Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flete kontrolli Abetare

Kjo flete kontrolli sherben: 1. Per te hartuar teste te bazuara ne objektivat e programit 2. Per te vleresuar nxenesit sipas objektivave te programit 3. Per te pasuruar Portofolin e nxenesit me evidenca konkrete 4. Per te kryer ne menyre objektive vleresimin pershkrues qe shenohet ne regjister ne fund te cdo tremujori. ( kl 1-3)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Flete kontrolli Abetare

  1. 1. Listë kontrolli:ABETARE EMRI MBIEMRI ___________________________________________________ Aftësitë e të folurit dhe të dëgjuarit D MJ M ShM Shk Artikulon qartë tingujt Dëgjon me vëmendje në grup të madh ose të vogël Përgjigjet tek bashkëfolësit në grup Flet me fjalor të pasur Hyn në bashkëbisedim me të tjerë bashkëfolës moshatarë dhe të rritur Shqipton drejt fjalët e gjuhës shqipe Jep sqarime dhe udhëzime të thjeshta kur i kërkohen Emërton objekte, zhurma , zëra që sheh Ritregon përmbajtje të thjeshta përrallash apo historish Bën pyetje kur është e nevojshme duke respektuar regullat e të folurit në klasë Kërkon sqarime kur ka nevojë për to Shkalla e vlerësimit 1-5 Aftësitë për të lexuar D MJ M ShM Shk Lexon fjalë dhe fjali Lidh tingullin me shkronjën përkatëse Lexon fjalë në mënyrë globale Dallon tekstin nga fjala dhe fjalia Ndan tekstin në fjali dhe fjalë Bën analizë e sintezë të fjalëve Dallon bashkëtingëlloret dhe zanoret Njeh shkronjat e alfabetit Thotë përmendësh shkronjat e alfabetit Lexon saktë shkronjat dyshe të alfabetit Lexon në mënyrë të kuptimshme Ritregon përmbajtjen e pjesëve që lexon Dallon Termat letrarë si: varg, vjershë, tregim,përrallë, libër, kapak, titull Luan role në pjesë të dramatizuara Lexon me dëshirë tekste të tipit: gjëegjëza, përralla, fjalë të urta, vjersha, Respekton shenjat e pikësimit si: pika, presja, pikëpyetja, pikëçuditja. Lexon me intonacionin e duhur fjalitë dëftore, pyetëse, thirrmore. Jep shpjegime të thjeshta për tekstet që lexon Dallon në një histori: personazhet, vendin, kohën. Kryen sistematikisht detyrat e shtëpisë Shkalla e vlerësimit 1-5
  2. 2. Aftësitë shkruese D MJ M ShM Shk Shkruan fjalë e shprehje globalisht Shkruan shkronjat e mëdha e të vogla të shtypit të gjuhës shqipe Shkruan shkronjat e mëdha e të vogla të dorës së gjuhës shqipe Shkruan fjali të thjeshta Ndan fjalët në rrokje Shkruan me të diktuar fjali dhe paragrafë të thjeshtë Plotëson fjalët në vendet ku mungojnë Plotëson shkronjat në vendet ku mungojnë Shkruan letra e kartolina të thjeshta duke parë modele Përshkruan me shkrim përvoja vetjake Shpreh me shkrim mendime e ndjenja vetjake Shkruan pa gabime drejtshkrimore I përgjigjet me shkrim pyetjeve që i bëhen Shkruan tregime të thjeshta duke u bazuar në histori apo filma të shikuar Shkalla e vlerësimit 1-5 Njohuri nga gjuha D MJ M ShM Shk Dallon sipas intonacionit fjalinë pohore, pyetëse, thirrmore. Dallon sipas intonacionit fjalinë pohore, mohore. Dallon emrat e njerëzve, sendeve, kafshëve, vendeve Dallon shumësin dhe njëjësin e emrave Dallon gjininë e emrave Gjen dhe dallon fjalët që tregojnë si janë kafshët, sendet, njerëzit, vendet (mbiemrat) Dallon nën udhëheqjen e mësuesit fjalët që tregojnë veprimet (foljet) Dallon veprimet që janë kryer më parë, që kryen tani dhe që do të kryen në të ardhmen Përdor shkronjën e madhe tek emrat e njerëzve Përdor shkronjën e madhe në fillim të fjalisë. Përdor saktë shenjat e pikësimit,; pikën, pikëpyetjen, pikëçuditjen. Shkalla e vlerësimit 1-5 Periudha e vlerësimit :______________________________ MËSUESE KUJDESTARE

×