SlideShare a Scribd company logo

Modeli i një planifikimi ditor

Good luck is the result of good planning

1 of 29
Download to read offline
Valbona Imeraj
ARSIMI
FILLOR
Planifikim mësimi: Edukatë shoqërore 3
Faqe 2
PLANIFIKIMI
I ORËS SË MËSIMIT
Faqe 3
Lënda: Edukatë shoqërore
Tema: Ç’janë rregullat?
Objektivi implikues:
Të demostrojë përgjegjësi,në realizimine rregullave në mjedisetë ndryshme.
Objektivat :
Në përfundim të orëssë mësimitnxënësi dotë jetë në gjendje:
1. Të shpjegojë me fjalët e veta kuptimin e konceptit rregull, duke përdorur burime të ndryshme
informacioni.
2. Të përpilojë rregulla për mjedise të ndryshme, duke u bazuar në kërkesat e veçanta të këtyre
mjediseve.
3. Të diskutojë për rëndësinë e rregullave, duke dhënë argumenta dhe shembuj që mbështesin
qëndrimine tij.
Mjetet: organizues grafikë, lapsa, bojra, fletë A4, enciklopedi, Fjalori i gjuhës shqipe, instrumentat e
vlerësimittë nxënësit.
Konceptet kryesore:rregull, korrekt, rregulla të shkruara, rregulla të pashkruara, rregullat në natyrë,
rregullatnë shoqëri..
STRUKTURA E MËSIMIT
Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaritë e
nxënësve
Organizimi i nxënësve
Parashikimi Stuhi mendimi Rikujtimi njohurivetë
marra
Nxitjae diskutimit
Punë me klasën
Ndërtimi i njohurive Grafikuorganizues Të nxënëtnë
bashkëpunim
Punë në grup bazë ( 4
nxënës)
Përforcimi Rrjeti i diskutimit Shkëmbimidesh Punë individuale
I. PARASHIKIMI
Koha : 5 min
Tërheqja e vëmendjes
Shkruaj temënnë tabelë “Ç’janë rregullat?”dhe i drejtohemnxënësve:
Kërkoj nganxënësittë shprehinme samë shumë fjalë,kuptimine konceptit“rregull”.
Përgjigjete nxënësve i shkruaj në tabelë:
Faqe 4
RREGULLAT
Kërkesa sjellje të kërkuara detyra urdhëra përcaktuestësjelljes sjellje të detyrura
KomunikimiI objektivave
Komunikoj teknxënësitveprimtaritëqëatado të kryejnëgjatëorëssë mësimit:
Gjatë kësaj oremësimi ju do të kryeni këto veprimtari:
1. Do të shpjegoni me fjalët tuaja kuptimin e fjalës “ rregull”, duke përdorur burime të
ndryshme informacioni.
2. Do të krijoni rregulla për mjedise të ndryshme, duke u bazuar në kërkesat e veçanta që
kanë këtomjedise.
3. Do të diskutoni për rëndësinë e rregullave, duke dhënë shpjegime dhe prova për të
mbështeturmëndimintuaj.
II. NDËRTIMI I NJOHURIVE
Koha: 25 minuta(5+ 10 + 10)
Paraqitja ematerialit (5min)
I shpjegoj nxënësve mënyrënsi dotë kryejnë veprimtaritë:
Për të kryer dy veprimtaritë e para , që përshkruam më parë, nx. do të punojnë në grupe. Secili grup do të
marrë , fletën e punës dhe udhëzimet përkatëse. Puna do të zgjasë 10 min. Më pas raportuesi I grupit do të
prezantojë punëne grupittë tij.
Shpërndaj fletëte punësdhe ndaj roletnë grupe.
Disagrupe dotë kenë këtondarje rolesh:ilustruesi 1,ilustruesi 2,ilustruesi 3,ilustruesi 4,raportuesi.
Disa grupe të tjera do të kenë këtë ndarje në role pune: bërësi i pyetjeve, gjetësi I fjalëve, shkruesi, ,
raportuesi.
Ndarja e tretë sipas roleve të punës do të ketë këtë strukturë: bërësi I pyetjeve, hulumtuesi, gjetësi I
fjalëve, raportuesi.
Grupi 1- Nxënësit do të kërkojnë për të gjetur informacionin dhe për të plotësuar dy grafikët 1&2, në
“Fjalorine gjuhësshqipe”
