Analisis perbandingan sukatan alternatif pendidikan khas bp

2,694 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisis perbandingan sukatan alternatif pendidikan khas bp

 1. 1. 7 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 ANALISIS PERBANDINGAN SUKATAN ALTERNATIF PENDIDIKAN KHAS, SUKATAN ALIRAN PERDANA DAN KSSR PENDIDIKAN KHAS DALAM SUBJEK SAINS. Kurikulum Alternatif PKBP bermatlamat menyediakan ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksible untuk memenuhi keperluan individu dengan pelbagai tahap keupayaan kearah kehidupan yang bermakna. KSSR bermatlamat untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. KBSR bermatlamat memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh , seimbang dan bersepadu yang meliputi aspek JERIS badi melahirkan insan yang seimbang , harmonis dan berakhlak mulia.
 2. 2. 8 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 ASPEK SUKATAN ALTERNATIF KBSR SAINS (ALIRAN PERDANA) KSSR SAINS PENDIDKAN PENDIDIKAN KHAS. KHAS. Komponen ini memberi Kurikulum Sains sekolah rendah Belum dijalankan dengan MATLAMAT pendedahan tentang pendidikan bertujuan untuk menyemai minat murid rasminya lagi. Sains , Sosial dan PENGAJARAN sosial dan alam sekitar kepada terhadap sains dan teknologi dan Alam Sekitar akan dijalankan SAINS murid-murid Pendidikan Khas memberi asas pengetahuan dan pada KSSR tahun 4. Bermasalah Pembelajaran kemahiran sains dan teknologi. Justeru, sekolah rendah dan menengah murid mempunyai landasan untuk Secara dasarnya matlamat dan untuk diaplikasikan dalam mengaplikasikan sains dan teknologi objektif KSSR Sains adalah kehidupan seharian mereka. dalam kehidupan harian untuk mengikuti sama pada semua peringkat. Murid-murid dididik mengamalkan pelajaran sains di peringkat yang lebih nilai-nilai murni dan sikap positif tinggi di samping mengamalkan budaya 1. Menanam minat dan dalam menjalinkan hubungan sains dan teknologi ke arah mengembangkan kreativiti murid sosial dengan keluarga, rakan pembentukan masyarakat bersifat melalui sebaya dan masyarakat di prihatin, dinamik, progresif, pengalaman dan penyiasatan peringkat asas. bertanggungjawab terhadap alam bagi menguasai ilmu sains dan sekeliling serta mengagumi penciptaan teknologi, kemahiran serta nilai alam. murni 2.Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/
 3. 3. 9 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 psikomotor dan kemahiran TMK. OBJEKTIF Objektif : Kurikulum Sains untuk sekolah rendah Komponen Sains, Sosial dan membolehkan murid: Alam Sekitar membolehkan murid: 1. Memperoleh pengetahuan asas sains Belum dijelaskan lagi secara dan teknologi dan dapat terperinci. 1. Mengenal dan menamakan menghubungkaitkan pengetahuan ini benda hidup dan bukan hidup dengan fenomena alam semula jadi dan yang terdapat di sekitar pengalaman harian. kehidupan murid. 2. Memperoleh kefahaman tentang 2. Menamam jenis alat fakta dan konsep sains bagi membantu perhubungan dan mereka memahami diri sendiri serta pengangkutan yang terdapat alam sekeliling. di sekitar mereka. 3. Menguasai kemahiran berfikir dan 3. Menunjukkan perlakuan strategi berfikir melalui pembelajaran bersopan santun semasa berfikrah. berinteraksi dengan ahli keluarga dan masyarakat. 4. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran
 4. 4. 10 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 4. Menggunakan alat manipulatif melalui pendekatan inkuiri perhubungan dan penemuan. pengangkutan dengan cara yang betul 5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif 5. Mengamalkan sikap dan nilai- berasaskan sikap saintifik dan nilai nilai murni dalam kehidupan murni dalam penyelesaian masalah, seharian dan membuat keputusan dan mengkonsepsikan. 6. Menjadi rakyat yang baik dan berguna kepada 6. Menilai maklumat berkenaan sains masyarakat dan Negara. dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . 8. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk keberterusan hidup. 9. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal
 5. 5. 11 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. ORGANISASI Bidang / komponen Mata pelajaran Mata pelajaran BAHASA PENGANTAR Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia PENDEKATAN - Inkuiri DAN 1. Analisis tugasan Belum dijelaskan lagi. STRATEGI - Konstruktivisme 2. Belajar Melalui Bermain - Pembelajaran konstektual 3.Pengajaran Bertema ( Mana –mana pendekatan boleh - Pembelajaran interaktif 4.Pembelajaran Pengalamanian diuahsuai dengan tajuk Sains, - Pembelajaran koperatif 5.Pembelajaran Masteri Sosial Alam Sekeliling) - Perbincangan 6. Pendekatan Kolaborasi - Simulasi 7.Pendekatan Mutisensori - Projek - Kajian lapangan - Pembelajaran Masteri - Kecerdasan pelbagai - Penyelesaian masalah . PERLAKSANAAN 60 minit seminggu 150 minit seminggu 60 minit seminggu MASA
 6. 6. 12 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 (fleksibel mengikut keupayaan (fleksibel mengikut keupayaan dan kebolehan murid.) dan kebolehan murid.) TEMPOH Rendah dan menengah Tahun 1 - 6 Tahun 4 belum dimulakan PEMBELAJARAN MURID NILAI SAINTIFIK Tidak dinyatakan dengan jelas Jelas dinyatakan Belum dijelaskan lagi. DAN NILAI MURNI Mungkin akan sama dengan • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. KSSR Sains aliran perdana • Jujur dan tepat dalam merekod dan kerana dari segi konsep dan mengesahkan data. dasar KSSR adalah sama. • Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi.
