Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jaarverslaggeving nader beschouwd
  VO congres 2009
  Hans Pirovano

1
2
  jaarve
      rs  lag
         ing
    jaarreken
Tot het verslagjaar 2008 gold:
 3
-Niet consistent en gedateerd
           -beperkt tot financieel
           jaarverslag
      ...
▌  ▌
5
Waarom nieuwe richtlijnen?
  • Aansluiting op ontwikkelingen en
  gebruikelijke praktijk elders

  • Harmonisatie

 ...
Medezeggenschaps-   Leerlingen
               /ouders
      raad
  Toeleverende /      Ge...
Drieledig doel van horizontale verantwoording


1.Legitimering / draagvlak

2. Verantwoording

3. Advisering
8
Voorwaarden:

Positieve en constructieve benadering

Adequate en tijdige gegevens

Tijd en aandacht

Toegankelijkheid en o...
10
en deze dan:”
11
12
Wij  willen  goed  inzicht”
13
14
Waarom nieuwe richtlijnen ? (politieke motieven)

   Instrument voor horizontale verantwoording

   Basis voor beleids...
Regeling jaarverslag Onderwijs
   Toelichtende brochure
   ▌             ▌
16
BW/RJ-Richtlijnen voor het jaarverslag vanaf 2008      jaarrekening: (financiële gegevens)
           ...
Met:
                    -Tekst regeling en RJ 660
                    -Algemene
 ...
19
Attentie: Binnenkort
   attentierubriek op
   OCWsite met
   bijstellingenpagina
20
Belangrijkste wijzigingen:


   Toegroeien naar volledig jaarverslag

   BW / RJ waar mogelijk
           ...
ELEMENTEN JAARVERSLAGGEVING

          Verslag Raad van Toezicht (optioneel voor bve, vo en po)
         ...
Positie van het jaarverslag in de P&C cyclus
               Begroting 2008      Beleidsplan 2008 ...
1.  Consolidatiekring en vrijstellingen

      Basis voor consolidatie nu: meerderheidsbelang (fin.) dan wel ‘besli...
BW/RJ bindt het gebruik van voorzieningen aan stringente regels.

   Voorzieningen = kostenpost, onafhankelijk van resul...
RJ 271: personele beloningen:
 De afgelopen jaren jaarlijks aangepast.  Laatste versie: 5 december j.l.


   Basisprinc...
COMPENSATIE BAPO BATEN EN LASTEN ???
BAPO baten in lump sum >>


                         << ...
‘time out – oplo
              ssing’

   -consistentie 2
            00 7
   - effect EV v...
Reserves:

     Voortaan onderscheid tussen
     a. algemene reserves, en
     b. bestemmingsreserves en be...
Segmentatie
rekening houden met doelgroepen
30
Segmentatie
   Voorschrift segmentatie beperkt zich tot:

      a. meerdere onderwijssectoren onder een bevoegd gez...
Afwegingen binnen de toenmalige werkgroep jaarrekening


                Schoo
              ...
Activering van eigen / aanvullende investeringen in
gebouwen is toegestaan. Verdient voorkeur boven eenmalige
financiële i...
Stelling 1
Een goed en volledig jaarverslag is als een supermarkt. Alles krijgt zijn plek
en voor iedereen is er iets ...
Stelling 2
Horizontale verantwoording is politieke wartaal. ‘Verantwoording’ is immers
een verplichting en geen min of...
Stelling 3  Jaarverslag ?
36
Stelling 4


       Stelling 4

             << OCW ?
                bestuur

  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslag

484 views

Published on

‘Wat komt er nu weer op mij af?’ zullen velen van u zich hebben afgevraagd, toen u kennisnam van de nieuwe richtlijnen voor het jaarverslag. Vanaf het verslagjaar 2008 gelden deze nieuwe
richtlijnen. Er is de nodige voorlichting geweest over de wijzigingen en nu is de tijd aangebroken dat schoolbesturen echt aan de slag moeten met het toepassen van de nieuwe richtlijnen. Zijn er aandachtspunten? Welke problemen komt u tegen? Welke vragen spelen er? Daarbij gaat het zowel om de boodschap die het bestuur wil overbrengen als om de techniek van het
ordenen en toelichten van de cijfers.
Uw problemen, vragen en aandachtspunten komen aan de orde in de workshop ‘Nieuwe richtlijnen jaarverslag’. Er is veel gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.
Deelnemers aan de workshop krijgen bericht op welke manier zij hun vragen kunnen voorleggen.

