Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Ο ζαηαληζκόο είλαη ιαηξεπηηθή πίζηε ε νπνία έρεη  σο επίθεληξό ηεο ηνλ Σαηαλά, ή δηάβνιν, νληόηεηα  πνπ ζύκθσλα κε...
  Οη εξεπλεηέο ζξεζθεηνιόγνη πξνηείλνπλ ηέζζεξηο  ηύπνπο ζαηαληζκνύ:  α) ηνλ κεζαησληθό,  β) ηνλ ζξεζθεπηηθό  γ)...
  Κύξηα γλσξίζκαηά ηνπ είλαη νη ηειεηνπξγηθέο  αλζξσπνζπζίεο θαη ηα ζπκβόιαηα κε ην δηάβνιν, νη  θόλνη παηδηώλ θαη ε...
  Πξόθεηηαη γηα θαληαζηηθό επηλόεκα ηεο Ιεξάο  Δμέηαζεο θαη ηηο ζπλερείο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο  δηώμεηο καγηζζώλ,...
  Παηρλίδηα κε θάξηεο  «πλεπκάηηθα παηρλίδηα»  Δπίθιεζε πλεπκάησλ
  Ο ζύγρξνλνο ζαηαληζκόο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ  απιή ησλ Γάιισλ βαζηιέσλ ηνύ ΙΗ’ αηώλα, όπνπ  ππήξ­ραλ θνηλσληθέο ...
  Μεζζίαο ηεο θίλεζεο απηήο είλαη ν Άγγινο κά­γνο  Aleister Crowley (1875-1947). Τν πξαγκαηηθό ηνπ  όλνκα ήηαλ Edwar...
  «Γελ έρνπκε ηίπνηε ην θνηλό κε εθείλνπο πνπ  απνδηώθνληαη θαη κε ηνπο αλίθαλνπο. Αθήζηε ηνπο  λα πε­ζάλνπλ ζηε κηδ...
  Από ην 1986 ζε κεγάιεο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο  θπθινθνξεί έλα Σπκβόιαην κε ην Γηάβνιν. Σ’ απηό  πεξηιακβάλνληαη κεηα...
  Οη δόθηκνη δίλνπλ ζην Γηάβνιν ηνλ όξθν ππνηαγήο  θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κελ  επη­ζηξέςνπλ πιένλ πνηέ ζη...
  Έλαο αξηζκόο κνληέξλσλ ζαηαληζηώλ νξγάλσζε  κπζηηθνύο ζπλδέζκνπο, ηάγκαηα θαη ζαηαληζηηθέο  εθ­θιεζίεο κε εηδηθό η...
  Δδώ ππάξρεη ε πίζηε πσο νιόθιεξε ε θύζε  πιεξνύηαη από ζετθή δύλακε, ηελ νπνία κπνξεί  θαλείο κε ην ηειεηνπξγηθό λ...
  Η θίλεζε απηή δηδάζθεη ην βηαζκό, ηελ  αηκνκημία, ηε κνηρεία θαη ηελ παηδεξαζηία
  Πξόθεηηαη γηα ζαηαληζηηθή νκάδα, ζπγαηξηθή ηνύ  Τάγκαηνο ηνύ Νανύ ηεο Αλαηνιήο κε ηειεηνπξγηθό  πνπ πξνέξρεηαη από...
  Οη πεξηζζόηεξνη λένη πνπ κπιέρηεθαλ ζηα δίρηπα  ηνπ Σαηαληζκνύ βξέζεθαλ εθεί ρσξίο λα ην  θαηαιάβνπλ. Η αλάγθε λα ...
  Σηε δπζηπρία, ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε, ζηελ  αδπλακία βίσζεο ηεο πξαγκαηηθήο αγάπεο θαη ηήο  νκνξθηάο ηεο επηθνηλ...
  Μέλνληαο θνληά Τνπ δελ έρνπκε λα θνβεζνύκε  ηίπνηε. Σηνπο αδηέμνδνπο δξόκνπο πνύ κπνξεί λα  πξνβάιινπλ κπξνζηά κα...
  Με ην βάπηηζκά καο θάλακε έλα ζπκβόιαην  απόξξηςεο ηνπ ζαηαλά θαη απνδνρήο ηεο δσήο ηνύ  Χξηζηνύ θαη πήξακε ηε ράξ...
  - Με ηε Θεία ιαηξεία (Δθθιεζηαζκό), πνύ  μεθνπξάδεη θαη γαιελεύεη ηελ ςπρή.
  Με ηα άγηα Μπζηήξηα ηεο, ηδηαηηέξσο δε ηελ ηεξά  Δμνκνιόγεζε, θαη ηε ζεία Κνηλσλία.
  Τζηιηιή αηθαηεξίλε πε01
σατανισμος
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