Grupi 2- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 3 , në librin e
Edukatësshoqërore 3.
Grupi 3- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 4 , në “Libri i dijes i
lidhurme internetin”.
Faqe 5
Grupi 4- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikikun 5 , në “Librin e
madhtë diturisë”.
Grupi 5- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 6 , në librin
“Enciklopediae re për fëmijë”.
Grupi 6- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 7 , në librin e
Edukatësshoqërore 3.
Grupi 7- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 8 , në rregulloret e
bibliotekëssë shkollësdhe të kinemasë.
Grupi 8- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 9 , në rregulloren e
shkollës.
Formimi i sjelljes së dëshirueshme(10min)
Gjatë veprimtarisë, shkoj në çdo grup, ku do të ndjek nxënsit nga afër për t’I ndihmuar në
përdorimin e burimit të informacionit, që ata kanë zgjedhur. Kjo veprimtari e planifikuar në këtë
mënyrë i ndihmon nxënësit në krijimin e shprehive kërkimore, të formimit shprehive të mendimit
dhe të të nxënitnë bashkëpunim.
Sigurimi i komentevedheinformacionittë ndërsjellë (10 min)
Përfaqësuestë grupeve prezantojnë,punënnë grupqë kanë bërë,duke dhënë shpjegimetpërkatëse.
III. PËRFORCIMI
Koha: 15 minuta
Shtroj pyetjenpërdiskutim:
A janë të rëndësishmerregullat?
I kërkoj nxënësve të përqëndrohen për disa minuta për të formuluar mendimin e tyre. Më pas nxënësit i
japin mendimet e tyre me zë , duke dhënë argumentet dhe shembujt që kanë përgatitur. Argumentet dhe
shembujtqë sjellinnxënësit,shënohennë tabelë,në grafikune diskutimit( Grafiku10).
Përmbledhja eorës së mësimit
Pyesnxënësit:
-Çfarë dotë mbani mendju nga këtoaktiviteteqë zhvilluamsotnë klasë?
Nxënësitjapinmendimete tyre në lidhje me atë çkakanë memorizuarnë lidhjeme aktivitetee organizuara
Vlerësimi i punëssënxënësve
Vlerësimi i nxënësve do të bëhet duke u bazuar në cilësinë e argumenteve dhe shembujve që sollën,
pjesëmarrjes në punën në grup, përdorimin si argument të informacionit të ri. Vlerësimi do të kryhet duke
përdorurnjë instrumentvlerësimi,i cili dot’i jepet çdonxënësiqë dotë marrë një vlerësim.
Faqe 6
Krahas këtij vlerësimi do të bëj dhe vlerësim motivues për nxënësit që punuan në grupe duke përdorur dhe
këshillasipasrastitpërveç shprehjevevlerësuese.
Detyrate shtëpisë
Nxënësit do të marrin detyra të ndara në tre grupe . Detyrat nxënësit i zgjedhin vetë, sipas mundësisë dhe
dëshirës.
Grupi i parë: Jepni mendimintuaj në lidhje me situatënproblemore në libër,duke e argumentuaratë.
Grupi i dytë: Vlerësoni sjelljen e nxënësve në klasën tonë. Shkruani jë tekst me tre paragrafë dhe 1
argumentnë lidhje me vlerësimintuaj.
Grupi i tretë:Krijoni rregullatë rejapërmbarëvajtjene veprimtarisënë klasë,dukee argumentuaratë.
Bibliografia
IZHA. (2007) Programe lëndore klasa e tretë. Tiranë
Musai, B.(2003) Metodologji e mësimdhënies. Tiranë: ALBGRAF
Temple, C. Crawford ,A. Saul, W. Mathewus, R. S. Makinster, J. ( 2005). Strategji të mësimdhënies
dhe të të nxënit për klasat mendimtare. Tiranë: CDE
Woolfolk, A. ( 2011) Psikologji edukimi. Tiranë: CDE

