Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembelajaran akses kendiri

5,740 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pembelajaran akses kendiri

 1. 1. PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI SELF-ACCESS LEARNING (SAL) UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL ( VOTEK ) Jabatan Pendidikan Terengganu September 2002
 2. 2. Takrif PAKKonsep tempat stail bahan AKSES masa bimbingan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang memberi murid akses kepada tempat, bahan, bimbingan, stail dan tempoh masa belajar. Murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri. Dengan ini murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan berdikari ke atas pembelajaran mereka.
 3. 3. Konsep Berpusatkan murid Keperluan PEMBELAJARAN murid Kemampuan murid Matlamat murid Perancangan muridProgram PAK adalah satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid dan pembelajaran berlaku atas dayausaha murid sendiri. Murid mempunyai akses kepada sumber pembelajaran dan mereka mempunyai autonomi danbertanggungjawab ke atas pemerolehan pengetahuan dan kemahiran sendiri.
 4. 4. Penaksiran kendiriTerarahkendiri KENDIRI Tempo kendiri Akses kendiri
 5. 5. ASAS PAK ASAS PAK Pendapat Sumbangan1. Murid perlu pro-aktif dalam proses (Autonomy 2000 Paper Catering for pembelajaran Individual Learning Styles by Fitzerald, Morral and Morrison)2. Murid tidak seharusnya pasif (hanya memberi respon kepada rangsangan (Boud, 1998; Kohonen, 1992; Knowles, guru). 1975)3. Murid berautonomi ialah murid yang (Gardner dan Miller, 1996) berinisiatif untuk merancang dan melaksanakan program pembelajaran sendiri. Pemikiran baru dalam bidang pendidikan mendapati bahawa murid boleh bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Hal ini membawa kepada peranjakan mod pengajaran dan pembelajaran berpusatkan gurukepada pembelajaran kendiri.
 6. 6. TANGGUNGJAWAB Guru Murid•Menggalakkan murid •Mengenal pasti keperluan berinteraksi sesama sendiri sendiri•Mewujudkan persekitaran •Mengenal pasti kebolehan yang memberi peluang murid sendiri menguji kemampuan sendiri •Menetapkan matlamat•Membantu murid menyedari sendiri pelbagai strategi pembelajaran •Mengenal pasti masa•Melatih murid belajar sendiri pembelajaran sendiri•Membimbing murid di mana •Menyediakan pelan perlu pembelajaran sendiri
 7. 7. FASILITATOR JURULATIH PERANAN GURU KAUNSELOR
 8. 8. LATAR BELAKANG Pelaksanaan PAK di Malaysia• 1990: Projek rintis di 10 buah sekolah rendah. (Bahasa Inggeris)• 1995: Projek rintis di 10 buah sekolah menengah. (Bahasa Inggeris)
 9. 9. Tujuan Program PAK  Memotivasikan murid ke arah murid berautonomi  Menghasilkan individu bestari self-directed ; self-paced ; self-access ; self-assessed.
 10. 10. Takrif PAKKonsep tempat stail bahan AKSES masa bimbingan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang memberi murid akses kepada tempat, bahan, bimbingan, stail dan tempoh masa belajar. Murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri. Dengan ini murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan berdikari ke atas pembelajaran mereka.
 11. 11. Bilik KhasTE Sudut PSSMPAT Ruang
 12. 12. PUSAT PAK PUSAT PAK Konsep Am Pusat PAKSebuah bilik khas untuk:• Menyimpan bahan-bahan pembelajaran secara sistematik;• Murid belajar pelbagai mata pelajaran tanpa diselia; dan• Murid belajar secara individu, berpasangan atau berkumpulan.