σατανισμος

536 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

σατανισμος

 1. 1.  Ο ζαηαληζκόο είλαη ιαηξεπηηθή πίζηε ε νπνία έρεη σο επίθεληξό ηεο ηνλ Σαηαλά, ή δηάβνιν, νληόηεηα πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ ηνπδαίσλ θαη ησλ ρξηζηηαλώλ είλαη ν έζραηνο αληίπαινο ηνπ Θενύ, ελζαξθώλνληαο ηελ αξρή ηνπ απόιπηνπ θαθνύ.
 2. 2.  Οη εξεπλεηέο ζξεζθεηνιόγνη πξνηείλνπλ ηέζζεξηο ηύπνπο ζαηαληζκνύ: α) ηνλ κεζαησληθό, β) ηνλ ζξεζθεπηηθό γ) ηνλ εξαζηηερληθό δ) ηνλ πλεπκαηηθό ή ζπκβνιηθό.
 3. 3.  Κύξηα γλσξίζκαηά ηνπ είλαη νη ηειεηνπξγηθέο αλζξσπνζπζίεο θαη ηα ζπκβόιαηα κε ην δηάβνιν, νη θόλνη παηδηώλ θαη ε πξόθιεζε ΄΄θαηαζηξνθήο΄΄ ζε ηξίηα πξόζσπα ή αγαζά κε ηε ρξήζε καγγαλείαο[1]
 4. 4.  Πξόθεηηαη γηα θαληαζηηθό επηλόεκα ηεο Ιεξάο Δμέηαζεο θαη ηηο ζπλερείο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο δηώμεηο καγηζζώλ,νδήγεζε ζηελ ηαύηηζε ηεο ιατθήο καγείαο θαη δηαθόξσλ παγαληζηηθώλ αληηιήςεσλ κε ό,ηη απνθαιείην δηαβνιηθό.
 5. 5.  Παηρλίδηα κε θάξηεο «πλεπκάηηθα παηρλίδηα» Δπίθιεζε πλεπκάησλ
 6. 6.  Ο ζύγρξνλνο ζαηαληζκόο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ απιή ησλ Γάιισλ βαζηιέσλ ηνύ ΙΗ’ αηώλα, όπνπ ππήξ­ραλ θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ιάηξεπαλ ην Σαηαλά θαη ηε­ινύζαλ καύξεο ιεηηνπξγίεο. Βαζηθόο ζηόρνο ήηαλ ε δηαθσκώδεζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνύ πξνζώπνπ ηνύ Χξηζηνύ.
 7. 7.  Μεζζίαο ηεο θίλεζεο απηήο είλαη ν Άγγινο κά­γνο Aleister Crowley (1875-1947). Τν πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα ήηαλ Edward Alexander. Τν 1925 αλαθε­ξύρζεθε ζην Weida/Thuringen από νκάδα Γεξκαλώλ ζε Σσηήξα ηνύ θόζκνπ.
 8. 8.  «Γελ έρνπκε ηίπνηε ην θνηλό κε εθείλνπο πνπ απνδηώθνληαη θαη κε ηνπο αλίθαλνπο. Αθήζηε ηνπο λα πε­ζάλνπλ ζηε κηδέξηα ηνπο. Με ηαπηίδεζζε κ’ απηνύο, ζπκπόλνηα είλαη ην πάζνο ησλ βαζηιέσλ. Παηείζηε ηνπο δπζηπρείο θαη ηνπο αδύλαηνπο ζην ιαηκό· απηόο είλαη ν λόκνο ησλ ηζρπξώλ, απηόο είλαη ν δηθόο καο λόκνο θαη ε ραξά ηνύ θόζκνπ.»
 9. 9.  Από ην 1986 ζε κεγάιεο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο θπθινθνξεί έλα Σπκβόιαην κε ην Γηάβνιν. Σ’ απηό πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ θαη νδεγίεο γηα θάζε δόθηκν, όπσο: - Να γξάςεη ην θείκελν κε ην αίκα ηνπ θαη λα θιείζεη ην ζπκβόιαην ελώπηνλ ελόο κάγνπ ζαλ εθπξν­ζώπνπ ηνύ Σαηαλά, γηα λα εηζέιζεη ζηελ ππεξεζία ηνύ Γηαβόινπ, ν νπνίνο ζαλ αληάιιαγκα ηνύ ππόζρεηαη θάζε ηηκή, ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε επηζπκίαο,
