Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 ред на действията при пресмятане на числови изрази

9 ред на действията при пресмятане на числови изрази

  1. 2. Разгледайте изразите. В какъв ред ще се извършват действията? Пресметнете ги. 516 – 7 . 9 = 115 + 65 : 5 = 1 205 . 78 – 96 : 2 = 2 015 . 2 – 3 348 : 31 = 453 128 93 942 3 922
  2. 3. (516 – 7) . 9 = (115 + 65) : 5 = 1 205 . (78 – 96 : 2) = (2 015 . 2 – 3 348) : 31 = 4 581 36 36 150 22
  3. 4. 2 680 – 500 + 300 = 1 127 – 150 – 120 = 280 : 8 . 7 = 120 . 8 : 2 = 2 680 – (500 + 300) = 1 127 – (150 – 120) = 280 : (8 . 7) = 120 . (8 : 2) = + - . : 2 480 857 245 480 1 880 1 097 5 480
  4. 5. Умаляемото е числото 3 400 , а умалителят е произведението на числата 98 и 17 . Намерете разликата. 3 400 – 98 . 17 = = 3 400 – 98 . 17 = = 1 734 Едното събираемо е частното на числата 3 800 и 5 , а другото е произведението на числата 190 и 7 . Намерете сбора. (3 800 : 5) + (190 . 7) = = 760 + 1 330 = = 2 090
  5. 6. Разликата на числата 2 010 и 950 увеличете 11 пъти. (2 010 – 950) . 11 = = 1060 . 11 = = 11 660 Делимото е сборът на числата 5 000 и 200 . Делителят – числото 20 . Намерете частното. (5 000 + 200) : 20 = = 5 200 : 20 = = 260
  6. 7. От числото 7 080 извадете 620 и към полученото число прибавете 518 . 7 080 – 620 + 518 = = 6 460 + 518 = = 6 978 Числото 76 увеличете 9 пъти и полученото число намалете 4 пъти . 76 . 9 : 4 = 684 : 4 = 171
  7. 8. Към числото 13 800 прибавете разликата на числата 14 300 и 4 000 . 13 800 + (14 300 – 4 000 ) = = 13 800 + 10 300 = = 24 100 Числото 820 умножете с частното на числата 84 и 7 . 820 . (84 : 7) = = 820 . 12 = = 9 840
  8. 9. По всекиго от следните изрази изкажете задачи за колекцията от марки на Драго и колекцията от кърпички на сестра му Неда. Решете ги. 258 + 86 258 - 86 258 : 86 344 172 3

×