Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM REKABENTUK & TEKNOLOGI TAHUN 4

7,210 views

Published on

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM RBT TAHUN 4

Published in: Education
 • Be the first to comment

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM REKABENTUK & TEKNOLOGI TAHUN 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHREKA BENTUK DAN TEKNOLOGITAHUN EMPAT2013DRAF
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)REKA BENTUK DAN TEKNOLOGITAHUN EMPATBAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara ap a jua sama a da secara elektronik, fotokopi, mekanik, raka man atau cara lain sebelu mmendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. iiiKANDUNGAN MUKA SURATRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan vi1.0 Pengenalan 12.0 Pendekatan Modular Berasaskan Kurikulum Standard 23.0 Reka Bentuk dan Teknologi Sebagai Mata Pelajaran 24.0 Matlamat5.0 Objektif336.0 Fokus7.0 Organisasi Kandungan8.0 Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran9.0 Pengendalian Aktiviti dan Penilaian10.0 Keselamatan11.0 Pemetaan Dokumen Standard Kurikulum12.0 Pendekatan Modular3357991013.0 Standard Kurikulum RBT Tahun 4 1316.0 Pemetaan Dokumen Standard Kurikulum RBT Tahun 419.0 Pemetaan Dokumen Standard Kurikulum RBT Tahun 4, 5 dan 61718
 5. 5. vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalamkalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satucara hidup demokratik; mencipta masyarakat yangadil bagi kemakmuran negara yang akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjaminsatu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 6. 6. viPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 7. 7. 11.0 PENGENALANStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan(KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip KurikulumBersepadu Sekolah Rendah (KBSR) y ang selarasdengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1.1 Matlamat Pendidikan Prasekolah danSekolah Rendaha. Matlamat Pendidikan Prasekolah:Untuk menyuburkan potensi kanak-kanakdalam semua aspek perkembangan,menguasai kemahiran asas dan memupuksikap positif sebagai persediaan untuk kesekolah rendah.b. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah:Untuk memastikan perkembangan potensimurid secara menyeluruh, seimbang, danbersepadu. Perkembangan ini meliputiaspek-aspek intelek, rohani, emosi danjasmani bagi melahirkan insan y angseimbang, harmonis dan berakhlak mulia.Untuk mencapai matlamat ini, satu bentukpendidikan yang bersifat holistik perludiperkasa untuk memenuhi tuntutanpendidikan serta menangani cabarankehidupan masa kini dan masa depan.1.2 Organisasi Kurikulum Berasaskan TunjangOrganisasi Kurikulum berasaskan tunjangdicadangkan bagi membangunkan modalinsan yang berpengetahuan danberketerampilan. Tunjang (Rajah 1)merupakan domain utama yang salingmenyokong antara satu sama lain ba gimembentuk insan yang seimbang dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakanmelalui disiplin ilmu tertentu iaitu:1. Komunikasi;2. Kerohanian, Sikap dan Nilai;3. Kemanusiaan;4. Sains dan Teknologi;5. Perkembangan Fizikal dan Estetika; dan6. Keterampilan Diri.Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSRInsanseimbangKomunikasiPenggabungjalinankemahiran berbahasasemasa berinteraksi dalambahasa Malaysia, bahasaInggeris, bahasa Cina danbahasa TamilKomunikasiPenggabungjalinankemahiran berbahasasemasa berinteraksi dalambahasa Malaysia, bahasaInggeris, bahasa Cina danbahasa TamilSains & TeknologiPenguasaan pengetahuansains, kemahiran dan sikapsaintifikPenguasaan pengetahuandan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuandan kemahiran berasaskanteknologiSains & TeknologiPenguasaan pengetahuansains, kemahiran dan sikapsaintifikPenguasaan pengetahuandan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuandan