Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding

1,084 views

Published on

(N)iets nieuws onder de zon
In de Kwaliteitsagenda van het ministerie van OCW en de sectoragenda van de VO-raad is één van de beleidsprioriteiten voor de
komende jaren gericht op het beter benutten van talenten van leerlingen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Eén van de manieren om dat te bereiken, is te zorgen dat leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op hun vervolg schoolloopbaan. Veel scholen bieden in dat kader loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) aan. Toch zijn er veel leerlingen die geen of een verkeerde keuze maken of die niet weten hoe ze moeten
kiezen. Om te stimuleren dat scholen zich bezinnen op welke wijze zij hun leerlingen laten nadenken over hun loopbaan,
werkt de VO-raad aan een Stimuleringsplan LOB.
Deze workshop neemt u mee naar dit Stimuleringsplan. Daarin laten we u zien hoe loopbaanleren de leerling centraal
stelt. Ook komt aan de orde het ervaren van de beroepspraktijk, het zien van loopbaanleren als proces en het inbedden in de schoolpraktijk.
De workshop wordt geleid door mensen uit zowel de praktijk als de beleidsmatige kant. Hans de Wit, Peter Lucas en Guido
Beckers gaan in op de ervaringen vanuit de schoolpraktijk en de inhoud van het stimuleringsplan.

Published in: Education, Career, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding

 1. 1. Stimuleringsplan Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) VO-raad Annemiek Staarman
 2. 2. Aanleiding • Uitval, switchen, veel politieke aandacht Kosten: 5,7 miljard • LOB komt niet goed tot zijn recht – Loopbaan niet centraal – Gebrekkig wettelijk kader – Geen kwaliteitsnormen/kader – Decaan probleemeigenaar
 3. 3. Wat wil de VO-raad? • Scholen uitdagen er meer aan te doen • Stimuleren dat LOB integraal wordt opgepakt • Belang concretiseren • Handvatten bieden Veranderingsproces op gang brengen
 4. 4. Deel 1: Theoretisch kader • Van → naar • Theorie op vmbo gericht • Dus transformatie voor havo/vwo nodig • Keuzegedrag jongeren
 5. 5. Van Naar Loopbaancompetenties geen Loopbaancompetenties zijn leerdoelen, expliciete leerdoelen opgenomen in curriculum Loopbaanactiviteiten bij uitval Loopbaanleerlijn in eerste lijn met team en door de tweede lijn van docenten en mentoren/ leertraject- begeleiders Loopbaanoriëntatie los van Structurele loopbaanleerlijn, onderwijs geïntegreerd in curriculum Vrijblijvende loopbaanactiviteiten Onderwijs in dienst van loopbaan- ontwikkeling Vaststaand programma Invloed van de deelnemer op basis van loopbaanvraag / maatwerk op basis van loopbaanvraag
 6. 6. Deel 1: Theoretisch kader • Van → naar • Theorie op vmbo gericht • Transformatie havo/vwo nodig • Keuzegedrag jongeren
 7. 7. VMBO • Terminologie: werkexploratie, loopbaansturing, loopbaancompetenties, arbeidsidentiteit, echte ervaring met het beroepenveld, praktijkervaring, loopbaanleren • Uitdaging vmbo: vervolgopleiding • Uitdaging havo/vwo: arbeidsidentiteit
 8. 8. Deel 1: Theoretisch kader • Van → naar • Theorie op vmbo gericht • Transformatie havo/vwo nodig • Keuzegedrag jongeren
 9. 9. Havo / Vwo Vmbo Havo/Vwo Toekomst arbeid en Toekomst arbeid en competenties competenties Loopbaanleren urgenter bij Docenten weten urgentie motivatie te motivatie-problemen beteugelen. Men gaat over tot studieboek Kwalificatiedossiers/ SHL Relatieve competentiechaos Dichter bij de praktijk: visueel Dichter bij cognitie: abstract Teamgerichte aanpak Meer individueel Leerlinggericht Leerstofgericht Meer relaties met bedrijven Weinig relaties met bedrijven Beroepsgericht Vervolgopleidingsgericht VSV Foute studiekeuze: potje/dekseltje denken
 10. 10. Deel 1: Theoretisch kader • Van → naar • Theorie op vmbo gericht • Transformatie havo/vwo nodig • Keuzegedrag jongeren
 11. 11. Keuzegedrag jongeren • Westenberg e.a: ze zijn te jong • Praktijk te weinig op het gedrag gericht • Wie verantwoordelijk: vo of ho? • Switchen problematiseren of juist niet • Aanpassingen in vo en/of ho • Intensieve begeleiding
 12. 12. Knelpunten • Delen kennis – Meer kennis de school in – Visie ontwikkeling nodig – Professionalisering nodig – Uitwisselen good practices • Doorlopende leerlijn
 13. 13. Succesfactoren • Maak werk van effectieve LOB • Formuleer visie en beleid • Beschrijf taken en rollen • Organiseer deskundigheidsbevordering • Prioriteer LOB • Maak zichtbaar wat er al gebeurt • Doe het samen met omgeving
 14. 14. Deel 2: Oplossingsrichtingen 1. Voorlichting 2. Ontsluiten kennis 3. Borging kwaliteit 4. Professionalisering 5. Externe samenwerking In samenhang!
 15. 15. 1. voorlichting Doel • Draagvlak • Informeren Hoe • Reguliere bijeenkomsten leden • Uit laten nodigen bij partners • Open bijeenkomsten organiseren
 16. 16. 2. Ontsluiten kennis LOB Doel • Doorontwikkelen visie en theorievorming • Theorie en praktijk bij elkaar brengen • “Kwartjes laten vallen” Hoe • Kenniscentrum / Digitaal platform: good practices, onderzoek, uitwisseling, aanbod trainingen, nieuws • Fysiek: Netwerkbijeenkomsten, conferenties, themabijeenkomsten
 17. 17. 3. Borging kwaliteit Doel • Ondersteuning activiteiten en beleidscyclus • Verantwoording, profilering • Monitoring Hoe • Ontwikkelen standaard en scan • Vensters voor Verantwoording
 18. 18. 4. Professionalisering Doel • De loopbaan van leerlingen centraal • Kwaliteit LOB omhoog • Schoolbreed integrale LOB Hoe • Functiedifferentiatie • Laten ontwikkelen landelijk aanbod trainingen, cursussen, nascholing: Visie en beleidsplan LOB ontwikkelen Trainingen loopbaanleren
 19. 19. 5. Externe samenwerking Doel • Doorlopende LOB lijnen, ketenbenadering • Versterking samenwerking • Kennis loopbaanleren ook naar vervolgonderwijs Hoe • Netwerken, netwerken, netwerken
 20. 20. Wat hebben we bereikt na 3 jaar? • LOB is afgestemd op de situatie van de school en de eigen sector en de school maakt bewuste keuzes over de invulling van de activiteiten • Er is bewustwording op gang gekomen waardoor alle scholen in meer of mindere mate en met accentverschillen:
 21. 21. Vervolg: Wat hebben we bereikt? • Bezig zijn visieontwikkeling en integraal LOB-beleid • Gebruik maken van deskundigheids- bevordering over de volle breedte in school • Samenwerken met hun omgeving bij de invulling van LOB-activiteiten
 22. 22. Wat blijft er na drie jaar? • Een landelijk LOB portal • Landelijk aanbod cursussen en trainingen • Een landelijke standaard LOB • Contacten, netwerken, samenwerkings- verbanden in de keten

×