Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SpråkinriktadundervisningMed lässtrategier, cirkelmodellen och        SIOP      Varför och hur?
Presentation• Hanna Stehagen, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Pauli Gymnasium i Malmö• Språkutvecklare
Två citat"Den viktigaste utvecklingsfrågan nu är det utanförskap som stora grupperav elever känner. De socioekonomiska ski...
Vad säger       styrdokumenten?Läraren ska ....organisera och genomföra arbetet så att eleven....•  utvecklas efte...
Vad säger forskningen?•  Läraren måste aktivt arbeta med sitt ämnes texttyper och språk, för att  eleverna ska kunna ti...
Vad säger forskningen?•  Undervisningen i skolan har en lång tradition av ett monologiskt  kommunikationsmönster som gå...
Teorier ochspråkutvecklande verktyg• Sociokulturellt perspektiv: Flerstämmighet, interaktion, språklig stöttning och förf...
Litteracitet?Hur väl jag kan använda det muntliga och skriftliga språket i     så många situationer som kontexter möj...
Språkinriktad undervisning                        SIOP                     Hög...
Cummins fyrfältare
Akademiskt språk? • Skiljer sig från vardagsspråket • Avgörande för skolframgång  • Utvecklas inte automatiskt
Situationskontextens   kontinua
Lässtrategier•  Att ställa hypoteser och göra förutsägelser•  Att reda ut•  Att ställa frågor•  Att sammanfatta
Cirkelmodellen                 Fas 1                Bygga upp              ...
Ämnesövergripande   projekt vt 13 SA12B• Historia 1b – De stora revolutionerna• Samhällskunskap 1b – Politiska ideologie...
Riktlinjer• Genom tydliga målbeskrivningar, instruktioner, arbetsstrukturer och med förankring i elevernas förförståelse...
Interaktion ochflerstämmighet
Exempel 1 ”De storarevolutionerna” (Hi)
Exempel 2 Madame      Bovary (sv/sva)http://temabloggensa12b.blogspot.se/2013/02/feedback-pa-mandagens-lektions.html
Förförståelse
Exempel Marie Antoinette    (sv/sva)
Struktur och förutsägbarhet Kernell (2002) visar att skolan i regel inte har någon rutin på atttala med elever om innehåll...
Lektionsstruktur• Lektionsmål: Vad är syftet? Vad ska i lära oss idag?• Språkmål: Vilka förmågor ska vi jobba med? Vilka ...
Lektions- och språkmål
Stöttning och modellering
Ord och bild
Grafiska modeller• Använda nyckelscheman för att visa på texters uppbyggnad:• Faktatexter (orsak-verkan):
Grafiska modellerKrönika:  https://docs.google.com/document/d/1tLwhe7ZjqRD41nvNpvPA3aBQp https://docs.google.com/documen...
Skrivmallar   Resultatet:    https://soundcloud.com/meritahysenii/audio-    recording-on-wednesday-1/s-awoFx
SIOP
BfLAnvända digitala verktyg för feedback och feedforward iprocessen:• Google docs -för att läsa, kommentera och bedöma te...
Språkinriktad undervisning                        SIOP                     Hög...
Effekter av språkinriktad     undervisning•  Inkludering – alla berikar och behövs•  Alla elever lyfts oavsett utgån...
Kontakth.stehagen@gmail.com @stehagenhannalar.blogspot.se
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Språkinriktad undervisning SETT 2013

17,723 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Språkinriktad undervisning SETT 2013

 1. 1. SpråkinriktadundervisningMed lässtrategier, cirkelmodellen och SIOP Varför och hur?
 2. 2. Presentation• Hanna Stehagen, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Pauli Gymnasium i Malmö• Språkutvecklare
 3. 3. Två citat"Den viktigaste utvecklingsfrågan nu är det utanförskap som stora grupperav elever känner. De socioekonomiska skillnaderna slår igenom allt mer,segregrationen ökar. Väldigt många elever upplever att skolan inte är till fördem"Ulf Blossing i Magasin 360, 2012:4"Utan ett explicit fokus på språket kommer barn från vissa miljöer attfortsätta vara gynnade medan andra missgynnas vad gäller lärande,bedömning och stöd hemifrån, vilket gynnar de uppenbara ojämlikhetersom finns idag."Mary Schleppegrell i Language of schooling (2004)
 4. 4. Vad säger styrdokumenten?Läraren ska ....organisera och genomföra arbetet så att eleven....• utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,• upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,• får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,• successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,• får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och• får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.