 13. 13. Pusat PAKPusat PAK sebagai sebuah tempat yang dapat:• Menyediakan persekitaran yang selesa dan menarik;• Menyimpan bahan dan peralatan pembelajaran;• Memberi peluang kepada murid untuk menjalankan pembelajaran yang berkesan;• Mempamerkan carta maklumat dan hasil kerja murid; dan• Berfungsi sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran, kemahiran dan amali
 14. 14. LOKASI REKA BENTUK• mudah dikunjungi • ceria murid • menggalakkan• senang diawasi kunjungan murid guru/pentadbir • selesa, kondusif • tidak formal • bebas tekanan KRITERIA PUSAT PAK SUSUN ATUR • sesuai & memudahkan (bilik/ruang / sudut / laluan/ pusat mudah alih)
 15. 15. Bilik Khas PAK Bentuk/Jenis Sudut PAK di PSS Pusat PAK Sudut di ruang laluan, ruang legar, kantin Pusat Mudah Alih sekolah, dll.
 16. 16. • ce dusif • ko uai • se E ria NV I PERABOT n s R • teratur / kemas O • mudah digerakan N M EN BILIK KHAS PAK PELBAGAI SUDUT UNTUK: • bacaan • komputerPENGGUNAAN BILIK • audio / visual • permainan• tempahan bilik • bekerja melalui guru PSS • pameran • lembaran kerja
 17. 17. Contoh Bilik Khas PAK Contoh Bilik Khas PAK 7 8 5 4 10 6 5 6 9 4 6 5 12 3 2 11 12 1Sebuah bilik PAK yang lengkap perlu mengandungi kriteria-kriteria berikut: 1. meja guru 7. video 2. sudut perbendaharaan kata 8. perakam kaset 3. sudut tatabahasa 9. sudut penulisan 4. tempat duduk murid 10. sudut mendengar 5. rak buku (bahan bacaan) 11. sudut lisan / perbualan 6. komputer 12. rak – untuk menempatkan bahan lisan
 18. 18. A SUSUNANGGUNAAN BAHAN tu rehat • terancan jadual • sistematsekolahan PUSAT PAK DALAM PSSYIMPANAN BAHANm kotakm almari PENGAWASAN JENIS PERAB • guru mata pelajaran • bangku • guru PSS • tikar • guru bertugas • kusyen
 19. 19. Contoh Sudut PAK di PSS Contoh Sudut PAK di PSS 6 5 49 8 7 3 1 2 1. sudut permainan 2. sudut realia (benda maujud) 3. sudut kreatif 4. sudut komputer 5. sudut poster 6. sudut hasil murid 7. sudut lembaran kerja 8. pusat sumber 9. meja guru
 20. 20. Penggunaan Pusat PAK Bergerak• dalam bilik darjah • dalam kotak• luar bilik darjah • atas troli Pusat Mudah Alih Pusat Mudah Alih
 21. 21. Contoh Pusat PAK Mudah AlihContoh Pusat PAK Mudah Alih lembaran kerja kotak / bakul mudah alih
 22. 22. CIRI-CIRI PAK• Persekitaran pembelajaran fleksibel, selesa, tanpa tekanan• Mudah akses kepada bahan pembelajaran dan bantuan fasilitator• Pilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang luas• Belajar secara bersendirian / kumpulan• Belajar mengikut kadar dan kemampuan individu• Kemudahan mentaksir pencapaian sendiri
 23. 23. Takrif PAKKonsep tempat stail bahan AKSES masa bimbingan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang memberi murid akses kepada tempat, bahan, bimbingan, stail dan tempoh masa belajar. Murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri. Dengan ini murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan berdikari ke atas pembelajaran mereka.
