Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modeli i një planifikimi ditor

Good luck is the result of good planning

 • Login to see the comments

Modeli i një planifikimi ditor

 1. 1. Valbona Imeraj ARSIMI FILLOR Planifikim mësimi: Edukatë shoqërore 3
 2. 2. Faqe 2 PLANIFIKIMI I ORËS SË MËSIMIT
 3. 3. Faqe 3 Lënda: Edukatë shoqërore Tema: Ç’janë rregullat? Objektivi implikues: Të demostrojë përgjegjësi,në realizimine rregullave në mjedisetë ndryshme. Objektivat : Në përfundim të orëssë mësimitnxënësi dotë jetë në gjendje: 1. Të shpjegojë me fjalët e veta kuptimin e konceptit rregull, duke përdorur burime të ndryshme informacioni. 2. Të përpilojë rregulla për mjedise të ndryshme, duke u bazuar në kërkesat e veçanta të këtyre mjediseve. 3. Të diskutojë për rëndësinë e rregullave, duke dhënë argumenta dhe shembuj që mbështesin qëndrimine tij. Mjetet: organizues grafikë, lapsa, bojra, fletë A4, enciklopedi, Fjalori i gjuhës shqipe, instrumentat e vlerësimittë nxënësit. Konceptet kryesore:rregull, korrekt, rregulla të shkruara, rregulla të pashkruara, rregullat në natyrë, rregullatnë shoqëri.. STRUKTURA E MËSIMIT Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaritë e nxënësve Organizimi i nxënësve Parashikimi Stuhi mendimi Rikujtimi njohurivetë marra Nxitjae diskutimit Punë me klasën Ndërtimi i njohurive Grafikuorganizues Të nxënëtnë bashkëpunim Punë në grup bazë ( 4 nxënës) Përforcimi Rrjeti i diskutimit Shkëmbimidesh Punë individuale I. PARASHIKIMI Koha : 5 min Tërheqja e vëmendjes Shkruaj temënnë tabelë “Ç’janë rregullat?”dhe i drejtohemnxënësve: Kërkoj nganxënësittë shprehinme samë shumë fjalë,kuptimine konceptit“rregull”. Përgjigjete nxënësve i shkruaj në tabelë:
 4. 4. Faqe 4 RREGULLAT Kërkesa sjellje të kërkuara detyra urdhëra përcaktuestësjelljes sjellje të detyrura KomunikimiI objektivave Komunikoj teknxënësitveprimtaritëqëatado të kryejnëgjatëorëssë mësimit: Gjatë kësaj oremësimi ju do të kryeni këto veprimtari: 1. Do të shpjegoni me fjalët tuaja kuptimin e fjalës “ rregull”, duke përdorur burime të ndryshme informacioni. 2. Do të krijoni rregulla për mjedise të ndryshme, duke u bazuar në kërkesat e veçanta që kanë këtomjedise. 3. Do të diskutoni për rëndësinë e rregullave, duke dhënë shpjegime dhe prova për të mbështeturmëndimintuaj. II. NDËRTIMI I NJOHURIVE Koha: 25 minuta(5+ 10 + 10) Paraqitja ematerialit (5min) I shpjegoj nxënësve mënyrënsi dotë kryejnë veprimtaritë: Për të kryer dy veprimtaritë e para , që përshkruam më parë, nx. do të punojnë në grupe. Secili grup do të marrë , fletën e punës dhe udhëzimet përkatëse. Puna do të zgjasë 10 min. Më pas raportuesi I grupit do të prezantojë punëne grupittë tij. Shpërndaj fletëte punësdhe ndaj roletnë grupe. Disagrupe dotë kenë këtondarje rolesh:ilustruesi 1,ilustruesi 2,ilustruesi 3,ilustruesi 4,raportuesi. Disa grupe të tjera do të kenë këtë ndarje në role pune: bërësi i pyetjeve, gjetësi I fjalëve, shkruesi, , raportuesi. Ndarja e tretë sipas roleve të punës do të ketë këtë strukturë: bërësi I pyetjeve, hulumtuesi, gjetësi I fjalëve, raportuesi. Grupi 1- Nxënësit do të kërkojnë për të gjetur informacionin dhe për të plotësuar dy grafikët 1&2, në “Fjalorine gjuhësshqipe” Grupi 2- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 3 , në librin e Edukatësshoqërore 3. Grupi 3- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 4 , në “Libri i dijes i lidhurme internetin”.
 5. 5. Faqe 5 Grupi 4- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikikun 5 , në “Librin e madhtë diturisë”. Grupi 5- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 6 , në librin “Enciklopediae re për fëmijë”. Grupi 6- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 7 , në librin e Edukatësshoqërore 3. Grupi 7- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 8 , në rregulloret e bibliotekëssë shkollësdhe të kinemasë. Grupi 8- Nxënësit do të kërkojnë dhe do të gjejë informacionin për të plotësuar grafikun 9 , në rregulloren e shkollës. Formimi i sjelljes së dëshirueshme(10min) Gjatë veprimtarisë, shkoj në çdo grup, ku do të ndjek nxënsit nga afër për t’I ndihmuar në përdorimin e burimit të informacionit, që ata kanë zgjedhur. Kjo veprimtari e planifikuar në këtë mënyrë i ndihmon nxënësit në krijimin e shprehive kërkimore, të formimit shprehive të mendimit dhe të të nxënitnë bashkëpunim. Sigurimi i komentevedheinformacionittë ndërsjellë (10 min) Përfaqësuestë grupeve prezantojnë,punënnë grupqë kanë bërë,duke dhënë shpjegimetpërkatëse. III. PËRFORCIMI Koha: 15 minuta Shtroj pyetjenpërdiskutim: A janë të rëndësishmerregullat? I kërkoj nxënësve të