Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ois lessons5,6

945 views

Published on

 • Be the first to comment

Ois lessons5,6

 1. 1. 7-1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © Copyright © McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 2007 by The 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 2. 2. Электрон бизнесийн системүүд Байгууллагын функц дундын системүүд Бизнеcийн функциональ системүүд McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Бүлэг 7
 3. 3. Хичээлийн зорилго 1. Доорх байгууллагын функциональ нэгж дундын системүүд ба тэдгээрийн бизнесийн үнэ цэнийг тодорхойлох: a. b. c. d. e. f. 7-3 Байгууллагын нөөцийн төлөвлөлтийн системүүд Хэрэглэгчтэй түншлэх үйл ажиллагааг удирдах системүүд Нийлүүлэлтийн гинжийг удирдах системүүд Байгууллагын хэрэглээний програмуудыг нэгтгэсэн системүүд Ажил гүйлгээ боловсруулах системүүд Байгууллагын хамтын ажиллагааны системүүд Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 4. 4. Хичээлийн зорилго 2. 3. 7-4 Интернет ба бусад мэдээллийн технологиуд бизнесийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, хүний нөөцийн удирдлага, маркетинг, үйлдвэрлэл ба үйл ажиллагааны удирдлагын функцүүд дээрх бизнес процессуудыг хэрхэн дэмждэг вэ? И-бизнесийн олон төрлийн хэрэглээнүүд дээрх бизнесийн харилцан ажиллагааг дэмжих боломжийг сайжруулахын тулд байгууллагын хэрэглээний програмуудыг нэгтгэх хэрэгцээ шаардлага. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 5. 5. Функциональ нэгж дундын системүүд Байгууллагын хэмжээгээр бизнесийн амин чухал процессуудыг дахин зохион байгуулж, сайжруулахын тулд бизнесийн уламжлалт функцүүдийн хил хязгаарыг арилгана 7-5 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 6. 6. Байгууллагын и-бизнесийн хэрэглээний дэд бүтэц Source: Adapted from Mohan Sawhney and Jeff Zabin, Seven Steps to Nirvana: Strategic Insights into e-Business Transformation (New York: McGraw-Hill,2001), p. 175. 7-6 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 7. 7. Хэрэглэгчтэй түншлэх үйл ажиллагааны удирдлага (CRM) CRM нь технологиудыг: Үйлчлүүлэгчидтэй харилцан үйлчилдэг борлуулалт, маркетинг ба хэрэглэгчдэд үйлчлэх зэрэг олон процессуудыг нэгтгэж, автоматжуулдаг байгууллагын функциональ нэгж дундын системийг байгуулахын тулд Тэдгээр процессуудыг байгууллагын бусад процессуудадтай нэгтгэдэг, Вэб ашигладаг програм хангамж ба өгөгдлийн сангуудыг байгуулахын тулд хэрэглэж 7-7 байна. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 8. 8. Хэрэглэгчтэй түншлэх үйл ажиллагааны удирдлага (CRM) түншлэх үйл ажиллагааны удирдлага нь (CRM) харилцагч, үйлчлүүлэгчийн тухай мэдээлэл хэдий чинээ их байна төдий чинээ тэдэнд сайн үйлчилж чадна гэсэн санаан дээр гарч иржээ. CRM нь нийтээр цуглуулсан мэдээ, мэдээллүүдээс үйлчлүүлэгчийн зан төлвийн тухай мэдэж болох учраас хувь хүний эрх чөлөөнд халдах асуудлыг гаргаж байдаг. Хэрэглэгчтэй 7-8 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 9. 9. CRM цогц хэрэглээнүүд 7-9 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 10. 10. CRM-ийн хэрэглээнүүд  Үйлчлүүлэгчтэй харилцах, данс удирдах системүүд  Борлуулалт, маркетинг, үйлчилгээний мэргэжилтн үүдэд тусална  Одоогийн ба ирээдүйн үйлчлүүлэгчтэй өнгөрс өн ба төлөвлөсөн харилцааны тухай өгөгдлийг цуглуулж, дагаж мөрдөнө.  