Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vleresimi ne fund te tremujorit

Informacion per prinderit

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vleresimi ne fund te tremujorit

  1. 1. SHKOLLA 9-VJEÇARE“DËSHMORËTELIRISË” TIRANË VLERËSIMI I TREMUJORIT TË PARË KLASA E DYTË 2015-2016 Nxënësi/ja __________________________________________________________ ARRITJET E NXËNËSIT SIPAS LËNDËVE NR. LËNDËT VLERËSIMI ME SHPREHJE 1 Gjuhë shqipe 2 Matematikë 3 Edukatë shoqërore 4 Edukim figurativ 5 Edukim muzikor 6 Aftësim teknologjik 7 Edukim fizik FREKUENTIMI MUNGESAT Të arsyeshme Të paarsyeshme MËSUESE KUJDESTARE

×