kemahiran berasaskanteknologiKerohanian, Sikap &NilaiPenghayatan amalanagama, kepercayaan,sikap dan nilaiKerohanian, Sikap &NilaiPenghayatan amalanagama, kepercayaan,sikap dan nilaiPerkembangan Fizikal &EstetikaPerkembangan jasmani dankesihatan untukkesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi,kreativiti, bakat dan apresiasiPerkembangan Fizikal &EstetikaPerkembangan jasmani dankesihatan untukkesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi,kreativiti, bakat dan apresiasiKeterampilan DiriPemupukan kepimpinandan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dankokurikulumKeterampilan DiriPemupukan kepimpinandan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dankokurikulumKemanusiaanPenguasaan ilmu danamalan tentangkemasyarakatan dan alamsekitar setempat, negaradan globalPenghayatan semangatpatriotisme dan perpaduanKemanusiaanPenguasaan ilmu danamalan tentangkemasyarakatan dan alamsekitar setempat, negaradan globalPenghayatan semangatpatriotisme dan perpaduanInsanseimbangKomunikasiPenggabungjalinankemahiran berbahasasemasa berinteraksi dalambahasa Malaysia, bahasaInggeris, bahasa Cina danbahasa TamilKomunikasiPenggabungjalinankemahiran berbahasasemasa berinteraksi dalambahasa Malaysia, bahasaInggeris, bahasa Cina danbahasa TamilSains & TeknologiPenguasaan pengetahuansains, kemahiran dan sikapsaintifikPenguasaan pengetahuandan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuandan kemahiran berasaskanteknologiSains & TeknologiPenguasaan pengetahuansains, kemahiran dan sikapsaintifikPenguasaan pengetahuandan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuandan kemahiran berasaskanteknologiKerohanian, Sikap &NilaiPenghayatan amalanagama, kepercayaan,sikap dan nilaiKerohanian, Sikap &NilaiPenghayatan amalanagama, kepercayaan,sikap dan nilaiPerkembangan Fizikal &EstetikaPerkembangan jasmani dankesihatan untukkesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi,kreativiti, bakat dan apresiasiPerkembangan Fizikal &EstetikaPerkembangan jasmani dankesihatan untukkesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi,kreativiti, bakat dan apresiasiKeterampilan DiriPemupukan kepimpinandan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dankokurikulumKeterampilan DiriPemupukan kepimpinandan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dankokurikulumKemanusiaanPenguasaan ilmu danamalan tentangkemasyarakatan dan alamsekitar setempat, negaradan globalPenghayatan semangatpatriotisme dan perpaduanKemanusiaanPenguasaan ilmu danamalan tentangkemasyarakatan dan alamsekitar setempat, negaradan globalPenghayatan semangatpatriotisme dan perpaduanReka Bentuk Kurikulum
 8. 8. 22.0 PENDEKATAN MODULAR BERASASKANKURIKULUM STANDARDKurikulum Prasekolah dan S ekolah Rendah digubaldalam bentuk pernyataan standard kandungan danstandard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.2.1 Standard KandunganPernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yangmurid patut ketahui dan boleh lakukan dalamsuatu tempoh persekolahan merangkumiaspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.2.2 Standard PembelajaranSatu penetapan kriteria untuk memastikankualiti pembelajaran dan pencapaian bagisetiap Standard kandungan dan standardpembelajaran diorganisasikan dalam bentukbahagian dan unit yang mengandungi elemenpengetahuan, kemahiran dan nilai yang telahdikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.Kandungan kurikulum disampaikan dalambentuk bahagian atau unit yang dinamakanmodul. Modul terdiri daripada Modul TerasAsas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif.3.0 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEBAGAIMATA PELAJARANPada Tahap II, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) diajarsebagai satu mata pelaj aran dalam KSSR. Matapelajaran ini m emberikan tumpuan untuk menyediakanmurid