Recommended

METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE#MesueseAurela Elezaj
 
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaPlanifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaValbona Imeraj
 
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreRiza Haxhiu
 
Menaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesAnida Ago
 
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliModele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliirena kotobelli
 
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreFatjon Cane
 
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Valbona Imeraj
 

More Related Content

What's hot

Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEkoralda
 
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Valbona Imeraj
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONEEdlira Ekmekciu
 
Enzimat
EnzimatEnzimat
EnzimatAn An
 
Kurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatKurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatValbona Imeraj
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoAldrin Pashku
 
Teoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rastiTeoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rastiValbona Imeraj
 
Teste matematika 1
Teste matematika 1Teste matematika 1
Teste matematika 1Treisi Isi
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
 
Te drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutDonart Geci
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
 
Prodhimi i energjise
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
 
Fjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajBlerinaMuobega
 
Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Menaxherat
 
Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Alush Kryeziu
 
Projekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiMarinela Abedini
 

What's hot (20)

Bashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BE
 
Naim Frasheri
Naim FrasheriNaim Frasheri
Naim Frasheri
 
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
 
Enzimat
EnzimatEnzimat
Enzimat
 
Bulizmi ne shkolle...!!!!
Bulizmi ne shkolle...!!!!Bulizmi ne shkolle...!!!!
Bulizmi ne shkolle...!!!!
 
Kurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatKurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencat
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
 
Teoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rastiTeoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rasti
 
Teste matematika 1
Teste matematika 1Teste matematika 1
Teste matematika 1
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
 
Te drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
 
Prodhimi i energjise
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
 
Fjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e saj
 
Plan ditor
Plan ditor Plan ditor
Plan ditor
 
Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011
 
Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
 
Projekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - Elektriciteti
 
Ligjet e njutonit Admir Hasani x-4
Ligjet e njutonit  Admir Hasani x-4Ligjet e njutonit  Admir Hasani x-4
Ligjet e njutonit Admir Hasani x-4
 

Viewers also liked

Dituri natyre
Dituri natyreDituri natyre
Dituri natyrekaltersi
 
Udhëzuesi i fushës kurrikulare shkencat e natyrës
Udhëzuesi i fushës kurrikulare shkencat e natyrësUdhëzuesi i fushës kurrikulare shkencat e natyrës
Udhëzuesi i fushës kurrikulare shkencat e natyrësQendresaa Sejdiu
 
Flete kontrolli Abetare
Flete kontrolli AbetareFlete kontrolli Abetare
Flete kontrolli AbetareValbona Imeraj
 
Programi i detyrave te shtepise
Programi i detyrave te shtepiseProgrami i detyrave te shtepise
Programi i detyrave te shtepiseValbona Imeraj
 
Skenderbeu
SkenderbeuSkenderbeu
SkenderbeuArlinda
 
Plan individual për fëmijët me AK byirenakotobelli
Plan individual për fëmijët me AK byirenakotobelliPlan individual për fëmijët me AK byirenakotobelli
Plan individual për fëmijët me AK byirenakotobelliirena kotobelli
 
Vleresimi mujor ne abetare. Informacion per prinderit
Vleresimi mujor ne abetare. Informacion per prinderitVleresimi mujor ne abetare. Informacion per prinderit
Vleresimi mujor ne abetare. Informacion per prinderitValbona Imeraj
 
Gjergj Kastrioti Skenderbeu
Gjergj Kastrioti SkenderbeuGjergj Kastrioti Skenderbeu
Gjergj Kastrioti SkenderbeuAnja Cami
 
Test leximi ne abetare. Simestri i pare
Test leximi ne abetare. Simestri i pareTest leximi ne abetare. Simestri i pare
Test leximi ne abetare. Simestri i pareValbona Imeraj
 
Crregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitCrregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitValbona Imeraj
 
Gjergj Kastriot Skenderbeu
Gjergj Kastriot SkenderbeuGjergj Kastriot Skenderbeu
Gjergj Kastriot SkenderbeuOrven Bregu
 
Vleresimi ne fund te tremujorit
Vleresimi ne fund te tremujoritVleresimi ne fund te tremujorit
Vleresimi ne fund te tremujoritValbona Imeraj
 
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVEEVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE#MesueseAurela Elezaj
 
Plani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelliPlani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelliirena kotobelli
 
Vleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencatVleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencatValbona Imeraj
 
What is Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Tutorial For Beginn...
What is Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Tutorial For Beginn...What is Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Tutorial For Beginn...
What is Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Tutorial For Beginn...Edureka!
 

Viewers also liked (18)

Dituri natyre
Dituri natyreDituri natyre
Dituri natyre
 
Udhëzuesi i fushës kurrikulare shkencat e natyrës
Udhëzuesi i fushës kurrikulare shkencat e natyrësUdhëzuesi i fushës kurrikulare shkencat e natyrës
Udhëzuesi i fushës kurrikulare shkencat e natyrës
 
Flete kontrolli Abetare
Flete kontrolli AbetareFlete kontrolli Abetare
Flete kontrolli Abetare
 
Programi i detyrave te shtepise
Programi i detyrave te shtepiseProgrami i detyrave te shtepise
Programi i detyrave te shtepise
 
Skenderbeu
SkenderbeuSkenderbeu
Skenderbeu
 
Plan individual për fëmijët me AK byirenakotobelli
Plan individual për fëmijët me AK byirenakotobelliPlan individual për fëmijët me AK byirenakotobelli
Plan individual për fëmijët me AK byirenakotobelli
 
Vleresimi mujor ne abetare. Informacion per prinderit
Vleresimi mujor ne abetare. Informacion per prinderitVleresimi mujor ne abetare. Informacion per prinderit
Vleresimi mujor ne abetare. Informacion per prinderit
 
Gjergj Kastrioti Skenderbeu
Gjergj Kastrioti SkenderbeuGjergj Kastrioti Skenderbeu
Gjergj Kastrioti Skenderbeu
 
Test leximi ne abetare. Simestri i pare
Test leximi ne abetare. Simestri i pareTest leximi ne abetare. Simestri i pare
Test leximi ne abetare. Simestri i pare
 
Crregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitCrregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenit
 
Vlerat evropiane (2)
Vlerat evropiane (2)Vlerat evropiane (2)
Vlerat evropiane (2)
 
Gjergj Kastriot Skenderbeu
Gjergj Kastriot SkenderbeuGjergj Kastriot Skenderbeu
Gjergj Kastriot Skenderbeu
 
Vleresimi ne fund te tremujorit
Vleresimi ne fund te tremujoritVleresimi ne fund te tremujorit
Vleresimi ne fund te tremujorit
 
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVEEVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
 
Plani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelliPlani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelli
 
Vleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencatVleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencat
 
PROJEKT : SKENDERBEU
PROJEKT : SKENDERBEU PROJEKT : SKENDERBEU
PROJEKT : SKENDERBEU
 
What is Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Tutorial For Beginn...
What is Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Tutorial For Beginn...What is Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Tutorial For Beginn...
What is Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Tutorial For Beginn...
 

Similar to Modeli i një planifikimi ditor

Ditar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
Ditar qytetari 8.doc ccccccccccccccccccccccccDitar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
Ditar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccccvffees
 
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.docPlani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.docKejsi Gerdeci
 
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelliirena kotobelli
 
1.-DITURI-NATYRE-4-Plani-mësimor-vjetor.doc
1.-DITURI-NATYRE-4-Plani-mësimor-vjetor.doc1.-DITURI-NATYRE-4-Plani-mësimor-vjetor.doc
1.-DITURI-NATYRE-4-Plani-mësimor-vjetor.docIlirjanHoxhaj
 
