Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurrikula me baze kompetencat

Kurrikula me baze kompetencat eshte nje prezantim qe do te sherbeje si guide neper biblioteken virtuale te dokumentave te kurrikules se re te arsimit baze. Ajo do te ndihmoje mesuesit te gjejne shpejt dokumentet themelore te kurrikules se re per perdorim sipas nevojave te tyre per zhvillim profesional. Suksese!

 • Login to see the comments

Kurrikula me baze kompetencat

 1. 1. KURRIKULA ME BAZË KOMPETENCAT KURRIKULA E RE E ARSIMIT BAZË Valbona Imeraj
 2. 2. Çfarë propozon ky prezantim? Në këtë prezantim do të gjeni:  Shpjegimet e disa koncepteve bazë të sistemit të ri arsimor si: kurrikul, kompetenca kyçe, kurrikula me bazë kompetencat;  Një prezantim të disa prej dokumenteve më të rëndësishme të kurrikulës së re të arsimit bazë.  Një guidë nëpër Bibliotekën virtuale të dokumenteve themelore të kurrikulës së re të arsimit bazë.
 3. 3. Cili është target grupi?  Ky prezantim u drejtohet të gjithë punonjësve arsimorë të arsimit bazë
 4. 4. Çfarë është kurrikula?  “Kurrikula” është tërësia e dokumentacionit të arsimit si: Ligji “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, Nr. 69/2012. DISPOZITAT NORMATIVE PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR Tiranë, 2013, Korniza kurrikulare,Kurrikula bërthamë,Programi mësimor, Plani mësimor ,Standardet e të nxënit, Standardet e mësuesit,Udhëzimet e MAS-it, Udhëzuesit e IZHA-s, Udhëzuesit e ISHA-s, dhe AKAFPK-së., si dhe teksti dhe materiale të tjera të një lënde ose fushe të të nxënit dhe e tërë veprimtaria e organizuar në mjedisin e të mësuarit, që shërben për të siguruar një formim të caktuar të atyre që nxënë.
 5. 5. Çfarë është kurrikula me bazë kompetencat?  Kurrikula me bazë kompetencat i shërben nxënësit për zhvillimin e kompetencave kyçe të të nxënit, në mënyrë që ata të përballojnë sfidat e jetës dhe të punës dhe integrohen në shoqërinë e së ardhmes.
 6. 6. Çfarë janë kompetencat ?  Kompetencat shprehen nëpërmjet përdorimit të njohurive, shkathtësive, vlerave dhe qëndrimeve në trajtimin e plotë dhe të kuptueshëm të situatave të kontekstit. SHPREHI QENDRIME NJOHURI
 7. 7. Cilat janë kompetencat kyçe?  1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;  2. Kompetenca e të menduarit;  3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;  4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin;  5. Kompetenca personale;  6. Kompetenca qytetare.  7. Kompetenca digjitale
 8. 8. Ku do t’i gjejmë këto dokumente? Në bibliotekën elektronike
 9. 9. Ligji për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë
 10. 10. Dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar
 11. 11. Korniza kurrikulare e Arsimit Parauniversitar të Republikës së Shqipërisë
 12. 12. Kurrikula bërthamë për klasën përgatitore dhe arsimin fillor
 13. 13. Programi i lëndës së Gjuhës shqipe Shkalla e parë (klasa përgatitore+klasa e parë+ klasa e dytë)
 14. 14. Programi i Matematikës klasa 1
 15. 15. Programi i Qytetarisë klasa e parë dhe e gjashtë
 16. 16. Programi i lëndës së Artit pamor, shkalla e parë dhe e dytë (klasa përgatitore-klasa e pestë)
 17. 17. Programi i lëndës së Muzikës shkalla e parë dhe e dytë (klasa përgatitore-klasa e pestë)
 18. 18. Programi i lëndës së Aftësimit teknologjik, shkalla e parë dhe e dytë(klasa përgatitore – klasa e pestë)
 19. 19. Programi i Edukimit fizik, shkalla e parë(klasa përgatitore-klasa e dytë)
 20. 20. UDHËZIMET e IZHA-s
 21. 21. UDHËZIMET E ISHA-s
 22. 22. Kompetencat e mësuesit në arsimin fillor (Brenda programit për zhvillimin profesional)
 23. 23. Modulet e kurrikulës me bazë kompetencën
 24. 24. Bibliografia  http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/arkiva/dok-0029.pdf  http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/arkiva/dok-0032.pdf  http://izha.edu.al/_IZHA_Files/Publikime%20[Home]/Kurrikula%20berthame%201-5.pdf  http://izha.edu.al/_IZHA_Files/Publikime%20[Home]/Korniza%20Kurrikulare.pdf  http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/arkiva/dok-0029.pdf  http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/arkiva/dok-0032.pdf  http://izha.edu.al/_IZHA_Files/Publikime%20[Home]/Korniza%20Kurrikulare.pdf  http://izha.edu.al/_IZHA_Files/Publikime%20[Home]/Kurrikula%20berthame%201-5.pdf  http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/kurrikula/PROGRAMI_GJUHE_SHQIPE,_SHKALLA_1.pdf  http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/kurrikula/Programi_Qytetaria,_klasa_1_dhe_klasa_6.pdf  http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/kurrikula/My_folder/MATEMATIKA_-_KLASA_1.pdf  http://shkolla-barbullush.weebly.com/uploads/2/4/1/7/24177640/programi_- _arti_pamor_shkalla_e_pare_dhe_e_dyte.pdf  http://shkolla- barbullush.weebly.com/uploads/2/4/1/7/24177640/programi_aftesim_praktik_teknologjik_shkalla_1_2.pdf  http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/kurrikula/PROGRAMI_EDUKIM_FIZIK_,_SPORTE_DHE_SHENDET_SHK ALLA_1.pdf  http://izha.edu.al/View/kryefaqja.php  https://www.youtube.com/watch?v=QFnFuIRwPng

×