 24. 24. Bahan bukan Bahan cetakbercetak Hasil kerja murid BAHAN Bahan PAK multimedia Boneka
 25. 25. Lembaran kerja Buku bacaan/rujukan Bahan bercetak Majalah/akhbar/jurnal Peta/Poster Koleksi soalan ujian/peperiksaanBahan bukan cetak Bahan audio visual Permainan Perisian pendidikanBahan multimedia Alat perisian mengarang Cakera padat Cakera padat audio-video Tulisan: esei, sajak, puisi, kajian ringkas Hasilan murid Lukisan Kraf tangan Realia Boneka Pentas bonek Pelbagai boneka
 26. 26. PENGURUSAN BAHAN PAKPenyimpanan (Tempat letak) Penyenggaraan (Stok/inventori) Sistem Pengesanan (Kod Klasifikasi)
 27. 27. LEMBARAN KERJA Bahan Autentik • majalah • kaset • video • cakera padat Bahan Bercetak • buku kerja • buku rujukan • majalah • kad bacaan Bahan Hasilan Guru • lembaran kerja • kaset • video
 28. 28. kod tajuk tujuanpenyediabahan DETIL DALAM DETIL DALAM jawapan arahan LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA sumber bahan reka bentuk tugasan & ilustrasi
 29. 29. Sistem Kod Sistem KodKemahiran Jenis Lembaran Kerja Bilangan salinanL1 / 2 Belajar / Latihan 001 / 04Aras / Warna No. siri
 30. 30. Kod warna Kod warnaBiru 3 CemerlangMerah 2 SederhanaHijau 1 Mudah
 31. 31. Kod Klasifikasi bagi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu Kod B. Inggeris Kod B. Melayu G Grammar T Tatabahasa L Listening B Bacaan V Vocabulary KK Kosa Kata S Speaking L Lisan R Reading PB Peribahasa W Writing P Penulisan
 32. 32. Format Lembaran KerjaFormat Lembaran Kerja Hadapan Belakang Kod klasifikasi 1 Kod klasifikasiTajuk 2Tujuan 3Arahan: 1. 4 2. JawapanTugasan 5 6 Reka Bentuk dan Ilustrasi 7 8 Penyedia Penyedia Bahan Sumber Bahan 9 bahan
 33. 33. Penyenggaraan Bahan Penyenggaraan BahanPenyenggaraan bahan-bahan PAK merangkumi cara penyimpanan dan penyusunan bahan-bahan atau peralatan PAKuntuk menjamin ketahanan dan jangka hayatnya.a. Bahan Bercetak i. Lembaran Kerja • Disusun mengikut sistem kod warna dan aras-aras iaitu dari yang mudah kepada yang susah • Disusun di dalam kotak (browser boxes) • Kotak-kotak dilabel mengikut kemahiran • Dibalut dengan plastik (laminate) untuk ketahanan / keselamatan ii. Buku / majalah / surat khabar • Disusun di sudut bacaan • Disusun di atas rakb. Bahan Bukan Bercetak i. Pita Kaset / Video / Cakera Padat • Disusun di atas rak • Disusun secara menegak supaya mudah dikenal pasti tajukc. Cara-cara menyimpan: pita kaset / video / cakera padat Antara contoh menyimpan pita kaset / video / dan cakera padat ialah: • Pita kaset / video dan lembaran kerja disimpan di rak atau kotak berasingan • Pita kaset / video / cakera padat dan lembaran kerja disimpan di dalam sampul plastik di rak • murid mengenal pasti lembaran kerja yang dikehendaki dan berjumpa dengan guru mereka untuk mendapatkan pita kaset / video yang berkaitan. Ini adalah untuk mengelakkan daripada kehilangan pita kaset / video / cakera padat.
 34. 34. Stok dan Inventori Stok dan Inventori• Bahan dan peralatan di pusat PAK direkodkan secara sistematik dan tersusun.• Inventori untuk peralatan PAK berpandukan kepada sistem inventori di perpustakaan dan pejabat.