Arsimi fillor programi i trajnimit
Arsimi fillor programi i trajnimit Arsimi fillor programi i trajnimit
Arsimi fillor programi i trajnimit shkelqimcakoni
 
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktivisteMësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktivisteValbona Imeraj
 
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDitar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcvffees
 
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffffDitar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffffcvffees
 
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreAlush Kryeziu
 
Ditare kimi 7 byirenakotobelli
Ditare kimi 7 byirenakotobelliDitare kimi 7 byirenakotobelli
Ditare kimi 7 byirenakotobelliirena kotobelli
 
Libër mësuesi-fizika-10
Libër mësuesi-fizika-10Libër mësuesi-fizika-10
Libër mësuesi-fizika-10Luan Hykaj
 
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelli
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelliPLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelli
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelliirena kotobelli
 
Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
 Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe#MesueseAurela Elezaj
 
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.docKimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.docStefKot
 
Programi i vleresimit te historise 4
Programi i vleresimit te historise 4 Programi i vleresimit te historise 4
Programi i vleresimit te historise 4 Valbona Imeraj
 
Kategorizimi dhe klasifikimi byirenakotobelli
Kategorizimi dhe klasifikimi byirenakotobelliKategorizimi dhe klasifikimi byirenakotobelli
Kategorizimi dhe klasifikimi byirenakotobelliirena kotobelli
 
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.pptHARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.pptisli5
 
Projekt Nje bote plot ngjyra.pptx
Projekt Nje bote plot ngjyra.pptxProjekt Nje bote plot ngjyra.pptx
Projekt Nje bote plot ngjyra.pptxAnilaDuka1
 
Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718
Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718
Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718Zekirja Latifi
 
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaMetodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaanele892
 

Similar to Modeli i një planifikimi ditor (20)

Ditar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
Ditar qytetari 8.doc ccccccccccccccccccccccccDitar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
Ditar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
 
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.docPlani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc
 
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli
 
1.-DITURI-NATYRE-4-Plani-mësimor-vjetor.doc
1.-DITURI-NATYRE-4-Plani-mësimor-vjetor.doc1.-DITURI-NATYRE-4-Plani-mësimor-vjetor.doc
1.-DITURI-NATYRE-4-Plani-mësimor-vjetor.doc
 
Arsimi fillor programi i trajnimit
Arsimi fillor programi i trajnimit Arsimi fillor programi i trajnimit
Arsimi fillor programi i trajnimit
 
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktivisteMësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
 
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDitar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffffDitar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
 
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
 
Ditare kimi 7 byirenakotobelli
Ditare kimi 7 byirenakotobelliDitare kimi 7 byirenakotobelli
Ditare kimi 7 byirenakotobelli
 
Libër mësuesi-fizika-10
Libër mësuesi-fizika-10Libër mësuesi-fizika-10
Libër mësuesi-fizika-10
 
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelli
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelliPLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelli
PLANIFIKIMI LËNDOR KURRIKULA E RE byirenakotobelli
 
Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
 Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
 
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.docKimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
 
Programi i vleresimit te historise 4
Programi i vleresimit te historise 4 Programi i vleresimit te historise 4
Programi i vleresimit te historise 4
 
Kategorizimi dhe klasifikimi byirenakotobelli
Kategorizimi dhe klasifikimi byirenakotobelliKategorizimi dhe klasifikimi byirenakotobelli
Kategorizimi dhe klasifikimi byirenakotobelli
 
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.pptHARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
 
Projekt Nje bote plot ngjyra.pptx
Projekt Nje bote plot ngjyra.pptxProjekt Nje bote plot ngjyra.pptx
Projekt Nje bote plot ngjyra.pptx
 
Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718
Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718
Mesim plotësues dhe shtues kl.III 201718
 
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaMetodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
 

More from Valbona Imeraj

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorRegjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorValbona Imeraj
 
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeVlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeValbona Imeraj
 
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorVleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorValbona Imeraj
 
Proçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritProçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritValbona Imeraj
 
Teknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiTeknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiValbona Imeraj
 
Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Valbona Imeraj
 
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleSi mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleValbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Valbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Valbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareVetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareValbona Imeraj
 
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIVleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIValbona Imeraj
 
Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Valbona Imeraj
 

More from Valbona Imeraj (20)

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorRegjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
 
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeVlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
 
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorVleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
 
Proçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritProçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruarit
 
Ne dhe libri
Ne dhe libri Ne dhe libri
Ne dhe libri
 
Masha dhe ariu
Masha dhe ariuMasha dhe ariu
Masha dhe ariu
 
Femijet udhetojne
Femijet udhetojneFemijet udhetojne
Femijet udhetojne
 
Dordoleci
DordoleciDordoleci
Dordoleci
 
Emisionet televizive
Emisionet televizive Emisionet televizive
Emisionet televizive
 
Semafori zbavitet
Semafori zbavitetSemafori zbavitet
Semafori zbavitet
 
Peremri vetor
Peremri vetor Peremri vetor
Peremri vetor
 
Rregullat gjate lojes
Rregullat gjate lojesRregullat gjate lojes
Rregullat gjate lojes
 
Teknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiTeknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimi
 
Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)
 
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleSi mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
 
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
 
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
 
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareVetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
 
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIVleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
 
Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1
 

Modeli i një planifikimi ditor

 • 3. Faqe 3 Lënda: Edukatë shoqërore Tema: Ç’janë rregullat? Objektivi implikues: Të demostrojë përgjegjësi,në realizimine rregullave në mjedisetë ndryshme. Objektivat : Në përfundim të orëssë mësimitnxënësi dotë jetë në gjendje: 1. Të shpjegojë me fjalët e veta kuptimin e konceptit rregull, duke përdorur burime të ndryshme informacioni. 2. Të përpilojë rregulla për mjedise të ndryshme, duke u bazuar në kërkesat e veçanta të këtyre mjediseve. 3. Të diskutojë për rëndësinë e rregullave, duke dhënë argumenta dhe shembuj që mbështesin qëndrimine tij. Mjetet: organizues grafikë, lapsa, bojra, fletë A4, enciklopedi, Fjalori i gjuhës shqipe, instrumentat e vlerësimittë nxënësit. Konceptet kryesore:rregull, korrekt, rregulla të shkruara, rregulla të pashkruara, rregullat në natyrë, rregullatnë shoqëri.. STRUKTURA E MËSIMIT Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaritë e nxënësve Organizimi i nxënësve Parashikimi Stuhi mendimi Rikujtimi njohurivetë marra Nxitjae diskutimit Punë me klasën Ndërtimi i njohurive Grafikuorganizues Të nxënëtnë bashkëpunim Punë në grup bazë ( 4 nxënës) Përforcimi Rrjeti i diskutimit Shkëmbimidesh Punë individuale I. PARASHIKIMI Koha : 5 min Tërheqja e vëmendjes Shkruaj temënnë tabelë “Ç’janë rregullat?”dhe i drejtohemnxënësve: Kërkoj nganxënësittë shprehinme samë shumë fjalë,kuptimine konceptit“rregull”. Përgjigjete nxënësve i shkruaj në tabelë:
 • 4. Faqe 4 RREGULLAT Kërkesa sjellje të kërkuara detyra urdhëra përcaktuestësjelljes sjellje të detyrura KomunikimiI objektivave Komunikoj teknxënësitveprimtaritëqëatado të kryejnëgjatëorëssë mësimit: Gjatë kësaj oremësimi ju do të kryeni këto veprimtari: 1. Do të shpjegoni me fjalët tuaja kuptimin e fjalës “ rregull”, duke përdorur burime të ndryshme informacioni. 2. Do të krijoni rregulla për mjedise të ndryshme, duke u bazuar në kërkesat e veçanta që kanë këtomjedise. 3. Do të diskutoni për rëndësinë e rregullave, duke dhënë shpjegime dhe prova për të mbështeturmëndimintuaj. II. NDËRTIMI I NJOHURIVE Koha: 25 minuta(5+ 10 + 10) Paraqitja ematerialit (5min) I shpjegoj nxënësve mënyrënsi dotë kryejnë veprimtaritë: Për të kryer dy veprimtaritë e para , që përshkruam më parë, nx. do të punojnë në grupe. Secili grup do të marrë , fletën e punës dhe udhëzimet përkatëse. Puna do të zgjasë 10 min. Më pas raportuesi I grupit do të prezantojë punëne grupittë tij. Shpërndaj fletëte punësdhe ndaj roletnë grupe. Disagrupe dotë kenë këtondarje rolesh:ilustruesi 1,ilustruesi 2,ilustruesi 3,ilustruesi 4,raportuesi. Disa grupe të tjera do të kenë këtë ndarje në role pune: bërësi i pyetjeve, gjetësi I fjalëve, shkruesi, , raportuesi. Ndarja e tretë sipas roleve të punës do të ketë këtë strukturë: bërësi I pyetjeve, hulumtuesi, gjetësi I fjalëve, raportuesi. Grupi 1- Nxënësit do të kërkojnë për të gjetur informacionin dhe për të plotësuar dy grafikët 1&2, në “Fjalorine gjuhësshqipe” Grupi 2- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 3 , në librin e Edukatësshoqërore 3. Grupi 3- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 4 , në “Libri i dijes i lidhurme internetin”.
 • 5. Faqe 5 Grupi 4- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikikun 5 , në “Librin e madhtë diturisë”. Grupi 5- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 6 , në librin “Enciklopediae re për fëmijë”. Grupi 6- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 7 , në librin e Edukatësshoqërore 3. Grupi 7- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 8 , në rregulloret e bibliotekëssë shkollësdhe të kinemasë. Grupi 8- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 9 , në rregulloren e shkollës. Formimi i sjelljes së dëshirueshme(10min) Gjatë veprimtarisë, shkoj në çdo grup, ku do të ndjek nxënsit nga afër për t’I ndihmuar në përdorimin e burimit të informacionit, që ata kanë zgjedhur. Kjo veprimtari e planifikuar në këtë mënyrë i ndihmon nxënësit në krijimin e shprehive kërkimore, të formimit shprehive të mendimit dhe të të nxënitnë bashkëpunim. Sigurimi i komentevedheinformacionittë ndërsjellë (10 min) Përfaqësuestë grupeve prezantojnë,punënnë grupqë kanë bërë,duke dhënë shpjegimetpërkatëse. III. PËRFORCIMI Koha: 15 minuta Shtroj pyetjenpërdiskutim: A janë të rëndësishmerregullat? I kërkoj nxënësve të