dengan pengetahuan dan kemahiran asas y angmembolehkan mereka menyambung pelajaran dalambidang teknikal dan vokasional di peringkat menengah.Kurikulum Standard RBT digubal dengan memberikanpenekanan pada standard kandungan dan standardpembelajaran yang perlu diketahui, difahami dandikuasai oleh murid sekolah ren dah tahun 4, 5 dan 6.Pendedahan awal tentang kemahiran asas dalambidang Teknikal, Teknologi Pertanian, Sains RumahTangga dan ele men merentas seperti TeknologiMaklumat dan Komunikasi (TMK), Kreativiti dan Inovasiserta Asas Keusahawanan ditekankan dalam matapelajaran ini.Rajah 2: Reka Bentuk Kurikulum RBT
 9. 9. 3Kurikulum Standard RBT ini masih mengekalkan elemenmerentas kurikulum dalam KBSR. Selain it u, ia jugamementingkan pemupukan nilai murni, kerja-buat-sendiri (DIY), peka terhadap masalah sekeliling sertasikap yang positif semasa menjalankan aktiviti bagimelahirkan murid yang celik teknologi, kreatif danmempunyai ciri-ciri keusahawanan.4.0 MATLAMATKurikulum Standard RBT adalah untuk membolehkanmurid memperoleh pengetahuan, menguasai asaskemahiran praktis, berkemahiran mereka bentuk danmengamalkan asas keusahawanan serta berkebolehanmengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkanmurid yang kritis, kreatif dan inovatif.5.0 OBJEKTIFMurid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaranKurikulum Standard RBT berkebolehan:5.1 Mengamalkan peraturan keselamatan bengkeldan amalan kerja yang selamat;5.2 Menguasai proses mereka bentuk untukmenghasilkan produk;5.3 Mengetahui teknologi dalam bidang Teknikal,Teknologi Pertanian dan Sains Ru mahTangga;5.4 Berkemahiran memilih bahan, alatan, mesindan perisian serta menggunakannya denganteknik yang betul dan beretika;5.5 Melakukan kerja-buat-sendiri (DIY) danpenyelenggaraan mudah bagi peralatan danperkakasan;5.6 Menjana pemikiran kritis, kreatif, inovatif danberdaya usaha dalam mereka bentuk danmenghasilkan produk berkualiti;5.7 Menggunakan TMK dan mengaplikasi asaskeusahawanan; dan5.8 Berkemahiran menjana idea untukmenyelesaikan masalah.6.0 FOKUSKurikulum Standard RBT berteraskan kepadakemahiran mereka bentuk menggunakan teknologidengan menggabungjalinkan pelbagai bidangpengetahuan dan kemahiran iaitu Teknikal, TeknologiPertanian dan Sains Rumah Tangga. Kurikulum inimemberi penekanan kepada aspek pengetahuan asasdan kemahiran mereka bentuk, asas pertukangan danteknologi bagi membolehkan murid menghasilkanproduk yang berkualiti.7.0 ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Standard RBT Tahap II, diorganisasikankepada enam Standard Kandungan iaitu Organisasi danKeselamatan Bengkel, Asas T eknologi, Reka Bentuk,Penghasilan Projek, Teknologi Pertanian dan SainsRumahtangga. Keenam-enam tajuk ini m erangkumi 3domain pembelajaran iaitu k ognitif, psikomotor danafektif. Tajuk tersebut disusun mengikut aras kog nitifmurid iaitu dari mudah ke s ukar. Bagi domainpsikomotor, murid melaksanakan aktiviti amali seperti
 10. 10. 4kerja-buat-sendiri, penyelenggaraan, penghasilan projekdengan mengikut prosedur kerja yang betul danberetika. Manakala bagi domain afektif, muriddidedahkan kepada aspek nil ai-nilai murni semasamelaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Proses kerja dalam RBT adalah lebih menekankanpengetahuan, kemahiran, langkah kerja bagipenghasilan sesuatu projek. Ini bermakna murid yangmengikuti kurikulum standard RBT akan lebih terdedahkepada aspek mereka bentuk, menggunakan bahan danteknologi semasa menghasilan projek. Prosespenerangan setiap tajuk adalah seperti berikut:StandardKandunganPeneranganOrganisasi danKeselamatanBengkelStandard Kandungan ini memberipendedahan kepada murid dengansuasana bengkel RBT di sekolahrendah. Murid dapat mengenal pastistruktur organisasi bengkel,peraturan dan keselamatan bengkelsemasa mereka berada di dalambengkel.AsasTeknologiStandard Kandungan