Борлуулалт  Борлуулагчдыг програм хангамжийн хэрэгсл үүд ба борлуулалтын үйл ажиллагаанд тусалж, удирдахад хэрэгтэй мэдээллээр хангана.  Cross-sell - нэг бүтээгдхүүний хэрэглэгчид бусад холбоотой бүтээгдхүүнийг борлуулахыг оролдоно  Up-selling - одоогийнх нь хайж байгаагаас илүү сайн бүтээгдхүүнийг хэрэглэгчид зарахыг оролдоно 7-10 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 11. 11. CRM хэрэглээнүүд Маркетинг хийх, Гүйцэтгэх зах зээлийг тэргүүлэгчдийг бэлтгэх, шууд зах зээлийн шуудангуудыг төлөвлөж, дагаж мөрдөх зэрэг ажлуудыг шууд зах зээлийн компанит ажлуудыг хийж гүйцэтгэхэд нь маркетингийн ажилтнуудад туслана. Зорилтот 7-11 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 12. 12. CRM хэрэглээнүүд үйлчлэх ба дэмжиж туслах  Борлуулалт ба маркетингийн ажилтнуудын дундаа хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өгөгдлийн санд хандах боломж ба програмын хэрэгслүүдээр хангана.  Үйлчилгээний хүсэлтийг бий болгох, томилох, удирдахад тусална.  Call center програм хангамж нь хэрэглэгчдийг дэмжих агентууд руу тэдний ур чадвар ба дуудлагын төрл үүд дээр нь тулгуурлан дуудлага хийдэг програм хангамж  Help desk програм нь хэрэглэгчдэд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслахын тулд тухайн асуудалтай холбоотой үйлчилгээний өгөгдөл ба саналуудаар хэрэглэгчдэд үйлчлэх ажилтнуудыг хангана.  Хэрэглэгчдэд 7-12 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 13. 13. CRM хэрэглээнүүд Хадгалах ба үнэнч байлгах хөтөлбөрүүд Өгөгдөл олборлох хэрэгслүүд ба шинжилгээний программын тусламжтайгаар Хэрэглэгчдийн өгөгдлийн агуулахаас Хамгийн үнэнч, орлоготой хэрэглэгчдийг тодруулах, шагнах, сурталчилгаа хийхэд нь компанид тусална 7-13 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 14. 14. CRM нь үйлчлүүлэгчийн амьдралын циклийг дэмжиж байдаг. 7-14 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 15. 15. Үйлчлүүлэгчийн амьдралын цикл Үйлчлүүлэгчийн амьдралын цикл: компани ба түүний үйлчлүүлэгчдийн хоорондох гурван үе шаттай процесс. Олж авах – шинэ үйлчлүүлэгчдийг олж авах Сайжруулах – үйлчлүүлэгчдийг сэтгэл ханамжтай байлгах, cross sell ба up-sell хийх Хадгалах –Хамгийн үнэнч ба орлоготой үйлчлүүлэгчдийг тодруулж, шагнаж урамшуулах 7-15 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 16. 16. CRM үр өгөөжүүд үйлчлүүлэгчдийг тодорхойлох ба үйл ажиллагаагаа тэдэнд чиглүүлэх Бүтээгдхүүн үйлчилгээг бодит цаг хугацаанд тохируулах өөрчлөх, хувь хүний сонирхолд нийцүүлэх Үйлчлүүлэгч компанитай харилцаж байх үед түүнийг дагаж мөрдөх Үйлчлүүлэгчийг тууштай туршлага, онцгой үйлчилгээ ба тусламж дэмжлэгээр хангах Сайн 7-16 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 17. 17. CRM-ийн уналтын шалтгаанууд Ойлголт ба бэлтгэл дутагдах Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд эхлээд бизнес процессуудыг өөрчлөхгүйгээр харин програмуудад найдах Бизнесийн хувьцаа эзэмшигчид төсөлд оролцохгүй байх, бэлтгэгдэхгүй байх төслүүдийн 50 гаруй хувь нь амалж байсан үр дүнгээ өгдөггүй  Бизнесийн байгууллагуудын 20 гаруй хувь нь CRM үйлчлүүлэгчтэй түншлэх үйл явцыг эвдсэн гэж тайлагнадаг.  CRM-ийн 7-17 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 18. 