përqëndrohen për disa minuta për të formuluar mendimin e tyre. Më pas nxënësit i japin mendimet e tyre me zë , duke dhënë argumentet dhe shembujt që kanë përgatitur. Argumentet dhe shembujtqë sjellinnxënësit,shënohennë tabelë,në grafikune diskutimit( Grafiku10). Përmbledhja eorës së mësimit Pyesnxënësit: -Çfarë dotë mbani mendju nga këtoaktiviteteqë zhvilluamsotnë klasë? Nxënësitjapinmendimete tyre në lidhje me atë çkakanë memorizuarnë lidhjeme aktivitetee organizuara Vlerësimi i punëssënxënësve Vlerësimi i nxënësve do të bëhet duke u bazuar në cilësinë e argumenteve dhe shembujve që sollën, pjesëmarrjes në punën në grup, përdorimin si argument të informacionit të ri. Vlerësimi do të kryhet duke përdorurnjë instrumentvlerësimi,i cili dot’i jepet çdonxënësiqë dotë marrë një vlerësim.
 • 6. Faqe 6 Krahas këtij vlerësimi do të bëj dhe vlerësim motivues për nxënësit që punuan në grupe duke përdorur dhe këshillasipasrastitpërveç shprehjevevlerësuese. Detyrate shtëpisë Nxënësit do të marrin detyra të ndara në tre grupe . Detyrat nxënësit i zgjedhin vetë, sipas mundësisë dhe dëshirës. Grupi i parë: Jepni mendimintuaj në lidhje me situatënproblemore në libër,duke e argumentuaratë. Grupi i dytë: Vlerësoni sjelljen e nxënësve në klasën tonë. Shkruani jë tekst me tre paragrafë dhe 1 argumentnë lidhje me vlerësimintuaj. Grupi i tretë:Krijoni rregullatë rejapërmbarëvajtjene veprimtarisënë klasë,dukee argumentuaratë. Bibliografia IZHA. (2007) Programe lëndore klasa e tretë. Tiranë Musai, B.(2003) Metodologji e mësimdhënies. Tiranë: ALBGRAF Temple, C. Crawford ,A. Saul, W. Mathewus, R. S. Makinster, J. ( 2005). Strategji të mësimdhënies dhe të të nxënit për klasat mendimtare. Tiranë: CDE Woolfolk, A. ( 2011) Psikologji edukimi. Tiranë: CDE
 • 7. Faqe 7 INSTRUMENTI I VLERËSIMIT Kriteri Nukpërfshihet dhe nuk demonstron përdorimtë njohurive të veta. Rrallë herë përfshihete demonstron përdorimtë njohurive pa ilustruarme shembuj idetëe veta. Herë pas herë përfshihete demonstron përdorimtë njohurive duke ilustruarme shembuj idetëe veta. Shpesh përfshihete demonstron përdorimtë njohurive duke ilustruarme shebuj idetë e veta. Gjithmonë, përfshihete demonstron përdorimtë njohurive ekzistuesedhe të atyre të reja përtë formuluar, shprehurdhe mbrojturidetë dhe mendimet e veta Nota 1 2 3 4 5
 • 9. Faqe 9 Grupi i parë GRAFIKU I FJALORIT Shpjegimi në fjalor _____________________________ _____________________________ RREGULL Antonimi ________________________ ________________________ Fjali me fjalën rregull _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
 • 10. Faqe 10 Grupi i dytë GRAFIKU I FJALORIT Shpjegimi në fjalor _____________________________ _____________________________ KORREKT Antonimi ________________________ ________________________ Fjali me fjalën korrekt _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
 • 11. Faqe 11 Grupi i tretë Harta e konceptit Çfarë roli kanë rregullat? Çfarë rregullojnë, rregullat? ________________________ __________________________ RREGULLI Kush i shkruan rregullat? Kush i zbaton rregullat? ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
 • 12. Faqe 12 Grupi i katërt GRAFIKU ORGANIZUES Pranvera Vera RREGULLAT E NATYRËS Stinët Vjeshta Dimri
 • 13. Faqe 13 Grupi i pestë GRAFIKU ORGANIZUES Daljae rrënjës Rritja e filizit RREGULLAT TEK BIMËT Mbirja e farës Çelja e gjetheve
 • 14. Faqe 14 Grupi i gjashtë GRAFIKU ORGANIZUES Vezët Larva në formë krimbi RREGULLAT NË BOTËN E KAFSHËVE Zhvillimi i fluturës Fshikëza Flutura
 • 15. Faqe 15 Grupi i shtatë Harta e mendimit Ç’ janë rregullat e shkruara? Ç’ janë rregullat e pashkruara? ______________________ _________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ LLOJET E RREGULLAVE Si përcillen tek njerëzit? Si përcillen tek njerëzit? ______________________ _________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
 • 16. Faqe 16 Grupi i tetë RREGULLAT NË SHKOLLË RREGULLAT NË KLASË ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
 • 17. Faqe 17 Grupi i nëntë RREGULLAT NË KINEMA RREGULLAT NË BIBLIOTEKË ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
 • 18. Faqe 18 Grafiku 10 RRJETI I DISKUTIMIT A janë të rëndësishme rregullat për njerëzit? PO JO Pse po? Pse jo? ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Shembull Shembull ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________