 35. 35. PERSEDIAAN MURIDOrientasi kepada Kesedaran Perkembangan prasarana PAK murid murid
 36. 36. Aktiviti Persediaan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran merujuk Orientasi Murid Persediaan PERSEDIAAN Persediaan MURID murid murid Ujian Penentuan Aras Perkembangan Murid Analisis keperluan Rekod kerja Penyediaan kontrak
 37. 37. membiasakan diri dengan mengetahui bahan yang kemudahan di pusat PAK terdapat di pusat PAK Tujuan Orientasi Murid mengetahui di manamerekodkan kemajuan / perubahan bahan-bahan disimpansikap diri dalam fail / buku log di pusat PAK faham tentang prosedur menjalankan aktiviti di pusat PAK
 38. 38. Bagaimanakah Menjalankan Orientasi Murid ?Bagaimanakah Menjalankan Orientasi Murid ?• Secara sistematik• Berperingkat• selama dua minggu sebelum murid masuk sendiri ke pusat PAK Langkah-Langkah Orientasi Guru melatih murid tentang kemahiran asas belajar. Murid menjalankan beberapa aktiviti di pusat PAK bersama-sama guru. Murid menjalankan aktiviti PAK bersendirian. (Peranan guru semakin berkurangan murid meneroka pembelajaran alternatif ini.)
 39. 39. Aktiviti Aktiviti Orientasi Orientasi Murid MuridJejak Pusat PAK Jejak Pusat PAK•• murid menjalankan murid menjalankan Senarai Semak Senarai Semak Kuiz Kuiz aktiviti di dalam aktiviti di dalam pusat PAK pusat PAK •• mengandungi mengandungi •• soalan soalan mengikut arahan mengikut arahan maklumat maklumat tentang tentang yang disediakan yang disediakan tentang pusat tentang pusat bahan yang bahan yang PAK dan PAK dan disediakan disediakan•• murid murid bahan-bahan bahan-bahan dan lokasi dan lokasi membiasakan diri membiasakan diri yang terdapat yang terdapat bahan dalam bahan dalam di Pusat PAK di Pusat PAK di dalamnya di dalamnya pusat PAK pusat PAK selepas selepas menjalankan menjalankan aktiviti di atas aktiviti di atas
 40. 40. Aktiviti Persediaan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran merujuk Orientasi Murid Persediaan PERSEDIAAN Persediaan MURID murid murid Ujian Penentuan Aras Perkembangan Murid Analisis keperluan Rekod kerja Penyediaan kontrak
 41. 41. Telesidang Telesidang Katalog Katalog Murid mengenal pasti dan Murid mengenal pasti dan Murid merujuk kepada berbincang dengan pakar Murid merujuk kepada berbincang dengan pakar katalog untuk mencari katalog untuk mencari secara virtual secara virtual bahan pembelajaran bahan pembelajaran InternetInternet Murid mencari Kemahiran KemahiranMurid mencari maklumat daripadamaklumat daripada Merujuk Merujuk internet denganinternet dengan menggunakan enjinmenggunakan enjin carian yang sesuai Indeks Indekscarian yang sesuai Murid merujuk bahagian Murid merujuk bahagian indeks buku untuk mencari indeks buku untuk mencari Kamus/Ensiklopedia Kamus/Ensiklopedia bahagian yang relevan bahagian yang relevan Murid mencari makna Murid mencari makna perkataan dalam perkataan dalam kamus/ensiklopedia kamus/ensiklopedia
 42. 42. Aktiviti Persediaan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran merujuk Orientasi Murid Persediaan PERSEDIAAN Persediaan MURID murid murid Ujian Penentuan Aras Perkembangan Murid Analisis keperluan Rekod kerja Penyediaan kontrak
 43. 43. Ujian Penentu Aras Ujian Penentu Aras• Tujuan ? Untuk menentukan tahap kemahiran dan aras pembelajaran murid;• Bila ? Dijalankan sebelum murid mula masuk ke pusat PAK;• Tugas guru ? Memantau dan membuat rumusan tentang kemajuan murid untuk memastikan kesediaan murid maju ke tahap yang lebih tinggi.