 7. 7. 13 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 • Berhemah tinggi dan hormat- menghormati. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Berfikiran kritikal dan analitis. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Baik hati dan penyayang. • Bersifat objektif. • Sistematik. • Bekerjasama. • Adil dan saksama. • Berani mencuba. • Berfikir secara rasional. • Yakin dan berdikari. BIDANG DAN 1. Hubungan Manusia Dengan TAHUN 1, 2, 3: 1. 1. Benda hidup dan bukan hidup Alam Sekitar. TEMA DALAM 2. Manusia - Benda Hidup 2. Perhubungan Dan - Dunia Di Sekeliling 3. 3.Haiwan. Pengangkutan. Kita STANDARD 4. Tumbuhan KANDUNGAN 3. Pengunaan Perkhidmatan 5. Kejadian alam. Masyarakat. TAHUN 4 , 5 , 6 : 6. Diri dan persekitaran
 8. 8. 14 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 4.Pendidikan Luar - Menyiasat Alam Kehidupan 7. Komunikasi - Menyiasat Alam Fizikal - Menyiasat Alam Bahan - Menyiasat Bumi dan Alam Semester - Menyiasat Dunia Teknologi. PENGETAHUAN DAN 1. Mengenal dan menamakan. 1. Menamankan. 1. Mengenal dan menamakan KEMAHIRAN 2 .Mengenalpasti 2. Mengecam 2 .Menyenaraikan ciri-ciri 3. Mengetahui dan memahami 3. Mengenalpasti 3. Menyatakan 4. Mengetahui kepentingan dan 4. Membandingkan 4. Menerangkan kegunaan. 5. Menjelaskan 5. Menyebut 5.Menyatakan 6. Memerhati 7. Demonstrasi 8. Mengelaskan 9. Mencirikan 10. Membandingbezakan 11. Menghubungkaitkan 12. Mendefinasikan 13. Membuat inferens
 9. 9. 15 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 14. Mengukur 15. Menganggar 16. Mensyukuri 17. Memerihalkan 18.Mensintesiskan 19.Mengeksperimen BBM Dinyatakan dengan jelas Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. AKTIVITI YANG Jelas Jelas dinyatakan Tidak djelaskan DICADANGKAN KEMAHIRAN Tidak jelas Jelas dinyatakan PROSES SAINS Belum dijelaskan. Meramalkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan dan masa Mentafsir data Mungkin akan sama dengan Mengeksperimen KSSR Sains aliran perdana Memerhati kerana dari segi konsep dan Mengelas dasar KSSR adalah sama . Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mendefinasikan secara operasi
 10. 10. 16 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 Membuat hipotesis Mengawal pemboleh ubah Belum dijelaskan lagi KEMAHIRAN Tidak dijelaskan Dinyatakan dengan jelas MANIPULATIF • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. • Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. • Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. • Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. • Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. D 1. Senarai Semak PENILAIAN 2..Rancangan Pengajaran Sumatif dan Formatif - Secara berterusan Individu
 11. 11. 17 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 3. Rekod Tingkah Laku - Kaedah pentaksiran pelbagai 4. Penilaian Berasaskan yang bersifat autentik dan Kurikulum holistik. 5. Penilaian Pencapaian 6. Peperiksaan Awam P -Pentaksiran Berasaskan Sekolah. ELEMEN Kemahiran berfikir Secara Kritis KBKK Nilai Tambah: MERENTAS KURIKULUM dan Kreatif Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan Teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) UNSUR TERAPI Dinyatakan dengan jelas Tidak dijelaskan Tidak dijelaskan lagi Terapi Pertuturan Terapi Fizikal Terapi Carakerja Terapi Muzik
 12. 12. 18 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 RUMUSAN: Hasil dapatan analisa ini menunjukkan hasil-hasil pembelajaran yang perlu dicapai di peringkat sekolah rendah yang mengambil kira tahap keupayaan dan kebolehan murid termasuk murid-murid Pendiidikan Khas. Semua kategori murid mempunyai hak untuk belajar ilmu-ilmu sains berdasarkan kemampuan mereka dengan pelbagai teknik dan kaedah bagi meningkatkan keberkesanan pembejaran. Usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan kualiti pengajaran sains di peringkat sekolah rendah . Usaha-usaha yang dilakukan bagi memantapkan lagi dokumen standard bagi memudahkan lagi para guru menyampaikan ilmu sains dengan berkesan dan mudah difahami. Perubahan-perubahan dasar ini merupakan satu tranformasi dalam mencapai hasrat negara menuju kearah negara maju dalam sains dan teknologi. Pengajaran sains diperingkat sekolah rendah merupakan saru mata pelajaran elektif yang semakin di utamakan. Ini bertepapatan dengan Falsafah Pendidikan Sains di Malaysia berhasrat memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. Sains membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep, membuat pengitlakan, mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. Bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung, berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Perubahan – perubahan yang berlaku dalam pendidikan masa kini mempunyai hasrat mentransformasikan sains sebagai salah satu
 13. 13. 19 SUPIAH BT MAT YUSOF PGSRPK 08 subjek utama dalam menjayakan misi negara kearah menbangun sebagai negara maju dalam teknologi sains pada masa akan datang. Walaubagaimana pun semua terkandung dalam satu hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat dibentuk dalam aspek jasmani , emosi, rohani intelek dan sosial. Semua usaha ini berhasrat melahirkan pelajar yang seimbang , harmonis dan berketrampilan serta berkeupayaan memberikan sumbangan pada keluarga, masyarakat dan negara.

×