Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SoL-projektet: Att organisera kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare

3,527 views

Published on

Åhörarkopior från Caroline Bötrius och Helena Danielssons presentation på Symposium 2015:

http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/sol-projektet-att-organisera-kurser-i-spr%C3%A5k-och-kunskapsutvecklande-arbetss%C3%A4tt-f%C3%B6r-alla-l%C3%A4rare-1.231276

Published in: Education
 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

SoL-projektet: Att organisera kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare

 1. 1. Språk och Lärande Att organisera kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare Bötrius & Danielsson Caroline Bötrius & Helena Danielsson caroline.botrius@edu.norrkoping.se helena.danielsson@edu.norrkoping.se 9 oktober 2015
 2. 2. SoL Språk och Lärande Norrköpings Skola Bötrius & Danielsson
 3. 3. Förankring på många nivåer En röd tråd i Norrköpings kommun Forskning kring språkinlärning, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Nationell nivå: Styrdokument Lokal nivå: Mål för kommunen Utbildningsnämnden Verksamhetsledningen (förvaltningsnivå) Förskolechefer och rektorer Pedagoger inom förskola och skola Barn och elever Bötrius & Danielsson
 4. 4. Insatsens utformning Beredskap! Öka kompetensen inom området ”flerspråkiga barn/elever” Sätt att arbeta som passar alla barn och elever: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt! Vad? Varför? Hur? ”…gynnsam för alla skolans elever, men nödvändig för flerspråkiga elever”. Ur: Greppa språket 2011:9, Skolverket Lpfö 98 reviderad 2010 Lgr 11 Bötrius & Danielsson Gemensamt språk och förhållningssätt Gemensam kunskap och didaktik
 5. 5. Steg 1: 5 träffar för förskolechefer och rektorer Förskolechefer/ rektorer förankrar SoL på sina förskolor/skolorSoL Språk och Lärande Norrköpings Skola Steg 2: SoL-utbildning på förskolor och skolor 6 SoL-träffar Steg 3 Uppföljning och implementering: SoL-inspiratörer på förskolor och skolor driver arbetet vidare i samarbete med förskolechefer/ rektorer och SoL:s utvecklingspedagoger SoL i tre steg Bötrius & Danielsson
 6. 6. Förskolor Barnskötare Förskollärare Utvecklingspedagoger Speciallärare Övrig personal SoL Språk och Lärande Norrköpings Skola Grundskolor Förskollärare Fritidspedagoger Fritidsledare Speciallärare Specialpedagoger Grundskollärare i alla ämnen; matematik, no, so, teknik, engelska, idrott och hälsa, musik, bild, hem- och konsumentkunskap, slöjd moderna språk, modersmål svenska, svenska som andraspråk Bötrius & Danielsson Yrkes- kategorier i SoL-insats Gymnasiet Ämneslärare Speciallärare Specialpedagoger på introduktionsprogrammen
 7. 7. Kurslitteratur Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan Sandvik & Spurkland Förskolan Stärk språk stärk lärandet Pauline Gibbons F-6 Lyft språket lyft tänkandet Pauline Gibbons 7-9 och gymnasiet Bötrius & Danielsson Utbyta tankar och erfarenheter samt fördjupa kompetensen via föreläsningar vid träffarna. Läsa och reflektera kring ett avsnitt i litteraturen. Pröva uppgifter/aktiviteter i verksamheten. Redovisa och diskutera iakttagelser med kollegor och kursledare.
 8. 8. Kurslitteratur Referenslitteratur Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan Sandvik & Spurkland Förskolan Stärk språk stärk lärandet Pauline Gibbons F-6 Lyft språket lyft tänkandet Pauline Gibbons 7-9 och gymnasiet Bötrius & Danielsson Nyhet!
 9. 9. Definition Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av rika möjligheter till interaktion och innehåller språklig stöttning. (Hajer & Meestringa 2010:11) Bötrius & Danielsson
 10. 10. Hur ser vi språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i verksamheten? stöttning tydligt syfte tydliga mål modellande, explicit undervisning förförståelse från konkret till abstrakt från vardagsspråk till skolspråk sammanhang - kontext strategier (läs-, skriv-, lärandestrategier) hög kognitiv nivå rika möjligheter till språkligt utflöde Bötrius & Danielsson interaktion (talutrymme, interaktionsmönster)
 11. 11. På vilket sätt har SoL påverkat den pedagogiska verksamheten på din skola? Undervisningen! Nya modeller/verktyg/ metoder/strategier Mer strukturerat och målinriktat arbete, breddad undervisning ”Vi har tillsammans provat att använda olika modeller i undervisningen med gott resultat!” ”Att jag har fått upp ögonen för Cirkelmodellen känns alldeles underbart. Mina elever som går i årskurs 2 skriver faktatexter med underrubriker och påpekar själva när vi skriver tillsammans att en faktatext ”faktiskt ska skrivas i nutid”. Jag blir alldeles glad varje gång jag tänker på det.” ”Höjt kvalitén på undervisningen och att varje lärtillfälle och elev ses mer” ”SoL-kursen har varit långt mycket bättre än vad jag tänkt mig innan. Jag har i många år arbetat mycket med språkutveckling och tyckt att jag nog gjort det ganska så bra. Men den här kursen med tillhörande litteratur och uppgifter har gett mig många fler redskap och sätt att möta dagliga utmaningar inom språkutveckling med. Det känns jätteroligt!” Bötrius & Danielsson