ini murid diberikemahiran memasang danmembuka kit model berfungsi secaraelektromekanikal serta membinamodel berfungsi. StandardKandungan ini membolehkan muridmembaca dan memahami manual,StandardKandunganPeneranganmengenal pasti fungsi komponen,kemahiran memasangmenggunakan alatan tangan dengancara yang betul dan membina modelberfungsi. Aspek penyimpanankomponen dan keselamatan jugaditekankan dalam StandardKandungan ini.Reka Bentuk Reka bentuk projek eksperimentalmerangkumi aspek pengetahuandan kemahiran yang akan mengujimurid dari pelbagai aspek seperti:a. menyatakan masalahberdasarkansituasi;b. pengumpulan maklumat;c. menjana idea kreatif;d. membuat lakaran projek;e. mengenal pasti jenis alatan;f. proses pembinaan, pengujiandan penambahbaikan; dang. membuat persembahan danpendokumentasian.PenghasilanProjekBagi Standard Kandungan ini, muriddapat menghasilkan projekmenggunakan:a. bahan bukan logam dengan litarelektrik;b. bahan logam dan bukan log am
 11. 11. 5StandardKandunganPenerangandengan litar elektronik; danc. bahan bukan logam dengan litarelektrik dan elektronik.Murid dapat mempelajari kemahiranseperti mengukur, menanda danmemotong, menggunakan alatandan membuat kemasan projek. Disamping itu juga, murid didedahkanmembuat anggaran dan pe ngiraankos bahan setiap projek.TeknologiPertanianStandard Kandungan TeknologiPertanian menyentuh kaedahmenanam biji benih halus atau kasarmeliputi aktiviti penyediaan bijibenih, bahan, alatan danpenjagaannya. Murid jugadidedahkan dengan teknikmengubah anak benih ke dalambekas serta penanaman denganmenggunakan kaedah HidroponikTakung meliputi persediaan alatan,kerja mencampur nutrien, menanamdan penjagaan yang sistematik.Sains RumahTanggaDua Standard Kandungan utamayang ditekankan dalam SainsRumah Tangga ialah peng hasilanartikel jahitan dan penyediaansajian. Topik peng hasilan artikelStandardKandunganPeneranganjahitan merangkumi prosesmenentukan jenis bahan dankuantiti, mengenal pasti alatantangan, menyusun atur pola,mengunting, menjahit dan menghiasartikel jahitan. Manakala melaluipenyediaan sajian, muriddidedahkan dengan pengetahuanserta kemahiran dalam mengenalpasti alatan dan bahan sajian,langkah-langkah menyedia,memasak, menghidang danmembungkus sajian.8.0 PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARANDAN PEMBELAJARANPembelajaran RBT merupakan pembelajaran yangberasaskan aplikasi pengetahuan dan kemahiran yangakan mewujudkan pengalaman baharu kepada murid.Berasaskan kepada kaedah pembelajaran ini, m uridmelakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti untukmenguasai kemahiran praktis y ang boleh digunakandalam kehidupan seharian.Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi kemahiran:membuat lakaran projek;mereka bentuk dan menghasilkan projek;membuat penyambungan litar elektrik dan
 12. 12. 6elektronik;mengaplikasi kaedah penanaman;menghasilkan artikel jahitan;menyediakan sajian;menyelenggara peralatan; danmempraktikkan budaya keusahawanan.Untuk mencapai kemahiran praktis tersebut murid perludidedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran terkiniyang hendak dikuasai. Dengan itu, g uru seharusnyadapat menyampaikan pengetahuan secara bersepadudengan aktiviti yang hendak dijalankan kepada murid.Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara, b ercerita, kajian,simulasi, sumbang saran, m ain peranan, permainan,temu bual, tinjuan dan lawatan boleh digunakanmengikut kesesuaian aktiviti pembelajaran. Pemilihankaedah ini b ergantung kepada beberapa faktor iaituobjektif pembelajaran, kemudahan prasarana, saizkelas, dan taraf kebolehan murid. Guru hendaklahmewujudkan suasana pembelajaran yang terbukasupaya kaedah ini dapat digunakan dengan berkesanuntuk menggalakan pembelajaran yang lebih interaktif.Mata pelajaran ini juga mementingkan pemupukan nilaidan sikap seperti