 44. 44. Pentaksiran Informal Pentaksiran Informal •Pemerhatian guru •Pemerhatian guru •Interaksi guru - - murid •Interaksi guru murid Pentaksiran ProgresifPentaksiran Progresif Pentaksiran berkalaPentaksiran berkala Jenis Ujian Jenis Ujian Pentaksiran Formal Pentaksiran Formal •Ujian penempatan Penentu Aras Penentu Aras •Ujian penempatan •Rekod/buku log •Rekod/buku log Pentaksiran AlternatifPentaksiran Alternatif (menentukan kesediaan murid sama(menentukan kesediaan murid sama ada telah bersedia ke tahap yangada telah bersedia ke tahap yang lebih tinggi)lebih tinggi) Pentaksiran Kendiri Pentaksiran Kendiri •Murid taksir diri sendiri •Murid taksir diri sendiri (Bertujuan untuk menguji kemahiran dan (Bertujuan untuk menguji kemahiran dan pengetahuan) pengetahuan)
 45. 45. Kontrak Analisis PembelajaranKeperluan PERKEMBANGAN MURID Rekod Kerja
 46. 46. Proses Perkembangan Murid Proses Perkembangan MuridKenal pasti cara terbaikKenal pasti cara terbaik Kenal pasti jenis Kenal pasti jenis murid belajar murid belajar seseorang murid seseorang murid Jalankan analisis Jalankan analisis keperluan keperluan Timbulkan kesedaran murid Timbulkan kesedaran murid tentang strategi tentang strategi meningkatkan pembelajaran meningkatkan pembelajaran mereka sendiri melalui PAK mereka sendiri melalui PAK
 47. 47. Aktiviti Persediaan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran merujuk Orientasi Murid Persediaan PERSEDIAAN Persediaan MURID murid murid Ujian Penentuan Aras Perkembangan Murid Analisis keperluan Rekod kerja Penyediaan kontrak
 48. 48. Analilsis keperluan Kontrak Rekod kerjaPERKEMBANGAN MURID
 49. 49. Analisis KeperluanAnalisis Keperluan Tentukan keperluan murid 1 - gaya pembelajaran - kekuatan/kelemahan murid Susun keperluan mengikut keutamaan 2 - ditentukan bersama oleh guru dan murid Tetapkan sasar yang realistik 3 - perlu dicapai dalam tempoh yang ditetapkan 4 Guru dan murid sediakan program pembelajaran murid Sediakan kontrak pembelajaran untuk 5 - pastikan pelaksanaan pembelajaran - wujudkan iltizam murid
 50. 50. Kontrak Pembelajaran Kontrak PembelajaranDengan ikatan kontrak ini, murid bertanggungjawab ke ataspembelajaran yang perlu disempurnakan. Murid menetapkan matlamat pembelajaran mereka sendiri; Menjelaskan dan membina pernyataan matlamat pembelajaran; Menyediakan rancangan pembelajaran, menyatakan jenis tugasan dan tempoh menyempurnakannya; dan Murid memperakui kontrak pembelajaran.
 51. 51. Rekod KerjaRekod Kerja• Murid dilatih untuk menyimpan rekod kerja sendiri;• Rekod kerja mencatatkan bilangan bahan/aktiviti yang telah dilengkapkan mengikut kemahiran/pengetahuan;• Rekod kerja boleh membantu murid mentaksir kemajuannya sendiri;• Rekod kerja boleh membantu guru memantau kemajuan kerja murid; dan• Rekod kerja boleh membantu guru memsatikan perkembagan murid mengikut hala tuju yang ditetapkan.
 52. 52. PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI BERAUTONOMI Berpusatkan murid  Tempat  Terarah kendiri Amalan kemahiran  Bahan  Tempo kendiri belajar  Bantuan fasilitator  Penaksiran kendiri Tanpa tekanan  Stail  Keperluan kendiri  Masa  Matlamat kendiri  Perancangan kendiri
 53. 53. TERIMA KASIH JURULATIH UTAMA ( KHSR )Jabatan Pendidikan Terengganu September 2002

×