Vuxenutbildningens mening och innehåll: Igår, idag och i framtiden

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet
Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitetNationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet
Vuxenutbildningens	
  
mening	
  och	
  innehåll	
  	
  
-­‐	
  	
  igår,	
  idag	
  och	
  i	
  
framtiden	
  	
  
Andreas	
  Fejes	
  
Professor	
  i	
  Vuxenpedagogik	
  
Linköpings	
  universitet	
  
Föreläsningens	
  upplägg	
  
•  Vuxenutbildningens	
  förändrade	
  landskap	
  
•  Vuxenutbildningens	
  funk<on	
  
•  Studiedeltagande	
  	
  
•  Deltagargrupper	
  
•  Från	
  utbudsstyrd	
  <ll	
  eAerfrågestyrd	
  utbildning	
  
•  Marknadisering	
  
•  Vad	
  har	
  hänt	
  med	
  vuxenutbildningens	
  demokra<ska	
  och	
  
medborgerliga	
  uppdrag?	
  	
  
Vuxenutbildningens	
  förändrade	
  landskap	
  
Vuxenutbildningens	
  funktion	
  
enligt	
  skollagen	
  
•  Målet	
  för	
  den	
  kommunala	
  vuxenutbildningen	
  är	
  aG	
  vuxna	
  ska	
  
stödjas	
  och	
  s<muleras	
  i	
  siG	
  lärande.	
  De	
  ska	
  ges	
  möjlighet	
  a/	
  
utveckla	
  sina	
  kunskaper	
  och	
  sin	
  kompetens	
  i	
  sy8e	
  a/	
  stärka	
  
sin	
  ställning	
  i	
  arbets-­‐	
  och	
  samhällslivet	
  samt	
  a/	
  främja	
  sin	
  
personliga	
  utveckling.	
  Utgångspunkten	
  för	
  utbildningen	
  ska	
  
vara	
  den	
  enskildes	
  behov	
  och	
  förutsäGningar.	
  De	
  som	
  fåG	
  
minst	
  utbildning	
  ska	
  prioriteras.	
  
•  Varit	
  stabil	
  sedan	
  komvux	
  <llkomst	
  1968	
  
Vuxenutbildningens	
  olika	
  
funktioner	
  
•  Kompensatorisk	
  
•  Demokra<sk/medborgerlig	
  
•  Arbetsmarknadsmässig	
  
•  Rela<onen	
  mellan	
  dessa	
  har	
  skiAat	
  över	
  <d	
  
Fyra	
  utvecklingstendenser	
  
1.  Minskat	
  deltagande	
  	
  
2.  Nya	
  deltagargrupper	
  
3.  Från	
  utbudsstyrd	
  <ll	
  eAerfrågestyrd	
  utbildning	
  
4.  Marknadisering	
  
Sammantaget	
  har	
  fokus	
  kommit	
  aG	
  hamna	
  på	
  
vuxenutbildningens	
  arbetsmarknadsfunk<on	
  snarare	
  än	
  på	
  den	
  
demokra<skt/medborgerliga	
  funk<onen	
  
	
  
1.	
  Minskat	
  deltagande	
  
Antal	
  kursdeltagare	
  Komvux	
  
1993-­‐2014	
  
0	
  
50000	
  
100000	
  
150000	
  
200000	
  
250000	
  
300000	
  
350000	
  
400000	
  
1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   6	
   7	
   8	
   9	
   10	
   11	
   12	
   13	
   14	
   15	
   16	
   17	
   18	
   19	
   20	
   21	
   22	
  
Serie1	
  
Antal	
  kursdeltagare	
  Komvux	
  
omräknad	
  i	
  heltid	
  1997-­‐2014	
  
0	
  
50000	
  
100000	
  
150000	
  
200000	
  
250000	
  
1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   6	
   7	
   8	
   9	
   10	
   11	
   12	
   13	
   14	
   15	
   16	
   17	
   18	
  
Serie1	
  
Andel	
  av	
  befolkningen	
  i	
  Komvux	
  (20-­‐64	
  år)	
  
1993-­‐2014	
  
0	
  
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
6	
  
7	
  
1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   6	
   7	
   8	
   9	
   10	
   11	
   12	
   13	
   14	
   15	
   16	
   17	
   18	
   19	
   20	
   21	
   22	
  
Serie1	
  
Minskat	
  deltagande	
  
•  KunskapslyAet	
  1997-­‐2002	
  	
  
•  100000	
  platser	
  per	
  år	
  från	
  staten	
  
•  Halvera	
  den	
  öppna	
  arbetslösheten	
  
•  Förnya	
  kommunal	
  vuxenutbildning	
  
•  Öronmärkt	
  statsbidrag	
  2002-­‐2006	
  	
  
•  47000	
  platser	
  per	
  år	
  
•  Baserat	
  på	
  kommunerna	
  socioekonomiska	
  situa<on	
  
•  Skulle	
  har	
  fortsaG	
  några	
  år	
  <ll	
  
•  BorGagande	
  av	
  öronmärkt	
  bidrag	
  
•  1/3	
  togs	
  bort,	
  resterande	
  <ll	
  kommunernas	
  generella	
  bidrag	
  
•  Ej	
  längre	
  baserat	
  på	
  socioekonomisk	
  struktur	
  
•  Satsning	
  på	
  Yrkvux	
  och	
  Lärvux	
  
2.	
  Ny	
  deltagargrupp	
  
Nya	
  deltagargrupper	
  
•  Ökad	
  andel	
  deltagare	
  födda	
  utomlands	
  
•  Ej	
  längre	
  konkurrenskompleGerare	
  
	
  
•  Kamrateffekten?	
  	
  
•  Fråga	
  om	
  likvärdighet	
  
•  Ökat	
  antal	
  elever	
  med	
  diagnoser?	
  (Se	
  Nylander	
  m.fl.,	
  2015	
  vad	
  
gäller	
  Folkhögskolan)	
  
Andel	
  deltagare	
  födda	
  utomlands	
  1993-­‐2014	
  
0,00%	
  
5,00%	
  
10,00%	
  
15,00%	
  
20,00%	
  
25,00%	
  
30,00%	
  
35,00%	
  
40,00%	
  
45,00%	
  
1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   6	
   7	
   8	
   9	
   10	
   11	
   12	
   13	
   14	
   15	
   16	
   17	
   18	
   19	
   20	
   21	
   22	
  
Serie1	
  
Deltagande	
  i	
  SFI	
  1996-­‐2014	
  
0	
  
20	
  000	
  
40	
  000	
  
60	
  000	
  
80	
  000	
  
100	
  000	
  
120	
  000	
  
140	
  000	
  
1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   6	
   7	
   8	
   9	
   10	
   11	
   12	
   13	
   14	
   15	
   16	
   17	
   18	
  
Serie1	
  
3.	
  Från	
  utbudsstyrd	
  <ll	
  eAerfrågestyrd	
  utbildning	
  
Efterfrågestyrd	
  utbildning	
  
•  Ej	
  längre	
  ”automa<sk”	
  högskolebehörighet	
  på	
  
gymnasieskolans	
  yrkesprogram	
  
•  Satsning	
  på	
  Yrkvux	
  och	
  lärvux	
  
•  Här	
  får	
  arbetslösa	
  personer	
  med	
  kompleGa	
  betyg	
  delta	
  
•  Yrkeshögskolan	
  
•  T.ex.	
  f.d.	
  KY-­‐utbildningar	
  
•  Anställningsbarhet	
  som	
  ideal	
  
•  Den	
  enskilde	
  ansvariggöras	
  för	
  sin	
  egen	
  anställningsbarhet	
  (både	
  
de	
  som	
  lyckas	
  och	
  misslyckas)	
  
4.	
  Marknadisering	
  
Marknadisering	
  	
  
•  Ökande	
  andel	
  deltagare	
  hos	
  icke	
  kommunala	
  anordnare	
  
•  Ini<erades	
  i	
  samband	
  med	
  KunskapslyAet	
  	
  
•  Bryta	
  upp	
  den	
  ”tradi<onella”	
  formen	
  för	
  undervisning	
  
•  Individanpassning,	
  flexibilitet	
  och	
  effek<vitet	
  
	
  
Andel	
  kursdeltagare	
  som	
  går	
  hos	
  icke-­‐
kommunal	
  anordnare	
  1997-­‐2014	
  
0	
  
5	
  
10	
  
15	
  
20	
  
25	
  
30	
  
35	
  
40	
  
45	
  
50	
  
1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   6	
   7	
   8	
   9	
   10	
   11	
   12	
   13	
   14	
   15	
   16	
   17	
   18	
  
Serie1	
  
Fortsatt	
  marknadisering	
  
•  Två	
  nya	
  utredningar	
  som	
  berör	
  kommunal	
  vuxenutbildning	
  
•  SOU	
  2013:20	
  –	
  Kommunal	
  vuxenutbildning	
  på	
  grundläggande	
  nivå:	
  
en	
  översyn	
  för	
  ökad	
  individanpassning	
  och	
  effek<vitet	
  
•  SOU	
  2013:76	
  –	
  Svenska	
  för	
  invandrare:	
  valfrihet,	
  flexibilitet	
  och	
  
individanpassning	
  
•  Centrala	
  ord	
  som	
  används,	
  oAa	
  <llsammans,	
  är:	
  	
  
•  Effek<vitet	
  
•  Flexibilitet	
  
•  Individanpassning	
  
Personlig	
  utveckling?	
  
