Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

математика новакова просвета

600 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

математика новакова просвета

  1. 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА • Да се формират понятия за числата до 20. • Да се усвоят аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 20. • Да се изградят умения за решаване на текстови задачи с едно пресмятане от събиране и изваждане. • Да се формират представи за геометричните фигури квадрат, триъгълник, кръг, правоъгълник, отсечка. • Да се формират начални умения за чертане на отсечки. • Да се формират начални умения за измерване на дължина на отсечка. • Да се усвоят мерните единици за дължина – сантиметър, за маса – килограм, за българските банкноти и монети – 1 лв., 2 лв., 5 лв., 10 лв., 20 лв. и съответно 1 ст., 2 ст., 5 ст., 10 ст. • Да се формират начални умения за събиране и изваждане с именувани числа. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 1. 15.09 Да пътуваме заедно. Ориентиране в пространството 2. 16.09 Класификация 3. 17.09 Сериация 4. 18.09 Толкова, колкото. Измерване 23.09 Повече, по-малко. Броене до 5 23.09 Първо състезание 24.09 Числото 1 25.09 Числото 2 29.09 Числото 3 30.09 Числото 4 1.10 Числото 5 2.10 Лев, стотинка ЗИПМ/ка Второ състезание
  2. 2. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 7.10 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 8.10 2 + 2 = 4 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 9.10 2 + 3 = 5 3 + 2 = 5 13.10. 2 – 1 = 1 3 – 1 = 2 4 – 1 = 3 5 – 1 = 4 14.10 3 – 2 = 1 4 – 2 = 2 5 – 2 = 3 15.10 4 – 3 = 1 5 – 3 = 2 5 – 4 = 1 16.10 3 + 2 = 5 5 – 2 = 3. Броене до 10 20.10. Трето състезание 21.10 Числото 6. 5 + 1 = 6 6 – 1 = 5 22.10 4 + 2 = 6 6 – 2 = 4 6 – 4 = 2 23.10 3 + 3 = 6 6 – 3 = 3 6 – 5 = 1 27.10 Квадрат. Кръг 28.10 Числото 7. 6 + 1 = 7 7 – 1 = 6 29.10 5 + 2 = 7 7 – 2 = 5 7 – 5 = 2 30.10 4 + 3 = 7 7 – 3 = 4 7 – 4 = 3 7 – 6 = 1 Числата до 7. Събиране и изваждане Четвърто състезание Числото 8. 7 + 1 = 8 8 – 1 = 7 6 + 2 = 8 8 – 2 = 6 8 – 6 = 2 5 + 3 = 8 8 – 3 = 5 8 – 5 = 3 4 + 4 = 8 8 – 4 = 4 8 – 7 = 1 4 + 1 + 3 = 8
  3. 3. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА Числото 0. 2 – 2 = 0 4 + 0 = 4 3 – 0 = 3 Триъгълник Пето състезание Числото 9. 8 + 1 = 9 9 – 1 = 8 7 + 2 = 9 9 – 2 = 7 9 – 7 = 2 6 + 3 = 9 9 – 3 = 6 9 – 6 = 3 5 + 4 = 9 9 – 4 = 5 9 – 5 = 4 9 – 8 = 1 Килограм Шесто състезание Числото 10. 9 + 1 = 10 10 – 1 = 9 8 + 2 = 10 10 – 2 = 8 10 – 8 = 2 7 + 3 = 10 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 6 + 4 = 10 10 – 4 = 6 10 – 6 = 4 5 + 5 = 10 10 – 5 = 5 10 – 9 = 1 Числата до 10. Събиране и изваждане Числата до 10. Събиране и изваждане. Страница от тефтера на Николай Първи турнир 10 банкноти от 1 лв. – 1 банкнота от 10 лв. 10 единици = 1 десетица 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 19 < 20 11 + 1 = 12 12 – 1 = 11
  4. 4. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА Числата до 20 Правоъгълник Седмо състезание 10 + 2 = 12 12 – 2 = 10 12 – 10 = 2 Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи) 15 + 3 = 18 18 – 3 = 15 13 + 2 = 15 2 + 13 = 15 5 – 2 = 13 15 – 13 = 2 Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи) 10 + 10 = 20 20 – 10 = 10 Сантиметър Осмо състезание 16 + 4 = 20 20 – 4 = 16 20 – 16 = 4 Отсечка Измерване на дължината на отсечка Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи) Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи). Страница от тефтера на Николай Втори турнир 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11 Сбор 11
  5. 5. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 11 – 2 = 9 11 – 3 = 8 11 – 4 = 7 11 – 5 = 6 11 – 6 = 5 11 – 7 = 4 11 – 8 = 3 11 – 9 = 2 Сбор 11. Изваждане от 11 Сбор 11. Изваждане от 11 Девето състезание 9 + 3 = 12 12 – 3 = 9 12 – 9 = 3 8 + 4 = 12 12 – 4 = 8 12 – 8 = 4 Сбор 12. Изваждане от 12 (изучените случаи) 7 + 5 = 12 12 – 5 = 7 12 – 7 = 5 6 + 6 = 12 12 – 6 = 6 Час Сбор 12. Изваждане от 12 Десето състезание 9 + 4 = 13 13 – 4 = 9 13 – 9 = 4 8 + 5 = 13 13 – 5 = 8 13 – 8 = 5 7 + 6 = 13 13 – 6 = 7 13 – 7 = 6 Сбор 13. Изваждане от 13 9 + 5 = 14 14 – 5 = 9 14 – 9 = 5 8 + 6 = 14 14 – 6 = 8 14 – 8 = 6 100. 7 + 7 = 14 14 – 7 = 7 101. Сбор 14. Изваждане от 14
  6. 6. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 102. Единадесето състезание 103. 9 + 6 = 15 15 – 6 = 9 15 – 9 = 6 104. 8 + 7 = 15 15 – 7 = 8 15 – 8 = 7 105. Сбор 15. Изваждане от 15 106. 9 + 7 = 16 16 – 7 = 9 16 – 9 = 7 107. 8 + 8 = 16 16 – 8 = 8 108. Сбор 16. Изваждане от 16 109. Дванадесето състезание 110. 9 + 8 = 17 17 – 8 = 9 17 – 9 = 8 111. 9 + 9 = 18 18 – 9 = 9 112. Събиране и изваждане на числата до 20 113. Събиране и изваждане на числата до 20. Страница от тефтера на Николай 114. Трети турнир 115. Числата от 0 до 20 116. 117. 118. 119. 120. 116. Събиране и изваждане на числата до 20 117. Събиране и изваждане на числата до 20 118. Събиране и изваждане на числата до 20 119. Събиране и изваждане на числата до 20. Страница от тефтера на Николай 120. Четвърти турнир
  7. 7. № Седмица ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 121. Решаване на текстови задачи 122. Геометрични фигури. Отсечка – чертане, измерване 123. Величини и мерни единици 124. Изходно ниво

×