Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Proçesi i te shkruarit

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Shkrimi reflektiv
Shkrimi reflektiv
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Valbona Imeraj (20)

Advertisement

Proçesi i te shkruarit

 1. 1. PROÇESI I TË SHKRUARIT KOMPETENCA E KOMUNIKIMIT DHE E TË SHPREHURIT Valbona Imeraj
 2. 2. Përse kjo temë? • Sepse është një prej 7 kompetencave themelore që shkolla ka si detyrë të zhvillojë tek nxënësi. • Sepse ka të bëjë me komunikimin, si një nga kompetencat më të rëndësishme për jetën e një individi në suksesin e tij në jetë. • Sepse është një proçes logjik për mënyrën si funksionon i menduari tek njeriu me një metodikë të qartë dhe të përcaktuar.
 3. 3. Çfarë është “Proçesi i të shkruarit”? • Proçesi i të shkruarit është një metodë në të cilën përshkruhen hapat që duhet të ndjekë një shkrues, nga fillimi deri në fundin e shkrimit të një teksti i cili mund të jetë: përshkrim, tregim, përrallë, ese, biografi, autobiografi, tekst informues, e më tej të gjitha llojet e teksteve joletrare.
 4. 4. Përse duhet përdorur kjo metodë? • Kurrikula me bazë kompetencat është bazuar në Teorinë konstruktiviste të ndërtimit të dijeve , pjesë e së cilës është edhe metoda e “Të shkruarit si proçes”. • Kjo metodë gjendet si kërkesë e detyrueshme për t’u zbatuar në të gjitha programet lëndore, që prej klasës së parë deri në të nëntën, në krijimin e kompetencës gjuhësore dhe të shprehurit me shkrim. (Shiko, Programin lëndor)
 5. 5. Nga fillohet? • Zbatimi i kësaj metode fillohet nga njohja dhe kuptimi i metodës. Metoda përmban katër hapa: • Planifikimi- Ndërto grafikun përkatës me fjalët dhe idetë kyçe • Organizimi – Rendit idetë në fjali, sipas kronologjisë apo kuptimit. • Rishikmi – Shkruaj kopjen e parë duke grupuar fjalitë në pragrafë. • Redaktimi- Krahaso shkrimin tënd me kriteret e vendosura nga mësuesja. Korrigjo.
 6. 6. Si planifikohet puna? • Puna planifikohet që në hartimin e planit vjetor, duke i lënë të paktën dy orë në dispozicion temave që kërkojnë kohë në zhvillim si: përshkrimi, përralla, tregimi, biografia, autobiografia. • Më pas vazhdohet me planifikin ditor në të cilin pasqyrohet zhvillimi i kompetencës duke u bazuar në këtë metodë .
 7. 7. Si zhvillohet metoda e ndarë në hapa? • Planifikimi dhe Organizimi zhvillohen në klasë në orën e parë . • Rishikimi jepet si detyrë shtëpie • Redaktimi zhvillohet në orën e dytë mësimore në klasë, nën monitorimin dhe ndihmën e mësueses, deri në arritjen e produktit përfundimtar.
 8. 8. Si bëhet vlerësimi i tekstit të shkruar? • Vlerësimi i detyrës bëhet sipas kritereve të vendosura dhe të shpallura që në fillim të punës në varësi të llojit të tekstit që do të shkruhet. • Shembull i vlerësimit të një tregimi NDëRTIMI I TREGIMIT Pikët Teksti ka një titull dhe është shkruar në të paktën tre paragrafë 4 Në paragrafin e parë prezantohen: vendi, koha e ngjarjes, personazhi kryesor. 3 Më pas bëhet një përshkrim i shkrurtër i vendit të ngjarjes. 1 Gjithashtu bëhet edhe një përshkrim me dy – tre cilësi të personazhit kryesor, cilësi që mbështesin veprimet që ai bën. 1 Më pas shkruhet ngjarja para problemit dhe problemi që i ndodh personazhit. 2 Ngjarja përmban një dialog të shkurtër mes personazheve. 1 Në paragrafin e fundit shkruhet zgjidhja e problemit dhe mesazhi. 2 Testi është shkruar në mënyrë të kuptueshme dhe pa gabime drejtshkrimore. 2
 9. 9. Tabela e vlerësimit me notë Vlerësimi 1 2 3 4 5 Pikët 0-4 5-7 8-10 11-13 14-16
 10. 10. Shembuj zbatimi në klasën e dytë Planifikimi
 11. 11. Organizimi
 12. 12. Rishikimi
 13. 13. Redaktimi
 14. 14. Referenca • ASCAP/Programe lëndore/2019 • Jeff Zëiers/Zhvillimi i shprehive të të mendurit/CDE/2005 • Ross Vasta, Maeshall M. Haith, Scoth A Miller/Psikologjia e fëmijës/ UEGEN, 2007 • Christian Baylon/ Komunikimi/EditionNathan/VEF, 2003Charles Temples, Alan Craëford, ëendy Saul/Strategji të mësimdhënies dhe të nxënit në klasat mendimtare/CDE, 2006

×