•  EG	
  syAe	
  med	
  vuxenutbildningen	
  är	
  aG	
  bidra	
  <ll	
  den	
  enskildes	
  
personliga	
  utveckling.	
  I	
  
•  Ingen	
  av	
  utredningarna	
  diskuterar	
  de/a	
  annat	
  än	
  då	
  de	
  
refererar	
  vuxenutbildningens	
  styrdokument.	
  	
  
Marknadisering:	
  Några	
  exempel	
  från	
  vuxenutbildningen	
  
Konkurrensutsättning	
  
•  KonkurrensutsäGning	
  bygger	
  på	
  föreställningen	
  aG	
  
vuxenutbildningen,	
  genom	
  aG	
  ändra	
  sin	
  organisatoriska	
  form	
  
också	
  förändrar	
  siG	
  inre	
  arbete	
  och	
  därmed	
  uppnår	
  bäGre	
  
måluppfyllelse	
  
•  KonkurrensutsäGningen	
  introducerar	
  en	
  rad	
  nya	
  begrepp	
  och	
  
tekniker	
  i	
  verksamheten:	
  
•  Anbudsförfarande	
  
•  indikatorssystem	
  för	
  mätning	
  av	
  kvalitet	
  och	
  uppföljningssystem	
  
•  introduk<on	
  av	
  nya	
  former	
  av	
  utbildningsdesign	
  
•  presta<onsindikatorer	
  för	
  lärare	
  	
  
•  anställningsvillkor	
  anpassade	
  <ll	
  korta	
  avtalsperioder	
  
Marknadisering	
  
•  Vuxenutbildningen	
  har	
  med	
  andra	
  ord,	
  under	
  de	
  senaste	
  två	
  
decennierna	
  konkurrensutsaGs	
  varigenom	
  nya	
  tekniker	
  och	
  begrepp	
  
introducerats,	
  och	
  nya	
  organisa<onsformer	
  uppståG.	
  Vi	
  kan	
  här	
  tala	
  
om	
  aG	
  vuxenutbildningen	
  har	
  marknadiserats.	
  
	
  	
  
•  Extern	
  marknadisering	
  kan	
  innebära	
  aG	
  offentlig	
  verksamhet	
  öppnar	
  
upp	
  för	
  konkurrens	
  om	
  uppdrag.	
  	
  	
  
•  Intern	
  marknadisering	
  handlar	
  också	
  om	
  aG	
  verksamheter	
  inför	
  
företagsliknande	
  styrformer	
  
•  Dessa	
  två	
  former	
  av	
  marknadisering	
  får	
  konsekvenser	
  för	
  hur	
  
verksamheter	
  organiseras,	
  och	
  för	
  dem	
  som	
  där	
  är	
  verksamma	
  
•  Då	
  vuxenutbildningen	
  står	
  under	
  statlig/kommunal	
  kontroll,	
  och	
  då	
  
priset	
  inte	
  regleras	
  friG	
  på	
  en	
  marknad,	
  skapas	
  en	
  så	
  kallad	
  kvasi-­‐
marknad	
  (snarare	
  än	
  en	
  marknad	
  i	
  dess	
  strikta	
  betydelse)	
  
Rektor	
  som	
  VD	
  
•  Many	
  of	
  those	
  that	
  are	
  employed	
  as	
  principals	
  nowadays	
  have	
  
a	
  certain	
  mission	
  from	
  the	
  board:	
  get	
  a	
  new	
  agreement	
  on	
  
working	
  hours,	
  introduce	
  individual	
  salaries	
  and	
  reduce	
  the	
  
influence	
  of	
  the	
  teachers’	
  board.	
  	
  
•  …	
  if	
  you	
  generalise,	
  one	
  can	
  say	
  that	
  some	
  of	
  the	
  principals,	
  
that	
  come	
  from	
  totally	
  different	
  sectors,	
  tend	
  to	
  behave	
  more	
  
like	
  tradi<onal	
  business	
  execu<ves	
  and	
  are	
  inclined	
  to	
  point	
  
with	
  the	
  whole	
  hand	
  in	
  a	
  way	
  that	
  teachers	
  at	
  folk	
  high	
  
schools	
  are	
  not	
  comfortable	
  with.	
  Instead	
  they	
  are	
  used	
  to,	
  as	
  
a	
  collec<ve,	
  having	
  a	
  considerable	
  influence	
  on	
  the	
  ac<vi<es	
  
performed.	
  
•  (Från	
  studie	
  av	
  Caroline	
  RunesdoGer)	
  
Lärares	
  arbetsvillkor	
  
•  The	
  greatest	
  expense	
  is	
  wages	
  and	
  that’s	
  why	
  you	
  need	
  to	
  
have	
  staff	
  that	
  are	
  flexible	
  and	
  you	
  can	
  use,	
  and	
  that	
  are	
  not	
  
stuck	
  in	
  permanent	
  employment.	
  Rather,	
  they	
  should	
  be	
  
employed	
  for	
  a	
  limited	
  period,	
  in	
  order	
  to	
  avoid	
  the	
  school	
  
having	
  to	
  pay	
  wages	
  for	
  half	
  a	
  year	
  for	
  a	
  project	
  that	
  wasn’t	
  
extended.	
  	
  
•  (Från	
  studie	
  av	
  Caroline	
  RunesdoGer)	
  
Lärares	
  arbetsvillkor/motstånd	
  
•  Teacher	
  1:	
  We	
  can	
  put	
  it	
  like	
  this;	
  if	
  we	
  had	
  followed	
  this	
  [the	
  
scheme]	
  to	
  the	
  leGer,	
  that	
  they	
  would	
  sit	
  in	
  a	
  study	
  hall	
  and	
  
read	
  [by	
  themselves],	
  then	
  maybe	
  we	
  would	
  have	
  had	
  around	
  
seven	
  or	
  eight	
  students	
  present.	
  Now	
  at	
  least	
  we	
  have	
  around	
  
17,	
  18	
  students	
  that	
  are	
  here	
  every	
  day.	
  We	
  are	
  catching	
  them	
  
now,	
  when	
  we	
  have	
  contact	
  with	
  them	
  all	
  the	
  <me.	
  	
  
•  Teacher	
  2:	
  You	
  have	
  to	
  work	
  like	
  that.	
  You	
  must	
  have	
  contact	
  
with	
  them	
  every	
  day,	
  so	
  that	
  you	
  talk	
  with	
  them.	
  	
  
•  Teacher	
  1:	
  Yes,	
  and	
  I	
  think	
  that	
  they	
  can	
  finish	
  their	
  studies	
  
faster,	
  because	
  we	
  are	
  pushing	
  them	
  all	
  the	
  <me.	
  
•  (Från	
  Studie	
  av	
  Gun-­‐BriG	
  Wärvik)	
  
Exempel	
  på	
  konsekvenser?	
  
•  Osäkra	
  anställningsvillkor	
  för	
  lärare	
  
•  Korta	
  kontrakt	
  
•  De-­‐professionalisering	
  av	
  läraryrket	
  
•  Standardisering	
  av	
  undervisning	
  
•  Ej	
  utrymme	
  för	
  kompetensutveckling?	
  
•  Betygsinfla<on	
  
•  Fokus	
  på	
  mätbara	
  resultat	
  snarare	
  än	
  kvalitén	
  i	
  processen	
  
(Rees	
  m.fl.,	
  1999)	
  
•  Fokus	
  på	
  vinstdrivande	
  kurser,	
  snarare	
  än	
  kurser	
  som	
  bidrar	
  
<ll	
  emancipatoriskt	
  kri<skt	
  lärande	
  (Daley	
  m.fl.	
  2000;	
  
Grummell,	
  2007;	
  Liu,	
  2007)	
  
	
  
Vad	
  har	
  hänt	
  med	
  
vuxenutbildningens	
  
demokratiska	
  och	
  
medborgerliga	
  uppdrag?	
  	
  
•  Målet	
  för	
  den	
  kommunala	
  vuxenutbildningen	
  är	
  aG	
  
vuxna	
  ska	
  stödjas	
  och	
  s<muleras	
  i	
  siG	
  lärande.	
  De	
  
ska	
  ges	
  möjlighet	
  aG	
  utveckla	
  sina	
  kunskaper	
  och	
  
sin	
  kompetens	
  i	
  syAe	
  aG	
  stärka	
  sin	
  ställning	
  i	
  
arbets-­‐	
  och	
  samhällslivet	
  samt	
  aG	
  främja	
  sin	
  
personliga	
  utveckling.	
  Utgångspunkten	
  för	
  
utbildningen	
  ska	
  vara	
  den	
  enskildes	
  behov	
  och	
  
förutsäGningar.	
  De	
  som	
  fåG	
  minst	
  utbildning	
  ska	
  
prioriteras.	
  (Skollagen)	
  	
  
Vuxenutbildningens	
  uppdrag	
  
•  Vuxenutbildningen	
  har	
  tre	
  funk<oner	
  
•  Kompensatorisk	
  
•  Demokra<sk	
  och	
  medborgerlig	
  
•  Arbetsmarknadsmässig	
  
	
  
	
  
Vuxenutbildningens	
  funktion	
  
•  Centrala	
  ord	
  i	
  nu<da	
  diskussion	
  på	
  policynivå	
  
•  Kostnadseffek<vitet	
  
•  Flexibilitet	
  
•  Individanpassning	
  
•  Måluppfyllelse	
  
•  Anställningsbarhet	
  
•  Om	
  flexibilitet	
  och	
  effek<vitet	
  kopplas	
  samman	
  med	
  måluppfyllelse,	
  blir	
  
ju	
  frågan	
  om	
  mål	
  vik<gt,	
  inte	
  minst	
  vad	
  målet	
  är	
  och	
  vilka	
  delar	
  av	
  målet	
  
som	
  först	
  fram	
  som	
  mer	
  eller	
  mindre	
  centrala.	
  