përqëndrohen për disa minuta për të formuluar mendimin e tyre. Më pas nxënësit i japin mendimet e tyre me zë , duke dhënë argumentet dhe shembujt që kanë përgatitur. Argumentet dhe shembujtqë sjellinnxënësit,shënohennë tabelë,në grafikune diskutimit( Grafiku10). Përmbledhja eorës së mësimit Pyesnxënësit: -Çfarë dotë mbani mendju nga këtoaktiviteteqë zhvilluamsotnë klasë? Nxënësitjapinmendimete tyre në lidhje me atë çkakanë memorizuarnë lidhjeme aktivitetee organizuara Vlerësimi i punëssënxënësve Vlerësimi i nxënësve do të bëhet duke u bazuar në cilësinë e argumenteve dhe shembujve që sollën, pjesëmarrjes në punën në grup, përdorimin si argument të informacionit të ri. Vlerësimi do të kryhet duke përdorurnjë instrumentvlerësimi,i cili dot’i jepet çdonxënësiqë dotë marrë një vlerësim.
 6. 6. Faqe 6 Krahas këtij vlerësimi do të bëj dhe vlerësim motivues për nxënësit që punuan në grupe duke përdorur dhe këshillasipasrastitpërveç shprehjevevlerësuese. Detyrate shtëpisë Nxënësit do të marrin detyra të ndara në tre grupe . Detyrat nxënësit i zgjedhin vetë, sipas mundësisë dhe dëshirës. Grupi i parë: Jepni mendimintuaj në lidhje me situatënproblemore në libër,duke e argumentuaratë. Grupi i dytë: Vlerësoni sjelljen e nxënësve në klasën tonë. Shkruani jë tekst me tre paragrafë dhe 1 argumentnë lidhje me vlerësimintuaj. Grupi i tretë:Krijoni rregullatë rejapërmbarëvajtjene veprimtarisënë klasë,dukee argumentuaratë. Bibliografia IZHA. (2007) Programe lëndore klasa e tretë. Tiranë Musai, B.(2003) Metodologji e mësimdhënies. Tiranë: ALBGRAF Temple, C. Crawford ,A. Saul, W. Mathewus, R. S. Makinster, J. ( 2005). Strategji të mësimdhënies dhe të të nxënit për klasat mendimtare. Tiranë: CDE Woolfolk, A. ( 2011) Psikologji edukimi. Tiranë: CDE
 7. 7. Faqe 7 INSTRUMENTI I VLERËSIMIT Kriteri Nukpërfshihet dhe nuk demonstron përdorimtë njohurive të veta. Rrallë herë përfshihete demonstron përdorimtë njohurive pa ilustruarme shembuj idetëe veta. Herë pas herë përfshihete demonstron përdorimtë njohurive duke ilustruarme shembuj idetëe veta. Shpesh përfshihete demonstron përdorimtë njohurive duke ilustruarme shebuj idetë e veta. Gjithmonë, përfshihete demonstron përdorimtë njohurive ekzistuesedhe të atyre të reja përtë formuluar, shprehurdhe mbrojturidetë dhe mendimet e veta Nota 1 2 3 4 5
 8. 8. Faqe 8 GRAFIKËT ORGANIZUES
 9. 9. Faqe 9 Grupi i parë GRAFIKU I FJALORIT Shpjegimi në fjalor _____________________________ _____________________________ RREGULL Antonimi ________________________ ________________________ Fjali me fjalën rregull _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
 10. 10. Faqe 10 Grupi i dytë GRAFIKU I FJALORIT Shpjegimi në fjalor _____________________________ _____________________________ KORREKT Antonimi ________________________ ________________________ Fjali me fjalën korrekt _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
 11. 11. Faqe 11 Grupi i tretë Harta e konceptit Çfarë roli kanë rregullat? Çfarë rregullojnë, rregullat? ________________________ __________________________ RREGULLI Kush i shkruan rregullat? Kush i zbaton rregullat? ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
 12. 12. Faqe 12 Grupi i katërt GRAFIKU ORGANIZUES Pranvera Vera RREGULLAT E NATYRËS Stinët Vjeshta Dimri
 13. 13. Faqe 13 Grupi i pestë GRAFIKU ORGANIZUES Daljae rrënjës Rritja e filizit RREGULLAT TEK BIMËT Mbirja e farës Çelja e gjetheve
 14. 14. Faqe 14 Grupi i gjashtë GRAFIKU ORGANIZUES Vezët Larva në formë krimbi RREGULLAT NË BOTËN E KAFSHËVE Zhvillimi i fluturës Fshikëza Flutura
 15. 15. Faqe 15 Grupi i shtatë Harta e mendimit Ç’ janë rregullat e shkruara? Ç’ janë rregullat e pashkruara? ______________________ _________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ LLOJET E RREGULLAVE Si përcillen tek njerëzit? Si përcillen tek njerëzit? ______________________ _________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
 16. 16. Faqe 16 Grupi i tetë RREGULLAT NË SHKOLLË RREGULLAT NË KLASË ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
 17. 17. Faqe 17 Grupi i nëntë RREGULLAT NË KINEMA RREGULLAT NË BIBLIOTEKË ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
 18. 18. Faqe 18 Grafiku 10 RRJETI I DISKUTIMIT A janë të rëndësishme rregullat për njerëzit? PO JO Pse po? Pse jo? ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Shembull Shembull ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________
 19. 19. Faqe 19 FOTOGRAFI
 20. 20. Faqe 20
 21. 21. Faqe 21
 22. 22. Faqe 22
 23. 23. Faqe 23
 24. 24. Faqe 24
 25. 25. Faqe 25
 26. 26. Faqe 26
 27. 27. Faqe 27
 28. 28. Faqe 28
 29. 29. Faqe 29

×