Kepentingan pentaksiran

16,599 views

Published on

Kepentingan pentaksiran

  1. 1. PETA KONSEP PENTAKSIRAN Proses Proses pengumpulan mendapat data, mengukur, menaksir dan maklumat dan keputusan penilaian menentukan tindakan Pentaksir Projek Orang yang ditafsir Portfolio Ujian Instrument Ujian saringan dan Pemerhatian Respon Ujian Diagnostik Temu bual SkorSUPIAH BT MAT YUSOFPGSRPK08 mukasurat 1
  2. 2. PETA KONSEP KEPENTINGAN PENTAKSIRAN Mengenalpasti faktor Mudahkan guru penyebab kepada merancang p @ p sesuatu kelemahan yang sesuai Mengesan Mengetahui kelemahan pelajar keupayaan dan dalam pelbagai pengetahuan asas aspek pelajarSUPIAH BT MAT YUSOFPGSRPK08 mukasurat 2
  3. 3. PETA KONSEP KEPENTINGAN PENTAKSIRAN Membuat Guru boleh perbandingan menentukan kaedah pencapaian pelajar dan teknik yang sesuai Mengetahui masalah Mengetahui tahap lain yang berkaitan sebenar pelajar seperti masalah tingkah lakuSUPIAH BT MAT YUSOFPGSRPK08 mukasurat 3
  4. 4. 2.0 PENGENALANPentaksiran dalam pembelajaran bertujuan mendapatkan informasi dan maklumat bagimenentukan tahap keupayaan dan kebolehan murid dalam aktiviti pengajaran danpembelajaran. Berdasarkan keputusan yang diperolehi guru boleh merancang danmengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kemampuan murid.Bukti-bukti dan bahan yang dikumpul dalam satu tempoh masa membolehkan gurumentafsir keberkesanan aktiviti pembelajaran Bukti dan data ini dapat diambil dalambentuk dialog, jurnal, lembaran kerja, portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujiandiagnostik. Pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dangambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca,menulis, mengira dan sebagainya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapimurid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuaimengikut tahap kebolehannya.Menurut Cronbach (1970), ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atautingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistemyang berkategori. Raminah Haji Sabran (1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. (Raminah 1991:2)” Secara ringkas Pengujian ialah : Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran. Boleh dalam bentuk pemerhatian, ujian lisan mahupun bertulis. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK08 mukasurat 4
  5. 5. itu telah tercapai. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan ataukeputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran.Secara ringkasnya Penilaian ialah : Satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasilpengukuran. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid, objektif pelajaran, kaedahmengajar dan kurikulum.Bagi murid-murid pula, hasil ujian mungkin merupakan suatu perangsang bagi mereka sekiranyakeputusan yang diterima adalah baik. Prestasi mereka yang baik seterusnya akan mendorong merekabelajar dengan lebih tekun lagi. Sebaliknya, keputusan yang kurang baik mungkin akan mencabar muridberkenaan untuk berusaha dengan lebih kuat. Setengah-setengah ibu bapa, setelah mendapat maklumbalas tentang hasil ujian anak-anak mereka akan berikhtiar untuk mendapatkan bimbingan tambahanbagi anak-anak mereka.Kemahiran sosial didefinisikan sebagai tingkah laku yang bersesuaian untuk berinteraksi dirumah, sekolah dan bersama masyarakat. Sesetengah pendidik merujuk kemahiran sosialsebagai keupayaan sosial individu yang mampu mencapai kejayaan tanpa menggangu oranglain. Terdapat beberapa aspek dalam kemahiran sosial iaitu kemahiran berkomunikasi,kemahiran asertif, kemahiran bergaul, kemahiran menyelesaikan masalah dan lain-lain lagi.Tujuan pentaksiran kemahiran sosial adalah untuk mengenalpasti murid yang mempunyaikelemahan dalam bersosial. Kemahiran sosial membolehkan mereka berinteraksi dan menjagahubungan antara masyarakat dengan baik dan bersesuaian mengikut golongan. Kemahiran inijuga membantu mereka dalam menyesuaikan diri dalam pelbagai aktiviti sosial yang melibatkanorang lain. Mereka juga akan mengetahui cara yang sesuai untuk berkomunikasi dengan oranglain mengikut intonasi suara, gerak geri, mimik muka dan emosi yang betul. Sekiranya merekagagal menguasai kemahiran ini, ia akan menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri,mengasingkan diri dari orang lain dan menyebabkan kemurungan. Kemahiran tingkah laku ialah melibatkan perangai, kelakuan dan cara seseorang itumembawa penampilan dirinya. Ia merupakan karektor asas benda hidup kerana setiap bendahidup di dunia ini mempunyai perwatakan yang tersendiri. Faktor utama yang mempengaruhitingkah laku ialah melalui persekitaran.SUPIAH BT MAT YUSOFPGSRPK08 mukasurat 5
  6. 6. SUPIAH BT MAT YUSOFPGSRPK08 mukasurat 6

×