Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Formativ och summativ bedömning
av elevtexter inom sfi och
grundläggande vuxenutbildning
WORKSHOP
Symposium 2015
Maria Ryd...
Syfte med workshopen
• Möjlighet att diskutera bedömning med
kollegor (ni är varandras resurser!)
• Diskutera kvalitativa ...
Utbildning i sfi
• Nybörjarkurser upp till en sorts självständig mellannivå
(B1/B1+ i Referensramen). Deltagarna ska ges ”...
Utbildning i svenska som andraspråk
grundläggande nivå
• 1000 verksamhetspoäng
• Deltagarna ska ges ”möjligheter att utvec...
sfi D SVA grund
Eleven skriver texter med…
• Visst flyt
• Beskrivande, redogörande och
argumenterande texter om bekanta
äm...
Bedömning handlar om att
tolka...
• ...styrdokumenten. Vad innebär det att föra
« ett utvecklat resonemang » på en viss ni...
Att bedöma texter – modeller för kommunikativ
språkförmåga
• Språktestning och bedömning utgår från
styrdokument + en teor...
Beskrivning av kommunikativ språkförmåga
(Skolverket 2012,
fritt efter Celce-Murcia 2008)
Språkutveckling -ett utvidgat register
Bedömning utifrån syfte
Vilken information vill vi ha?
Vilka slutsatser vill vi dra?
Formativ bedömning: bedömning för lär...
Reliabilitet och validitet i bedömning
• Reliabilitet: att samma prestation bedömas lika oavsett när
den bedöms och av vem...
Vad säger forskningen?
• Utgå från tydliga kriterier
• Viktigt med ett gemensamt språk och medvetenhet
• Viktigt att vara ...
Vad säger läroplanen?
vuxenutbildningen 2012
Läraren ska:
• fortlöpande ge varje elev /…/ information om
studieresultat oc...
Vad kan sambedömning göra?
Sambedömning kan leda till att lärare ökar:
• Förståelsen för kunskapskrav och kvaliteter i ele...
Tre nyckelaspekter i formativ
återkoppling
• Var är den studerande nu?→ Vilka generella
kvaliteter visar texten?
• Vart sk...
Idag
• Sitt i grupper om tre. Presentera era bedömningar och era
kommentarer kring textens kvaliteter. Betyg + texten visa...
https://todaysmeet.com/SYMPOS
• Skriv ett av era namn/gruppens nummer
• Använd max 140 tecken/inlägg
• Vill ni skriva läng...
Tack för ditt deltagande!
Källor:
F. Kuiken & I. Vedder 2014. Rating written performance: What do raters do and why?
I: Language Testing 31(3): 329-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Formativ och summativ bedömning av elevtexter inom sfi och grundläggande vuxenutbildning

Download to read offline

Workshop om sambedömning av elevtexter med Monica Lindvall och Maria Rydell på Symposium 2015:
http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/formativ-och-summativ-bed%C3%B6mning-av-elevtexter-inom-sfi-och-grundl%C3%A4ggande-vuxenutbildning-1.231436

 • Be the first to like this

Formativ och summativ bedömning av elevtexter inom sfi och grundläggande vuxenutbildning

