Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 геометрични задачи

14,171 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

11 геометрични задачи

  1. 2. Как се наричат всяка от геометричните фигури? <ul><li>Запишете: </li></ul><ul><li>върха и раменете на начертания ъгъл </li></ul><ul><li>ъглите, който откривате в триъгълника, и колко градуса е всеки от тях </li></ul><ul><li>центъра на окръжността и дължината на радиуса й </li></ul>
  2. 3. а) Определете вида на всеки от триъгълниците според страните и ъглите А АВТ е разностранен и правоъгълен ТВМ е равностранен и остроъгълен ТМС е разностранен и тъпоъгълен АВС е разностранен и правоъгълен б) Измерете и запишете градусите на един прав, един тъп и един остър ъгъл. ъгъл СВА = 90 ъгъл СМТ = 120 ъгъл МТВ = 60
  3. 4. в) Измерете страните на поне един триъгълник и намерете обиколката му. А АВС АВ = 30 мм 30 мм АС = 60 мм 60 мм СВ = 52 мм 52 мм Р = 30 + 60 + 52 = 142 мм
  4. 5. а) Колко са правоъгълниците във фигурата? са …… на брой От тях са …. на брой б) Намерете обиколката на правоъгълник АСТК АС = 25 мм СТ = 45 мм Р = 2 . 25 + 2. 45 = 140 мм б) Намерете лицето на правоъгълник ВС DM ВС = 20 мм С D = 20 мм S = 2 0 . 2 0 = 400 кв.мм
  5. 6. а) Обиколката на равностранен триъгълник е 735мм. Намерете страната му. б) Основата на равнобедрен триъгълник е 93 см, а бедрото – 87 см. Намерете обиколката му. 735 : 3 = 265 мм 2. 87 + 93 = 267 см
  6. 7. Измерете радиусите на всяка окръжност. Намерете обиколката на триъгълника. 10 мм 15 мм 20 мм ВМ = 10 мм МС = 15 мм СВ = 20 мм P = 10 + 15 + 20 = 55 мм

×