•  Jag	
  menar	
  aG	
  anställningsbarhet	
  fåG	
  en	
  så	
  central	
  posi<on	
  i	
  dagens	
  
diskussioner	
  om	
  vuxenutbildning,	
  aG	
  utbildningens	
  bildande	
  funk<on,	
  
där	
  frågor	
  om	
  personlig	
  utveckling,	
  utveckling	
  i	
  sina	
  ”roller”	
  som	
  
medborgare,	
  och	
  möjligheter	
  aG	
  utveckla	
  förmågor	
  aG	
  kri<skt	
  
ifrågasäGa	
  varandet,	
  riskerar	
  aG	
  marginaliseras.	
  	
  
Nutida	
  policydiskussioner	
  
•  Studier	
  av	
  elevers	
  och	
  deltagares	
  medborgarskapande	
  inom	
  
och	
  utanför	
  vuxenutbildning	
  och	
  Folkbildning.	
  	
  
•  Professor	
  Andreas	
  Fejes	
  (LiU),	
  Professor	
  Magnus	
  Dahlstedt	
  
(LiU),	
  Professor	
  Maria	
  Olson	
  (SU,	
  HD),	
  Universitetslektor	
  
Fredrik	
  Sandberg	
  (LiU),	
  Doktorand	
  Lina	
  Rahm	
  (LiU).	
  
•  Intervjuer	
  med	
  elever	
  och	
  deltagare,	
  samt	
  lärare	
  inom	
  
komvux	
  och	
  Folkhögskola.	
  
•  Dokumenta<on	
  och	
  intervjuer	
  
•  Totalt	
  80	
  intervjuer	
  –	
  1200	
  sidor	
  transkriberat	
  material	
  
Forskningsprojektet	
  
POLICYBERÄTTELSER	
  
•  Heterogent	
  
•  Olika	
  na<onaliteter	
  
•  Olika	
  erfarenheter/nivåer	
  av	
  <digare	
  studier	
  
	
  
•  Homogent	
  
•  Många	
  ej	
  födda	
  I	
  Sverige	
  
•  Många	
  med	
  begränsad	
  erfarenhet	
  av	
  utbildning	
  
•  Många	
  med	
  försörjningsstöd	
  
•  Både	
  hög-­‐	
  och	
  lågutbildade	
  ses	
  som	
  eG	
  problem,	
  en	
  avvikelse	
  
som	
  måste	
  korrigeras.	
  	
  
Hur	
  talas	
  det	
  om	
  deltagarna	
  I	
  
vuxenutbildning?	
  
•  Nio	
  av	
  <o	
  studerande	
  är	
  födda	
  utomlands.	
  En	
  tredjedel	
  har	
  <digare	
  
studerat	
  på	
  eAergymnasial	
  nivå,	
  medan	
  andra	
  är	
  analfabeter	
  eller	
  
har	
  en	
  mycket	
  kort	
  <digare	
  utbildning.	
  Majoriteten	
  av	
  de	
  
studerande	
  är	
  kvinnor	
  och	
  hälAen	
  är	
  äldre	
  än	
  32	
  år….EG	
  problem	
  
med	
  komvuxstudier	
  på	
  grundläggande	
  nivå	
  är	
  aG	
  24	
  procent	
  av	
  
kursdeltagarna	
  avbryter	
  sin	
  kurs	
  och	
  aG	
  42	
  procent	
  av	
  de	
  
studerande	
  under	
  eG	
  år	
  avbryter	
  någon	
  kurs.	
  SOU	
  2013:	
  20,	
  18)	
  
•  För	
  många,	
  framför	
  allt	
  på	
  den	
  grundläggande	
  nivån,	
  utgjorde	
  olika	
  
former	
  av	
  bidrag	
  en	
  väsentlig	
  del	
  av	
  försörjningen	
  då	
  mer	
  än	
  hälAen	
  
saknade	
  inkomst	
  från	
  arbete	
  under	
  året.	
  Studerande	
  på	
  
grundläggande	
  nivå	
  lever	
  dessutom	
  oAa	
  I	
  familjer	
  med	
  svag	
  
ekonomi,	
  vilket	
  gör	
  det	
  svårare	
  aG	
  få	
  ekonomiskt	
  stöd	
  från	
  familjen	
  
under	
  studie<den.	
  (SOU	
  2013:20,	
  19)	
  
Elever	
  som	
  riskerar	
  
exkludering	
  
•  En	
  övergripande	
  slutsats	
  är	
  aG	
  många	
  målgrupper	
  gynnas	
  av	
  
en	
  ökad	
  individanpassning	
  inom	
  komvux	
  på	
  grundläggande	
  
nivå.	
  Det	
  gäller	
  inte	
  minst	
  för	
  studerande	
  med	
  
funk<onsnedsäGning	
  och	
  för	
  romer	
  sin	
  inte	
  har	
  fullföljt	
  
grundskolan.	
  (SOU	
  2013:20,	
  20)	
  
Individualisering	
  av	
  utbildning	
  
ELEVER	
  OCH	
  LÄRARE	
  
•  Elever	
  posi<oneras	
  som	
  misslyckade,	
  omo<verade	
  och	
  icke	
  
ansvarsfulla	
  av	
  elever	
  och	
  lärare.	
  Av	
  lärare	
  på	
  två	
  säG:	
  	
  
•  Beskrivningar	
  av	
  nu<da	
  elevgrupper	
  
•  Beskrivningar	
  av	
  och	
  jämförelse	
  med	
  <digare	
  elevgrupper	
  
•  Elever	
  posi<onerar	
  sig	
  själva	
  som	
  misslyckade,	
  främst	
  på	
  två	
  
säG	
  
•  Ung	
  och	
  omo<verad	
  I	
  gymnasieskolan	
  
•  Misslyckande	
  på	
  arbetsmarknaden	
  
Den	
  rotlösa,	
  omotiverade	
  och	
  
icke	
  ansvarsfulla	
  eleven	
  
•  The	
  group	
  that	
  aGends	
  today	
  thus	
  has	
  a	
  tendency	
  to	
  be	
  
younger	
  and	
  more	
  students	
  have	
  dropped	
  out	
  from	
  educa<on	
  
instead	
  of	
  star<ng	
  to	
  work.	
  So	
  there	
  are	
  more	
  individuals	
  that	
  
have	
  not	
  had	
  any	
  rela<on	
  to	
  the	
  Swedish	
  society,	
  for	
  real.	
  
Instead	
  you	
  have	
  either	
  arrived	
  in	
  Sweden	
  or	
  you	
  have	
  
dropped	
  out	
  of	
  some	
  kind	
  of	
  educa<on	
  and	
  then	
  fluGered	
  
around	
  a	
  bit	
  and	
  then	
  you	
  end	
  up	
  in	
  adult	
  educa<on.	
  Very	
  few	
  
today	
  [students]	
  has	
  anchorage	
  in	
  family,	
  work	
  .	
  .	
  .	
  own	
  
apartment.	
  Earlier	
  it	
  was	
  people	
  [students]	
  that	
  were	
  a	
  part	
  of	
  
society,	
  now	
  it	
  is	
  more	
  individuals	
  that	
  are	
  .	
  .	
  .	
  a	
  bit	
  more,	
  yes,	
  
rootless.	
  	