berdikari, kreatif, inovatif, berjimatcermat dan bertanggungjawab. Semasa menjalankanaktiviti pembelajaran, guru boleh meng gunakan bahankitar semula dan bahan terbuang seperti rotan, buluh,kotak, botol plastik, cengkerang, reja kayu dan reja paipplastik. Selain itu, bahagian atau komponen mesin yangtidak diperlukan lagi seperti skru, bol da n nat, alasbebola dan roda b oleh juga digunakan. Penggunaanbahan ini dapat menjimatkan kos di s amping dapatmenanamkan sifat berjimat cermat dan berinovasisemasa murid menghasilkan projek. Dengan ini, muridakan lebih sedar kepada sumber yang ada di sekeililingmereka dan berupaya memanfaatkan penggunaannya.Kemahiran berfikir secara kritis dan kreati f (KBKK)harus menjadi satu l andasan dalam pengajaran danpembelajaran supaya daya imaginasi dan kreativitimurid dapat dijana dan diperkembangkan ke ara hpembentukan jati diri yang seimbang.Contoh kemahiran berfikir yang diberi tu mpuan dalamStandard Pembelajaran RBT termasuk :Membanding beza bentuk-bentuk asas dalampersekitaran;Menghubungkait bentuk-bentuk asas dalamaktiviti membina bentuk produk;Menjana idea kreatif dan inovatif;Mentafsir lukisan kerja;Menjana idea -idea baru untuk menyelesaikanmasalah dan menghasilkan projek;Membuat keputusan, memilih projek, a latantangan dan bahan yang diperlukan; danMengaplikasikan teknologi dalam pertanian.Di samping itu, Kajian Masa Depan harus diserapkandalam pengajaran dan pembelajaran RBT sebagai salahsatu unsur penting untuk merangsang daya intelek muridbagi menghasilkan produk yang bermanfaat terhadapperkembangan individu. Sebagai contoh, semasa prosesmereka bentuk murid mengkaji keadaan sedia ada,mencari alternatif, membuat pilihan dan akhirnya dapatmenghasilkan produk. Selain itu murid juga bolehmenjangka dan meramalkan kesan atau impak produkbaharu mereka pada masa hadapan.
 13. 13. 7Nilai murni dan sikap positi f serta budaya kerja y angrelevan harus merentasi aktiviti yang dikendalikan.Dengan cara ini, nilai murni dan sikap p ositif sepertiberusaha mencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka,bersedia menimbangkan pelbagai faktor, kesedarantentang kos sesuatu projek dan berhati-hatimenggunakan sumber dapat dipupuk supaya menjadikebiasaan dalam pengendalian urusan hidup murid.Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapatdan usaha orang lain, berkomunikasi dengan baik,bersedia menerima kritikan membina, memberi dorongankepada orang lain, menjalin persahabatan, belajar secarakoperatif, bekerja secara kumpulan dan memupuksemangat kerjasama dengan rakan sebaya perlu jugaditerapkan semasa pengajaran dan pembelajaran.Sebagai usaha ke arah mereali sasikan kemahiranTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), murid perludigalakkan menggunakan kemahiran TMK dalampembelajaran mereka seperti pengumpulan, pemilihandan pemprosesan maklumat. Dengan ini kemahiranTMK murid boleh diperkembangkan melalui kemahiranmenggunakan perisian dan CD-ROM, melayari lamanweb, mengakses pengkalan data dan berkomunikasisecara elektronik.9.0 PENGENDALIAN AKTIVITI DAN PENILAIANSelaras dengan penekanan mata pelajaran ini ke padapenguasaan kemahiran, ukuran pencapaiannya bolehdilakukan melalui pengendalian aktiviti dan penilaiansecara berperingkat. Aktiviti ini juga boleh dijalankansecara tersendiri. Gabungan beberapa aktiviti yangdijalankan boleh menghasilkan projek yangbersesuaian. Pengendalian aktiviti dan penilaiandicadangkan mengikut peringkat-peringkat berikut:a. Perancanganmerancang aktiviti atau projekmerancang bahan dan alatanmerancang kaedah pengajaran danpembelajaranb. Penyampaianmemotivasi murid dalam melaksanakan aktivititunjuk cara kemahiranmemberi arahan sebelum, semasa danselepas aktivitimelaksana aktivitimenyelia dan membimbingc. Penilaianmenilai pengetahuan, kemahiran dan nilaimenilai aktivitimenilai hasil kerjaAktiviti yang dicadangkan dalam buku ini merupakanaktiviti contoh untuk membolehkan murid menguasaisesuatu kemahiran. Kemahiran dalam sesuatu aktivitiboleh dilakukan secara individu atau secaraberkumpulan. Dalam pemilihan aktiviti, beberapaperkara harus di ambil kira oleh g uru seperti jum lahalatan dan b ahan, peruntukan masa, bilangan dankebolehan murid. Justeru itu, guru p erlu menyedaribahawa:kumpulan murid mempunyai pelbagaikebolehan supaya mereka saling membantuuntuk menguasai pelbagai kemahiran;