18. Байгууллагын нөөцийн төлөвлөлтийн системүүд (ERP) Компанийн гол гол дотоод бизнес процессуудыг дэмждэг Програмын модулиудыг нэгтгэсэн багц бүхий Байгууллагын 7-18 функциональ нэгж дундын систем Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 19. 19. ERP хэрэглээний бүрэлдхүүн хэсгүүд 7-19 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 20. 20. ERP-ийн бизнесийн үр өгөөж ба үр ашгийг сайжруулна Ажил гүйлгээ боловсруулах зардлуудыг үлэмж хэмжээгээр бууруулна Илүү сайн шийдвэр гаргахад хэрэгтэй функциональ нэгж дундын мэдээллээр хангана. Функцүүдийн хоорндох “ханыг эвдэж”байгууллагын илүү уян хатан болгоно Чанар 7-20 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 21. 21. Шинэ ERP-ийг нэвтрүүлэх зардлууд 7-21 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 22. 22. ERP-ийн төслийн уналтын шалтгаанууд төлөвлөх, хөгжүүлэх, сургах үйл ажиллагаа ямар нарийн төвөгтэйг мэдэхгүй байх ERP-ыг хэрэглэх ажилтнууд системийг төлөвлөх, хөгжүүлэх процесст оролцохгүй байх Хэтэрхий ихийг хэтэрхий хурдан хийхийг оролдох Сургалт хангалтгүй байх Хангалттай хэмжээний өгөгдлүүдийг оруулж, туршаагүй ERP-г борлуулагч эсвэл зөвлөлгөө өгч буй коипаниудад хэт найдах ERP-г 7-22 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 23. 23. Нийлүүлэлтийн гинжийн удирдлага (SCM) Компанийн гол гол бизнесийн процессууд ба компаний нийлүүлэгчид, үйлчлүүлэгчид ба бизнесийн түншүүдийн хоорондын холбоог дэмжиж, удирдахад тусална Байгууллага хоорондын функциональ нэгж дундын системүүд 7-23 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 24. 24. SCM-ийн зорилго бүтээгдхүүний тухай ойлголтоос эхлээд зах зээл хүртэлх тухайн бүтээгдхүүнийг бий болгох хүртэлх бизнесийн түншлэлийн хурдан, үр ашигтай, бага зардалтай сүлжээ буюу нийлүүлэлтийн гинжээр хангах  Нийлүүлэлтийн гинж:  Бүтээгдхүүнийг зохиох, үйлдвэрлэх, борлуулахад шаардагдах нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгч, дистрибутор, ба бусад бизнесийн байгууллага хоорондын түншлэл  Нийлүүлэлтийн гинж нь компаний бараа б үтээгдх үүн, үйлчилгээнд үнэ цэнийг нэмдэг учраас бас үнэ цэнийн гинж гэсэн үг юм. Гэвч бүх үнэ цэнийн гинжүүд нийлүүлэлтийн гинж биш юм.  Компаний 7-24 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 25. 25. SCM 7-25 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 26. 26. Электрон өгөгдөл солилцоо Electronic Data Interchange (EDI) EDI: Нийлүүлэлтийн гинжийн худалдааны түншүүдийн хооронд Интернет ба бусад сүлжээгээр хийгдэж байгаа Бизнесийн ажил гүйлгээний электрон солилцоо 7-26 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 27. 27. EDI-ийн жишээнүүд 7-27 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 28. 28. SCM-ийн үүрэг 7-28 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 29. 29. SCM-ийн зорилго, зорилтууд 7-29 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 30. 30. SCM дэх асуудлуудын шалтгаан Зөв эрэлтийг төлөвлөсөн мэдлэг, хэрэгслүүд ба удирдамж хангалтгүй Алдаатай буюу хэт оптимист эрэлтийн таамаглалууд Алдаатай үйлдвэрлэл, агуулахын нөөц, бусад өгөгдлүүд Компани дотор болон түншүүдийн хоорондын хамтын ажиллагаа хангалтгүй SCM-ийн програм хангамжийг дутуу, бүрэн гүйцэд биш, нэвтрүүлэхэд хэцүү гэж үздэг 7-30 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 31. 