  
Lärare	
  
•  I	
  missed	
  these	
  400	
  points	
  to	
  be	
  able	
  to	
  apply	
  to	
  study	
  at	
  university	
  level,	
  
so	
  that´s	
  why	
  [studying	
  adult	
  educa<on].	
  Hmm,	
  but	
  I	
  was	
  17,	
  so	
  young	
  
when	
  I	
  graduated.	
  So	
  I	
  thought	
  [then],	
  but	
  fuck	
  school	
  .	
  .	
  .	
  (Marilyn)	
  
•  It	
  did	
  not	
  go	
  very	
  well	
  for	
  me	
  in	
  upper	
  secondary	
  school;	
  now	
  I	
  have	
  the	
  
possibility	
  to	
  fix	
  that	
  (Thomas)	
  
•  My	
  family	
  bought	
  a	
  video	
  store	
  where	
  I	
  worked	
  for	
  almost	
  three	
  years	
  
un<l	
  we	
  went	
  bankrupt,	
  so	
  that	
  did	
  not	
  work.	
  AAer	
  that	
  I	
  came	
  back	
  to	
  
AE.	
  I	
  had	
  to	
  do	
  something	
  with	
  my	
  life,	
  because	
  my	
  life	
  also	
  went	
  
bankrupt	
  so	
  to	
  speak.	
  (Joni)	
  
•  And	
  then	
  I	
  worked	
  for	
  one	
  year.	
  And	
  then	
  I	
  moved	
  away	
  from	
  home,	
  and	
  
then	
  I	
  was	
  unemployed	
  for	
  a	
  year,	
  and	
  lived	
  on	
  money	
  I	
  saved.	
  Then	
  I	
  
enrolled	
  in	
  adult	
  educa<on	
  [.	
  .	
  .]	
  that	
  is	
  like	
  2½	
  years	
  ago.	
  (Rodney)	
  
Elever	
  
•  Dualis<sk	
  bild	
  av	
  vem	
  eleven	
  är	
  målas	
  upp:	
  	
  
•  Mo<verad	
  –	
  omo<verad	
  
•  Ansvarsfull	
  –	
  ej	
  ansvarsfull	
  
•  Elever	
  skapar	
  sig	
  själva	
  mer	
  posi<vt	
  än	
  lärarna	
  gör	
  
•  Genom	
  at	
  välja	
  aG	
  delta	
  I	
  vuxenutbildning,	
  posi<onerar	
  eleverna	
  
sig	
  själva	
  som	
  ansvarsfulla,	
  eAersom	
  sådant	
  val	
  “görs”	
  för	
  aG	
  
bryta	
  med	
  <digare	
  misslyckanden.	
  	
  
	
  
Den	
  ansvarsfulla,	
  motiverade	
  och	
  
målorienterade	
  eleven	
  	
  
	
  
•  Here	
  it	
  is	
  everything	
  from	
  the	
  totally	
  unmo<vated	
  to	
  the	
  
totally	
  mo<vated.	
  At	
  the	
  same	
  <me	
  the	
  difference	
  in	
  
knowledge	
  is	
  tremendous.	
  You	
  can	
  have	
  one	
  student	
  that	
  
used	
  to	
  be	
  a	
  shepherd	
  in	
  Somalia	
  that	
  has	
  been	
  in	
  Sweden	
  for	
  
2	
  years,	
  to	
  individuals	
  from	
  some	
  sort	
  of	
  priest	
  family	
  that	
  fled	
  
from	
  religious	
  persecu<on,	
  but	
  whom	
  has	
  previously	
  studied	
  
theology	
  at	
  university	
  level.	
  These	
  individuals	
  then	
  have	
  to	
  
find	
  a	
  common	
  level	
  [.	
  .	
  .]	
  It	
  is	
  very	
  evident	
  –	
  it	
  is	
  like	
  a	
  great	
  
ravine	
  between	
  students.	
  One	
  group	
  is	
  here	
  because	
  of	
  
societal	
  measures.	
  They	
  do	
  not	
  want	
  to	
  be	
  here,	
  but	
  they	
  have	
  
to.	
  This	
  contrasts	
  the	
  group	
  that	
  that	
  enrol	
  because	
  they	
  
actually	
  want	
  to	
  achieve	
  something.	
  These	
  two	
  groups	
  are	
  
overwhelmingly	
  different.	
  	
  
Lärare	
  
•  Adult	
  educa<on	
  does	
  not	
  have	
  anything	
  to	
  do	
  with	
  ci<zenship,	
  
because	
  this	
  is	
  where	
  people	
  go	
  when	
  they	
  have	
  failed	
  in	
  
upper-­‐secondary	
  school	
  .	
  .	
  .	
  if	
  you	
  interpret	
  it	
  that	
  way.	
  But	
  to	
  
study	
  actually	
  have	
  something	
  to	
  do	
  with	
  being	
  a	
  ci<zen.	
  
Because	
  you	
  have	
  to	
  be	
  educated	
  before	
  you	
  start	
  working	
  
[.	
  .	
  .]	
  Here	
  we	
  find	
  those	
  that	
  failed	
  [in	
  upper-­‐secondary	
  
school]	
  but	
  that	
  want	
  to	
  succeed.	
  .	
  .people	
  are	
  a	
  bit	
  more	
  
serious	
  here.	
  .	
  .they	
  want	
  to	
  get	
  rid	
  of	
  their	
  problems.	
  .	
  .	
  
Elev	
  
•  It	
  is	
  not	
  that	
  great,	
  I	
  have	
  never	
  enjoyed	
  school,	
  but	
  it	
  is	
  
something	
  that	
  has	
  to	
  be	
  done.	
  When	
  you	
  always	
  have	
  had	
  
such	
  tough	
  <mes	
  with	
  work,	
  you	
  feel	
  that	
  if	
  you	
  are	
  supposed	
  
to	
  work	
  full	
  <me,	
  which	
  hardly	
  exists	
  anymore,	
  but	
  at	
  least	
  get	
  
a	
  beGer	
  job,	
  with	
  more	
  pay,	
  even	
  tough	
  I	
  always	
  been	
  paid	
  
minimum	
  wage,	
  educa<on	
  is	
  needed	
  and	
  then	
  I	
  have	
  to	
  do	
  
something	
  about	
  it.	
  Now	
  it	
  was	
  perfect	
  condi<ons	
  for	
  me	
  to	
  
deal	
  with	
  that.	
  I	
  was	
  unemployed	
  for	
  6	
  months	
  before	
  I	
  
started	
  here,	
  so	
  it	
  has	
  become	
  more	
  of	
  an	
  issue	
  with	
  money.	
  
You	
  have	
  to	
  deal	
  with	
  this.	
  	
  
Elev	
  
•  Vuxenutbildning	
  som	
  en	
  plats	
  för	
  den	
  undanträngda	
  medborgaren	
  
•  Elever	
  “tvingas”	
  aG	
  gå	
  in	
  I	
  vuxenutbildning,	
  men	
  de	
  gör	
  så	
  med	
  grund	
  
i	
  sin	
  egen	
  “fria”	
  vilja.	
  	
  
•  Elever	
  är	
  redan	
  vad	
  de	
  skall	
  “bli”,	
  dvs.	
  ansvarsfulla.	
  
•  Vuxenutbildning	
  som	
  en	
  Heterotopia	
  som	
  möjliggör	
  drömmar	
  	
  
•  Vuxenutbildning	
  blir	
  en	
  stabil	
  temporär	
  plats	
  begränsad	
  i	
  <d	
  och	
  rum	
  
som	
  möjliggör	
  för	
  elever	
  aG	
  skapa	
  sig	
  själva	
  som	
  åtråvärda	
  fram<da	
  
medborgare	
  
•  Vuxenutbildning	
  gör	
  det	
  möjligt	
  för	
  elever	
  aG	
  lämna	
  “verkligheten”	
  I	
  
termer	
  av	
  arbetslöshet	
  och	
  osäkra	
  anställningsvillkor/förhållanden.	
  	
  
•  En	
  posi<v	
  dröm	
  om	
  fram<den	
  
	
  
Slutsatser/diskussion	
  
•  Utopia	
  är	
  inte	
  en	
  “verklig”	
  plats,	
  utan	
  snarare	
  något	
  aG	
  sträva	
  eAer.	
  	
  
•  Fram<den	
  är	
  inte	
  bestämd,	
  utan	
  skapas	
  av	
  eleverna	
  själva.	
  
•  På	
  så	
  säG	
  görs	
  eleverna	
  själva,	
  genom	
  individanpassning,	
  ansvariga	
  för	
  sina	
  egna	
  
framgångar	
  och	
  misslyckanden.	
  
•  Frågan	
  är	
  vad	
  deGa	
  Utopia	
  som	
  skapas	
  är	
  eller	
  bör	
  vara,	
  men	
  också	
  vad	
  det	
  gör.	
  
•  Jag	
  menar	
  aG	
  det	
  Utopia	
  som	
  skapas	
  idag	
  både	
  i	
  policy,	
  och	
  av	
  lärare	
  och	
  elever,	
  
är	
  den	
  anställningsbare	
  medborgaren.	
  	
  
•  DeGa	
  är	
  en	
  medborgare	
  som	
  främst	
  har	
  den	
  kunskap	
  som	
  krävs	
  för	
  aG	
  uzöra	
  
vissa	
  ak<viteter,	
  snarare	
  än	
  kunskap	
  som	
  gör	
  det	
  möjligt	
  aG	
  ifrågasäGa	
  
varandet.	
  
•  Snarare	
  än	
  aG	
  utgå	
  från	
  en	
  apriori	
  posi<on	
  om	
  anställningsbarhet,	
  torde	
  vi	
  inte	
  
själva	
  fråga	
  eleverna	
  om	
  vad	
  de	
  menar	
  aG	
  görandet	
  av	
  medborgarskap	
  är	
  i	
  
vidare	
  bemärkelse	
  än	
  just	
  anställningsbarhet?	
  	
  
Utopia	
  
•  Vilka	
  är	
  målen	
  med	
  vuxenutbildningen	
  så	
  som	
  de	
  görs	
  i	
  
prak<ken?	
  