 14. 14. 8aktiviti yang dipilih perlulah diselesaikandalam dua waktu;aktiviti murid adalah termasuk waktumengemas alatan dan tempat kerja; danaktiviti yang dirancangkan sebaiknya terdiridaripada gabungan Standard Kandungan.Bagi memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajarandapat dilaksanakan dengan sempurna, gurubertanggungjawab memastikan murid:mengadakan perbincangan tentang langkah-langkah menjalankan kerja;sentiasa mengamalkan langkah-langkahkeselamatan;memilih alatan dan bahan yang sesuai da nmenggunakannya dengan cara yang betul;bekerja secara koperatif semasa menjalankanaktiviti dalam kumpulan masing-masing;sedar tentang kos ala tan dan bahan denganmenggunakannya secara cermat dan tidakmembazir;menjalankan kerja mengikut turutan yangbetul;mengemaskan alatan dan bahan yang telahdigunakan;membersihkan alatan dan menentukanbilangannya cukup sebelum disimpan; danmembersihkan tempat kerja dan diri.Penilaian adalah sebahagian proses p engajaran danpembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan lebihberkesan sekiranya penilaian dijalankan secaraberterusan. Maklumat daripada penilaian yangberterusan ini dapat membantu guru mengenal pastikekuatan dan kelemahan murid. Justeru itu, guru bolehmerancang dan mengambil tindakan susulan ke arahmempertingkatkan perkembangan individu danpembentukan sahsiah murid. Penilaian bagi matapelajaran ini boleh dijalankan melalui:pemerhatian;amali;lisan; danpenulisan.Keempat-empat cara penilaian ini boleh digunakan untukmenilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh m uridsama ada melalui proses kerja atau hasil kerja murid.Penilaian yang dijalankan hendaklah mencakupi semuaStandard Pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaianyang dijalankan tidak seharusnya menekankan konseplulus atau tidak lulus. Sebaliknya penilaian itu hendaklahmenekankan sama ada seseorang murid telah menguasiaspek yang dinilai atau belum. Penilaian juga seharusnyatidak menekankan perbandingan pencapaian antaraseorang murid dengan seorang murid yang lain.Guru boleh menilai tahap penguasaan dan pencapaianmurid dari segi kemahiran, perlakuan, amalan,pengetahuan, serta nilai dan sikap murid melaluipemerhatian aktiviti dan projek yang dijalankan olehmereka.Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu dicatatkan.Guru boleh mencatat dengan cara mencatat kenyataan,menanda pada kenyataan, dan memberi gred. Senarai
 15. 15. 9semak adalah satu contoh merekod maklumat penilaian.Penilaian yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalambuku rekod mengajar dan rekod profil.10.0 KESELAMATANFaktor keselamatan merupakan perkara yang sangatperlu diberi keutamaan dalam melaksanakan aktivitiamali bagi mata pelajaran RBT. Justeru itu, peraturandan langkah keselamatan hendaklah sentiasa diamaldan dipatuhi. Organisasi bengkel dan pengurusan kerjayang melibatkan faktor keselamatan boleh dilakukansecara bergilir-gilir di kalangan murid bagi memberimereka pengalaman serta menanamkan semangatbekerjasama, bertanggungjawab dan berdisilpin.Semasa menjalankan aktiviti amali, guru perlulahmemastikan tempat kerja bebas daripada perkara yangboleh mendatangkan bahaya dengan mengambillangkah-langkah keselamatan.Perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan yangperlu diberi perhatian ialah:Tunjukkan teladan kerja yang selamat kepadamurid;Pastikan peraturan