 5. 5. Vad säger forskningen?• Läraren måste aktivt arbeta med sitt ämnes texttyper och språk, för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet (Gibbons, 2010)• Elevernas måste få kontroll över sitt lärande och erbjudas delaktighet i arbetsprocesserna för att deras motivation ska väckas (Gärdenfors, 2011).• Skolan måste ge eleverna möjligheter att arbeta tillsammans i ett mer dialogiskt och elevdrivet arbetssätt (Gärdenfors, 2011)• En kvalitativt god undervisning kännetecknas av ett kollektivt lärande, i dialogiska lärandemiljöer, där eleverna får ta del av varandras erfarenheter, kunskaper och perspektiv men också av meningsfullt lärande och goda relationer med läraren (Håkansson och Sundahl, 2012)
 6. 6. Vad säger forskningen?• Undervisningen i skolan har en lång tradition av ett monologiskt kommunikationsmönster som går ut på att det är läraren som har det största talutrymmet i klassrummet. En undersökning visar att läraren står för 2/3 av detta talutrymme (Dysthe, 1996).• Dessutom visade en nationell kvalitetsgranskning av undervisningen i skolan från 1998 att undervisningen sällan präglas av den flerstämmighet som gynnar lärandet (Greppa språket, 2011).• Arbetet med textrörlighet och läsförståelse stannar i regel av i de högre åren, trots en ökad variation av texttyper och att innehållet och språket blir att mer specialiserat och abstrakt (Liberg, 2006)• De samhälleliga positioner elevernas senare kommer att inta beror tlll stor del på hur de lyckas klara de krav på litteracitet skolan ställer. (Gibbons, 2010)• Skolan blir till en sorteringsmaskin, där elever från läs- och skriv vana hem har större möjligheter att klara skolan. (Gibbons, 2010)
 7. 7. Teorier ochspråkutvecklande verktyg• Sociokulturellt perspektiv: Flerstämmighet, interaktion, språklig stöttning och förförståelse, min lärande potential• SIOP – verktyg för att planera, skapa struktur och utvärdera• Lässtrategier – Verktyg för att utveckla elevernas läsning• Cirkelmodellen - verktyg för att utveckla elevernas läsning• BfL: Vad kan jag idag och vad behöver jag för ta nästa steg? En dialog om lärandet.
 8. 8. Litteracitet?Hur väl jag kan använda det muntliga och skriftliga språket i så många situationer som kontexter möjligt
 9. 9. Språkinriktad undervisning SIOP Höga förväntningar,Det centrala förförståelse, autencitet Cirkelmodellen Lässtrategierinnehållet,förmågornaochkunskaps- Litteracitetkrav i Lgr Stöttning, struktur, Interaktion11 och Gy modellering flerstämmighet11 BfL © Hanna Stehagen
 10. 10. Cummins fyrfältare
 11. 11. Akademiskt språk? • Skiljer sig från vardagsspråket • Avgörande för skolframgång • Utvecklas inte automatiskt
 12. 12. Situationskontextens kontinua
 13. 13. Lässtrategier• Att ställa hypoteser och göra förutsägelser• Att reda ut• Att ställa frågor• Att sammanfatta
 14. 14. Cirkelmodellen Fas 1 Bygga upp kunskap Fas 4 Fas 2 Skriva text Läsa och på egen undersöka hand texter Fas 3 Skriva gemensamhttps://sites.google.com/sit texte/paulispraakgrupp/traeff-5
 15. 15. Ämnesövergripande projekt vt 13 SA12B• Historia 1b – De stora revolutionerna• Samhällskunskap 1b – Politiska ideologier• Svenska 1- Samtidens syn på kön, klass och makt i skönlitteratur och film• NP i sv/sva 1
 16. 16. Riktlinjer• Genom tydliga målbeskrivningar, instruktioner, arbetsstrukturer och med förankring i elevernas förförståelse behöver eleverna inte tolka och lägga energi på vad som förväntas av dem. Detta gör att de kan lägga fokus på arbetsprocessen istället (Stehagen, 2013).• På så sätt gynnas alla elever, i synnerhet de eleverna som anses svaga. Tydliga mål och instruktioner kan nämligen ge eleverna känslan av kontroll. Därmed påverkas lärprocessen positivt (Stehagen, 2013).