•  Vilka	
  är	
  mest	
  framträdande	
  i	
  det	
  lokala	
  arbetet	
  inom	
  
kommuner	
  och	
  hos	
  enskilda	
  utbildningsanordnare?	
  	
  
•  Förändringar	
  över	
  <d?	
  	
  
•  Hur	
  arbetar	
  jag	
  som	
  skolledare/lärare/vi	
  i	
  lärarlaget	
  med	
  
vuxenutbildningens	
  medborgerliga	
  och	
  demokra<ska	
  
uppdrag?	
  Inte	
  minst	
  blir	
  denna	
  fråga	
  central	
  inom	
  ramen	
  för	
  
undervisning	
  i	
  Svenska	
  som	
  andraspråk	
  och	
  SFI.	
  	
  
Frågor	
  att	
  diskutera	
  
•  Fejes,	
  A:	
  (2015)	
  Vuxenutbildning	
  och	
  skolning	
  av	
  medborgare.	
  KOM:	
  
Kommunika<on	
  mellan	
  vuxenutbildare,	
  43(1),	
  16-­‐17.	
  
•  Nordvall,	
  H.	
  &	
  Fejes,	
  A.	
  (2014)	
  Folkbildning	
  och	
  vuxenutbildning	
  i	
  
skolkrisorkanens	
  öga.	
  KOM:	
  Kommunika<on	
  mellan	
  vuxenutbildare	
  42(3),	
  4-­‐8.	
  
•  Fejes,	
  A.	
  &	
  Nordvall,	
  H.	
  (2014)	
  Folkbildning	
  och	
  vuxenutbildning	
  i	
  skuggan	
  av	
  
skolkrisen.	
  I	
  L.	
  Stenberg	
  (red)	
  Skolan	
  ut	
  ur	
  krisen:	
  En	
  forskningsantologi	
  om	
  
fram<dens	
  utbildningspoli<k.	
  Stockholm:	
  Tankesmedjan	
  Tiden,	
  93-­‐105.	
  	
  
•  Fejes,	
  A.	
  (2013)	
  Mot	
  eG	
  vidgat	
  medborgarskapsbegrepp	
  -­‐	
  en	
  forskningsansats.	
  I	
  
Årsbok	
  om	
  folkbildningsforskning	
  2012,	
  108-­‐123.	
  
•  Fejes,	
  A.	
  (2013).	
  Vuxna	
  elevers	
  medborgarak<viteter	
  i	
  och	
  utanför	
  
vuxenutbildning	
  och	
  folkbildning.	
  Venue,	
  Inblickar	
  i	
  folkbildning.	
  
www.liu.se/venue	
  	
  	
  	
  
Vidare	
  läsning	
  på	
  svenska	
  
•  Sandberg,	
  F.,	
  Fejes,	
  A.,	
  Dahlstedt,	
  M.,	
  &	
  Olson,	
  M.	
  (2015)	
  Adult	
  
educa<on	
  as	
  a	
  heterotopia	
  od	
  devia<on:	
  A	
  dwelling	
  for	
  the	
  abnormal	
  
ci<zen.	
  Paper	
  presented	
  at	
  the	
  43rd	
  annual	
  congress	
  of	
  the	
  Nordic	
  
Educa<on	
  Research	
  Associa<on	
  (NERA),	
  University	
  of	
  Gothenburg,	
  4-­‐6	
  
march.	
  
•  Rahm,	
  L.	
  &	
  Fejes,	
  A.	
  (2015)	
  Ubiquitous	
  compu<ng,	
  digital	
  failures	
  and	
  
ci<zenship	
  learning	
  in	
  swedish	
  popular	
  educa<on.	
  Ci#zenship	
  Teaching	
  
&	
  Learning.	
  
•  Olson,	
  M.,	
  Fejes,	
  A.,	
  Dahlstedt,	
  M.,	
  &	
  Nicoll,	
  K.	
  (2015).	
  Ci<zenship	
  
discourses:	
  Produc<on	
  and	
  curriculum.	
  Bri#sh	
  Journal	
  of	
  Sociology	
  of	
  
Educa#on,	
  36(7),	
  1036-­‐1053.	
  	
  
•  Nicoll,	
  K.,	
  Fejes,	
  A.,	
  Olson,	
  M.,	
  Dahlstedt,	
  M.,	
  &	
  Biesta,	
  G.	
  (2013)	
  
Opening	
  discourses	
  of	
  ci<zenship	
  educa<on:	
  A	
  theoriza<on	
  with	
  
Foucault.	
  Journal	
  of	
  Educa#on	
  Policy,	
  28(6),	
  828-­‐846.	
  
Vidare	
  läsning	
  på	
  engelska	
  
52	
  
Fejes,	
  A.	
  (red.)	
  (2013)	
  Lärandets	
  
mångfald:	
  Om	
  vuxenpedagogik	
  
och	
  folkbildning.	
  Lund:	
  
StudentliGeratur	
  	
  
1 of 52

Recommended

Omr 6 - Utbildning och kunskap för tillväxt by
Omr 6 - Utbildning och kunskap för tillväxtOmr 6 - Utbildning och kunskap för tillväxt
Omr 6 - Utbildning och kunskap för tillväxtCenterpartiet
262 views10 slides
Stämmobeslut område6 partistämman 2009 by
Stämmobeslut område6 partistämman 2009Stämmobeslut område6 partistämman 2009
Stämmobeslut område6 partistämman 2009Centerpartiet
205 views10 slides
”Nystart för skolan i Göteborg” by
”Nystart för skolan i Göteborg””Nystart för skolan i Göteborg”
”Nystart för skolan i Göteborg”Liberalerna Göteborg
632 views8 slides
En systemanalys av svensk yrkesutbildning ratio160204 by
En systemanalys av svensk yrkesutbildning ratio160204En systemanalys av svensk yrkesutbildning ratio160204
En systemanalys av svensk yrkesutbildning ratio160204Ann-Kari Edenius
304 views26 slides
GR Drop Outs kartläggning by
GR Drop Outs kartläggningGR Drop Outs kartläggning
GR Drop Outs kartläggningPedagogisktCentrum
619 views22 slides

More Related Content

Similar to Vuxenutbildningens mening och innehåll: Igår, idag och i framtiden

Strategiskplan_2015-2018_ver.1.2_tryck by
Strategiskplan_2015-2018_ver.1.2_tryckStrategiskplan_2015-2018_ver.1.2_tryck
Strategiskplan_2015-2018_ver.1.2_tryckViveka Leksell
105 views12 slides
Leda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad &amp; hur by
Leda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad &amp; hurLeda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad &amp; hur
Leda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad &amp; hurMalin Frykman
447 views21 slides
Torghandel ledare, 6 oktober 2017 by
Torghandel ledare, 6 oktober 2017Torghandel ledare, 6 oktober 2017
Torghandel ledare, 6 oktober 2017Malin Frykman
502 views37 slides
Entreprenöriellt lärande i Avesta kommun by
Entreprenöriellt lärande i Avesta kommunEntreprenöriellt lärande i Avesta kommun
Entreprenöriellt lärande i Avesta kommunnordstromeducation
372 views20 slides
Målbeskrivning by
MålbeskrivningMålbeskrivning
Målbeskrivningfolkhogskola
263 views3 slides
Kvalitetsmässan Ledarskap by
Kvalitetsmässan LedarskapKvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan Ledarskapkba2015
2.5K views19 slides

Similar to Vuxenutbildningens mening och innehåll: Igår, idag och i framtiden(20)

Strategiskplan_2015-2018_ver.1.2_tryck by Viveka Leksell
Strategiskplan_2015-2018_ver.1.2_tryckStrategiskplan_2015-2018_ver.1.2_tryck
Strategiskplan_2015-2018_ver.1.2_tryck
Viveka Leksell105 views
Leda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad &amp; hur by Malin Frykman
Leda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad &amp; hurLeda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad &amp; hur
Leda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad &amp; hur
Malin Frykman447 views
Torghandel ledare, 6 oktober 2017 by Malin Frykman
Torghandel ledare, 6 oktober 2017Torghandel ledare, 6 oktober 2017
Torghandel ledare, 6 oktober 2017
Malin Frykman502 views
Kvalitetsmässan Ledarskap by kba2015
Kvalitetsmässan LedarskapKvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan Ledarskap
kba20152.5K views
Yrkesdidaktisk forskning 3 oktober 2013 by Lärarrummet
Yrkesdidaktisk forskning 3 oktober 2013Yrkesdidaktisk forskning 3 oktober 2013
Yrkesdidaktisk forskning 3 oktober 2013
Lärarrummet315 views
Statskontoret folkbildning slurapport 2018 by Johan Westerholm
Statskontoret folkbildning slurapport 2018Statskontoret folkbildning slurapport 2018
Statskontoret folkbildning slurapport 2018
Johan Westerholm673 views
Digi eko - Finland 2021 by Edwjen
Digi eko - Finland 2021Digi eko - Finland 2021
Digi eko - Finland 2021
Edwjen98 views
Från strategi till verksamhetsförändring, Trippel Helix 6/4 Göteborg by Malin Frykman
Från strategi till verksamhetsförändring, Trippel Helix 6/4 GöteborgFrån strategi till verksamhetsförändring, Trippel Helix 6/4 Göteborg
Från strategi till verksamhetsförändring, Trippel Helix 6/4 Göteborg
Malin Frykman523 views
070913 Seminarium Stockholm by sortho
070913 Seminarium Stockholm070913 Seminarium Stockholm
070913 Seminarium Stockholm
sortho363 views
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningen by Framtidens Lärande
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningenHur medier kan stärka lärandet och undervisningen
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningen
Skolledare i en digitaliserad värld, Malin Frykman, SETT 2017 by Malin Frykman
Skolledare i en digitaliserad värld, Malin Frykman, SETT 2017Skolledare i en digitaliserad värld, Malin Frykman, SETT 2017
Skolledare i en digitaliserad värld, Malin Frykman, SETT 2017
Malin Frykman989 views
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället. by Mikael Parknäs
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.
Mikael Parknäs725 views
Pres supsys-sv-2011 by Ove Jobring
Pres supsys-sv-2011Pres supsys-sv-2011
Pres supsys-sv-2011
Ove Jobring414 views

