Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Забавни задачи по математика

 • Login to see the comments

Забавни задачи по математика

 1. 1. 'Вашаш: ш : пат : ыїїїз . ::На забавни задачи по математика . І' х На всеки , опона и по диагонал е поставено по едно е ите животни - е, коте , зайче и пиле . Кое животно е в клет но 6
 2. 2. Хвърлени са едновременно три стандартни зара . И трите зара показвали различно число . Единият от заровете показвал 6 , а сбора от числата на трите зара е бил 14 . Кои са числата на МЯСТОТО на ВЪПРОСИТОІїІИТО ? НЦрЈ/ (Јаистттатетаїї Ка. аІІе. ь9
 3. 3. Четвърта задача „ д 7 ъ. .д д. ї. .г . д ъ , У и с . - г ч ' І , 5 І' 'Я ц ч ъ-д *ъ ц- в Д: * Кое е липсващото число ! Пета задача Шеста задача ОАІЈСНІММАТЕМАТІКА . аІІе . Ізв
 4. 4. г х чьъдяыгса. .- вик ІеЈц п' 4" , д . ВаисІиттаІ
 5. 5. ї= ~*г'": 'т- 3,5 *з* ти: * І Осма задача Премести , само една клечка така, че да се получи вярно равенство. Шаысгнггл гпаїегглагйїсгыІарс Д. . девета задача Сега сборът от годините на Мая и Даниела е 10 . Преди една година Мая е била на 5 години . На колко години е била Даниела преди една година ? А)4 В) 1 С) 2 О) З Е) друг отговор преди една година съм била с една година по-мапка! . . .а -. › “ЛА/ Ш . ІЈАЦСНІММАТЕМАТІКА. АІ. І.Е . Вб
 6. 6. Десета задача то, колко череши , са две мандарини ? Единадесета задача 3 АБ дв" А МАТЕМАТИКА ЗАДАЧА В торбичката си патето Доналц има 18 монети , една от които е фалшива и тежи по-леко от останалите . Той разполага с везна без теглилки . Най- бързо, той ще открие фалшивата монета само с три претегляния . Как е направил това ? Дванадесета задача
 7. 7. Цифрите от 1 до 9 са записани по една във всяко квадратче на дадения квадрат ЗХЗ . Цифрите 1, 2, З и 4 са в ъгповите квадратчета, както е показано вдясно. Две квадратчета са съседни, ако имат обща страна. Известно е, че сумата от цифрите в квадратчетата, които са съседни на квадратчето с цифрата 5, е равна на 13. Същото е вярно и за цифрата 6. Кое е числото в затъмненото квадратче? А А) 5 в) 6 с) 7 о) 8 Е) 9 С°ЗШЧЈПЗШ лошо Ј Іринадесета задача ; ї д: 5 Задача Разрежете фигурата на три еднакви части, като разрязвате по линиите на малките квадрати Щ І І І д І "Іч *нама* ІПД' ~хнг ггть : г Ваиїїптггж 'ї! <а. аІІе. ІЈ9
 8. 8. Јети ринадесета задача . Кабинките на един лифт са номерирани последователно с числата1, 2, 3,. .., п. Разтоянието между всеки две съседни кабинки е едно и също. В момента, когато кабинките с номера 40 и 50 се разминават, кабинките с номера 20 и 15 също се разминават. Колко кабинки има л ифтът? 40 50 '1 1 Ю 1 5 ? ~%„цп; Д; 2 г7°ЩГдЖдч“Йї [фд15 Петър решавал следната задача . Във всяка клетка на П дадената таблица трябва да се поставят числата 1,2,З или 4 така, че във всеки ред и всяка колона числата да са различни. Ето кои числа е поставил Петър ? Р" х д: : Помогнете на Петър? .г %~'ч5 , д у . хдд Г 4 1 з
 9. 9. . Шестнадесета задача Бг Сега е 13 часа. Колко ще е ф ~ бъде часът след 579 часа. 4 е А)13 В)18 С)16 в)17 Страница със задачи за ученици от З. до 7. клас Колко са числата ? Познавам ли календара и часовника? ' 'г М21 7 Най-малко колко кубчета са ти д г да необходими за да построиш куб ? а)18 ь)21 с)19 сІ)2О Учебен център"Знание“
 10. 10. осемнадесета задача Продавач има тежести от 1 килограма ,2 килограма и 5 килограма и везна. Той трябва да пакетира леща в пакети. Колко килограма може да тежи един пакет леща измерен с помощта на тези теглилки? 13* *З* І Деветнасета задача Асен, Боян и Васил играли с топка и счупили прозорец. На въпроса кой го е счупил те отговорили: Асен: Васил счупи прозореца; Боян: Асен счупи прозореца; Васил : Аз счупих прозореца. Кой е счупил прозореца, ако един от тях е казал истината, другите са Излъгали ? ыстгпгпаїегпаїпагмнеї
 11. 11. 3 А д А Ч А-' ЗАГАДКА Н: 20 На парти по случай краят на учебната година Ани поканила няколко свои приятели. Тя потготвила два вида подаръци . подаръците от първият вид са 50 , а от вторият са 72 . След като взела за себе си 2 подаръка от първият вид и 12 подаръка от втория вид , останалите подаръци разпределила по равно между гостите на нейното парти . Колко най-много приятели е поканила Ани на своето парти. По колко подаръка е получило всяко дете ? Двадесет и първа - ~ задача Естествени числа задачи за сьстпезания по матвматика 5 1- : Јїьрво прейзоихеие играчтсцтпе в кршарата 2, Лова: си гираздааизсасе така, чекака, даимас1оповечеотмен. 3. след като аз подаршсна Батко 6 , а кака 4 , ни осгпназса играчки записани с . 4 двуцийаено число с произведение и ' у "І от цифрите, равно на 32 . - в Колко играчи съм имал отначало аз Р а)24 а)41 а)25 8026 : ЪГад 100 задачи от 2. до 7. това: : тук,
 12. 12. Двадесет и втора - ^ задача 3 А д А ч А- ЗАГАДКА , . *- а т, Най-малко колко кубчета у* С Ф са ти необхо , а Т. - дими за да Учебен цеІ-глъызнание“ построим“ куб ? а)48 ь)52 с)36 сІ)2О / Двадесет и . трета - < задача 4- ЕЕдин баща имал три дъщери. Известно е, че произведението от : годините им е 36 , а сборът от годините им е 13. Най-голямата му дъщеря имала зелени очи? ъа колко години е най-голймата му дъщ КА) 6 Б) 8 В) 9 Г) друг отговор 83 д. с' [ЈашсттгглаїаггпазїїКамаІІајЈу ; ъ с - „, їїт. - ~ 4 . мита ' ІІ І?
 13. 13. ча . ъ та зада д Двадесетичетв р 3АДд”4 ИкАкСЕРы”Авдг ” І Търсим , зависимостта › АКО І с която се получават 2:2 равенствата 3:5 На числото Х 4,8 ръответства числото(Х-2).2 +Х 5:11 о” Съставете си задача ! І 6=? То г І 5 „ ' / '* ыдїхїї* 255% ' д, . . е" р знани Учебен центь

×