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VO-congres 2009 Workshop B Nieuwe richtlijnen jaarverslag

 1. 1. Jaarverslaggeving nader beschouwd VO congres 2009 Hans Pirovano 1
 2. 2. 2 jaarve rs lag ing jaarreken
 3. 3. Tot het verslagjaar 2008 gold: 3
 4. 4. -Niet consistent en gedateerd -beperkt tot financieel jaarverslag -Reserves en voorzieningen -Consolidatie en segmentatie -waarderingsproblematiek -Herijking nodig op nog enkele ander punten Dr. R.J. Goeroe 4
 5. 5. ▌ ▌ 5
 6. 6. Waarom nieuwe richtlijnen? • Aansluiting op ontwikkelingen en gebruikelijke praktijk elders • Harmonisatie • Eenduidigheid • Herijking ‘oude‘ uitgangspunten’ 6
 7. 7. Medezeggenschaps- Leerlingen /ouders raad Toeleverende / Gemeente(n) afnemende scholen 7
 8. 8. Drieledig doel van horizontale verantwoording 1.Legitimering / draagvlak 2. Verantwoording 3. Advisering 8
 9. 9. Voorwaarden: Positieve en constructieve benadering Adequate en tijdige gegevens Tijd en aandacht Toegankelijkheid en oog voor alternatieve vormen 9
 10. 10. 10
 11. 11. en deze dan:” 11
 12. 12. 12
 13. 13. Wij willen goed inzicht” 13
 14. 14. 14
 15. 15. Waarom nieuwe richtlijnen ? (politieke motieven) Instrument voor horizontale verantwoording Basis voor beleidsbeslissingen Transparantie (reserves en voorzieningen, beloningen topstructuur ) Draagt bij aan inrichting van ‘Good governance’ 15
 16. 16. Regeling jaarverslag Onderwijs Toelichtende brochure ▌ ▌ 16
 17. 17. BW/RJ-Richtlijnen voor het jaarverslag vanaf 2008 jaarrekening: (financiële gegevens) plus overige gegevens en bijlagen RJ (alle relevante hfdst., incl. modellen) jaarverslag: (bestuursverslag) RJ 400 en RJ 640 Afwijkingen en aanvullingen:: RJ 660 (nieuw OCW-katern) 17
 18. 18. Met: -Tekst regeling en RJ 660 -Algemene aandachtspunten -Balans en expl.rek. (post voor post) -Volledig model -‘Was – wordt’- tabel -Doorlinks naar RJ-bundel Richtlijn jaarverslag Onderwijs Toelichtende brochure 18
 19. 19. 19
 20. 20. Attentie: Binnenkort attentierubriek op OCWsite met bijstellingenpagina 20
 21. 21. Belangrijkste wijzigingen: Toegroeien naar volledig jaarverslag BW / RJ waar mogelijk enkele fin. technische consequenties Reserves en voorzieningen (pers. beloningen) Elektronische (digitale) aanlevering Afspraken minimale set bijlagen en overige gegevens 21
 22. 22. ELEMENTEN JAARVERSLAGGEVING Verslag Raad van Toezicht (optioneel voor bve, vo en po) Bestuursverslag Verslag over: Financieel gedeelte jaarverslag A.Algemeen instellingsbeleid B. Financieel beleid C. Jaarrekening en overige gegevens Onderwerpen: Onderwerpen: Onderdelen: •organisatiestructuur en grondslagen ontwikkelingen •financiële positie op balans •missie, kerntaken balansdatum staat van baten en lasten EFJ •personeelsbeleid / pers. impact •financieel beleid kasstroomoverzicht •huisvesting •analyse resultaat toelichtingen/specificaties •onderwijskundig beleid •analyse jaar t-1 en begroting bijlage ov. subsidies / kengetallen •studieresultaten •investeringen en Niet in de balans opgenomen verplichtingen en financieringsbeleid activa •kwaliteitszorg •treasury management Accountantsverklaring •toegankelijkheid en Gebeurtenissen na balansdatum toelatingsbeleid overzicht verbonden partijen •internationalisering Voorstel bestemming resultaat •onderzoekbeleid •samenwerkingsverbanden •horizontale verantwoording 22
 23. 23. Positie van het jaarverslag in de P&C cyclus Begroting 2008 Beleidsplan 2008 Uitvoering 2008 Jaarverslag 2008 Begroting 2009 Beleidsplan 2009 Uitvoering 2009 Jaarverslag 2009 Beleidsplan 2010 23