keselamatan dipatuhi olehsemua pihak;Tanamkan rasa t anggungjawab terhadapkeselamatan diri dan orang lain;Bimbing murid mengenal pasti perkara yangboleh mendatangkan bahaya;Pastikan keadaan tempat kerja mempunyaicahaya yang cukup dan pengudaraan yang baik;Ruang tempat kerja yang selesa term asukpermukaan lantai yang selamat;Paparkan poster dan il ustrasi mengenaiperingatan keselamatan yang mudah difahamioleh semua murid;Pastikan alatan, bahan, perkakas dan mesinsentiasa diurus dengan baik dan selamatdigunakan;Pastikan tempat yang sesuai dan selamat untukmenyimpan alatan dan bahan yang mudahterbakar, pecah dan merbahaya;Labelkan semua alatan dan bahan;Jangan menggunakan bekas bahan beracun,bahan kimia, dan bahan yang mudah terbakar;Sediakan peti pertolongan cemas dan alatpemadam api yang mudah dilihat serta mudahdicapai apabila diperlukan;Ambil tindakan keselamatan mengikut proseduryang betul apabila berlaku kemalangan; danSediakan buku log untuk merekod kemalanganyang berlaku.11.0 PEMETAAN DOKUMEN STANDARDKURIKULUMSusunan Standard Kandungan dalam DokumenStandard Kurikulum (DSK) RBT Tahun Empat, Lima danTahun Enam ditunjukkan dalam Pemetaan DSK RBT.Peruntukan masa yang dinyatakan merupakancadangan untuk membantu guru dalam penyediaanperancangan pengajaran dan pembelajaran. Masa bagipengajaran dan pembelajaran RBT ialah dua w aktu
 16. 16. 10seminggu yang dijalankan secara giliran selama 6 bulan.Tempoh masa bagi satu waktu ialah 30 minit.Mata pelajaran ini memberi tumpuan terhadappembelajaran secara amali. Penggabungjalinan antarateori dan amali, aktiviti dalam dan l uar kelas,kesepaduan pelbagai disiplin ilmu dititikberatkan.Kandungan kurikulum RBT merangkumi bidangTeknikal, Teknologi Pertanian dan Sains Rumah Tanggayang digabungjalinkan dengan Elemen MerentasKurikulum (EMK).12.0 PENDEKATAN MODULARStandard Kurikulum RBT distrukturkan menggunakanpendekatan modular untuk memastikan penguasaanpengetahuan dan kemahiran dapat dilaksanakandengan baik dan berkesan. Dengan menggunakanmodul yang disediakan, pengajaran dan p embelajarandapat difokuskan kepada penguasaan pengetahuan dankemahiran tertentu melalui aktiviti yang bermakna.Pendekatan modular tetap menekankanpenggabungjalinan disiplin ilmu yang terdapat dalamRBT. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini adala huntuk mengukuhkan kemahiran tertentu sebagaimanayang ditetapkan dalam Standard Kandungan danStandard Pembelajaran.Elemen Kreativiti dan Inovasi menjadi satu perkara yangpenting dalam pengajaran dan pembelajaran yang manadaya imaginasi dan kreativiti murid perlu dijana dandiperkembangkan.Contoh kreativiti dan inovasi yang diberi tumpuan dalammata pelajaran RBT termasuk:- Mereka bentuk dan membina projek denganmenggunakan pendekatan penyelesaianmasalah;- Menjana idea untuk mereka bentuk dan membinaprojek;- Menghasilkan lukisan projek dan lakaran;- Membuat keputusan memilih idea reka b entuk,kaedah pembinaan projek, peralatan, perkakasandan bahan yang sesuai;- Menilai kualiti projek yang telah siap bersesuaiandengan hasil yang dihasratkan; dan- Mempersembahkan reka bentuk atau projek bagitujuan mendapatkan maklum balas daripadaorang lain untuk penambahbaikan.Elemen keusahawanan bertujuan untuk menerapkan cirikeusahawanan, pemikiran keusahawanan, pengurusanperniagaan, aplikasi teknologi dan v okasional dalamkeusahawanan serta nilai moral dan etikakeusahawanan sehingga menjadi bu daya dalamkehidupan.Kemahiran interpersonal seperti berkomunikasi denganbaik, menghargai pendapat dan usaha orang lain,bersedia menerima kr itikan membin a, memberidorongan, menjalin persahabatan, belajar secarakoperatif, bekerja secara kumpulan d an memupuksemangat kerjasama dengan rakan sebaya diterapkansemasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran ini boleh dipupuk semasa murid m embuatpembentangan projek masing-masing.
