βξίζθνληαη κόλν ζηα ππθλά δάζε. Σν πεξηζζόηεξν θαηξό δνπλ ζε αγέιεο ησλ 30-60 αηόκσλ. Μπνξνύλ λα ηξέμνπλ κέρξη θαη κε 80 ρκ/ώξα, θάλνληαο πεδήκαηα ησλ νπνίσλ ην ύςνο θηάλεη ηα 3κ., ελώ ην κήθνο μεπεξλάεη ηα 6κ Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 30. Γαζέλα Οη γαδέιεο απαληώληαη ζηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, από ηελ Μνγγνιία κέρξη ηηο αηιαληηθέο αθηέο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο θαη εμαπιώλνληαη ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή ηξνπηθή Αθξηθή. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 31. Κεμξύοιξπ Δλδεκηθό είδνο ζηε Μαδαγαζθάξε. Αλήθεη ζηα πξσηεύνληα ζειαζηηθά. Σν ηξίρσκά ηνπο είλαη ππθλό θαη καιαθό, ελώ ηα κάηηα θαη ηα απηηά ηνπο είλαη κεγάια. Ζ νπξά ηνπο είλαη καθξηά θαη θνπλησηή θαη είλαη δίρξσκε (ρξώκαηνο καύξνπ θαη άζπξνπ ελαιιαθηηθά ζε νξηζκέλα είδε). Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 32. ΢άπιοξπ Φπηνθάγν κεγαιόζσκν παρύδεξκν ζειαζηηθό κε πξνβνζθίδα. Ο ηάπηξνο δεη ζπλήζσο ζε δάζε θνληά ζε λεξό. Ο αζπξόκαπξνο δεη ζηελ Αζία, Ηλδία, ΢νπκάηξα, Μαιαηζία, Βόξλεν θαη ν ζθνπξόρξσκνο ζηελ Ακεξηθή. Ζ πξνβνζθίδα ηνπ είλαη θηλεηή αιιά κηθξή, θαη ζηελ άθξε ηεο βξίζθνληαη ηα ξνπζνύληα ηνπ. ΢ηα κπξνζηηλά πόδηα έρεη ηέζζεξα δάρηπια, αιιά ζηα πίζσ ηξία. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 33. Barking Δλάτι Κνληόζσκν είδνο ειαθηνύ πνπ έρεη εμαπισζεί ζε όιεο ηηο ππθλέο δνύγθιεο ηεο Νόηηαο Αζίαο θαη κπνξεί λα βξεζεί ζε ΢ξη Λάλθα , Νόηηα Κίλα, ηελ Σατβάλ, ηελ Ηαπσλία, ηελ Ηλδία θαη ηα λεζηά ηεο Ηλδνλεζίαο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 34. Ιαπιμπάοα Πξόθεηηαη γηα εκηπδξόβην ζειαζηηθό πνπ θαηνηθεί ζε βάιηνπο θαη πγξόηνπνπο ζε όιε ηελ δνύγθια ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο. Ο πδξόρνηξνο ή ην θαπηκπάξα όπσο είλαη γλσζηό, δεη ζηε Βελεδνπέια, Κνινκβία, θαη Ηζεκεξηλό, ζην Πεξνύ θαη είλαη ην κεγαιύηεξν ηξσθηηθό, πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηνλ θόζκν. Δίλαη θπηνθάγν δών θαη, ζπλεπώο, ηξώεη κόλν θπηά, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 35. Ιαγκξσοό Δίλαη καξζηπνθόξν δών πνπ απαληάηαη ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Γνπτλέα. Σξέρνπλ ειεύζεξα εδώ θη εθεί. Κάλνπλ κεγάια πεδήκαηα πνπ θηάλνπλ ηα 6 έσο 8 κέηξα θαη ηα βνεζνύλ λα ηξέρνπλ κε κεγάιε ηαρύηεηα, ζρεδόλ σο 50 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. Σηεξίδνληαη ζηα δπλαηά πηζηλά πόδηα θαη ζηελ νπξά σο πξόζζεην ππνζηήξηγκα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 36. Ιξάλα Δίλαη καξζηπνθόξν θπηνθάγν δών πνπ δεη ζηελ Απζηξαιία. Σν Κνάια ηξέθεηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ κε θύιια επθαιύπησλ. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 37. Λαϊμξύ Όια ηα πξσηεύνληα πνπ δελ είλαη πίζεθνη, είλαη κατκνύδεο. ΢ε αληίζεζε κε ηνπο πηζήθνπο, νη κατκνύδεο έρνπλ νπξέο. Πνιιέο κατκνύδεο είλαη δελδξόβηεο, ελώ άιιεο δνπλ ζε ζαβάλεο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 38. Λπαμπξσίμξπ Μπακπνπίλνη νλνκάδνληαη νη Αθξηθαληθέο θαη Αζηαηηθέο κατκνύδεο Παιαηνύ Κόζκνπ. Ενπλ ζε 25 ρώξεο ζηελ Αθξηθή, από ην Μαιί κέρξη ηελ Αηζηνπία θαη ηελ Σαλδαλία. Απνκνλσκέλνη πιεζπζκνί βξίζθνληαη επίζεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Σαράξαο. Ενπλ ζε ζαβάλεο, ζηέπεο θαη δάζε. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 39. Υιμπαςζήπ Εεη ζηελ Αθξηθή. Τπάξρνπλ 2 είδε: ν θνηλόο Χηκπαληδήο θαη ν Μπνλόκπν ή Ππγκαίνο Χηκπαληδήο (Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό). Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 41. Ατοικαμικό civet Σν Αθξηθαληθό ζηβέη ησλ θνηληθόδεληξσλ είλαη έλα κηθξό ζειαζηηθό, κε θνληά πόδηα, ζώκα πνπ κνηάδεη κε γάηα θαη κία καθξηά επιύγηζηε νπξά κε κήθνο όζν ην ππόινηπν ζώκα. Σα ελήιηθα ζπλήζσο δπγίδνπλ 1,70 κε 2,10 ρηιηόγξακκα. Δίλαη πακθάγν. Ζ δηαηξνθή ηνπ πεξηιακβάλεη ηξσθηηθά, έληνκα, αβγά, θνπθάξηα, θξνύηα, πνπιηά θαη λπρηεξίδεο-αιεπνύδεο. Δίλαη γεληθά κνλαρηθό θαη λπθηόβην δών. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 42. Πακξύμ Εεη θπξίσο ζε δάζε θνληά ζην λεξό. Ζ εμάπισζή ηνπ, εθηόο από ηηο Ζ.Π.Α. επεθηείλεηαη κέρξη θαη ηελ Νόηηα Ακεξηθή. Δίλαη λπθηόβην θαη πακθάγν, ηξεθόκελν κε κηθξόζσκα δώα, θαξπνύο θ.ιπ. Πνιύ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε καύξε «κάζθα» ζηελ πεξηνρή ησλ καηηώλ θαη ε ξαβδσηή νπξά πνπ θέξεη 5-10 καύξνπο δαθηπιίνπο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 43. Κόοιπ Οη ιόξηο αλήθνπλ ζηα πξσηεύνληα ζειαζηηθά θαη είλαη λπθηόβηνη. Βξίζθνληαη ζε ηξνπηθά δάζε ηεο Ηλδίαο, ηεο Σξη Λάλθα θαη ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 44. Γίββωμαπ Ο Γίβωμμαπ είμαι μια μικοξύ μεγέθξσπ πίθηκξπ, πξσ βοέθηκαμ καςξικξύμ ρςξ πσκμέπ ζξύγκλεπ και ςοξπικά δάρη ρε όλη ςη Μξςιξαμαςξλική Αρία. Έυξσμ πξλύ μακοιά υέοια και όπωπ όλξι ξι πίθηκξι δεμ έυξσμ ξσοά. Δίμαι παμτάγα ζώα πξσ ρημαίμει όςι ςοώμε έμα μείγμα από τσςικέπ και ζωικέπ ξσρίεπ. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 45. Οίθηκξπ Uakari Ο πίζεθνο Uakari δεη ζηε Νόηηα Ακεξηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ηξνπηθά δάζε ηνπ Ακαδνλίνπ. Σξέθεηαη θπξίσο κε θξνύηα, ζπόξνπο θαη θύιια δέληξσλ, ελώ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ κεξηθά έληνκα ή έλα κηθξό δών απνηεινύλ γη’ απηόλ έλα άξηζην… γεύκα! Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 46. Λαμδοίλλξπ Δίλαη ην κεγαιύηεξν είδνο πηζήθνπ, πνπ δεη ζηα ηξνπηθά δάζε ηεο θεληξνδπηηθήο Αθξηθήο. Δίλαη έλα από ηα πην απεηινύκελα κε εμαθάληζε πξσηεύνληα νιόθιεξεο ηεο επείξνπ. Σν δών απηό βξίζθεηαη ζην λόηην Κακεξνύλ, ζηε Γθακπόλ, ζηε Γνπηλέα θαη ζην Κνλγθό. Δίλαη πακθάγν . Σξώεη θπξίσο θξνύηα, θύιια, καληηάξηα, ξίδεο αιιά θαη κπξκήγθηα, αξάρλεο, ζθαζάξηα, ζαιηγθάξηα, ζθνξπηνύο θ.ά. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 47. Ξσοακξςάγκξπ Οη νπξαθνηάγθνη ζπλαληνύληαη ζήκεξα κόλν ζηα ηξνπηθά δάζε ησλ λεζηώλ Βόξλεν θαη Σνπκάηξα, αλ θαη απνιηζώκαηα ηνπο έρνπλ βξεζεί ζηελ Ηάβα, ζηε Υεξζόλεζν ηεο Μαιαηζίαο, ην Βηεηλάκ θαη ηελ Κίλα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 48. Γξοίλαπ Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν από όια ηα πξσηεύνληα πνπ δνπλ ζήκεξα. Γηαβηεί απνθιεηζηηθά ζηα πγξά ηξνπηθά δάζε ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Αθξηθήο, κεηαμύ άιισλ ζηελ Γθακπόλ, ζην Κακεξνύλ θαη ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό. Γηαθξίλνληαη δύν είδε, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εμάπισζεο, ν Γπηηθόο γνξίιαο θαη ν Αλαηνιηθόο γνξίιαο (Γνξίιαο ηνπ Μπέξηλγθε). Σξώεη θύιια, μεξνύο θαξπνύο θαη κνύξα, καδί κε έληνκα θαη κεξηθέο θνξέο θαη κηθξά δώα όπσο ζαύξεο θαη ηξσθηηθά. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 50. Ρςοξσθξκάμηλξπ Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν πνπιί πνπ δεη ζήκεξα ζηνλ πιαλήηε καο. Εεη ζε αγέιεο θαη ηξέθεηαη κε ζπόξνπο, θξνύηα θαη έληνκα. Έρεη κηθξό θεθάιη ζε ζρέζε κε ην ππόινηπν ζώκα ηεο θαη κεγάια κάηηα κε βιεθαξίδεο. Σα πόδηα ηεο θαηαιήγνπλ ζε δύν δάθηπια. Σξέρεη πνιύ γξήγνξα, 60 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. Πνιιά ζειπθά καδί αλνίγνπλ ηξύπεο ζην ρώκα θαη γελλνύλ έλα απγό. Ζ δηάξθεηα ηεο επώαζεο είλαη γύξσ ζηηο 40 εκέξεο θαη ην αξζεληθό βνεζά ζην θιώζεκα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 51. Τλαμίμγκξ Δίλαη έλα πνπιί πνπ ζπλαληάηαη ζε όιν ηνλ θόζκν θαη έρεη ραξαθηεξηζηηθό ξνδ θηέξσκα. Δίλαη ςηιόιηγλν κε ιεπηά πόδηα θαη γακςή κύηε. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 52. Λαοαμπξύ Ενπλ ζηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνθίλα, θπξίσο όκσο ζηελ Αθξηθή. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 53. Βαριλικόπ Γεοαμόπ Εεη ζηελ Κέλπα, Οπγθάληα, Εηκπάκπνπε, Μνδακβίθε, Αγθόια θαη Ν.Α. Νόηηα Αθξηθή. Δπηβηώλεη ζε πνηθίια πεξηβάιινληα από πδξνβηόηνπνπο σο ΢αβάλεο, θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο θαη θάξκεο. ΢πρλά ζπκβηώλεη κε νπιεθόξα δώα όπσο Εέβξεο ή Αληηιόπεο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 54. ΢ξσκάμ Εεη ζηηο δνύγθια ηνπ Ακαδνλίνπ (Νόηηα Ακεξηθή) Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 55. ΢οξπικόπ τλώοξπ Εεη ζηελ ηξνπηθή λόηηα Αζία, από ηελ Ηλδία θαη ηε ΢ξη Λάλθα αλαηνιηθά κέρξη ηελ Ηλδνλεζία . Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 56. Οαπαγάλξπ Λακάξ (κόκκιμξπ) Oη παπαγάινη Macaw πξνέξρνληαη από ηελ Κεληξηθή θαη Νόηην Ακεξηθή, ηελ Καξατβηθή θαη ην Μεμηθό θαη έρνπλ σο θπζηθνύο ηνπο βηόηνπνπο ηα πγξά ηξνπηθά δάζε, άιιεο δαζηθέο εθηάζεηο, αιιά θαη ηελ ζαβάλα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 58. "Οαπαγαλάκια ςξσ ήλιξσ" Aratinga solstitialis, ή "Παπαγαιάθηα ηνπ ήιηνπ". Δίλαη παπαγάινη κεζαίνπ κεγέζνπο κε θαηαγσγή είλαη από ηε βνξεηναλαηνιηθή Νόηηα Ακεξηθή. Σν ρξπζνθίηξηλν ρξώκα δεκηνπξγεί αληίζεζε κε ην πνξηνθαιί πνπ έρνπλ γύξσ από ηα κάηηα ηνπο, ζηελ θνηιηά θαη ζηελ πιάηε. Σα θηεξά ηνπο έρνπλ πξάζηλν θαη κπιε κε θίηξηλεο άθξεο. Ζ καθξηά νπξά ηνπο έρεη ιαδί ρξώκα θαη ε άθξε ηεο είλαη κπιε. Σα όκνξθα παπαγαιάθηα έρνπλ κήθνο 30 εθαηνζηώλ ζπλήζσο θαη ην βάξνο ηνπο είλαη θαηά κέζν όξν 100 γξακκάξηα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 59. Οξλύυοωμξι παπαγάλξι Νεζηά ΢ακόα θαη Σόλγθα Σξνπηθά δάζε ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο, από ηε Βελεδνπέια έσο ηε Νόηηα Βξαδηιία, ηε Βνιηβία θαη ηελ Παξαγνπάε. Νεζηά ηνπ ΢νινκώληα, ζηε Νέα Γνπηλέα θαη ζηε ΒΑ Απζηξαιία. Απζηξαιία, αλαηνιηθή Ηλδνλεζία, Παπνύα, Νέα Γνπηλέα, Νέα Καιεδνλία θαη λεζηά ηνπ ΢νινκώληα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 60. Λωβ Sunbird Σν είδνο βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Αζία , κέζσ ηεο ηλδηθή ππνήπεηξν θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία . Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 61. Ιίβι Πνπιί κε αηξνθηθά θηεξά θαη ρσξίο νπξά πνπ δεη ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 63. Superb Bird Εεη ζε όια ηα ηξνπηθά δάζε ηεο Νέαο Γνπηλέαο. Αλήθεη θαη απηό ζηα πνπιηά ηνπ παξαδείζνπ. Κάλεη θάηη εληππσζηαθό! Μεηαηξέπεη ηνλ εαπηό ηνπ ζε έλα πιάζκα παξάμελνπ ζρήκαηνο ζακπώλνληαο ην ζειπθό κε ηηο ρνξεπηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο… Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 65. Βάςοαυξπ Αμαζξμίξσ Ζ επηζηεκνληθή ηνπ νλνκαζία Amazon Horned Frog είλαη άγλσζηε θαζώο νη πεξηζζόηεξνη ηνλ μέξνπλ κε ην παξαηζνύθιη «pacman». Σξώεη ηα πάληα ζην πέξαζκά ηνπ θαη είλαη ηδηαίηεξα επηζεηηθόο αθόκε θαη κε ηνπο αλζξώπνπο. Ο «pacman» είλαη πακθάγν ακθίβην θαη γεληθά δελ θάλεη θακία δηάθξηζε ζην ηη ζα θαηαλαιώζεη: από αξπαθηηθά πηελά θαη έληνκα κέρξη εξπεηά θαη αβγά! Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 66. Βάςοαυξπ dart Εεη ζηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή. Γεληθά βξίζθεηαη ζε ηξνπηθά δάζε, ζηελ Βνιηβία, Βξαδηιία, Κνινκβία, Βελεδνπέια θαη αιινύ. Καηά ηελ πεξίνδν 1999 – 2009 ζηνλ Ακαδόλην αλαθαιύθζεθαλ 24 λέα είδε δειεηεξησδώλ βαηξάρσλ. Ο βάηξαρνο Dart εθθξίλεη κία λεπξνηνμίλε ώζηε λα ακύλεηαη ζε επηζέζεηο αξπαθηηθώλ. Κάζε ηέηνηνο βάηξαρνο, παξάγεη ηέηνηα πνζόηεηα λεπξνηνμίλεο, πνπ είλαη ηθαλή λα ζθνηώζεη 10 αλζξώπνπο κε ηε κία! Σξέθεηαη θπξίσο κε έληνκα, όπσο ηα κπξκήγθηα , κύγεο , θαη θάκπηεο , είλαη εληνκνθάγα. Μεξηθέο θνξέο ηξέθεηαη κε άιια αξζξόπνδα , όπσο αξάρλεο . Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 67. Βάςοαυξπ Γσαλί Σα 36 είδε ηνπ γέλνπο απηνύ βξέζεθαλ ζηελ Κνινκβία , ην Δθνπαδόξ , ην Πεξνύ θαη ηε Βνιηβία. Ζ πεξηνρή ηεο θνηιηάο ηνπο είλαη δηαθαλήο θαη κέζσ απηήο κπνξείηε λα δείηε ηελ θαξδηά, ην ήπαξ θαη ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 69. ΢αοαμςξύλα Γξλιάθ Εεη ζηα ηξνπηθά δάζε ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη θηάλεη ηα 10–12 cm ζσκαηηθό κήθνο (θεθάιη, ζώξαθαο θαη θνηιηά). Σν δειεηήξην ηεο δελ είλαη ζαλαηεθόξν γηα ηνλ άλζξσπν. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 70. Αοάυμη ςξσ Δαοβίμξσ Ζ Αξάρλε ηνπ Γαξβίλνπ (Caerostris darwini) είλαη κηα αξάρλε πνπ παξάγεη από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηζηνύο, κε κήθνο έσο 25 κέηξα. Ζ αξάρλε αλαθαιύθζεθε ζηε Μαδαγαζθάξε ζην Andasibe-Mantadia Δζληθό Πάξθν ην 2009. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 73. Αλξγάκι ςηπ Οαμαγίαπ Εεη ζηα ηξνπηθά δάζε ηεο Ηλδνλεζίαο, ηεο Μαιαηζίαο θαη ηεο Σνπκάηξαο θαη ιαηξεύεη ηηο νξρηδέεο, ηηο νπνίεο, κάιηζηα, κηκείηαη κε κεγάιε επθνιία. Δίλαη ζαξθνθάγν, ηξώεη άιια έληνκα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 74. ΢εομίςεπ Ολνκάδνληαη θαη «Λεπθά Μπξκήγθηα». Ζ ηξνθή ηνπο είλαη θπξίσο μύιν. Ζ θνηλσλία ηνπο πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο ησλ εξγαηώλ, ησλ ζηξαηησηώλ θαη ησλ αλαπαξαγσγώλ. Ενπλ ζε ζεξκέο πεξηνρέο (ζαβάλεο), όπσο ζηελ Αθξηθή, ηελ Νόηηα Ακεξηθή θαη ηε Νόηηα Δπξώπε. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 75. Ρκαθάοια Σα ζθαζάξηα ησλ θύιισλ, πνπ αλήθνπλ ζην γέλνο Paropsisterna είλαη είδε ελδεκηθά ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Γνπηλέα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 76. Οεςαλξύδα Diaethria Ζ «πεηαινύδα 88″ είλαη κία από ηηο πην εμσηηθέο ησλ δαζώλ ηνπ Ακαδνλίνπ. Ενπλ θπξίσο ζε δαζώζεηο πεξηνρέο, ζηηο όρζεο πνηακώλ θαη ζηνπο θνξκνύο ησλ δέληξσλ, ελώ δελ είλαη ζπάληεο νη θνξέο πνπ απαληνύλ θνληά ζε θαηνηθίεο. Οη ηζαγελείο ηηο ζεσξνύλ ζεκάδη θαινηπρίαο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 77. ΢οξπικέπ πεςαλξύδεπ Papilio demodocus Ο γιγάμςιξπ ασςξκοάςξοαπ ή γιγάμςιξπ Charaxes Μια ςοξπική μπλε πεςαλξύδα swallowtail Πεηαινύδεο ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ ηεο Αθξηθήο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ Papilio Nireus