31. Байгууллагын хэрэглээнүүдийн нэгтгэл Enterprise Application Integration (EAI)  EAI нь функц дундын системүүдийг холбоно мэдээллийг хөрвүүлэх  Системүүдийн хооронд харилцах  Системийн интерфейсүүд рүү хандахад хэрэглэгддэг  Мэдээ,  middleware 7-31 –ийн үүргийг гүйцэтгэнэ Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 32. 32. EAI яаж ажилладаг вэ? 7-32 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 33. 33. Байгууллагын хамтын ажиллагааны системүүд Enterprise Collaboration Systems (ECS) ECS баг ба ажлын хэсгүүдийн гишүүдийн хоорондох харилцаа, хамтын ажиллагаа, зохицуулалтыг сайжруулдаг функциональ нэгж дундын мэдээллийн систем Бизнесийн 7-33 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 34. 34. Байгууллагын хамтын ажиллагааны системүүдийн зорилго Харилцах: Бие биентэйгээ мэдээллээ хуваалцах Зохицуулах: Хувь хүмүүсийн ажлуудыг зохицуулах, бие биенийхээ нөөцүүдийг ашиглах Хамтран ажиллах: Хамтарсан төсөл ба томилогдсон ажлууд дээр хамтран ажиллах 7-34 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 35. 35. ECS хэрэгслүүд 7-35 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 36. 36. Бизнесийн функциональ системүүд бодох бүртгэл, санхүү, маркетинг, үйл ажиллагааны удирдлага ба хүний нөөцийн удирдлага зэрэг бизнесийн функцүүдийг дэмждэг Олон төрлийн мэдээллийн системүүд (ажил гүйлгээ боловсруулах системүүд, удирдлагын мэдээллийн системүүд, шийдвэр гаргалтанд туслах системүүд г.м ) юм. Нягтлан 7-36 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 37. 37. Функциональ мэдээллийн системүүдийн жишээ 7-37 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 38. 38. Маркетингийн Мэдээллийн Системүүд 7-38 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 39. 39. Интерактив маркетинг  Интерактив маркетинг:  Компани ба түүний үйлчлүүлэгчид буюу чадавхтай хэрэглэгчдийн хооронд  Хоёр талын ажил гүйлгээ тогтоохын тулд  Интернет, интранет ба экстранет үүдийг хэрэглэж буй  Үйлчлүүлэгч төвтэй маркетингийн процесс  Зорилго:  Бараа бүтээгдхүүн, үйлчилгээг бий болгох, худалдан авах, сайжруулах процесст  бизнесийн түнш болж оролцох  үйлчлүүлэгчдийг татаж, хадгалах 7-39 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 40. 40. Зорилтот маркетинг зорилтот бүрэдлхүүн хэсгүүдийг агуулж байдаг сурталчилгааны болон урамжууллын удирдлагын ойлголт Таван 7-40 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 41. 41. Зорилтот маркетингийн бүрэдлхүүн хэсгүүд – Тусгай виртуал бүлэглэлийн хүмүүсийг уриалан дуудахын тулд сурталчилгааг тэдэнд тохируулах өөрчлөх  Агуулга –янз бүрийн сонож авсан вэб сайтууд дээр байрласан тусгай хэрэглэгчид рүү хандсан сурталчилгаанууд  Нөхцөл байдал –Вэб хуудаснууд дээр байрлуулсан бүтээгдхүүн эсвэл үйлчилгээний агуулгатай холбоотой суралтчилгаанууд  Demographic/Psychographic –тусгай төрлийн эсвэл ангиллын хүмүүс рүү хандсан вэб маркетингийн оролдлогууд  Онлайн зан төлөв – cookies file зэргийг хэрэглэн хувь хүмүүсийн сайт руу хандсан тоо болгонд урамшуулал олгох оролдлого  Community 7-41 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 42. 42. Борлуулагчдыг автоматжуулах Борлуулагчдыг маркетингийн вэб сайтууд ба компаний интранет руу холбохын тулд Борлуулагчдыг ноүтбүүк компьютерууд, вэб браузер ба борлуулалтын гэрээнүүдээр хангана. Зорилго: хүний бүтээмжийг дээшлүүлнэ. Маркетингийн менежерүүдын тухайн газар нутгаас борлууллатын мэдээ мэдээллийг цуглуулах, шинжлэх ажиллагааг хурдасгана Стратегийн давуу байдлыг олж авна. Хувь 7-42 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 43. 