 17. 17. 11Nilai murni dan sikap positi f serta budaya kerja yangrelevan harus merentasi aktiviti yang dijalankan. Dengancara ini, nilai murni d an sikap positif seperti berusahamencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersediamenimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hatimenggunakan sumber dapat dipupuk supaya menjadikebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid.
 18. 18. 1STANDARD KURIKULUMREKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)TAHUN 4BIL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1 1.0 Organisasi dan Keselamatan Bengkel1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel(1 waktu)1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta.1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel.1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatanbengkel(1 waktu)1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahanberpandukan carta.1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkelberpandukan peraturan keselamatan.2 2.0 Asas Teknologi2.1 Memasang dan membuka kit modelberfungsi(4 waktu)2.1.1 Membaca dan memahami manual.2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasangdan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip,playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka.2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear,gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri.2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual.2.1.5 Menguji kefungsian kit model.2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.
 19. 19. 1BIL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3 3.0 Reka Bentuk3.1 Mereka bentuk projek eksperimental(6 waktu)3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah.3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah.3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental.3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental.3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan.3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagaidokumentasi projek.4 4.0 Penghasilan Projek4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahanbukan logam dengan litar elektrik.(14 waktu)4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti kayu, papanlapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan mounting board.4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membinaprojek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu,gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitresaw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing,pemotong sisi dan pelucut wayar.
 20. 20. 1BIL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dannat.4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan.4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuatprojek.4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat.4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitu mentol, bateridan suis.4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik.4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan manual.4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek.4.1.14 Menguji kefungsian projek.4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.5 6.0 Sains Rumah Tangga6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan(10 waktu)6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarungkusyen, kusyen mini dan penggantung surat.6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembarislurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit,peretas jahitan, jarum peniti dan jarum jahit tangan.6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.
 21. 21. 1BIL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar danjelujur halus.6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual.6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih.6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola.6.1.8 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan.6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda dan riben.6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan.6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.
 22. 22. 1PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUMREKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) TAHUN 4BIL. STANDARD KANDUNGANTahun 4Waktu Minit(min)1 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1 301.2 Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel 1 302 2.0 ASAS TEKNOLOGI2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi 4 1203 3.0 REKA BENTUK3.1 Mereka bentuk projek eksperimental 6 1804 4.0 PENGHASILAN PROJEK4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik 14 4205 6.0 SAINS RUMAH TANGGA6.1 Menghasilkan artikel jahitan 10 300JUMLAH BESAR 36 1080
 23. 23. 1PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUMREKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)TAHUN 4, 5, DAN 6BIL. STANDARD KANDUNGANTahun 4 Tahun 5 Tahun 6Waktu Minit(min)Waktu Minit(min)Waktu Minit(min)1 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1 301.2 Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel 1 302 2.0 ASAS TEKNOLOGI2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi 4 1202.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secaraelektromekanikal berpandukan manual4 1202.3 Mereka dan membina model berfungsi 8 2403 3.0 REKA BENTUK3.1 Mereka bentuk projek eksperimental 6 1804 4.0 PENGHASILAN PROJEK4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam denganlitar elektrik14 420
 24. 24. 1BIL. STANDARD KANDUNGANTahun 4 Tahun 5 Tahun 6Waktu Minit(min)Waktu Minit(min)Waktu Minit(min)4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukanlogam dengan litar elektronik14 4204.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logamdengan litar elektrik dan litar elektronik16 4805 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN5.1 Menanam benih dalam bekas tanaman yang sesuai 8 2405.2 Menanam secara hidroponik 12 3606 6.0 SAINS RUMAH TANGGA6.1 Menghasilkan artikel jahitan 10 3006.2 Menyediakan sajian 6 1806.3 Menghias dan Membungkus Makanan 4 120JUMLAH BESAR 36 1080 36 1080 36 1080
 25. 25. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917http://www.moe.gov.my/bpk

×