More from Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet

More from Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet(20)

Vuxenutbildningens mening och innehåll: Igår, idag och i framtiden

 • 1. Vuxenutbildningens   mening  och  innehåll     -­‐    igår,  idag  och  i   framtiden     Andreas  Fejes   Professor  i  Vuxenpedagogik   Linköpings  universitet  
 • 2. Föreläsningens  upplägg   •  Vuxenutbildningens  förändrade  landskap   •  Vuxenutbildningens  funk<on   •  Studiedeltagande     •  Deltagargrupper   •  Från  utbudsstyrd  <ll  eAerfrågestyrd  utbildning   •  Marknadisering   •  Vad  har  hänt  med  vuxenutbildningens  demokra<ska  och   medborgerliga  uppdrag?    
 • 4. Vuxenutbildningens  funktion   enligt  skollagen   •  Målet  för  den  kommunala  vuxenutbildningen  är  aG  vuxna  ska   stödjas  och  s<muleras  i  siG  lärande.  De  ska  ges  möjlighet  a/   utveckla  sina  kunskaper  och  sin  kompetens  i  sy8e  a/  stärka   sin  ställning  i  arbets-­‐  och  samhällslivet  samt  a/  främja  sin   personliga  utveckling.  Utgångspunkten  för  utbildningen  ska   vara  den  enskildes  behov  och  förutsäGningar.  De  som  fåG   minst  utbildning  ska  prioriteras.   •  Varit  stabil  sedan  komvux  <llkomst  1968  
 • 5. Vuxenutbildningens  olika   funktioner   •  Kompensatorisk   •  Demokra<sk/medborgerlig   •  Arbetsmarknadsmässig   •  Rela<onen  mellan  dessa  har  skiAat  över  <d  
 • 6. Fyra  utvecklingstendenser   1.  Minskat  deltagande     2.  Nya  deltagargrupper   3.  Från  utbudsstyrd  <ll  eAerfrågestyrd  utbildning   4.  Marknadisering   Sammantaget  har  fokus  kommit  aG  hamna  på   vuxenutbildningens  arbetsmarknadsfunk<on  snarare  än  på  den   demokra<skt/medborgerliga  funk<onen    
 • 8. Antal  kursdeltagare  Komvux   1993-­‐2014   0   50000   100000   150000   200000   250000   300000   350000   400000   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Serie1  
 • 9. Antal  kursdeltagare  Komvux   omräknad  i  heltid  1997-­‐2014   0   50000   100000   150000   200000   250000   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Serie1  
 • 10. Andel  av  befolkningen  i  Komvux  (20-­‐64  år)   1993-­‐2014   0   1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Serie1  
 • 11. Minskat  deltagande   •  KunskapslyAet  1997-­‐2002     •  100000  platser  per  år  från  staten   •  Halvera  den  öppna  arbetslösheten   •  Förnya  kommunal  vuxenutbildning   •  Öronmärkt  statsbidrag  2002-­‐2006     •  47000  platser  per  år   •  Baserat  på  kommunerna  socioekonomiska  situa<on   •  Skulle  har  fortsaG  några  år  <ll   •  BorGagande  av  öronmärkt  bidrag   •  1/3  togs  bort,  resterande  <ll  kommunernas  generella  bidrag   •  Ej  längre  baserat  på  socioekonomisk  struktur   •  Satsning  på  Yrkvux  och  Lärvux  
 • 13. Nya  deltagargrupper   •  Ökad  andel  deltagare  födda  utomlands   •  Ej  längre  konkurrenskompleGerare     •  Kamrateffekten?     •  Fråga  om  likvärdighet   •  Ökat  antal  elever  med  diagnoser?  (Se  Nylander  m.fl.,  2015  vad   gäller  Folkhögskolan)  
 • 14. Andel  deltagare  födda  utomlands  1993-­‐2014   0,00%   5,00%   10,00%   15,00%   20,00%   25,00%   30,00%   35,00%   40,00%   45,00%   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Serie1  
 • 15. Deltagande  i  SFI  1996-­‐2014   0   20  000   40  000   60  000   80  000   100  000   120  000   140  000   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Serie1  
 • 16. 3.  Från  utbudsstyrd  <ll  eAerfrågestyrd  utbildning  
 • 17. Efterfrågestyrd  utbildning   •  Ej  längre  ”automa<sk”  högskolebehörighet  på   gymnasieskolans  yrkesprogram   •  Satsning  på  Yrkvux  och  lärvux   •  Här  får  arbetslösa  personer  med  kompleGa  betyg  delta   •  Yrkeshögskolan   •  T.ex.  f.d.  KY-­‐utbildningar   •  Anställningsbarhet  som  ideal   •  Den  enskilde  ansvariggöras  för  sin  egen  anställningsbarhet  (både   de  som  lyckas  och  misslyckas)  
 • 19. Marknadisering     •  Ökande  andel  deltagare  hos  icke  kommunala  anordnare   •  Ini<erades  i  samband  med  KunskapslyAet     •  Bryta  upp  den  ”tradi<onella”  formen  för  undervisning   •  Individanpassning,  flexibilitet  och  effek<vitet    
 • 20. Andel  kursdeltagare  som  går  hos  icke-­‐ kommunal  anordnare  1997-­‐2014   0   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Serie1  
 • 21. Fortsatt  marknadisering   •  Två  nya  utredningar  som  berör  kommunal  vuxenutbildning   •  SOU  2013:20  –  Kommunal  vuxenutbildning  på  grundläggande  nivå:   en  översyn  för  ökad  individanpassning  och  effek<vitet   •  SOU  2013:76  –  Svenska  för  invandrare:  valfrihet,  flexibilitet  och   individanpassning   •  Centrala  ord  som  används,  oAa  <llsammans,  är:     •  Effek<vitet   •  Flexibilitet   •  Individanpassning  
 • 22. Personlig  utveckling?   •  EG  syAe  med  vuxenutbildningen  är  aG  bidra  <ll  den  enskildes   personliga  utveckling.  I   •  Ingen  av  utredningarna  diskuterar  de/a  annat  än  då  de   refererar  vuxenutbildningens  styrdokument.    
 • 23. Marknadisering:  Några  exempel  från  vuxenutbildningen  
 • 24. Konkurrensutsättning   •  KonkurrensutsäGning  bygger  på  föreställningen  aG   vuxenutbildningen,  genom  aG  ändra  sin  organisatoriska  form   också  förändrar  siG  inre  arbete  och  därmed  uppnår  bäGre   måluppfyllelse   •  KonkurrensutsäGningen  introducerar  en  rad  nya  begrepp  och   tekniker  i  verksamheten:   •  Anbudsförfarande   •  indikatorssystem  för  mätning  av  kvalitet  och  uppföljningssystem   •  introduk<on  av  nya  former  av  utbildningsdesign   •  presta<onsindikatorer  för  lärare     •  anställningsvillkor  anpassade  <ll  korta  avtalsperioder  
 • 25. Marknadisering   •  Vuxenutbildningen  har  med  andra  ord,  under  de  senaste  två   decennierna  konkurrensutsaGs  varigenom  nya  tekniker  och  begrepp   introducerats,  och  nya  organisa<onsformer  uppståG.  Vi  kan  här  tala   om  aG  vuxenutbildningen  har  marknadiserats.       •  Extern  marknadisering  kan  innebära  aG  offentlig  verksamhet  öppnar   upp  för  konkurrens  om  uppdrag.       •  Intern  marknadisering  handlar  också  om  aG  verksamheter  inför   företagsliknande  styrformer   •  Dessa  två  former  av  marknadisering  får  konsekvenser  för  hur   verksamheter  organiseras,  och  för  dem  som  där  är  verksamma   •  Då  vuxenutbildningen  står  under  statlig/kommunal  kontroll,  och  då   priset  inte  regleras  friG  på  en  marknad,  skapas  en  så  kallad  kvasi-­‐ marknad  (snarare  än  en  marknad  i  dess  strikta  betydelse)  
 • 26. Rektor  som  VD   •  Many  of  those  that  are  employed  as  principals  nowadays  have   a  certain  mission  from  the  board:  get  a  new  agreement  on   working  hours,  introduce  individual  salaries  and  reduce  the   influence  of  the  teachers’  board.     •  …  if  you  generalise,  one  can  say  that  some  of  the  principals,   that  come  from  totally  different  sectors,  tend  to  behave  more   like  tradi<onal  business  execu<ves  and  are  inclined  to  point   with  the  whole  hand  in  a  way  that  teachers  at  folk  high   schools  are  not  comfortable  with.  Instead  they  are  used  to,  as   a  collec<ve,  having  a  considerable  influence  on  the  ac<vi<es   performed.   •  (Från  studie  av  Caroline  RunesdoGer)  