43. Үйлдвэрлэлийн мэдээллийн системүүд Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны функцийг дэмжинэ. Бараа бүтээгдхүүнийг үйлдвэрлэх эсвэл үйлчилгээг бий болгох процессийг төлөвлөх, удирдаж хянахад чиглэсэн бүх үйл ажиллагаануудыг агуулна. 7-43 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 44. 44. Үйлдвэрлэлд компьютер нэвтрүүлэх (CIM) 7-44 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 45. 45. CIM-ын зорилгууд  Хялбаршуулах - Автоматжуулалт ба интеграчлалын амин чухал үндэс суурь болдог тул үйлдвэрлэлийн процессууд, бүтээгдхүүний зохиомж, үйлдвэрийн зохион байгуулалтыг хялбаршуулна.  Автоматжуулах – компьютер, машин болон роботуудыг нэвтрүүлэн үйлдвэрлэлийн процесс ба бизнесийн функцүүдийг автоматжуулна.  Нэгтгэх компьютерын сүлжээ, функцианаль нэгж үүдийн дундын бизнесийн программууд болон бусад мэдээллийн технологиудыг хэрэглэн бүх үйлдвэрлэлийн болон туслах процессуудыг нэгтгэнэ. 7-45 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 46. 46. CIM системүүд Computer-aided manufacturing (CAM) – үйлдвэрлэлийн процессийг автоматжуулна Manufacturing execution systems (MES) – үйлдвэрийн доод шатны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хянахад зориулсан мэдээллийн систем Process Control – үргэлжиж байгаа бодит процессуудыг хянах Machine Control – машины үйл ажиллагааг хянах 7-46 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 47. 47. Хүний нөөцийн удирдлага Human Resource Management (HRM) боловсон хүчний хэрэгцээг хангахын тулд төлөвлөлт хийх Ажилчдыг хөгжүүлэх Боловсон хүчний бүх бодлого ба хөтөлбөрүүдийг хянахад зориулсан мэдээллийн системүүд Бизнесийн 7-47 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 48. 48. HRM системүүд 7-48 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 49. 49. HRM ба Интернет Корпорацийн вэб сайтуудыг, ажилд авах арилжааны үйлчилгээнүүдийг хэрэглэн ажиллагсдыг ажилд авах Сонгож авсан Интернетийн newsgroup-т мессеж тавих Ажилд орох өргөдөл өгсөн хүмүүстэй имэйлээр харилцах 7-49 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 50. 50. HRM ба корпорацийн интранетууд Нийтлэг HRM мэдээ мэдээллийг боловсруулна. HRM хэлтэст цаг тутмын үйлчилгээ үзүүлэх боломж олгоно Чухал мэдээллийг компанын урьд нь хэрэглэдэг байсан сувгуудаас илүү хурдан тарааж түгээнэ. Ажилчдаас мэдээллийг онлайнаар цуглуулна. Хүний нөөцийн хэлтсийн бага зэргийн оролцоотойгоор хүний нөөцийн удирдлагын ажил даалгавруудыг гүйцэтгэх боломжийг менежерүүд болон бусад ажилтнуудад олгоно. Сургалтын хэрэгслээр хангана. 7-50 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 51. 51. Ажиллагсдын өөрөө өөртөө үйлчлэх (ESS) хэрэглээнүүд нь ажиллагсдад доорх боломжуудыг олгоно. Интранетийн тэтгэлэгүүдийг харах Томилолтын ба зардлын тайлангуудыг оруулах Ажил эрхлэлт ба цалингийн мэдээллийг шалгах Хувийн мэдээллээ шинэчлэх Цаг хугацаа шаарддаг мэдээллүүдийг оруулах Тэтгэмж, 7-51 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 52. 52. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн системүүд Байгууллагын фондын урсгалыг бүртгэж, тайлан гаргана. Санхүүгийн тайлангууд гаргана. Ирээдүйн нөхцөл байдлуудыг таамаглах боломж олгоно Эдгээр нь хамгийн эртний, хамгийн өргөн хэрэглэгддэг мэдээллийн системүүд юм. 7-52 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 53. 53. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн системүүд 7-53 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 54. 54. Нягтлан бодох бүртгэлийн гол мэдээллийн системүүд боловсруулах – Үйлчлүүлэгчдийн захиалгуудыг цуглуулж боловсруулан нөөцийн хяналтын ба авлагын дансны мэдээллийг боловсруулж гарна. Нөөцийн хяналт –нөөцийн өөрчлөлтийг тусгасан өгөгдлүүдийг боловсруулж тээвэрлэлт ба дахин захиалгын мэдээллээр хангана. Авлагын данс – Үйлчлүүлэгчдээс авах авлагын хэмжээг бүртгэж, үйлчлүүлэгчийн тооцооны хуудас, үйлчлүүлэгчийн төлөв байдлууд, зээлийн удирдлагын сар бүрийн тайлангуудыг гаргана. Захиалга 7-54 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 55. 55. Нягтлан бодох бүртгэлийн гол мэдээллийн системүүд Өглөгийн данс – Ирсэн төлбөр тооцоо, төлөх өглөгийг бүртгэж, нийлүүлэгчдэд төлбөр хийх, бэлэн мөнгөний удирдлагын тайлангуудыг гаргана. Цалингийн цэс – Ажиллагсдын ажил ба нөхөн олговрын өгөгдлүүдийг бүртгэж, цалингийн тооцоо болон бусад цалин хөлсний баримт бичгүүд, тайлангуудыг гаргана. Ерөнхий дэвтэр – бусад нягтлан бодох бүртгэлийн системүүдийн өгөгдлүүдийг нэгтгэж, санхүүгийн тогтмол төлөв байдлууд, тайлангуудыг гаргана 7-55 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 56. 56. Санхүүгийн удирдлагын системүүд санхүүжилт ба Байгууллагын санхүүгийн нөөцүүдийн хуваарилалт ба хяналтанд чиглэсэн шийдвэрүүдийг гаргахад менежерүүд ба мэргэжлийн хүмүүст тусална. Бизнесийн 7-56 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 57. 57. Санхүүгийн удирдлагын системийн жишээнүүд 7-57 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 58. 58. Case 3: Нийлүүлэлтийн гинжийн үр дүнг сайжруулах  Нийлүү лэлтийн гинжүү д нь  Дотооддоо: үйлдвэрлэх, агуулах, нөөцийн удирдлага, төлөвлөлт, тээвэрлэлт, ба ложистик зэрэг  Нийлүүлэгч ба түншүүдтэй түншлэх  Үйлчлүүлэгчдийн оролцооны хамаарлыг дээшлүүлэх  зэрэг системүү дийн нэгдсэн шийдэл (kludge) юм  Компаниуд нь энэхүү kludge-г орчин үеийн програм хангамжуудаар сольж байна.  Хоёр гол төрлийн програмууд байдаг:  Нийлүүлэлтийн гинжийг гүйцэтгэх  Нийлүүлэлтийн гинжийг төлөвлөх 7-58 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 59. 59. Бодит тохиолдлын жишээ 1. 7-59 Нийлүүлэлтийн гинжийн удирдлага нь ердийн автоматжуулалт, бүх оролцогчид ба хувьцаа эзэмшигчдийн сүлжээг бий болгохоос илүү ихийг агуулж байдаг. Ихэвчлэн эхний үе шат нь нийлүүлэлтийн гинжин доторх янз бүрийн үе шатуудыг хэрэгцээг тодорхойлохын тулд тэдгээр үе шатуудыг оновчтой болгох явдал юм. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 60. 60. Бодит тохиолдлын жишээ  Нийлүүлэлтийн гинжийн түншлэлүүдийг сайжруулах үед урт удаан хугацааны нийлүүлэлтийн гинжийн т үнш үүд цаашид тохиромжгүй байж магадгүй. Тиймээс байгууллага :  нийлүүлэлтийн гинжийн түнштэйгээ удаан хугацаанд тогтсон түншлэлийг дахин ашиглах, илүү оновчтой процессийн үр өгөөжүүдийг зориулах уу,  Эсвэл илүү үр өгөөжтэй нийлүүлэлтийн гинжийн т өл өө урт хугацааны түншлэлээ таслах уу гэдгийг 7-60 шийдэх ёстой Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
 61. 61. Электрон бизнесийн системүүд McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Бүлэг 7

×