 10. 10.  Οη δόθηκνη δίλνπλ ζην Γηάβνιν ηνλ όξθν ππνηαγήο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κελ επη­ζηξέςνπλ πιένλ πνηέ ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε, λα κε ηε­ξήζνπλ θακκία από ηηο εληνιέο θαη λα είλαη ππνηαγκέ­λνη κόλν ζην Σαηαλά
 11. 11.  Έλαο αξηζκόο κνληέξλσλ ζαηαληζηώλ νξγάλσζε κπζηηθνύο ζπλδέζκνπο, ηάγκαηα θαη ζαηαληζηηθέο εθ­θιεζίεο κε εηδηθό ηειεηνπξγηθό γηα ηε ιαηξεία ηνύ Σα­ηαλά.
 12. 12.  Δδώ ππάξρεη ε πίζηε πσο νιόθιεξε ε θύζε πιεξνύηαη από ζετθή δύλακε, ηελ νπνία κπνξεί θαλείο κε ην ηειεηνπξγηθό λα αλαθαιύςεη θαη λα ηελ ρξεζηκν­πνηήζεη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ .Όκσο ηηο γλώζεηο απηέο πξέπεη λα ηηο θξαηήζεη κπζηη­θέο από θαηώηεξα εμειηγκέλνπο αλζξώπνπο, γηαηί ε ρξήζε ηνπο από απηνύο είλαη βιαβεξή.
 13. 13.  Η θίλεζε απηή δηδάζθεη ην βηαζκό, ηελ αηκνκημία, ηε κνηρεία θαη ηελ παηδεξαζηία
 14. 14.  Πξόθεηηαη γηα ζαηαληζηηθή νκάδα, ζπγαηξηθή ηνύ Τάγκαηνο ηνύ Νανύ ηεο Αλαηνιήο κε ηειεηνπξγηθό πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ Crowley θαη πξνβιέπεη ηελ επίθιεζε ηνύ Μεγάινπ Θεξίνπ, ηνύ Δξκή, ηνύ Πά­λνο, ηνύ Σίκσλνο Μάγνπ θαη νιόθιεξεο ζεηξάο πξν­ζώπσλ
 15. 15.  Οη πεξηζζόηεξνη λένη πνπ κπιέρηεθαλ ζηα δίρηπα ηνπ Σαηαληζκνύ βξέζεθαλ εθεί ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ. Η αλάγθε λα αλήθνπλ θάπνπ, ε αλάγθε λα βηώζνπλ ηε δεζηαζηά θαη ηελ απνδνρή πνπ δελ γεύηεθαλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο, ηνύο νδεγεί ζηηο λέεο Θξεζθείεο
 16. 16.  Σηε δπζηπρία, ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε, ζηελ αδπλακία βίσζεο ηεο πξαγκαηηθήο αγάπεο θαη ηήο νκνξθηάο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηήο ζρέζεο κε ην ζπλάλζξσπν.
 17. 17.  Μέλνληαο θνληά Τνπ δελ έρνπκε λα θνβεζνύκε ηίπνηε. Σηνπο αδηέμνδνπο δξόκνπο πνύ κπνξεί λα πξνβάιινπλ κπξνζηά καο ε Δθθιεζία ηνπ Χξηζηνύ καο πξνζθέξεη ηα πάληα: αγάπε, εηξήλε, ραξά, επηπρία...
 18. 18.  Με ην βάπηηζκά καο θάλακε έλα ζπκβόιαην απόξξηςεο ηνπ ζαηαλά θαη απνδνρήο ηεο δσήο ηνύ Χξηζηνύ θαη πήξακε ηε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο.
 19. 19.  - Με ηε Θεία ιαηξεία (Δθθιεζηαζκό), πνύ μεθνπξάδεη θαη γαιελεύεη ηελ ςπρή.
 20. 20.  Με ηα άγηα Μπζηήξηα ηεο, ηδηαηηέξσο δε ηελ ηεξά Δμνκνιόγεζε, θαη ηε ζεία Κνηλσλία.
 21. 21.  Τζηιηιή αηθαηεξίλε πε01

×