Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reflektionsseminarium

3,635 views

Published on

Träff kring att reflektera efter avslutat utvecklingsarbete.

Published in: Education
 • Too busy to workout? NO PROBLEM! ONE MINUTE WEIGHT LOSS, CLICK HERE ♣♣♣ http://t.cn/A6Pnfmge
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Reflektionsseminarium

 1. 1. Reflektionsseminarium
 2. 2. 1. Tillbakablickar från årets träffar. 2. 3. Skriva enskilt 4. Framåt-blicka
 3. 3. Återblick…
 4. 4. Åtgärdsplanen: Språk- och kunskapsutvecklande arbete Mål: • Samtliga arbetslag fortsätter och fördjupar sin pågående utvecklingsprocess. • Arbetet med att pröva ut språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen fortsätter i alla arbetslag. Förväntade effekter: • Utveckling av undervisningen och förbättrade resultat. • Att språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet fördjupas och blir ett implementerat förhållningssätt på alla enheter.
 5. 5. 1. • SKUA-utbildning • Li, Ytter, Fritids, Förskoleklass 2. • Observationer talutrymme • Li, Ytter, Fritids, Förskoleklass 3. • Observationer egna kriterier • Li, Fritids, Förskoleklass 4. • ?
 6. 6. ? Utveckla, reflektera kring undervisning. Forskande klassrum? Med olika fokus? ALM-kalendarium, priomål, årshjul, analys SKUA + utvecklingsarbete Läsför ståels e? Filma: resoneman g och argumentati on? Natio nella prov? Spec? Interv juer? Obser vation er? Språkstöd/ studiehand ledning? Bygga svenska ?Digitalise ring? Planeri ngar i detalj? Fokus elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande? Kommun ikations hjulet.
 7. 7. Har man inte i uppgift att göra t.ex. observationer så blir det inte av. Blandade grupper är bra men vi behöver också sitta i våra verksamheter för att hjälpas åt att göra om det vi hör och ser till vårt. SKUA inte ett eget spår utan kopplat till resterande utvecklingsarbete. Verksamhetsnära diskussioner. Alla är med. Att sätta ord på det vi gör och reflektera tillsammans är viktigt för fortsätta utvecklas. Sambedömning.
 8. 8. SKUA 18/19 Hultsfreds kommun F-6, fritids. Mål: _______________________ Priomål: ____________________ Sambedömn ing/Bygga svenska Digitalisering Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträffsfokus: Priomål i tankarna. Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Digitalise ring Digitalise ring Sambedö mning/By gga svenska Sambedö mning/By gga svenska Kommun ikations hjulet Observatio ner Elevintervju er i samband med en utvärderings träff.Prio mål Fritids: Hur är det att vara elev på vår skola? F-klass: Kartläggn ingsmate rial? NP? Bedömn ingsstöd ? Filma resonema ng och argumenta tion
 9. 9. Mål Mål: • Pedagogerna ska få verktyg för att fortsätta fördjupa det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i det vardagliga arbetet med eleverna. • Pedagogerna ska kunna synliggöra och följa nyanlända elevers resultat. • Pedagogerna ska reflektera kring hur deras undervisning påverkar elevernas resultat.
 10. 10. Delmål - Sambedömning Skola: Få verktyg för att kunna följa nyanlända elevers resultat vilket i sin tur också synliggör och ger oss möjligheter att möta elevens nästa steg i utvecklingen kring läsa, skriva, tala och lyssna i alla ämnen. Reflektera kring hur vi kan möta elevens utveckling på bästa sätt i våra verksamheter. Fritids: I ett kollegialt lärande få syn på hur vi kan följa nyanlända elevers utveckling dels språkligt och dels socialt. Det i sin tur synliggör och ger oss möjligheter att möta elevens nästa steg i utvecklingen kring tala och lyssna men också i samspelet med andra barn och vuxna. Reflektera kring hur vi kan möta elevens utveckling på bästa sätt i våra verksamheter.
 11. 11. Delmål - Digitalisering Få verktyg för att fortsätta fördjupa det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i det vardagliga arbetet med eleverna kring revideringen av läroplanen kopplat till digitaliseringen. Reflektera kring hur vi kan stötta våra elever med hjälp av digitala möjligheter.
 12. 12. Delmål – Elevaktiva arbetssätt kooperativt lärande Få verktyg för att kunna fortsätta fördjupa det språk- och kunskapsutvecklandearbetssättet i det vardagliga arbetet med eleverna och få redskap att använda sig av för att utveckla den elevaktiva undervisningen men även redskap för att kunna stötta elevers utveckling av den kommunikativa förmågan.
 13. 13. Vad har du gjort hittills? Vilka steg har du tagit mot målen? • Vad har du testat utifrån utvecklingsarbetet? • Vad har gått bra? • Vilken utmaning har dykt upp? • Vad är ditt bästa tips?
 14. 14. Reflektionsseminarium Instruktion för individuellt skrivande - (ca 20 min) • Fundera skriftligt över vad du tycker att du fått ut av kompetensutvecklingsinsatsen. • Koppla gärna till målen för insatsen. • Utgå från frågorna men fyll gärna på med egna reflektioner som du tänker kan vara av intresse för kursledare och skolledning att ta del av.
 15. 15. 1. Har ditt sätt att undervisa påverkats av kompetensutvecklingsinsatsen? Om ja, ge konkreta exempel. 2. Har kompetensutvecklingsinsatsen gjort skillnad för dina elever? Om ja, ge konkreta exempel. 3. Nämn en uppgift under kompetensutvecklingsinsatsen som har varit särskilt givande för dig att genomföra? Motivera varför. 4. Vilka utvecklingsområden och utmaningar ser du? Vilket är nästa steg? 5. Vilka har varit framgångsfaktorerna tänker du? 6. Vilket stöd behöver du för att fortsätta arbeta med språk- och kunskapsutvecklande undervisning under nästa läsår? och vilket stöd behöver ditt arbetslag/kollegium? 7. Är du själv nöjd med din insats? Om ja, varför? Om nej, vad beror det på? Frågeställningar: Maila: malin.carlsson@hkedu.se
 16. 16. Framåtblick. Vilka modeller, aspekter och aktiviteter kommer ni att använda i undervisningen? Vilka förändringar kommer ni att göra? 1. Arbeta i team. 2. Redovisa era framåtblickar på Microsoft whiteboard. • Gå in i era SKUA-team. • Klicka på länken i konversationer för att komma till er Whiteboard. • Godkänn att ladda hem appen. 3. Klipp och klistra, rita och skriv era framåtblickar! (Alla som klickar på länken osv ska kunna jobba och titta i sina datorer samtidigt när ni jobbar fram er Whiteboard) 4. Dela era digitala affischer (Whiteboards) i Teamet – Kollegialt delande – Framåtblickar reflektionsseminariet 1819. (Instruktioner på nästa slide) Digitala affischer den här gången! 
 17. 17. Dela i teamet - Kollegialt delande – Framåtblickar reflektionsseminariet 1819. 1 2 3

×