 17. 17. Interaktion ochflerstämmighet
 18. 18. Exempel 1 ”De storarevolutionerna” (Hi)
 19. 19. Exempel 2 Madame Bovary (sv/sva)http://temabloggensa12b.blogspot.se/2013/02/feedback-pa-mandagens-lektions.html
 20. 20. Förförståelse
 21. 21. Exempel Marie Antoinette (sv/sva)
 22. 22. Struktur och förutsägbarhet Kernell (2002) visar att skolan i regel inte har någon rutin på atttala med elever om innehållet och strukturen på lektionerna. För eleverna är det avgörande för lärandet att få en bakgrund, ett syfte, ett mål och en diskussion om arbetssätten. Kernell menaratt risken annars är att eleverna tolkar lärarens intentioner, vilket kan leda till att eleverna fokuserar på ytliga färdigheter.
 23. 23. Lektionsstruktur• Lektionsmål: Vad är syftet? Vad ska i lära oss idag?• Språkmål: Vilka förmågor ska vi jobba med? Vilka begrepp är centrala för denna lektion?• Lektionsmoment: Brainstorming, genomgång, använda bilder och grafiska modeller för att förtydliga samt gruppövningar/diskussioner för interaktion. Användning av mallar.• Avlutande reflektioner: Vad har du lärt dig idag? Hur lärde du dig? Varför?
 24. 24. Lektions- och språkmål
 25. 25. Stöttning och modellering
 26. 26. Ord och bild
 27. 27. Grafiska modeller• Använda nyckelscheman för att visa på texters uppbyggnad:• Faktatexter (orsak-verkan):
 28. 28. Grafiska modellerKrönika: https://docs.google.com/document/d/1tLwhe7ZjqRD41nvNpvPA3aBQp https://docs.google.com/document/d/1nCNtiiwDOYa 7k2zKzEpeFYHeHPVSM/edit 1qMQD3Z884r28f5WO4BO2DLlsUCTYNz8/edit
 29. 29. Skrivmallar Resultatet: https://soundcloud.com/meritahysenii/audio- recording-on-wednesday-1/s-awoFx
 30. 30. SIOP
 31. 31. BfLAnvända digitala verktyg för feedback och feedforward iprocessen:• Google docs -för att läsa, kommentera och bedöma text• Youtube - Filma för att följa, kommentera och bedöma diskussioner. Annotera det som sägs.• Jing (skärminspelning) - för kommentering och bedömning av text• Soundcloud (podcast) - för att följa, kommentera och bedöma diskussioner http://screencast.com/t/72lJBj94
 32. 32. Språkinriktad undervisning SIOP Höga förväntningar,Det centrala förförståelse, autencitet Cirkelmodellen Lässtrategierinnehållet,förmågornaochkunskaps- Litteracitetkrav i Lgr Stöttning, struktur, Interaktion11 och Gy modellering flerstämmighet11 BfL © Hanna Stehagen
 33. 33. Effekter av språkinriktad undervisning• Inkludering – alla berikar och behövs• Alla elever lyfts oavsett utgångspunkt• Elever känner sig trygga och kompetenta• Elever börjar lyfta varandra• Strategier för att lära• Synligt lärande - delaktighetSpråkinriktad undervisning är• ett nödvändigt demokratisk uppdrag och en nyckel till framgång!
 34. 34. Kontakth.stehagen@gmail.com @stehagenhannalar.blogspot.se

×