 1. 1. Formativ och summativ bedömning av elevtexter inom sfi och grundläggande vuxenutbildning WORKSHOP Symposium 2015 Maria Rydell & Monica Lindvall
 2. 2. Syfte med workshopen • Möjlighet att diskutera bedömning med kollegor (ni är varandras resurser!) • Diskutera kvalitativa skillnader i skriftlig färdighet i sfi kurs D och grund sva. • Arbeta gemensamt med att formulera formativ återkoppling.
 3. 3. Utbildning i sfi • Nybörjarkurser upp till en sorts självständig mellannivå (B1/B1+ i Referensramen). Deltagarna ska ges ”språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.” • Olika studievägar beroende på bl.a. tidigare skolbakgrund. Kurs D sista kursen.
 4. 4. Utbildning i svenska som andraspråk grundläggande nivå • 1000 verksamhetspoäng • Deltagarna ska ges ”möjligheter att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga /…/ att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare/…/ utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet” • Ny kursplan 2016 07 01: färre verksamhetspoäng, nationella delkurser med betyg
 5. 5. sfi D SVA grund Eleven skriver texter med… • Visst flyt • Beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen • I huvudsak fungerande struktur • Viss variation i ordförråd och meningsbyggnad • Viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer • Viss anpassning till syfte och mottagare • I huvudsak fungerande strategier • Visst flyt • Olika genrer • Relativt varierat • Relativt tydligt • Relativt sammanhängande • I någon mån anpassat till syfte och mottagare • I huvudsak fungerande strategier
 6. 6. Bedömning handlar om att tolka... • ...styrdokumenten. Vad innebär det att föra « ett utvecklat resonemang » på en viss nivå? Vilken typ av uppgifter behöver vi göra för att eleven ska kunna få visa sina förmågor? • ...elevarbeten/prestationer. Vad visar eleven att hen kan? Vad behöver hen utveckla? • ...det sammanlagda underlaget. En samlad bedömning av ett allsidigt underlag för att sätta betyg. (Ur Sambedömning i skolan, Skolverket 2013) /
 7. 7. Att bedöma texter – modeller för kommunikativ språkförmåga • Språktestning och bedömning utgår från styrdokument + en teoretisk beskrivning av olika komponenter av språkförmåga • En kommunikativt inriktad språksyn tar hänsyn till både kunskap om språksystemet och språkanvändningen • Bedömning av skriftlig färdighet är ofta en sammanvägning av olika aspekter
 8. 8. Beskrivning av kommunikativ språkförmåga (Skolverket 2012, fritt efter Celce-Murcia 2008)
 9. 9. Språkutveckling -ett utvidgat register
 10. 10. Bedömning utifrån syfte Vilken information vill vi ha? Vilka slutsatser vill vi dra? Formativ bedömning: bedömning för lärande (lägesbeskrivning och hur man går vidare, utveckla underviningen) Summativ bedömning: bedömning av lärande (om målen har uppnåtts för ett delmoment eller en kurs) Samverkan formativ och summativ bedömning? Rätt typ av återkoppling Viktigt för lärandet!
 11. 11. Reliabilitet och validitet i bedömning • Reliabilitet: att samma prestation bedömas lika oavsett när den bedöms och av vem, att vi har tillräckligt med underlag • Aspekter av reliabilitet: interbedömarreliabilitet och intrabedömarreliabilitet • Validitet: att vi bedömer det som ska bedömas, konsekvenser av bedömningen • Hot mot valditet: att man lägger in aspekter som inte ska bedömas eller lägger för stor vikt vid en enskild aspekt, t.ex. grammatik. • Halo-effekt: att intrycket av en aspekt färgas av på andra, t.ex. uttal, stavning
 12. 12. Vad säger forskningen? • Utgå från tydliga kriterier • Viktigt med ett gemensamt språk och medvetenhet • Viktigt att vara så konsekvent som möjligt • Gärna två bedömare för produktiva färdigheter • Bedömarutbildning, sambedömning och diskussion av texter: ökar bedömarkompetensen och ”assessment literacy” • ”Fortsättningsnivå” (intermediate level) svårast att bedöma (Kuiken & Vedder 2014) • Hur ofta och hur mycket man bedömer kan påverka (Lim 2011)
 13. 13. Vad säger läroplanen? vuxenutbildningen 2012 Läraren ska: • fortlöpande ge varje elev /…/ information om studieresultat och utvecklingsbehov i studierna • redovisa för eleverna /…/ på vilka grunder betygssättning sker
 14. 14. Vad kan sambedömning göra? Sambedömning kan leda till att lärare ökar: • Förståelsen för kunskapskrav och kvaliteter i elever prestationer • Samstämmighet i bedömningen • Bedömningskompetensen MEN det tar tid och oklara effekter på kort sikt (t.ex. sambedömning av enskilda texter) Samstämmighet i bedömning är en process. (Sambedömning i skolan, Skolverket 2013)
 15. 15. Tre nyckelaspekter i formativ återkoppling • Var är den studerande nu?→ Vilka generella kvaliteter visar texten? • Vart ska den studerande? → Vad står på tur att utvecklas? • Hur kommer vi till kunskapsmålet? → Med vad och på vilket sätt ska den studerande gå vidare?
 16. 16. Idag • Sitt i grupper om tre. Presentera era bedömningar och era kommentarer kring textens kvaliteter. Betyg + texten visar…(lyft vilka generella drag av språkförmåga texten visar och vad som saknas/brister) • Välj en av texterna. • Skriv gemensamt en kommentar till den studerande med tanke på var, vart och hur. (Kommentaren till texten ska både öka den studerandes språkliga medvetenhet och ge de studerande strategier för fortsatt språkutveckling)
 17. 17. https://todaysmeet.com/SYMPOS • Skriv ett av era namn/gruppens nummer • Använd max 140 tecken/inlägg • Vill ni skriva längre? Gör ytterligare inlägg. • Länken ligger öppen ca en månad från 9 okt.
 18. 18. Tack för ditt deltagande!
 19. 19. Källor: F. Kuiken & I. Vedder 2014. Rating written performance: What do raters do and why? I: Language Testing 31(3): 329-348 Skolverket. 2012.Ur Lärarinformationen för nationella Slutprov i sfi: Utgångspunkter för provkonstruktionen Skolverket 2011: Kunskapsbedömning i skolan-praxis, begrepp, problem och möjligheter Dylan William: Att följa lärande http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/tag/dylan-wiliam/ Christian Lundahl: Bedömning för lärande http://www.youtube.com/watch?v=PgOnEHYS-o0 Anders Jönsson: Lärande bedömning www.larandebedomning.se

Workshop om sambedömning av elevtexter med Monica Lindvall och Maria Rydell på Symposium 2015: http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/formativ-och-summativ-bed%C3%B6mning-av-elevtexter-inom-sfi-och-grundl%C3%A4ggande-vuxenutbildning-1.231436

Views

Total views

2,873

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,000

Actions

Downloads

21

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×