 • 78. ΢οξπικέπ πεςαλξύδεπ Papilio ulysses Ornithoptera paradisa Crimson Rose Σσλ δαζώλ ηεο ΝΑ Αζίαο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ Golden Birdwing Macleay's Swallowtail
 • 80. Ιοξκόδειλξπ Οη θξνθόδεηινη είλαη ζαξθνβόξα δώα. Ενπλ ζηε βόξεηα θαη θεληξηθή Ακεξηθή, ζην ΒΓ ηκήκα ηεο Ν. Ακεξηθήο, ζηηο Αληίιιεο, ζηελ Αθξηθή θαζώο θαη ζηα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο αλαηνιηθέο ηεο αθηέο, ζηελ Ηλδνλεζία, ζηηο Φηιηππίλεο, ζηε λόηηα Αζία. Κξνθόδεηινο ηνπ Νείινπ (κήθνο 5 κέηξα), Ακεξηθαληθόο 7,50 κ, Οξηλόθνπ (7,5 κ. δεη απνθιεηζηηθά ζην γιπθό λεξό) Κξνθόδεηινο ηεο ζάιαζζαο (λόηηεο Ηλδίεο), ηνπ Βνύξθνπ (΢ξη Λάλθα, ζην δπηηθό Παθηζηάλ θαη ζηελ Ηλδνλεζία) Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 81. Αλιγάςξοαπ Ο Αιηγάηνξαο δηαθέξεη από ηνλ θξνθόδεηιν. Ζ πξώηε θαη βαζηθόηεξε δηαθνξά είλαη πσο νη θξνθόδεηινη εκθαλίδνληαη ζε όινλ ηνλ θόζκν ελώ νη Αιηγάηνξεο δνπλ κόλν ζηηο ΖΠΑ θαη ζε κεξηθέο επαξρίεο ηεο Κίλαο. Σν ζώκα ηνπ αιηγάηνξα είλαη πην θνληό, ην θεθάιη ηνπ πην ζηξνγγπισπό. Δίλαη πην ζθνύξνη ζην ρξώκα. Οη Αιηγάηνξεο κόιηο έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ άλζξσπν ηξέπνληαη ζε θπγή, ελώ νη Κξνθόδεηινη ( Ηδηαηηέξσο απηνί ηνπ Νείινπ θαη ηνπ Αικπξνύ λεξνύ ) έρνπλ θαηαγξαθεί γηα επηζέζεηο ζε αλζξώπνπο θαη αλζξσπνθαγία. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 82. Θγκξσάμα Δίλαη έλα κεγάιν, δελδξόβην θπηνθάγν είδνο ζαύξαο ζηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή. Σα πξάζηλα ηγθνπάλα θπκαίλνληαη πάλσ από κηα κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή, από ηε λόηηα Βξαδηιία θαη ηελ Παξαγνπάε, σο ην Μεμηθό θαη ηα λεζηά ηεο Καξατβηθήο. Δπίζεο θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηε Υαβάε, θαη ηελ θνηιάδα ηνπ Ρίν Γθξάληε ζην Σέμαο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 83. Υελώμα matamata Ζ ρειώλα matamata βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο ζηα βόξεηα ηεο Βνιηβίαο , αλαηνιηθό Πεξνύ, ζηνλ Ηζεκεξηλό , ζηελ αλαηνιηθή Κνινκβία, ηε Βελεδνπέια θαη ηε βόξεηα θαη θεληξηθή Βξαδηιία. Σξέθεηαη κε ςάξηα, δελ θνιπκπάεη γξήγνξα γη' απηό θαη παγηδεύεη ην ζήξακά ηεο, κηκνύκελε πέηξεο, θύιια ή ην εμόγθσκα ελόο λεθξνύ δώνπ. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 84. Panther υαμαιλέξμςαπ Υακαηιένληαο ηξνπηθώλ δαζώλ Μαδαγαζθάξεο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 85. Ραύοα basiliskos Ζ ζαύξα βαζηιίζθνο έρεη ηε κνλαδηθή ηθαλόηεηα λα "πεξπαηάεη" ζην λεξό. Βξίζθεηαη ζηα ηξνπηθά δάζε ηεο Νόηηαο θαη Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Σξέθεηαη κε έληνκα, ςάξηα, κηθξά πνπιηά, θίδηα θαη ινπινύδηα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 86. Βόαπ Πξόθεηηαη γηα κε δειεηεξηώδεο θίδη, ην νπνίν απαληάηαη ζηελ Ακεξηθή, ζηελ Αθξηθή, ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Αζία, όπσο επίζεο θαη ζε κεξηθά λεζηά ηνπ Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ. Ζ νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό bos, πνπ ζεκαίλεη "βνπο, αγειάδα" θαη βαζίδεηαη ζηνλ αξραίν κύζν όηη νη βόεο θπλεγνύλ αγειάδεο θαη ηηο ζθίγγνπλ κέρξη ζαλάηνπ. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 87. Αμακόμςα Απαληώληαη θπξίσο ζηελ ηξνπηθή Λαηηληθή Ακεξηθή, όπνπ έρνπλ ηελ θνηλή νλνκαζία αλαθόληεο. Σξέθνληαη κε ζειαζηηθά θαη πηελά, ηα νπνία αθηλεηνπνηνύλ ζθίγγνληάο ηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλζιίβνληάο ηα, όπσο νη βόεο. Πξόθεηηαη γηα σνδσνηόθν δών, πνπ ζεκαίλεη όηη γελλά δσληαλά κηθξά. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 88. Ιοξςαλίαπ Υαξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ην «θξόηαιν» πνπ θέξνπλ ζηελ άθξε ηεο νπξάο ηνπο, κε ην νπνίν πξνεηδνπνηνύλ ηνπο ερζξνύο ηνπο θαη απνκαθξύλνπλ ηνλ θίλδπλν. Ενπλ ζηελ Ακεξηθή. Σα δώα απηά ηξώλε ηξσθηηθά, όπσο ιαγνύο, αξνπξαίνπο θαη πνληίθηα, ηα νπνία αθηλεηνπνηνύλ δαγθώλνληάο ηα κε ηα δειεηεξηώδε δόληηα ηνπο, ζε αληίζεζε κε άιια θίδηα πνπ ηα ζθίγγνπλ κέρξη πληγκνύ. Δίλαη σνδσνηόθα θαη ηα απγά ηνπ ζειπθνύ επσάδνληαη κέζα ζηνπο γελλεηηθνύο αγσγνύο. Σα κηθξά γελληνύληαη δσληαλά θαη είλαη απηάξθε από ηε γέλλεζή ηνπο. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 89. Ούθωμαπ Απαληώληαη ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Αζία. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη όηη δελ έρνπλ αδέλεο κε δειεηήξην θαη ζθνηώλνπλ ηε ιεία ηνπο ζθίγγνληάο ηελ κε ηηο δπλαηέο ζπείξεο ηνπο. Ο πύζσλαο γελλά απγά θαη ν αξηζκόο ηνπο ζε κεξηθά είδε ππεξβαίλεη ηα 100 αλά γέλλα. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 90. Ιόμποα Ζ Νάγηα είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηή κε ην πνξηνγαιηθό ηεο όλνκα, Κόκπξα. Δίλαη από ηα θνβεξόηεξα δειεηεξηώδε θίδηα ηεο γεο. Πξόθεηηαη γηα επηθίλδπλν θίδη ησλ ζεξκώλ ρσξώλ ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Σα δαγθώκαηα ησλ θηδηώλ απηώλ είλαη ζαλαηεθόξα αλ δελ έρεη γίλεη πξνεγνπκέλσο ζρεηηθό αληη-ηνβόιν εκβόιην. Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ
 • 91. ΟΖΓΔΡ Υάοςεπ: http://el.wikipedia.org/wiki/ Όμξοτξπ κόρμξπ, μαγικόπ: http://aksioperierga.blogspot.gr/ Getama: http://www.gemata.com/ Ρ΢ΑΣΠΞΣ ΖΚΘΑΜΑ