 12. 12. På vilket sätt har SoL påverkat den pedagogiska verksamheten på din skola? Medvetenheten hos pedagogerna har ökat! Medvetenheten ….språkets betydelse i alla ämnen ….om språkutveckling ...som språkets komplexitet …flerspråkiga elever …att ge rätt stöttning …att inte förenkla utan att förstärka …val av texter ”Många pedagoger har fått upp ögonen för hur viktigt språket är i alla ämnen” ”En ökad språklig medvetenhet som genomsyrar hela verksamheten.” ”Grundtanken att språket utvecklas i samspel med andra är stärkande för en fritidspedagog att läsa om. Där har vi verkligen något som passar att jobba med under fritidstid. Vi har möjlighet att delta i samtal under leken, vid skapande och konstruktionsbyggen. Där kan vi ge stöttning, föra resonemang, träna argumentation och utöka ordförråd genom att vara en aktiv pedagog. ” Bötrius & Danielsson
 13. 13. På vilket sätt har SoL påverkat den pedagogiska verksamheten på din skola? Samsyn och gemensamt förhållningssätt! En styrka i att hela skolan medverkat Påverkat skolans helhetssyn på språk och lärande Gemensam grund Gemensamt språk Gemensamt förhållningssätt ”Det har varit en fördel att alla gått samma kurs, då har det större genomslagskraft. Alla pratar samma språk´” ”Undervisningen har utvecklats då alla i arbetslaget har gått SoLutbildningen” ”Vi har fått en samsyn och gemensamt mål. Vi har blivit mer medvetna om språkets betydelse och om att undervisa ännu mer strukturerat genom att ge eleverna modeller.” ”Den här SoL-kursen har gett mig förutsättningar till att bättre kunna klara av det som står i Lgr 11. Kursen har visat vägen och gett mig redskap. Jag tycker att jag redan är på god väg att bli en riktigt kompetent och ”roligare” lärare i mina ämnen.” Bötrius & Danielsson
 14. 14. På vilket sätt har SoL påverkat den pedagogiska verksamheten på din skola? De kollegiala diskussionerna har ökat! Erfarenhetsutbyte Samtal om språk och lärande Återkoppling på olika sätt ”Att vi för viktiga pedagogiska diskussioner om hur vi ska utveckla ett bättre och rikare arbetssätt och metoder. Det gynnar alla elever och pedagoger.” ”Jag kan faktiskt inte minnas att jag tidigare haft någon fortbildning som påverkat den pedagogiska verksamheten lika mycket. Den har både påverkat våra diskussioner i kollegiet, vår samsyn och min egen undervisning.” ”Det var mycket positivt att få feedback på det man skrivit. En bekräftelse på att det jobb man gör, faktiskt varit värt att läsa. ” ”Positivt att få återkoppling med förslag på hur jag skulle kunna arbeta vidare”. Bötrius & Danielsson
 15. 15. Framgångsfaktorer  Pedagogisk ledarskap  Våga - utmana  Högt deltagande  Reflektionstid  Förankring (ser behov)  Samarbete  Insatta i läroplanen Bötrius & Danielsson
 16. 16. Utmaningar  Områden med låg andel flerspråkiga  Behovet påtagligt, men förskolan/skolan ej ”redo”  Förskolor/skolor som kommit långt – hur utmana?  Förankring i läroplanen  Spännvidden  Många insatser i kommunen Bötrius & Danielsson
 17. 17. Tydlig planering för det vidare arbetet efter kursavslut Som deltagare, chef, kursledare: Våga utmana dig själv och varandra gällande rådande undervisningsmetoder Möjliggör för det kollegiala genom att skapa tid för gemensam reflektion i kurs, mellan kurstillfällen, efter kursen Kontinuerliga utvärderingsmetoder Tydlig förankring i forskning kring kompetensutveckling (Timperley, Wiliam) Tydlig förankring i forskning kring flerspråkighet och framgångsrik undervisning Slutsatser utifrån framgångsfaktorer och utmaningar Möjliggör för utbildning på alla nivåer: Förvaltning, Rektorer, Förskolechefer, Pedagoger Bötrius & Danielsson
 18. 18. Reflektionstid - Var befinner sig min undervisning/skola/kommun om 4 år? - Vilka aktiviteter krävs för det? - Vad kommer att krävas av dig? Mitt första steg är att… E – Fundera enskilt, skriv ned dina tankar P – Dela tankarna i par. A – Tankarna lyfts i storgrupp. Bötrius & Danielsson SoL Språk och Lärande Norrköpings Skola
 19. 19. Caroline Bötrius & Helena Danielsson caroline.botrius@edu.norrkoping.se helena.danielsson@edu.norrkoping.se Bötrius & Danielsson Lärare är en av de starkaste påverkansfaktorerna för lärande. Hattie 2012:38 Du kan göra skillnad!

×