Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vleresimi me baze kompetencat

Interpretimi i udhezimit nr.34 date 11.09.2015, MAS ne lidhje me vleresimin me baze kompetencat per klasat 1-3 te arsimit baze.

  • Login to see the comments

Vleresimi me baze kompetencat

  1. 1. Vlerësimi me bazë kompetencat për klasat 1-3 1 Vlerësimi i nxënësitme bazë kompetencat ndahetnë dylloje :2 Vlerësimi përtë nxënë dhe Vlerësimi i të nxënit.Këtodyvlerësime dallojnë nganjëri -tjetri për nga qëllimidhe fazae proçesittë vlerësimitnë të cilindotë kryhen.Dallohenpërngaqëllimi sepsei pari:ndjek,diagnostikon,plotëson,mbështettë nxënine nxënësit,ndërsai dyti vlerësondhe raporton përpjekjetdhe arritjete tij krahasuarme standardin. Tabela më poshtë shpreh në mënyrë konkrete lidhjen dhe varësinëqë kanë këto dy llojevlerësimesh nëproçesin e vlerësimitnë tërësi përgjatë një viti shkollor. 1 Udhëzim nr.34 datë 11.09.2015,MAS 2 Korniza e vlerësimithttp://izha.edu.al/ VLERËSIMI I NXËNËSIT MEBAZË KOMPETENCAT VLERËSIMI PËR TË NXËNË VLERËSIMI I TË NXËNIT Llojete vlerësimit për të nxënë Qëllimi i vlerësimit Kur realizohet? Ku pasqyrohetdhe si? Llojet Qëllimi Kur realizohet? Ku pasqyrohet dhe si? VLERËSIMI I VAZHDUAR Motivimi Vlerësim nga mësuesi për nxënësin gjatë diskutimeve, pjesëmarrjes,zhvillimittë detyrave në klasëe në shtëpi , me gojë e me shkrim, vetëvlerësim i nxënësit, vlerësimi nxënësit nga nxënësit e tjerë Pasqyrohetnë evidencë(regjistër personal) me : nota,simbole, komente. VLERËSIMIPERIODIK Vlerësohet arritja e kompetencave, monitorimi dhe raportimi i tyre. Në fund të çdo tremujori mësuesi mbledh dhe përpunon të dhënat e arritjeveqë ka në evidence mbi vlerësimin e vazhduar, atë me test dhe dosjen. Pasqyrohetnë regjistër me nota nga 1-5 në faqen përkatëse. VLERËSIMI ME TEST Përmirësimi Në fund të çdo tremujori Pasqyrohetnë evidencë (regjistër personal) me notë. VLERËSIMI PËRFUNDIMTAR Vlerësohet arritja e kompetencave dhe raportimi i tyre Në fund të vitit shkollor,në raportet: 45% Vl. I vazhduar+ 25% dosja+ 30% testet. Pasqyrohetnë regjistër me notë ,në amzë me shkurtime, në dëftesë me shprehjegjatë. VLERËSIMI ME PORTOFOL Vlerësimi i kompetencav e kyçe Në fund të çdo tremujori për kontributin që nxënësi jep me:projekte, hulumtime, dëshmi të talentit, punë tematike, me shkrimapo audio-vizuale,foto, detyra të pavarura klasee shtëpie, Pasqyrohetnë dosje me :fletë-vlerësimi të mësuesit me notë për cdo arritjetë 7 kompetencave , vetëvlerësime të nxënësit, vlerësime të prindit për nx. dhe në (regjistrin personal me notë sipas lëndëve), në fund të çdo tremujori.
  2. 2. Vlerësimi me bazë kompetencat për klasat 1-3

×