 24. 24. 1. Consolidatiekring en vrijstellingen Basis voor consolidatie nu: meerderheidsbelang (fin.) dan wel ‘beslissende zeggenschap’ (statutair). RJ : overheersende zeggenschap of centrale leiding op basis van zogeheten ‘feitelijke omstandigheden en contractuele relaties’ (RJ 214/103a) (Enige - afnemer / leverancier) De consequentie van het BW/RJ-traject is dat in een aantal van gevallen de consolidatiekring wordt uitgebreid Uitzonderingen (vrijstelling): als sprake is van ‘te verwaarlozen betekenis voor het geheel’ (bijv. ∑ <5% van het balanstotaal). 24
 25. 25. BW/RJ bindt het gebruik van voorzieningen aan stringente regels. Voorzieningen = kostenpost, onafhankelijk van resultaat Dus ook vooraf meenemen in fin. plaatje (begroting) Criteria voorzieningen: - oorsprong in verslagjaar - doelgroep bekend - betrouwbare schatting mogelijk - leidt altijd tot uitstroom middelen 25
 26. 26. RJ 271: personele beloningen: De afgelopen jaren jaarlijks aangepast. Laatste versie: 5 december j.l. Basisprincipes: 1. “Alle personeelsbeloningen behoren als last in de staat van baten en lasten worden opgenomen in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht.” Het uitbetalingsmoment is dus van secundair belang, evenals het eventueel afzien van de claim. 26
 27. 27. COMPENSATIE BAPO BATEN EN LASTEN ??? BAPO baten in lump sum >> << BAPO lasten RJ: Stingente oormerking BAPO component in lump sum OCW en Bonden: Strijdig met lumpsum-gedachte Scholen: Leidt tot ongewenste omboeking EV >> voorz. 27
 28. 28. ‘time out – oplo ssing’ -consistentie 2 00 7 - effect EV voo r verslagjaren 2 008 en 2009 niet in ba lans -toelichtende berekening, ( incl. baten) bij jaar rekening -ministeriële r egeling volgt 28
 29. 29. Reserves: Voortaan onderscheid tussen a. algemene reserves, en b. bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. bestemming aangegeven door bestuur                    bestemming aangegeven door  derden  Met private middelen opgebouwde reserves aanduiden als bestemmingsreserve / bestemmingsfonds. Bestuur toont in verleden opgebouwde private reserves aan. Algemene reserve bestaat dan steeds publiek geld. 29
 30. 30. Segmentatie rekening houden met doelgroepen 30
 31. 31. Segmentatie Voorschrift segmentatie beperkt zich tot: a. meerdere onderwijssectoren onder een bevoegd gezag b. privaat / publiek waar het gaat om eigen vermogen Overige segmentatie afhankelijk van inrichting organisatie, eigen afspraken met actoren ‘horizontale verantwoording’ Vraag: Evenwicht tussen totaal en school bij omvangrijke organisatie? Antwoord: evenwicht zelf aanbrengen. Doelgroepen apart bedienen 31
 32. 32. Afwegingen binnen de toenmalige werkgroep jaarrekening Schoo ljaar Kalend er jaar in veel gevallen Betere aansluiting bij CASO jaarwerk bedrijfsproces Belastingdienst e.a. Bekostigingsperiode Rijksbegroting en harmonisatie met andere sectoren 32
 33. 33. Activering van eigen / aanvullende investeringen in gebouwen is toegestaan. Verdient voorkeur boven eenmalige financiële injectie vanuit EV omdat de lastenverdeling bij afschrijvingen door de jaren heen een beter beeld geeft in de exploitatierekening. Aandachtspunten: -Laat eigendomsrecht / -verhoudingen vastleggen -Let op verzekeringen etc. - sluit bij waarderingsgrondslag bij voorkeur aan op de verwachte econ. levensduur hoofdinvestering 33
 34. 34. Stelling 1 Een goed en volledig jaarverslag is als een supermarkt. Alles krijgt zijn plek en voor iedereen is er iets van zijn of haar gading. 34
 35. 35. Stelling 2 Horizontale verantwoording is politieke wartaal. ‘Verantwoording’ is immers een verplichting en geen min of meer vrijblijvende discussie. 35
 36. 36. Stelling 3 Jaarverslag ? 36
 37. 37. Stelling 4 Stelling 4 << OCW ? bestuur school - 37

×