 • 27. Lärares  arbetsvillkor   •  The  greatest  expense  is  wages  and  that’s  why  you  need  to   have  staff  that  are  flexible  and  you  can  use,  and  that  are  not   stuck  in  permanent  employment.  Rather,  they  should  be   employed  for  a  limited  period,  in  order  to  avoid  the  school   having  to  pay  wages  for  half  a  year  for  a  project  that  wasn’t   extended.     •  (Från  studie  av  Caroline  RunesdoGer)  
 • 28. Lärares  arbetsvillkor/motstånd   •  Teacher  1:  We  can  put  it  like  this;  if  we  had  followed  this  [the   scheme]  to  the  leGer,  that  they  would  sit  in  a  study  hall  and   read  [by  themselves],  then  maybe  we  would  have  had  around   seven  or  eight  students  present.  Now  at  least  we  have  around   17,  18  students  that  are  here  every  day.  We  are  catching  them   now,  when  we  have  contact  with  them  all  the  <me.     •  Teacher  2:  You  have  to  work  like  that.  You  must  have  contact   with  them  every  day,  so  that  you  talk  with  them.     •  Teacher  1:  Yes,  and  I  think  that  they  can  finish  their  studies   faster,  because  we  are  pushing  them  all  the  <me.   •  (Från  Studie  av  Gun-­‐BriG  Wärvik)  
 • 29. Exempel  på  konsekvenser?   •  Osäkra  anställningsvillkor  för  lärare   •  Korta  kontrakt   •  De-­‐professionalisering  av  läraryrket   •  Standardisering  av  undervisning   •  Ej  utrymme  för  kompetensutveckling?   •  Betygsinfla<on   •  Fokus  på  mätbara  resultat  snarare  än  kvalitén  i  processen   (Rees  m.fl.,  1999)   •  Fokus  på  vinstdrivande  kurser,  snarare  än  kurser  som  bidrar   <ll  emancipatoriskt  kri<skt  lärande  (Daley  m.fl.  2000;   Grummell,  2007;  Liu,  2007)    
 • 30. Vad  har  hänt  med   vuxenutbildningens   demokratiska  och   medborgerliga  uppdrag?    
 • 31. •  Målet  för  den  kommunala  vuxenutbildningen  är  aG   vuxna  ska  stödjas  och  s<muleras  i  siG  lärande.  De   ska  ges  möjlighet  aG  utveckla  sina  kunskaper  och   sin  kompetens  i  syAe  aG  stärka  sin  ställning  i   arbets-­‐  och  samhällslivet  samt  aG  främja  sin   personliga  utveckling.  Utgångspunkten  för   utbildningen  ska  vara  den  enskildes  behov  och   förutsäGningar.  De  som  fåG  minst  utbildning  ska   prioriteras.  (Skollagen)     Vuxenutbildningens  uppdrag  
 • 32. •  Vuxenutbildningen  har  tre  funk<oner   •  Kompensatorisk   •  Demokra<sk  och  medborgerlig   •  Arbetsmarknadsmässig       Vuxenutbildningens  funktion  
 • 33. •  Centrala  ord  i  nu<da  diskussion  på  policynivå   •  Kostnadseffek<vitet   •  Flexibilitet   •  Individanpassning   •  Måluppfyllelse   •  Anställningsbarhet   •  Om  flexibilitet  och  effek<vitet  kopplas  samman  med  måluppfyllelse,  blir   ju  frågan  om  mål  vik<gt,  inte  minst  vad  målet  är  och  vilka  delar  av  målet   som  först  fram  som  mer  eller  mindre  centrala.   •  Jag  menar  aG  anställningsbarhet  fåG  en  så  central  posi<on  i  dagens   diskussioner  om  vuxenutbildning,  aG  utbildningens  bildande  funk<on,   där  frågor  om  personlig  utveckling,  utveckling  i  sina  ”roller”  som   medborgare,  och  möjligheter  aG  utveckla  förmågor  aG  kri<skt   ifrågasäGa  varandet,  riskerar  aG  marginaliseras.     Nutida  policydiskussioner  
 • 34. •  Studier  av  elevers  och  deltagares  medborgarskapande  inom   och  utanför  vuxenutbildning  och  Folkbildning.     •  Professor  Andreas  Fejes  (LiU),  Professor  Magnus  Dahlstedt   (LiU),  Professor  Maria  Olson  (SU,  HD),  Universitetslektor   Fredrik  Sandberg  (LiU),  Doktorand  Lina  Rahm  (LiU).   •  Intervjuer  med  elever  och  deltagare,  samt  lärare  inom   komvux  och  Folkhögskola.   •  Dokumenta<on  och  intervjuer   •  Totalt  80  intervjuer  –  1200  sidor  transkriberat  material   Forskningsprojektet  
 • 36. •  Heterogent   •  Olika  na<onaliteter   •  Olika  erfarenheter/nivåer  av  <digare  studier     •  Homogent   •  Många  ej  födda  I  Sverige   •  Många  med  begränsad  erfarenhet  av  utbildning   •  Många  med  försörjningsstöd   •  Både  hög-­‐  och  lågutbildade  ses  som  eG  problem,  en  avvikelse   som  måste  korrigeras.     Hur  talas  det  om  deltagarna  I   vuxenutbildning?  
 • 37. •  Nio  av  <o  studerande  är  födda  utomlands.  En  tredjedel  har  <digare   studerat  på  eAergymnasial  nivå,  medan  andra  är  analfabeter  eller   har  en  mycket  kort  <digare  utbildning.  Majoriteten  av  de   studerande  är  kvinnor  och  hälAen  är  äldre  än  32  år….EG  problem   med  komvuxstudier  på  grundläggande  nivå  är  aG  24  procent  av   kursdeltagarna  avbryter  sin  kurs  och  aG  42  procent  av  de   studerande  under  eG  år  avbryter  någon  kurs.  SOU  2013:  20,  18)   •  För  många,  framför  allt  på  den  grundläggande  nivån,  utgjorde  olika   former  av  bidrag  en  väsentlig  del  av  försörjningen  då  mer  än  hälAen   saknade  inkomst  från  arbete  under  året.  Studerande  på   grundläggande  nivå  lever  dessutom  oAa  I  familjer  med  svag   ekonomi,  vilket  gör  det  svårare  aG  få  ekonomiskt  stöd  från  familjen   under  studie<den.  (SOU  2013:20,  19)   Elever  som  riskerar   exkludering  
 • 38. •  En  övergripande  slutsats  är  aG  många  målgrupper  gynnas  av   en  ökad  individanpassning  inom  komvux  på  grundläggande   nivå.  Det  gäller  inte  minst  för  studerande  med   funk<onsnedsäGning  och  för  romer  sin  inte  har  fullföljt   grundskolan.  (SOU  2013:20,  20)   Individualisering  av  utbildning  
 • 40. •  Elever  posi<oneras  som  misslyckade,  omo<verade  och  icke   ansvarsfulla  av  elever  och  lärare.  Av  lärare  på  två  säG:     •  Beskrivningar  av  nu<da  elevgrupper   •  Beskrivningar  av  och  jämförelse  med  <digare  elevgrupper   •  Elever  posi<onerar  sig  själva  som  misslyckade,  främst  på  två   säG   •  Ung  och  omo<verad  I  gymnasieskolan   •  Misslyckande  på  arbetsmarknaden   Den  rotlösa,  omotiverade  och   icke  ansvarsfulla  eleven  
 • 41. •  The  group  that  aGends  today  thus  has  a  tendency  to  be   younger  and  more  students  have  dropped  out  from  educa<on   instead  of  star<ng  to  work.  So  there  are  more  individuals  that   have  not  had  any  rela<on  to  the  Swedish  society,  for  real.   Instead  you  have  either  arrived  in  Sweden  or  you  have   dropped  out  of  some  kind  of  educa<on  and  then  fluGered   around  a  bit  and  then  you  end  up  in  adult  educa<on.  Very  few   today  [students]  has  anchorage  in  family,  work  .  .  .  own   apartment.  Earlier  it  was  people  [students]  that  were  a  part  of   society,  now  it  is  more  individuals  that  are  .  .  .  a  bit  more,  yes,   rootless.     Lärare  
 • 42. •  I  missed  these  400  points  to  be  able  to  apply  to  study  at  university  level,   so  that´s  why  [studying  adult  educa<on].  Hmm,  but  I  was  17,  so  young   when  I  graduated.  So  I  thought  [then],  but  fuck  school  .  .  .  (Marilyn)   •  It  did  not  go  very  well  for  me  in  upper  secondary  school;  now  I  have  the   possibility  to  fix  that  (Thomas)   •  My  family  bought  a  video  store  where  I  worked  for  almost  three  years   un<l  we  went  bankrupt,  so  that  did  not  work.  AAer  that  I  came  back  to   AE.  I  had  to  do  something  with  my  life,  because  my  life  also  went   bankrupt  so  to  speak.  (Joni)   •  And  then  I  worked  for  one  year.  And  then  I  moved  away  from  home,  and   then  I  was  unemployed  for  a  year,  and  lived  on  money  I  saved.  Then  I   enrolled  in  adult  educa<on  [.  .  .]  that  is  like  2½  years  ago.  (Rodney)   Elever  
 • 43. •  Dualis<sk  bild  av  vem  eleven  är  målas  upp:     •  Mo<verad  –  omo<verad   •  Ansvarsfull  –  ej  ansvarsfull   •  Elever  skapar  sig  själva  mer  posi<vt  än  lärarna  gör   •  Genom  at  välja  aG  delta  I  vuxenutbildning,  posi<onerar  eleverna   sig  själva  som  ansvarsfulla,  eAersom  sådant  val  “görs”  för  aG   bryta  med  <digare  misslyckanden.       Den  ansvarsfulla,  motiverade  och   målorienterade  eleven      
 • 44. •  Here  it  is  everything  from  the  totally  unmo<vated  to  the   totally  mo<vated.  At  the  same  <me  the  difference  in   knowledge  is  tremendous.  You  can  have  one  student  that   used  to  be  a  shepherd  in  Somalia  that  has  been  in  Sweden  for   2  years,  to  individuals  from  some  sort  of  priest  family  that  fled   from  religious  persecu<on,  but  whom  has  previously  studied   theology  at  university  level.  These  individuals  then  have  to   find  a  common  level  [.  .  .]  It  is  very  evident  –  it  is  like  a  great   ravine  between  students.  One  group  is  here  because  of   societal  measures.  They  do  not  want  to  be  here,  but  they  have   to.  This  contrasts  the  group  that  that  enrol  because  they   actually  want  to  achieve  something.  These  two  groups  are   overwhelmingly  different.     Lärare  
 • 45. •  Adult  educa<on  does  not  have  anything  to  do  with  ci<zenship,   because  this  is  where  people  go  when  they  have  failed  in   upper-­‐secondary  school  .  .  .  if  you  interpret  it  that  way.  But  to   study  actually  have  something  to  do  with  being  a  ci<zen.   Because  you  have  to  be  educated  before  you  start  working   [.  .  .]  Here  we  find  those  that  failed  [in  upper-­‐secondary   school]  but  that  want  to  succeed.  .  .people  are  a  bit  more   serious  here.  .  .they  want  to  get  rid  of  their  problems.  .  .   Elev  
 • 46. •  It  is  not  that  great,  I  have  never  enjoyed  school,  but  it  is   something  that  has  to  be  done.  When  you  always  have  had   such  tough  <mes  with  work,  you  feel  that  if  you  are  supposed   to  work  full  <me,  which  hardly  exists  anymore,  but  at  least  get   a  beGer  job,  with  more  pay,  even  tough  I  always  been  paid   minimum  wage,  educa<on  is  needed  and  then  I  have  to  do   something  about  it.  Now  it  was  perfect  condi<ons  for  me  to   deal  with  that.  I  was  unemployed  for  6  months  before  I   started  here,  so  it  has  become  more  of  an  issue  with  money.   You  have  to  deal  with  this.     Elev  
 • 47. •  Vuxenutbildning  som  en  plats  för  den  undanträngda  medborgaren   •  Elever  “tvingas”  aG  gå  in  I  vuxenutbildning,  men  de  gör  så  med  grund   i  sin  egen  “fria”  vilja.     •  Elever  är  redan  vad  de  skall  “bli”,  dvs.  ansvarsfulla.   •  Vuxenutbildning  som  en  Heterotopia  som  möjliggör  drömmar     •  Vuxenutbildning  blir  en  stabil  temporär  plats  begränsad  i  <d  och  rum   som  möjliggör  för  elever  aG  skapa  sig  själva  som  åtråvärda  fram<da   medborgare   •  Vuxenutbildning  gör  det  möjligt  för  elever  aG  lämna  “verkligheten”  I   termer  av  arbetslöshet  och  osäkra  anställningsvillkor/förhållanden.     •  En  posi<v  dröm  om  fram<den     Slutsatser/diskussion  
 • 48. •  Utopia  är  inte  en  “verklig”  plats,  utan  snarare  något  aG  sträva  eAer.     •  Fram<den  är  inte  bestämd,  utan  skapas  av  eleverna  själva.   •  På  så  säG  görs  eleverna  själva,  genom  individanpassning,  ansvariga  för  sina  egna   framgångar  och  misslyckanden.   •  Frågan  är  vad  deGa  Utopia  som  skapas  är  eller  bör  vara,  men  också  vad  det  gör.   •  Jag  menar  aG  det  Utopia  som  skapas  idag  både  i  policy,  och  av  lärare  och  elever,   är  den  anställningsbare  medborgaren.     •  DeGa  är  en  medborgare  som  främst  har  den  kunskap  som  krävs  för  aG  uzöra   vissa  ak<viteter,  snarare  än  kunskap  som  gör  det  möjligt  aG  ifrågasäGa   varandet.   •  Snarare  än  aG  utgå  från  en  apriori  posi<on  om  anställningsbarhet,  torde  vi  inte   själva  fråga  eleverna  om  vad  de  menar  aG  görandet  av  medborgarskap  är  i   vidare  bemärkelse  än  just  anställningsbarhet?     Utopia  
 • 49. •  Vilka  är  målen  med  vuxenutbildningen  så  som  de  görs  i   prak<ken?   •  Vilka  är  mest  framträdande  i  det  lokala  arbetet  inom   kommuner  och  hos  enskilda  utbildningsanordnare?     •  Förändringar  över  <d?     •  Hur  arbetar  jag  som  skolledare/lärare/vi  i  lärarlaget  med   vuxenutbildningens  medborgerliga  och  demokra<ska   uppdrag?  Inte  minst  blir  denna  fråga  central  inom  ramen  för   undervisning  i  Svenska  som  andraspråk  och  SFI.     Frågor  att  diskutera  
 • 50. •  Fejes,  A:  (2015)  Vuxenutbildning  och  skolning  av  medborgare.  KOM:   Kommunika<on  mellan  vuxenutbildare,  43(1),  16-­‐17.   •  Nordvall,  H.  &  Fejes,  A.  (2014)  Folkbildning  och  vuxenutbildning  i   skolkrisorkanens  öga.  KOM:  Kommunika<on  mellan  vuxenutbildare  42(3),  4-­‐8.   •  Fejes,  A.  &  Nordvall,  H.  (2014)  Folkbildning  och  vuxenutbildning  i  skuggan  av   skolkrisen.  I  L.  Stenberg  (red)  Skolan  ut  ur  krisen:  En  forskningsantologi  om   fram<dens  utbildningspoli<k.  Stockholm:  Tankesmedjan  Tiden,  93-­‐105.     •  Fejes,  A.  (2013)  Mot  eG  vidgat  medborgarskapsbegrepp  -­‐  en  forskningsansats.  I   Årsbok  om  folkbildningsforskning  2012,  108-­‐123.   •  Fejes,  A.  (2013).  Vuxna  elevers  medborgarak<viteter  i  och  utanför   vuxenutbildning  och  folkbildning.  Venue,  Inblickar  i  folkbildning.   www.liu.se/venue         Vidare  läsning  på  svenska  
 • 51. •  Sandberg,  F.,  Fejes,  A.,  Dahlstedt,  M.,  &  Olson,  M.  (2015)  Adult   educa<on  as  a  heterotopia  od  devia<on:  A  dwelling  for  the  abnormal   ci<zen.  Paper  presented  at  the  43rd  annual  congress  of  the  Nordic   Educa<on  Research  Associa<on  (NERA),  University  of  Gothenburg,  4-­‐6   march.   •  Rahm,  L.  &  Fejes,  A.  (2015)  Ubiquitous  compu<ng,  digital  failures  and   ci<zenship  learning  in  swedish  popular  educa<on.  Ci#zenship  Teaching   &  Learning.   •  Olson,  M.,  Fejes,  A.,  Dahlstedt,  M.,  &  Nicoll,  K.  (2015).  Ci<zenship   discourses:  Produc<on  and  curriculum.  Bri#sh  Journal  of  Sociology  of   Educa#on,  36(7),  1036-­‐1053.     •  Nicoll,  K.,  Fejes,  A.,  Olson,  M.,  Dahlstedt,  M.,  &  Biesta,  G.  (2013)   Opening  discourses  of  ci<zenship  educa<on:  A  theoriza<on  with   Foucault.  Journal  of  Educa#on  Policy,  28(6),  828-­‐846.   Vidare  läsning  på  engelska  
 • 52. 52   Fejes,  A.  (red.)  (2013)  Lärandets   mångfald:  Om  vuxenpedagogik   och  folkbildning.  Lund:   StudentliGeratur